Minigranty dla studentów III roku

W roku 2018/19 studenci realizujący prace roczne mogą otrzymać dofinansowanie programu badawczego w postaci minigrantu w wysokości 3000 zł. Program realizacji i finansowania badań z krótką opinią opiekuna pracy należy złożyć w dziekanacie do 15 października 2018. Minigranty otrzyma 10 osób z najlepszymi wynikami dotychczasowej nauki.

Regulamin minigrantów na realizację programów badawczych w ramach seminarium empirycznego

  1. O minigranty mogą się starać studenci kierunku Psychologia, którzy zgłoszą do rozliczenia II rok studiów do 15 września 2018 r. i nie powtarzali wcześniej roku.
  2. Spośród studentów, którzy do 15 września 2018 r. zostaną zarejestrowani na seminarium empiryczne (liczy się wpis w USOS) oraz do 15 października złożą do dziekanatu zaopiniowany przez opiekuna plan realizacji i finansowania badań w ramach tego seminarium minigranty otrzyma 10 osób z najlepszymi wynikami dotychczasowej nauki (średnia ocen z I i II roku na Wydziale Psychologii).
  3. Jeden minigrant obejmuje sumę 3000 zł.
  4. Środki z minigrantu mogą zostać wydane na realizację programu badawczego w ramach seminarium empirycznego do dnia 31 maja 2019 r.
  5. Płatności w ramach minigrantów realizowane będą na zasadach obowiązujących na Wydziale Psychologii – płatność zostanie zrealizowana lub poniesione wydatki zostaną zwrócone dopiero po ich zatwierdzeniu przez Dział Finansowy.