Zasady rekrutacji

Ogólne zasadyPsychologia stacjonarnaPsychologia niestacjonarna (wieczorowa)Studia z przeniesieniaFAQ

Studia magisterskie z psychologii – ogólne zasady i terminy rekrutacji na rok 2020/2021

Przewodnik dla kandydatów na studia – pobierz
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania: 5 lat
Kierunek: Psychologia

Limit miejsc: 160
Język wykładowy: polski
Termin zapisów w systemie IRK: od 13 lipca 2020 do 12 sierpnia 2020 do godz. 23:59:00; IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Zobacz zasady rekrutacji na rok 2020/21 w tekście Uchwały Senatu UW.

Termin ogłoszenia wyników: 24 sierpnia 2020 (25 sierpnia 2020 – możliwy termin w przypadku kierunków studiów, na których przeprowadzane są dodatkowe egzaminy wstępne)

Termin składania dokumentów (kolejne tury): 

I termin: 25-27 sierpnia 2020;

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 28, 31 sierpnia 2020;

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 1-2 września 2020;

IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)*: 3-4 września 2020.

* przypadku niewypełnienia limitu miejsc – przyjmowanie dokumentów w kolejnych terminach wyznaczonych dla poszczególnych kierunków studiów przez komisje rekrutacyjne, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu

 

Na studiach stacjonarnych przy sporządzaniu listy osób zakwalifikowanych na studia brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali minimum 50 punktów rekrutacyjnych.

Na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) przy sporządzaniu listy osób zakwalifikowanych na studia brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali minimum 30 punktów rekrutacyjnych.

 

Studia z przeniesienia 

Przeniesienie to rozwiązanie dla osób studiujących psychologię, pragnących zmienić uczelnię albo zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania.

Kandydatom, którzy wykazali się już umiejętnościami niezbędnymi w edukacji akademickiej i osiągnęli przy tym bardzo wysokie oceny, umożliwiamy alternatywną drogę rekrutacji.

Termin zapisów w systemie IRK: 11 do 23 września 2020 do godz. 23:59:00

Termin egzaminu: 25 września 2020 godz. 13:00

Termin ogłoszenia wyników: 28 września 2020

Termin składania dokumentów: 29-30 września

 

KONTAKT:

Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji – dr Irena Zinserling

Tel.: 668 588 516

Dyżur telefoniczny:  poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00;

e-mail: rekrutacja@psych.uw.edu.pl

PSYCHOLOGIA – studia magisterskie stacjonarne w języku polskim

Studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) – limit 160 osób

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

TRZECH przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 • język polski – waga 20%
 • język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki) – waga 20%
 • matematyka – waga 20%

JEDNEGO przedmiotu wybranego z listy (poziom rozszerzony obowiązkowy w rekrutacji na studia stacjonarne) – waga 40%:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka/fizyka z astronomią,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy),
 • język łaciński i kultura antyczna/ łacina,
 • język grecki i kultura antyczna/ greka klasyczna,
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki),
 • język mniejszości etnicznej – łemkowski,
 • język regionalny – kaszubski,
 • antropologia*,
 • ekonomia*,
 • polityka*,
 • psychologia*,
 • technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS)*,
 • zarządzanie*.

 * w ramach matury IB, EB lub zagranicznej

W przypadku Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (EB) oraz maturą zagraniczną oceny z odpowiednich przedmiotów przeliczane są na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**.

Kandydaci na studia posiadający tzw. starą maturę przyjmowani są na podstawie oceny z przedmiotów wymaganych od „nowych” maturzystów (język polski, matematyka, język obcy, przedmiot wybrany) przeliczonych na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**

Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy**.

 

** Akty prawne dotyczące rekrutacji 2020/21 można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne/akty-prawne-2020-2021/

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021  zamieszczone są na stronie Biura ds. Rekrutacji UW: www.rekrutacja.uw.edu.pl i w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.uw.edu.pl

Doceniamy osoby zdające przedmioty na poziomie rozszerzonym przez przypisanie ich wynikom większej wagi:

 • poziom rozszerzony (waga 1,0)
 • poziom podstawowy (waga 0,6)

Przekłada się to na maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata, która uzależniona jest od tego, czy zdawał on przedmioty na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym:

 • 4 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 100 pkt.
 • 3 egzaminy na poziomie podstawowym + 4 na poziomie rozszerzonym = maks. 76 pkt.

 

Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia stacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski rozszerzony x 1 x 0,2) + (j. obcy nowożytny rozszerzony x 1 x 0,2) + (matematyka podstawowa x 0,6 x 0,2) + (czwarty przedmiot rozszerzony x 1 x 0,40)

 

PSYCHOLOGIA – studia magisterskie niestacjonarne (wieczorowe) w języku polskim

Studia niestacjonarne (wieczorowe, płatne) – limit 160 osób

Wykaz opłat za rok akademicki 2020/2021 (jeszcze nie uchwalony)

 

UWAGA! Osoby, które nie zdawały na maturze matematyki (tzw. „stara matura”, oraz matura z lat 2005-2009) mogą kandydować tylko na studia niestacjonarne.

