Zasady rekrutacji

Ogólne zasadyPsychologia stacjonarnaPsychologia niestacjonarna (wieczorowa)Studia z przeniesienia

Studia magisterskie z psychologii – ogólne zasady i terminy rekrutacji na rok 2021/2022

Dodatkowa tura rejestracji na studia niestacjonarne (wieczorowe)!

Przewodnik dla kandydatów na studia – pobierz
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil studiów: ogólnoakademicki

Tryb: niestacjonarny (wieczorowy)
Czas trwania: 5 lat
Kierunek: Psychologia

Limit miejsc: 40 (II tura)
Język wykładowy: polski
Termin zapisów w systemie IRK: od 10 sierpnia do 13 września do godz. 23:59:00; IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów 

Zobacz zasady rekrutacji na rok 2021/22 w tekście Uchwały Senatu UW. 

Termin ogłoszenia wyników: 24 września 2021  

Termin składania dokumentów (kolejne tury): 

 • I termin: 27-28 września 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2021 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu

 

Na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) przy sporządzaniu listy osób zakwalifikowanych na studia brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali minimum 30 punktów rekrutacyjnych.

 

Studia z przeniesienia 

Przeniesienie to rozwiązanie dla osób studiujących psychologię, pragnących zmienić uczelnię albo zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania.

Kandydatom, którzy wykazali się już umiejętnościami niezbędnymi w edukacji akademickiej i osiągnęli przy tym bardzo wysokie oceny, umożliwiamy alternatywną drogę rekrutacji.

Termin zapisów w systemie IRK: od 10 sierpnia do 13 września 2021 do godz. 23:59:00

Termin egzaminu: 21 września 2021 godz. 13:00

Termin ogłoszenia wyników: 24 września 2021  

Termin składania dokumentów

 •  I termin: 27-28 września 2021 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu

PSYCHOLOGIA – studia magisterskie stacjonarne w języku polskim

Studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) – limit 161 osób

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

TRZECH przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 • język polski – waga 25%
 • język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki) – waga 25%
 • matematyka – waga 25%

JEDNEGO przedmiotu wybranego z listy (poziom rozszerzony obowiązkowy w rekrutacji na studia stacjonarne) – waga 25%:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka/fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy),
 • język łaciński i kultura antyczna/ łacina,
 • język grecki i kultura antyczna/ greka klasyczna,
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki),
 • język mniejszości etnicznej – łemkowski,
 • język regionalny – kaszubski,
 • antropologia*,
 • ekonomia*,
 • polityka*,
 • psychologia*,
 • technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS)*,
 • zarządzanie*,
 • nauka o zdrowiu i sporcie*.

 * w ramach matury IB, EB lub zagranicznej

W przypadku Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (EB) oraz maturą zagraniczną oceny z odpowiednich przedmiotów przeliczane są na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**.

Kandydaci na studia posiadający tzw. starą maturę przyjmowani są na podstawie oceny z przedmiotów wymaganych od „nowych” maturzystów (język polski, matematyka, język obcy, przedmiot wybrany) przeliczonych na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**

Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy**.

 

** Akty prawne dotyczące rekrutacji 2021/22 można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne/akty-prawne-2020-2021/

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022  zamieszczone są na stronie Biura ds. Rekrutacji UW: www.rekrutacja.uw.edu.pl i w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.uw.edu.pl

Doceniamy osoby zdające przedmioty na poziomie rozszerzonym przez przypisanie ich wynikom większej wagi:

 • poziom rozszerzony (waga 1,0)
 • poziom podstawowy (waga 0,6)

Przekłada się to na maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata, która uzależniona jest od tego, czy zdawał on przedmioty na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym:

 • 4 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 100 pkt.
 • 3 egzaminy na poziomie podstawowym + 4 na poziomie rozszerzonym = maks. 70 pkt.

 

Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia stacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski rozszerzony x 1 x 0,25) + (j. obcy nowożytny rozszerzony x 1 x 0,25) + (matematyka podstawowa x 0,6 x 0,25) + (czwarty przedmiot rozszerzony x 1 x 0,25)

 

PSYCHOLOGIA – studia magisterskie niestacjonarne (wieczorowe) w języku polskim

Studia niestacjonarne (wieczorowe, płatne) – limit 160 osób

Wykaz opłat za rok akademicki 2021/2022

 

UWAGA! Osoby, które nie zdawały na maturze matematyki (tzw. „stara matura”, oraz matura z lat 2005-2009) mogą kandydować tylko na studia niestacjonarne.

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

TRZECH przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 • język polski – waga 25%
 • język obcy nowożytny – waga 25%
 • przedmiot do wyboru z listy – waga 25%

CZWARTEGO przedmiotu punktowanego (nieobowiązkowego, innego niż podany przedmiot obowiązkowy) wybranego z listy – waga 25%

Lista przedmiotów do wyboru (nie można wskazać dwukrotnie tego samego przedmiotu):

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka/fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy),
 • język łaciński i kultura antyczna/ łacina,
 • język grecki i kultura antyczna/ greka klasyczna,
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki),
 • język mniejszości etnicznej – łemkowski,
 • język regionalny – kaszubski,
 • antropologia*,
 • ekonomia*,
 • polityka*,
 • psychologia*,
 • technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS)*,
 • zarządzanie*,
 • nauka o zdrowiu i sporcie*.

