Erasmus+

Informacje na temat procedury aplikacyjnej i kwalifikacyjnej do programu wymiany studenckiej Erasmus+ na rok akademicki 2023-2024

 

Program Erasmus+ umożliwia studentom wyjazd za granicę w celu odbycia części studiów na jednym z uniwersytetów w Europie oraz uzyskania stypendium pokrywającego część kosztów wyjazdu. Możliwe jest spędzenie minimum semestru na wybranym uniwersytecie europejskim, który podpisał umowę z Wydziałem Psychologii. Lista współpracujących z nami uniwersytetów dostępna jest poniżej. Czas, który można spędzić na danym uniwersytecie, jest ustalany odgórnie przez ten uniwersytet i wynosi 1 lub 2 semestry akademickie. Dla wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus+ odbędą się spotkania informacyjne online dotyczące szczegółowych warunków wymiany. Będą miały miejsce dnia Będą mieć one miejsce dnia 16 stycznia 2023 (poniedziałek) o godzinie 17:30 (sala 412), oraz 19 stycznia (czwartek) o godzinie 15:15 (sala 412).

Spotkania odbędą się hybrydowo – stacjonarnie na wydziale oraz pod linkiem przesłanego w wiadomości e-mail.

 

Proszę pamiętać, że jest to jedyny czas na złożenie wniosku i zakwalifikowanie się na Erasmusa, zarówno na semestr zimowy, jak i na semestr letni. Nie ma więc odrębnych procedur dla semestru zimowego i letniego.

 

Lista uniwersytetów, na które możesz aplikować

 

Kto może aplikować do programu Erasmus+ ?

Studenci Psychologii będący obecnie na II, III bądź IV roku studiów (w tym studenci MISH i MISMAP).

Studenci SPZ będący obecnie na II roku studiów.

Studenci Cognitive Science master będący obecnie na I roku studiów.

 

Jak aplikować?

W celu zgłoszenia się do programu należy:

 1. Wypełnić formularz zamieszczony na stronie: https://forms.gle/hwx1vT1dkwPRHcA96

Termin dostarczania zgłoszeń upływa z dniem 2 lutego 2023 (czwartek).

 1. Wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej
  Rozmowy odbędą się online w okresie 6 – 10 lutego 2023 r. Każda z rozmów nie powinna zająć więcej niż 10 minut.

 

 

Kryteria kwalifikacji studentów na program Erasmus+

Informujemy, że rektor nie zaktualizował jeszcze regulaminu i wymogów dotyczących programu Erasmus na kolejny rok akademicki. W związku z tym możliwe są niewielkie zmiany w poniższych wymaganiach. Potwierdza się jednak lista dostępnych uczelni i procedura składania wniosków.

W przypadku zmiany ważnych informacji zostaniesz o tym poinformowany.

