Nagroda im. Profesora Józefa Kozieleckiego za najlepszą pracę dyplomową


Profesor Józef Kozielecki
1936 – 2017
Prekursor psychologii poznawczej w Polsce, najbardziej znany z prac nad teorią decyzji. Jego książki zawsze sięgały poza powierzchowne dane, poszukując filozoficznych znaczeń w nauce i rzeczywistości społecznej. Był również autorem esejów historycznych, literatury pięknej i publicystyki.

 

REGULAMIN 

 

1. Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego za najlepszą pracę dyplomową, zwana dalej Nagrodą— nawiązuje do inicjatywy Profesora Józefa Kozieleckiego. Jest przyznawana corocznie absolwentom Wydziału Psychologii UW, którzy w danym roku akademickim przedstawią wyróżniającą się wysokim poziomem pracę dyplomową.

2. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
– za najlepszą pracę magisterską na kierunku Psychologia
– za najlepszą pracę magisterską na kierunku Cognitive Science
– za najlepszą pracę licencjacką na kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt.

3. Nagroda ma charakter nagrody naukowej, tzn. jedynym kryterium jest wartość pracy dyplomowej jako specyficznej rozprawy naukowej. Przede wszystkim bierze się pod uwagę walory merytoryczne, a dodatkowo inne — wyrażające poziom kompetencji w przygotowaniu tekstu naukowego.

4. Kwota Nagrody wynosi 2000 złotych polskich i nie może być dzielona – w danym roku przyznaje się po jednej nagrodzie w każdej kategorii i zawsze w pełnej kwocie, z tym że ze względu na dużą liczbę studentów Psychologii w tej kategorii możliwe jest przyznanie I i II nagrody.

5. Wnioski o Nagrodę należy składać na ręce Prodziekana ds. studenckich do dnia 10 września każdego roku.

6. Wnioski o Nagrodę mogą dotyczyć tylko osób, które spełniają dwa następujące warunki:
– zdały egzamin dyplomowy po 10 września poprzedniego roku akademickiego
– uzyskały w obu recenzjach swej pracy dyplomowej oceny bardzo dobre lub celujące.

7. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać:
– absolwenci — autorzy prac
– recenzenci prac dyplomowych
– osoby kierujące pracami dyplomowymi
– dziekan i prodziekani
– studenckie koła naukowe
– organy samorządu studenckiego.

8. Każdy zgłaszający może przedstawić tylko jedną propozycję. Wnioski powinny zawierać uzasadnienie określające zwięźle, na czym polega merytoryczna wartość zgłoszonej do Nagrody pracy.

9. Wstępny przegląd zgłoszeń dokonywany jest przez Prodziekana ds. studenckich, który dokonuje ich weryfikacji ze względu na warunki określone w punkcie 6 regulaminu Nagrody. Prodziekan proponuje także skład jury Nagrody przy uwzględnieniu charakteru zgłoszonych prac i postanowień punktu 10 regulaminu.

10. W skład jury powinny wchodzić co najmniej 3 osoby, które mają uprawnienia do kierowania pracami dyplomowymi. Członkami jury nie mogą być osoby, które kierowały (były promotorami) pracami zgłoszonymi w danym konkursie do Nagrody. W skład jury wchodzą wyłącznie pracownicy Wydziału Psychologii UW.

11. Jury Nagrody powołuje Dziekan Wydziału.

12. Jury wyłania ze swego grona przewodniczącego i ustala własne zasady pracy, respektując postanowienia niniejszego regulaminu. Jury może powoływać dodatkowych opiniodawców.

13. Decyzja dotycząca Nagrody powinna być podjęta w terminie do 30 września każdego roku. Jury Nagrody przedstawia Dziekanowi Wydziału protokół określający autorów i tytuły nagrodzonych prac lub też zawierający umotywowane stwierdzenie o nie przyznaniu Nagrody w danym roku. Werdykt jury jest ostateczny. Po przekazaniu Dziekanowi protokołu końcowego jury ulega rozwiązaniu.

14. Na podstawie protokołu wzmiankowanego w p.13 Dziekan Wydziału podejmuje odpowiednie czynności związane z wręczeniem Nagrody wskazanym laureatom.