FAQ – Erasmus+

Najczęściej zadawane pytania

 

P: Czy Erasmus odbędzie się normalnie w przyszłym roku, czy będzie (częściowo) online?

O: Jest to bardzo trudne do przewidzenia. Będzie to zależeć od sytuacji związanej z COVID w danym kraju oraz decyzji podjętych przez władze i uniwersytety.

 

P: Jaka będzie wysokość stypendium, które otrzymam?

O: Wysokość stypendium zależy od kraju, do którego wyjedziesz oraz od tego, jak długi będzie okres wyjazdu.

Wysokość stypendium jest podana w euro na miesiąc:

520€: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500€: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 

450€: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Proszę wziąć pod uwagę, że budżet dla programu Erasmus nie został jeszcze ustalony (dla całej UE). W konsekwencji, wspomniane wyżej kwoty pochodzą z zeszłego roku i nie zostały jeszcze formalnie zatwierdzone na ten rok. Kwoty te będą ostatecznie potwierdzone, gdy budżet Unii Europejskiej dla programu Erasmus zostanie zatwierdzony. Przewidywane jest, że stanie się to do czerwca 2021. Oczekuje się, że ostateczne kwoty nie będą niższe niż tutaj wskazane.

 

P: Czy będę musiał płacić czesne za okres wymiany?

O: Tak, studenci studiów płatnych muszą opłacić czesne za semestr bądź rok, który spędzają na wymianie, jednak wysokość czesnego wynosi wtedy 50% regularnej kwoty.

 

P: Czy mogę wyjechać na wymianę w trakcie semestru, podczas którego mam do zaliczenia zajęcia obligatoryjne?

O: Tak, ale wciąż będziesz musiał/a zrealizować te zajęcia, na jeden z kilku sposobów:

  • Jedną z możliwości jest realizacja tych zajęć podczas pobytu na wymianie, jeśli pozwala na to program uczelni, na którą wyjeżdżasz. Aby to uczynić, potrzebujesz zgody Pani Prodziekan ds. studenckich oraz wykładowcy, który prowadzi te zajęcia na naszym Wydziale. Aby uzyskać zgodę prowadzącego, wystarczy, że przedstawisz mu program kursu wykładanego na uczelni, na którą wyjeżdżasz, aby mógł stwierdzić, czy pokrywa się on z programem zajęć na naszym Wydziale.
  • Możesz zrealizować te zajęcia w kolejnym roku akademickim. Aby to zrobić, potrzebujesz zgody Pani Prodziekan ds. studenckich zanim wyjedziesz na wymianę. Jeżeli nie uzyskasz tej zgody przed wyjazdem nie zaliczysz zajęć i będziesz musiał/a ubiegać się o ich warunkowe zaliczenie.
  • Możesz zapisać się na te zajęcia podczas normalnej rejestracji i przystąpić do egzaminu po powrocie z wymiany, pod warunkiem, że obecność na danych zajęciach nie jest obowiązkowa. Pamiętaj także, że wyjazd na wymianę nie kwalifikuje się jako usprawiedliwione opuszczenie terminu egzaminu. Jeżeli z powodu pobytu za granicą opuścisz pierwszy termin, nie będzie Ci przysługiwać prawo do dodatkowego terminu. Egzamin poprawkowy nie będzie się liczyć jako egzamin zdany w pierwszym terminie.

 

P: Czy zajęcia realizowane w trakcie wymiany mogą liczyć się jako zajęcia specjalizacyjne?

O: Z założenia – owszem, jednak:

Decyzja o tym należy do kierownika specjalizacji, na którą uczęszczasz. Musisz poprosić o jego zgodę, przedstawiając szczegółowy plan kursu, który chciałabyś/chciałbyś zaliczyć jako kurs specjalizacyjny. Jeżeli kurs ten będzie pokrywał się z programem specjalizacji, to taką zgodę otrzymasz, jednak decyzję podejmuje kierownik specjalizacji.

W wypadku, gdybyś realizował/a specjalizację ogólną, to decyzję na ten temat podejmuje Pani Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Psychologii UW.

 

P: Czy zajęcia realizowane w trakcie wymiany mogą liczyć się jako OGUN?

O Tak, jeśli Pani Dziekan się zgadza – wymagane jest napisanie podania.

 

P: Ile punktów ECTS należy uzyskać podczas trwania wymiany?

O: Zasadniczo powinno się uzyskać 30 punktów ECTS podczas jednego semestru. Niedozwolone jest uzyskanie mniej niż 20 punktów ECTS.

Uzyskanie mniej niż 20 punktów ECTS skutkuje utratą części stypendium, wiąże się zatem z konsekwencjami finansowymi.

 

P: Kiedy powinnam/powinienem dostarczyć komisji certyfikat językowy?

O: Jako wymóg do bezwarunkowej kwalifikacji na wymianę należy to uczynić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli zaliczyłeś/zaliczyłaś egzamin certyfikacyjny, przynieś na rozmowę dokument potwierdzający uzyskane zaliczenie (lub kopię egzaminu maturalnego potwierdzającą zdanie przedmiotu z języka obcego na poziomie rozszerzonym). Jeśli zaliczyłeś/aś egzamin certyfikacyjny na Uniwersytecie Warszawskim i ocena z niego została wpisana do protokołu w USOS, to wystarczy, że tylko o tym wspomnisz, a my sami zweryfikujemy to w systemie.

Jeśli nie posiadasz jeszcze certyfikatu, jednak znasz dany język obcy na poziomie konwersacyjnym, możesz zostać zakwalifikowany/a warunkowo. W takim wypadku zostanie na Ciebie nałożony wymóg dostarczenia certyfikatu językowego przed rozpoczęciem wymiany studenckiej. Jeśli nie dostarczysz tego certyfikatu przed wyjazdem, Twój wyjazd na wymianę zostanie anulowany.
(Pamiętaj też, że w tym wypadku osoby zakwalifikowane bezwarunkowo będą miały przed Tobą pierwszeństwo, niezależnie od ogólnego wyniku kwalifikacyjnego).

 

P: Czy mogę wyjechać na studia mając warunkowo zaliczony aktualny rok studiów?

O: Z założenia wyjazd na wymianę Erasmus+ nie powinien kolidować z realizacją programu studiów.

Jeśli zaliczenie warunku z danego przedmiotu nie będzie mogło zostać przełożone bez przedłużania czasu trwania studiów (np. w skutek powtarzania roku czy wykreślenia z listy studentów), to wyjazd na wymianę nie będzie możliwy. Każdy przypadek jest jednak rozpatrywany indywidualnie i często możliwe jest dojście do pewnego kompromisu, za zgodą Pani Prodziekan ds. studenckich.

 

W razie jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Erasmusa (erasmus@psych.uw.edu.pl).

Ta informacja została opublikowane 18 lutego 2021.