Zasady rekrutacji

Ogólne zasadyInformacje szczegółoweStudia równoległe i z przeniesieniaFAQ

Studia magisterskie – ogólne zasady i terminy rekrutacji na rok 2017/2018

Pobierz informator o studiach na Wydziale Psychologii UW
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania: 5 lat
Kierunek: Psychologia
Termin zapisów w systemie IRK: od 5 czerwca 2017 do 7 lipca 2017 do godz. 23:59:00
Limit miejsc: 150
Język wykładowy: polski

Zobacz zasady rekrutacji na rok 2017/18 w tekście Uchwały Senatu UW. 

 

Terminy rekrutacji otwartej

 

Dodatkowa tura rekrutacji na studia niestacjonarne (wieczorowe)

Termin rejestracji w systemie IRK 1 sierpnia 2017-13 września 2017

Termin egzaminu predyspozycyjnego dla kandydatów z maturą zagraniczną: 18.09.2017 godz. 12.00

Termin ogłoszenia wyników: 20 września 2017

Termin składania dokumentów 21-22 września w godz. 10.00-15.00.

Studia z przeniesienia – niestacjonarne (wieczorowe)

Limit przyjęć: max. 25 osób

O przeniesienie na studia niestacjonarne mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych z psychologii.

Kandydaci powinni:

 1. Do dnia 13 września 2017 zarejestrować się poprzez internetowy system IRK (kandydaci przenoszący się z innej uczelni wybierają w systemie kierunek psychologia, ale nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej)
 2. Do dnia 18 września 2017, do godz. 12.00 dostarczyć do dziekanatu dydaktycznego Wydziału Psychologii (pok. 75, II piętro) wymagane dokumenty:
  • rozliczony indeks lub inny dokument poświadczający, że kandydat zaliczył rok oraz wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wobec uczelni,
  • podanie o przeniesienie wydrukowane z systemu IRK,
  • zgoda dziekana jednostki macierzystej na przeniesienie.

Lista osób, które spełniają wymagane kryteria i zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona 18 września 2017 r. o godz. 14:00

Rozmowy odbędą się 21 września.

Przyjęte zostaną osoby, które odbyły rozmowę kwalifikacyjną i uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu przyjęć.

 

 

 

CZERWIEC-LIPIEC
Rekrutacja odbędzie się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie.
Termin egzaminu predyspozycyjnego dla kandydatów z maturą zagraniczną: 11.07.2017

Termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2017

WRZESIEŃ (w przypadku niewypełnienia limitu w turze lipcowej)
Rekrutacja odbędzie się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Termin rejestracji w systemie IRK 1 sierpnia 2017-13 września 2017

Termin egzaminu predyspozycyjnego dla kandydatów z maturą zagraniczną: 18.09.2016

Termin ogłoszenia wyników: 20 września 2017

 

Na studiach stacjonarnych przy sporządzaniu listy osób zakwalifikowanych na studia brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali min. 30% ogólnej liczby punktów.

 

Studia równoległe i z przeniesienia
Wydział Psychologii jest zainteresowany kształceniem bardzo dobrych studentów innych kierunków oraz innych uczelni. Kandydatom, którzy wykazali się już umiejętnościami niezbędnymi w edukacji akademickiej i osiągnęli przy tym bardzo wysokie oceny, umożliwiamy alternatywną drogę rekrutacji.

Studia równoległe są przeznaczone dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą poszerzyć zakres swojej edukacji o drugi kierunek.
Przeniesienie to rozwiązanie dla osób studiujących psychologię, pragnących zmienić uczelnię albo zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania.

 

 

KONTAKT:

Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji

Tel.: 668 588 516

Dyżur telefoniczny w semestrze zimowym:

poniedziałek i piątek 15.15-16.00

wtorek i czwartek 12.00 – 16.00

e-mail: rekrutacja@psych.uw.edu.pl

 

Studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim

Studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) – limit 150 osób
Studia niestacjonarne (wieczorowe, płatne) – limit 150 osób

 

Rekrutacja dla „nowych” maturzystów, będzie przebiegać w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

TRZECH przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 • język polski – waga 0,2
 • język obcy nowożytny – waga 0,2
 • matematyka – waga 0,2

JEDNEGO przedmiotu dodatkowego wybranego z listy (w rekrutacji na studia stacjonarne musi być na poziomie rozszerzonym) – waga 0,4:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy),
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • polityka,
 • psychologia,
 • informatyka,
 • ekonomia,
 • antropologia,
 • organizacja i zarządzanie.

W rekrutacji na studia niestacjonarne (wieczorowe) kandydat może nie zgłosić żadnego przedmiotu dodatkowego – otrzymuje wtedy za niego 0 punktów.

UWAGA!
Osoby, które nie zdawały na maturze matematyki (matura z lat 2005-2009) mogą kandydować tylko na studia niestacjonarne – otrzymują wtedy z matematyki 0 punktów.

 

Doceniamy osoby zdające przedmioty na poziomie rozszerzonym poprzez przypisanie ich wynikom większej wagi:

 • rozszerzony (1,0)
 • podstawowy (0,6)

Przekłada się to na maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata, która uzależniona jest od tego, czy zdawał on przedmioty na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym:

 • 4 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 100 pkt.
 • 4 egzaminy na poziomie podstawowym = maks. 60 pkt.

 

Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia stacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski rozszerzony x 1 x 0,2) + (j. obcy nowożytny rozszerzony x 1 x 0,2) + (matematyka podstawowa x 0,6 x 0,2) + (czwarty przedmiot rozszerzony x 1 x 0,40)

Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia niestacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski podstawowy x 0,6 x 0,2) + (j. obcy nowożytny podstawowy x 0,6 x 0,2) + (matematyka podstawowa x 0,6 x 0,2) + (czwarty przedmiot podstawowy x 0,6 x 0,40)

 

W przypadku Kandydatów z maturą międzynarodową (IB) i maturą europejską (EB) oceny z poszczególnych przedmiotów przeliczane są na punkty procentowe*.

Wobec osób z maturą zagraniczną (zarówno obywateli polskich, jak i obcokrajowców) zostanie przeprowadzony egzamin predyspozycyjny, sprawdzający wiedzę z lektury w języku polskim.

Lektura obowiązująca w 2017 roku to książka:

Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (red.). (2015). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri.

Książka jest do pobrania na stronie Centrum Badań nad Uprzedzeniami: http://cbu.psychologia.pl/

lub w wydawnictwie Liberi Libri:  http://www.liberilibri.pl/stefaniak

Termin egzaminu: 11 lipca 2017 godz. 13:00

 

Kandydaci na studia posiadający tzw. starą maturę przyjmowani są na podstawie średniej z przedmiotów wymaganych od „nowych” maturzystów (język polski, matematyka, język obcy, przedmiot wybrany) przeliczonych na procenty* wyników ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy*.

 

* Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018  zamieszczone są na stronie Biura ds. Rekrutacji UW: www.rekrutacja.uw.edu.pl i w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.uw.edu.pl

Akty prawne dotyczące rekrutacji 2017/18 można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/akty-prawne-20172018/

Studia równoległe i z przeniesienia – stacjonarne

Limit przyjęć:
studia równoległe – max. 4 osoby
przeniesienie – max. 4 osoby

O przyjęcie na stacjonarne studia równoległe mogą się ubiegać studenci innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych ze średnią ocen nie niższą niż 4,5.

O przeniesienie na studia stacjonarne mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych z psychologii ze średnią ocen nie niższą niż 4,5.

