Psychometria

Celem specjalizacji „Psychometria” jest wyposażenie studentów w wiedzę o zasadach i procedurach konstruowania oryginalnych narzędzi oraz adaptowania i stosowania już istniejących zagranicznych narzędzi diagnostycznych w badaniach psychologicznych. Duży nacisk położony jest na zapoznanie studentów z podstawami najnowszej wiedzy psychometrycznej (np. IRT, teoria generalizowalności). Powiązane jest to z praktycznym ćwiczeniem umiejętności analizy danych psychometrycznych w pracowni komputerowej z zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania (R, Amos, SPSS). Student kończący specjalizację ma pogłębioną wiedzę o sposobie konstrukcji i walidacji testów psychologicznych oraz o zasadach ich użytkowania, rozumie klasyczne oraz nowoczesne modele pomiarowe, a także poszczególne właściwości testów psychologicznych oraz zakres metod ich ustalania (rzetelność, trafność, normalizacja właściwości pozycji testowych).

Specjalizacja dysponuje bogatą ofertą zajęć teoretycznych i praktycznych, w ramach których studenci mają okazję: zapoznać się z podstawami planowania i organizowania prac konstrukcyjnych i adaptacyjnych testów psychologicznych oraz ich zastosowania w diagnozie indywidualnej; nabyć wiedzę dotyczącą statystycznego opracowania wyników niezbędnych do stworzenia lub zaadaptowania testów. Ponadto studenci mogą zapoznać się ze szczegółowymi zagadnieniami, takimi jak specyfika psychometrycznego pomiaru afektu, inteligencji czy osobowości.

Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy odbywa się poprzez wykonanie dwóch obowiązkowych prac o charakterze empirycznym. Pierwsza z nich polega na adaptacji lub konstrukcji samodzielnie wybranego testu a druga na przeprowadzeniu wszechstronnej diagnozy przypadku przy zastosowaniu standardowych narzędzi diagnostycznych. Obie prace wykonywane będą na zasadzie indywidualnej pracy z tutorem.

Program specjalizacji jest realizowany w wymiarze 330 godzin obligatoryjnych i 150 zajęć fakultatywnych w czterech semestrach studiów. Formalnym warunkiem zrealizowania specjalizacji jest zaliczenie wszystkich obligatoryjnych zajęć oraz wybranych zajęć fakultatywnych, a ocena końcowa obliczana jest w następujący sposób: 80% na podstawie ważonej oceny z dwóch empirycznych prac własnych, realizowanych w trakcie obligatoryjnych zajęć konsultacyjno-ćwiczeniowych, 20% na podstawie ważonej oceny z pozostałych przedmiotów zrealizowanych w ramach specjalizacji.

Specjalizacja „Psychometria” może być realizowana samodzielnie lub razem z inną specjalizacją. Daje to wiedzę z określonej dziedziny (np. z organizacji i pracy, z rozwoju człowieka) połączoną z umiejętnościami prowadzenia badań psychometrycznych, czyli używania, a przede wszystkim – tworzenia narzędzi pomiaru. Przydawać się może do prowadzenia badań i analiz w korporacjach (HR) oraz ośrodkach badania opinii. Umiejętności psychometryczne są też ważne w ewentualnej dalszej karierze naukowej.