 • Rozmowa kwalifikacyjna. Osoby aplikujące będą pytane o swoje motywacje dotyczące wyjazdu oraz wyboru uniwersytetu. Na podstawie swoich odpowiedzi każdy kandydat uzyska liczbę punktów, których suma będzie stanowić jedno z kryteriów kwalifikacyjnych. Osoby, które podczas rozmowy uzyskają mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów, nie będą kwalifikować się do udziału w wymianie.
 • Średnia z ocen. Średnia arytmetyczna liczona na podstawie ocen ze wszystkich przedmiotów, które student zaliczył podczas swoich studiów, z dnia 6 lutego 2023 r. Średnie te wyliczane są na podstawie protokołu ocen z systemu USOS. Minimalna średnia ocen, która uprawnia do otrzymania stypendium Erasmus+, to 3,49. Aplikujący z niższą średnią mogą uczestniczyć w programie Erasmus+, jednak bez stypendium.
 • Wysokość średniej oraz wynik z rozmowy kwalifikacyjnej będą miały taką samą wagę (50:50) i to ich suma będzie stanowić o ostatecznym wyniku kwalifikacji. Do programu Erasmus+ zostaną zakwalifikowani kandydaci, których wyniki będą najwyższe. (Każdy z kandydatów aplikuje na miejsce na danym, wybranym przez siebie uniwersytecie, a nie ogólnie do programu Erasmus+. Kryterium kwalifikacji jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z rozmowy kwalifikacyjnej).
 • Wszyscy kandydaci zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka wykładowego obowiązującego na danym uniwersytecie, na poziomie B2 (lub wyżej). Aby spełnić ten wymóg, kandydat powinien posiadać oficjalny certyfikat językowy (np. TOEFL/IELTS dla języka angielskiego, Goethe/TELC dla niemieckiego, DELE/TELC dla hiszpańskiego, etc) LUB zaliczony egzamin certyfikacyjny na Uniwersytecie Warszawskim LUB zdaną maturę poziomie rozszerzonym z danego języka z wynikiem niemniejszym niż 60%, co odpowiada poziomowi B2.
  W wypadku, gdyby kandydat operował znajomością danego języka obcego na poziomie pozwalającym na prowadzenie swobodnej konwersacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a nie zaliczył jeszcze żadnego egzaminu językowego na poziomie B2 (lub wyższym), możliwe jest warunkowe zakwalifikowanie takiego kandydata i odroczenie terminu przedstawienia certyfikatu językowego do momentu rozpoczęcia wymiany. Należy jednak zauważyć, że w takiej sytuacji osoby posiadające certyfikat językowy w dniu rozmowy kwalifikacyjnej miałyby pierwszeństwo względem osób zakwalifikowanych warunkowo.
 • Osoby, które będą uczestniczyć w programie wymiany studenckiej Erasmus+ po raz pierwszy, mają pierwszeństwo względem kandydatów, którzy wcześniej uczestniczyli już w programie Erasmus/Erasmus+, niezależnie od wyniku kwalifikacyjnego.
 • W dniu 6 lutego 2023 aplikant nie może mieć więcej niż jednego warunku.

Kryteria, które należy spełnić w momencie rozpoczęcia wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+:

 • Bezwarunkowe zaliczenie bieżącego roku akademickiego. W pewnych przypadkach dopuszczalne jest posiadanie jednego warunku. Posiadanie dwóch lub więcej warunków albo powtarzanie roku eliminuje z uczestnictwa w Erasmus+.
 • Student, który podczas wymiany studenckiej Erasmus+ będzie miał obowiązek pisania pracy empirycznej bądź pracy magisterskiej, jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia od opiekuna pracy, w którym wyraża on zgodę na pracę zdalną studenta w okresie jego nieobecności na macierzystej uczelni.
 • Potwierdzona znajomość języka na poziomie B2, jeżeli kandydat został zakwalifikowany warunkowo ze względu na wymóg dotyczący znajomości języka.

Procedura kwalifikacyjna

Kandydaci, którzy na czas dostarczą kompletne formularze aplikacyjne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się online w połowie lutego. Każdy z kandydatów otrzyma link do formularza internetowego, w którym będzie mógł wybrać preferowany termin odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa zostanie przeprowadzona przez komisję kwalifikacyjną, w której skład wchodzić będzie koordynator programu Erasmus+ na naszym Wydziale, jeden z wykładowców oraz jeden przedstawiciel studentów.
Każdy z członków komisji oceniać będzie motywację kandydata do uczestnictwa w programie Erasmus+. Wynik kandydata będzie średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez wszystkich członków komisji.
Pytania zadawane podczas rozmowy będą dotyczyły motywacji kandydata do uczestnictwa w programie Erasmus+ oraz powodów wyboru danego uniwersytetu.

Kandydaci, którzy nie otrzymali miejsca na preferowanym przez siebie uniwersytecie, będą mogli wybrać jeden z uniwersytetów, na którym wciąż dostępne będą wolne miejsca. Dla wszystkich osób, które zdecydują się na taki wybór, zostanie zorganizowana dodatkowa seria kwalifikacyjna, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z programu Erasmus+.

 

Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do Dziekana. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie w terminie 14 dni od daty powiadomienia, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce (Regulaminem studiów Art. 7 ust. 3).

 

Więcej informacji na temat zasad, regulacji oraz procedur dotyczących programu Erasmus można znaleźć na stronie : http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/

 

Ta informacja została opublikowana 11 stycznia 2023  r.

 

 

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania