305 – PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA STOSOWANA

Kierownik specjalizacji: Dr hab. Grażyna Katra

Specjalizacja uczy diagnozowania różnorodnych problemów dzieci i dorosłych oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej, takich jak doradztwo, mediacje szkolne i rodzinne, elementy terapii rodzin, psy­choprofilaktyka itp. Większość zajęć ma charakter praktyczny i jest prowadzona we współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki potrzebne do uzyskania uprawnień pedagogicznych, które studentom zainteresowanym pracą na stanowisku psychologa szkolnego umożliwiają korzystanie z przywilejów Karty Nauczyciela. Niektóre placówki wymagają także takich uprawnień od osób prowadzących zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym z ramienia firm zewnętrznych.

Przykładowe zajęcia:

 • Problemy wychowawcze dzieciństwa i dorastania na tle rozwoju dziecka
 • Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole
 • Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami
 • Podstawy poradnictwa wychowawczego
 • Diagnoza trudności szkolnych i Terapia pedagogiczna
 • Psychopatologia rozwojowa okresu dzieciństwa

Możliwości zatrudnienia:

 • szkoły podstawowe, gimnazja i licea,
 • przedszkola, publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki diagnostyczne,
 • ośrodki zajmujące się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz psychoprofilaktyką,
 • instytucje opracowujące programy wychowawcze i edukacyjne oraz kontrolujące pracę placówek wychowawczych i oświatowych.

Lista przedmiotów specjalizacji 2017-2019

Lista przedmiotów specjalizacji 2018-2020