PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECKA I RODZINY

Kierowniczka: dr hab. Grażyna Kmita


Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach dziecięcych, poradniach i placówkach medycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach edukacyjnych, Studenci podczas wykładu i seminariów otrzymują wiedzę teoretyczną dotyczącą psychopatologii rozwoju, zaburzeń rodziny i różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin. Ponadto podczas ćwiczeń mają możliwość praktycznego stosowania wiedzy, analizując materiał kliniczny (nagrania wideo) oraz uczestnicząc w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami podczas ćwiczeń stażowych (do wyboru: zajęcia w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci lub udział w terapii rodzin). Od roku akademickiego 2014/15 studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek:

  • Terapia dzieci z różnymi problemami klinicznymi
  • Terapia rodzin
  • Diagnoza i terapia dzieci z chorobami układu nerwowego

Program specjalizacji obejmuje 480 godz. zajęć (48 punktów ECTS), w tym:

  • 90 godzin wykładu na temat zaburzeń rozwoju dziecka oraz zaburzeń rodziny;
  • 120 godzin seminarium z zakresu pomocy psychologicznej dziecku i jego rodzinie;
  • 120 godzin ćwiczeń z technik diagnozy i terapii dzieci i rodzin, w tym 30 godzin – genogram własny;
  • 120 godz. ćwiczeń stażowych w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii UW albo udział w ćwiczeniach stażowych z terapii rodzin.
  • 30 godzin – zajęcia specjalizacyjne rozszerzające wiedzę studenta; do wyboru jedne zajęcia spośród trzech seminariów i jednego wykładu

 

Liczba godzin/ECTS zajęć obowiązkowych: 450/45

Liczba godzin/ECTS zajęć do wyboru: 30/3

 

Program specjalizacji