Nowa ustawa – terminarz wydarzeń

UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – aktualne informacje na temat wewnętrznych konsultacji na UW

ORCID – identyfikatory dla naukowców – informacje na temat cyfrowego identyfikatora służącego do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych

 

Terminarz wybranych ważniejszych wydarzeń wymuszonych nową ustawą:

 • 30 listopada 2018
  • Mija termin na złożenie oświadczeń o reprezentowanej przez siebie dziedzinie i dyscyplinie nauki przez osoby biorące udział w działalności naukowej.
  • Mija termin na złożenie oświadczeń o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią przez osoby prowadzące zajęcia.
 • 31 grudnia 2018
  • Mija termin na złożenie oświadczeń o zaliczeniu do liczby pracowników do ewaluacji przez osoby biorące udział w działalności naukowej.
 • 1 marca 2019
  • Powstaje Komisja Ewaluacji Nauki.
 • 30 kwietnia 2019
  • Ostateczny termin wszczynania postępowań awansowych „po staremu” .
 • między 1 maja a 30 września (włącznie) 2019
  • Nie wszczyna się postępowań awansowych.
 • 1 czerwca 2019
  • Początek kadencji Rady Doskonałości Naukowej.
 • 30 czerwca 2019
  • Mija termin powołania pierwszej rady uczelni przez senat.
 • 30 września 2019
  • Rady wydziałów i instytutów oraz dziekani i dyrektorzy tracą kompetencje przestając być tzw. organami uczelni. Z dniem następnym ich kompetencje przejmują rektorzy. Prorektorzy przestają pełnić swe funkcje.
 • 1 października 2019
  • Od tego czasu ma obowiązywać nowy statut.
  • Można wszczynać postępowania awansowe „po nowemu” .
 • 31 grudnia 2020
  • Kończy się (krótsza) kadencja pierwszej rady uczelni.
 • 1 stycznia 2021
  • Zaczyna się pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej obejmująca okres od 2017 do 2020 roku.
 • 31 grudnia 2021
  • Postępowania awansowe prowadzone „po staremu” a dotąd nie sfinalizowane są zamykane (umarzane).