 * w ramach matury IB, EB lub zagranicznej

W rekrutacji na studia niestacjonarne (wieczorowe) kandydat może nie zgłosić żadnego przedmiotu punktowanego – otrzymuje wtedy za niego 0 punktów.

 

W przypadku Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (EB) oraz maturą zagraniczną oceny z odpowiednich przedmiotów przeliczane są na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**.

Kandydaci na studia posiadający tzw. starą maturę przyjmowani są na podstawie oceny z przedmiotów wymaganych od „nowych” maturzystów (język polski, matematyka, język obcy, przedmiot wybrany) przeliczonych na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**

Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy**.

 

** Akty prawne dotyczące rekrutacji 2021/22 można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne/akty-prawne-2020-2021/

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022  zamieszczone są na stronie Biura ds. Rekrutacji UW: www.rekrutacja.uw.edu.pl i w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.uw.edu.pl

Doceniamy osoby zdające przedmioty na poziomie rozszerzonym przez przypisanie ich wynikom większej wagi:

 • poziom rozszerzony (waga 1,0)
 • poziom podstawowy (waga 0,6)

Przekłada się to na maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata, która uzależniona jest od tego, czy zdawał on przedmioty na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym:

 • 4 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 100 pkt.
 • 4 egzaminy na poziomie podstawowym  = maks. 60 pkt.

Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia niestacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski podstawowy x 0,6 x 0,25) + (j. obcy nowożytny podstawowy x 0,6 x 0,25) + (przedmiot z listy podstawowy x 0,6 x 0,25) + (czwarty przedmiot punktowany x 0,6 x 0,25)

Studia z przeniesienia – stacjonarne

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Limit przyjęć: 4 osoby

O przeniesienie na studia stacjonarne mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych z psychologii ze średnią ocen z całych dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,5.

Kandydaci powinni:

 1. Od 7 czerwca 2021 do 5 lipca 2021 zarejestrować się poprzez internetowy system IRK
 2. Do dnia 12 lipca 2021, do godz. 12.00 zamieścić na swoim koncie w IRK skany wymaganych dokumentów:
  • rozliczony indeks lub inny dokument poświadczający zaliczenie roku,
  • zaświadczenie z macierzystego Wydziału ze średnią ocen wyliczoną dla całego okresu studiów,

Lista osób, które spełniają wymagane kryteria i zostaną dopuszczone do egzaminu zostanie ogłoszona  12 lipca 2021 r. o godz 15:00.

Egzamin odbędzie się 13 lipca 2021 r o godz. 13.00.

O przeniesieniu zdecyduje wynik egzaminu konkursowego, który ma charakter testu sprawdzającego wiedzę z lektury. Podstawą egzaminu konkursowego jest książka Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (red.). (2015). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri. Książka jest do pobrania w wydawnictwie Liberi Libri:  http://www.liberilibri.pl/stefaniak

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wynosi 100. W ramach obowiązującego limitu miejsc na studia zostaną przyjęte osoby, które osiągną najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% z testu kwalifikacyjnego.

Termin zapisów w systemie IRK: Od 7 czerwca 2021 do 5 lipca 2021 do godz. 23:59:00  

Termin egzaminu: 13 lipca 2021

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2021  

Termin składania dokumentów

 •  I termin: 20-22 lipca 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 23, 26 lipca 2021 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2021 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 29-30 lipca 2021 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

Studia z przeniesienia – niestacjonarne (wieczorowe)

Limit przyjęć: 25 osób

O przeniesienie na studia niestacjonarne mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych z psychologii.

Kandydaci powinni:

 1. Od 10 sierpnia do 13 września 2021 zarejestrować się poprzez internetowy system IRK
 2. Do dnia 20 września 2021, do godz. 12.00 zamieścić na swoim koncie w IRK skany wymaganych dokumentów:
  • rozliczony indeks lub inny dokument poświadczający zaliczenie roku.

Lista osób, które spełniają wymagane kryteria i zostaną dopuszczone do egzaminu zostanie ogłoszona  20 września 2021 r. o godz 15:00

Egzamin odbędzie się 21 września 2021 r o godz. 12.00.

O przeniesieniu zdecyduje wynik egzaminu konkursowego, który ma charakter testu sprawdzającego wiedzę z lektury. Podstawą egzaminu konkursowego jest książka Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (red.). (2015). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri. Książka jest do pobrania w wydawnictwie Liberi Libri:  http://www.liberilibri.pl/stefaniak

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wynosi 100. W ramach obowiązującego limitu miejsc na studia zostaną przyjęte osoby, które osiągną najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 40% z testu kwalifikacyjnego.

 

Termin zapisów w systemie IRK: Od 10 sierpnia do 13 września 2021 do godz. 23:59:00  

Termin egzaminu: 21 września 2021

Termin ogłoszenia wyników: 24 września 2021  

Termin składania dokumentów

 •  I termin: 27-28 września 2021 r.