Kandydaci powinni:

 1. Do dnia 7 lipca 2017 zarejestrować się poprzez internetowy system IRK (kandydaci przenoszący się z innej uczelni wybierają w systemie kierunek psychologia, ale nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej)
 2. Do dnia 10 lipca 2017, do godz. 12.00 dostarczyć do dziekanatu dydaktycznego Wydziału Psychologii (pok. 75, II piętro) wymagane dokumenty:
  • rozliczony indeks lub inny dokument poświadczający zaliczenie roku
  • zaświadczenie z macierzystego Wydziału ze średnią ocen wyliczoną dla całego okresu studiów
  • podanie o przyjęcie na studia równoległe lub przeniesienie wydrukowane z sytemu IRK
  • zgoda dziekana jednostki macierzystej na przeniesienie (tylko przy przeniesieniu)

Lista osób, które spełniają wymagane kryteria i zostaną dopuszczone do egzaminu zostanie ogłoszona 10 lipca 2017 r. o godz 15:00

Egzamin odbędzie się 11 lipca 2017 o godzinie 12.00 w siedzibie Wydziału Psychologii.

O przyjęciu na studia równoległe lub przeniesieniu zdecyduje wynik egzaminu konkursowego, który ma charakter testu sprawdzającego wiedzę z lektury:

Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (red.). (2015). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri.

Książka jest dostępna pod adresem:

http://www.liberilibri.pl/stefaniak

Przyjęte zostaną osoby, które zdały egzamin i uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu przyjęć.

 Studia równoległe i z przeniesienia – niestacjonarne (wieczorowe)

Limit przyjęć:
studia równoległe – max. 25 osób
przeniesienie – max. 25 osób

O przyjęcie na niestacjonarne studia równoległe mogą się ubiegać studenci innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

O przeniesienie na studia niestacjonarne mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych z psychologii.

Kandydaci powinni:

 1. Do dnia 7 lipca 2017zarejestrować się poprzez internetowy system IRK (kandydaci przenoszący się z innej uczelni wybierają w systemie kierunek psychologia, ale nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej)
 2. Do dnia 10 lipca 2017, do godz. 12.00 dostarczyć do dziekanatu dydaktycznego Wydziału Psychologii (pok. 75, II piętro) wymagane dokumenty:
  • rozliczony indeks lub inny dokument poświadczający, że kandydat zaliczył rok oraz wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wobec uczelni,
  • podanie o przyjęcie na studia równoległe lub przeniesienie wydrukowane z systemu IRK,
  • zgoda dziekana jednostki macierzystej na przeniesienie (tylko przy przeniesieniu).

 

Lista osób, które spełniają wymagane kryteria i zostaną dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona 10 lipca 2017 r. o godz 15:00

Rozmowy odbędą się 11 lipca.

Przyjęte zostaną osoby, które odbyły rozmowę kwalifikacyjną i uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu przyjęć.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak traktowana jest matura z języka obcego uzyskana w szkole/oddziale dwujęzycznym?

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik arkusza poziomu rozszerzonego wg wzoru: R = D X 4/3, gdzie: D – wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może jednak przekroczyć 100%.

 1. Czy muszę niezależnie rejestrować się w systemie IRK, jeśli chciałbym próbować dostać się zarówno na studia stacjonarne, niestacjonarne, jak i studia po angielsku?

Tak. Ponieważ rekrutacja jest oddzielna dla kandydatów na studia stacjonarne, niestacjonarne i po angielsku, należy podczas rejestracji wskazać wszystkie wybierane tryby i kierunki. Osoby niezakwalifikowane na studia dzienne ze względu na zbyt małą liczbę punktów, NIE będą kwalifikowane na studia wieczorowe, jeśli nie uwzględnią tego trybu w rejestracji.

 1. Czy jeśli chcę się zarejestrować zarówno na studia stacjonarne, niestacjonarne i po angielsku to powinienem uiścić opłatę rekrutacyjną jak za trzy kierunki?

Rejestracja na studia stacjonarne i niestacjonarne po polsku odbywa się w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej. Aby zarejestrować się na studia po angielsku należy uiścić dodatkową opłatę rekrutacyjną.

 1. Czy istnieje możliwość przeniesienia się ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne?

Jest taka możliwość – zgodnie z Regulaminem, za zgodną Dziekana, jedna osoba rocznie może zmienić tryb studiów. Wymagana jest średnia co najmniej 4,75 oraz brane są pod uwagę dodatkowe osiągnięcia. Można też powtórnie wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym w kolejnym roku (np. po poprawieniu wyników matury) i w przypadku zakwalifikowania na studia stacjonarne, zwrócić się do władz Wydziału o przeniesienie na wyższy rok studiów.

 1. Czy mogę zgłosić w przedmiotach dwukrotnie ten sam język zdawany na maturze, raz na poziomie podstawowym a raz na poziomie rozszerzonym?

Nie, nie można zgłosić dwa razy tego samego języka, nawet jeśli był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Należy podać cztery różne przedmioty zdawane na maturze, więc prócz języka polskiego i matematyki mogą to być dwa różne języki obce (np. angielski i niemiecki).

 1. Jak wygląda rekrutacja na studia równoległe?

Tryb przyjęcia na studia równoległe dostępny jest tylko dla studentów UW, uczących się na innych kierunkach. Rekrutacja odbywa się w drodze pisemnego egzaminu konkursowego sprawdzającego wiedzę z zakresu wyznaczonej lektury. Do egzaminu zostają dopuszczeni studenci, którzy zaliczyli rok, ze średnią ocen z całych dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,5 (dotyczy rekrutacji na studia równoległe w trybie dziennym). Do przyjęcia kwalifikowani są studenci, którzy zdali egzamin i uzyskali najwyższą liczbę punktów aż do wyczerpania limitu miejsc. Ta ścieżka rekrutacji dostępna jest jedynie dla aktywnych studentów UW, a więc nie mogą z niej skorzystać osoby kończące w danym roku studia licencjackie czy magisterskie, nawet jeśli obrona nastąpi we wrześniu – jest to równoznaczne z ukończeniem studiów.

 1. Jak przebiega rekrutacja w przypadku  przeniesienia z innej uczelni?

W ramach przeniesienia przyjmujemy studentów psychologii z innych uczelni. Na studia w trybie stacjonarnym (dzienne) przyjmujemy jedynie studentów studiujących w trybie stacjonarnym. Na studia w trybie niestacjonarnym (wieczorowe) – z dowolnego trybu. Przyjęcie na studia w trybie stacjonarnym odbywa się w drodze pisemnego egzaminu konkursowego sprawdzającego wiedzę z zakresu wyznaczonej lektury. Do egzaminu zostają dopuszczeni studenci, którzy zaliczyli rok, ze średnią ocen z całych dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,5 (dotyczy rekrutacji na studia w trybie dziennym). Do przyjęcia kwalifikowani są studenci, którzy zdali egzamin i uzyskali najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku studiów niestacjonarnych (wieczorowych) podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

 1. Ile wynosi limit miejsc na studia równoległe i z przeniesienia?

Na studia stacjonarne limit wynosi po 4 miejsca na studia równoległe i studia z przeniesienia. W przypadku studiów niestacjonarnych limit ten wynosi po 25 miejsc.

 1. Co mam zrobić jeśli chcę podjąć kolejne studia na Wydziale Psychologii, a w czasie wakacji bronię magisterium lub licencjat?

W takiej sytuacji należy zarejestrować się normalną ścieżką rekrutacji – na podstawie matury.

 1. Jeśli studiowałam coś wcześniej, to czy mogę zaliczyć jakieś przedmioty jeśli zostanę przyjęta w trybie rekrutacji na podstawie matury?

Tak, po przyjęciu na studia można wystąpić z podaniem do Dziekana o zaliczenie przedmiotów  (np. lektoratów, zajęć WF, zajęć ogólnoakademickich czy o zbliżonej treści).