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

TRZECH przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 • język polski – waga 20%
 • język obcy nowożytny – waga 20%
 • przedmiot do wyboru z listy – waga 40%

CZWARTEGO przedmiotu punktowanego (nieobowiązkowego, innego niż podany przedmiot obowiązkowy) wybranego z listy – waga 20%

Lista przedmiotów do wyboru (nie można wskazać dwukrotnie tego samego przedmiotu):

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka/fizyka z astronomią,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy),
 • język łaciński i kultura antyczna/ łacina,
 • język grecki i kultura antyczna/ greka klasyczna,
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki),
 • język mniejszości etnicznej – łemkowski,
 • język regionalny – kaszubski,
 • antropologia*,
 • ekonomia*,
 • polityka*,
 • psychologia*,
 • technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS)*,
 • zarządzanie*.

 * w ramach matury IB, EB lub zagranicznej

W rekrutacji na studia niestacjonarne (wieczorowe) kandydat może nie zgłosić żadnego przedmiotu punktowanego – otrzymuje wtedy za niego 0 punktów.

 

W przypadku Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (EB) oraz maturą zagraniczną oceny z odpowiednich przedmiotów przeliczane są na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**.

Kandydaci na studia posiadający tzw. starą maturę przyjmowani są na podstawie oceny z przedmiotów wymaganych od „nowych” maturzystów (język polski, matematyka, język obcy, przedmiot wybrany) przeliczonych na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**

Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy**.

 

** Akty prawne dotyczące rekrutacji 2020/21 można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne/akty-prawne-2020-2021/

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021  zamieszczone są na stronie Biura ds. Rekrutacji UW: www.rekrutacja.uw.edu.pl i w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.uw.edu.pl

Doceniamy osoby zdające przedmioty na poziomie rozszerzonym przez przypisanie ich wynikom większej wagi:

 • poziom rozszerzony (waga 1,0)
 • poziom podstawowy (waga 0,6)

Przekłada się to na maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata, która uzależniona jest od tego, czy zdawał on przedmioty na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym:

 • 4 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 100 pkt.
 • 4 egzaminy na poziomie podstawowym  = maks. 60 pkt.

Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia niestacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski podstawowy x 0,6 x 0,2) + (j. obcy nowożytny podstawowy x 0,6 x 0,2) + (przedmiot z listy podstawowy x 0,6 x 0,4) + (czwarty przedmiot punktowany x 0,6 x 0,20)

Studia z przeniesienia – stacjonarne

Limit przyjęć: 4 osoby

O przeniesienie na studia stacjonarne mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych z psychologii ze średnią ocen z całych dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,5.

Kandydaci powinni:

 1. Do 23 sierpnia 2020 zarejestrować się poprzez internetowy system IRK
 2. Do dnia 17 sierpnia 2020, do godz. 12.00 zamieścić na swoim koncie w IRK skany wymaganych dokumentów:
  • rozliczony indeks lub inny dokument poświadczający zaliczenie roku,
  • zaświadczenie z macierzystego Wydziału ze średnią ocen wyliczoną dla całego okresu studiów,
  • zgoda dziekana jednostki macierzystej na przeniesienie

Lista osób, które spełniają wymagane kryteria i zostaną dopuszczone do egzaminu zostanie ogłoszona  18 sierpnia 2020 r. o godz 15:00

Egzamin odbędzie się 19 sierpnia 2020 r w siedzibie Wydziału Psychologii.

O przeniesieniu zdecyduje wynik egzaminu konkursowego, który ma charakter testu sprawdzającego wiedzę z lektury. Podstawą egzaminu konkursowego jest książka Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (red.). (2015). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri. Książka jest do pobrania w wydawnictwie Liberi Libri:  http://www.liberilibri.pl/stefaniak

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wynosi 100. W ramach obowiązującego limitu miejsc na studia zostaną przyjęte osoby, które osiągną najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% z testu kwalifikacyjnego.

 

Termin zapisów w systemie IRK: od 13 lipca 2020 do 12 sierpnia 2020 do godz. 23:59:00

Termin egzaminu: 19 sierpnia 2020

Termin ogłoszenia wyników:  24 sierpnia 2020 (lub 25 sierpnia 2020 – możliwy termin w przypadku kierunków studiów, na których przeprowadzane są dodatkowe egzaminy wstępne)

Termin składania dokumentów (kolejne tury):

I termin: 25-27 sierpnia 2020;

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 28, 31 sierpnia 2020;

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 1-2 września 2020;

IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)*: 3-4 września 2020.

* przypadku niewypełnienia limitu miejsc – przyjmowanie dokumentów w kolejnych terminach wyznaczonych dla poszczególnych kierunków studiów przez komisje rekrutacyjne, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu


Studia z przeniesienia – niestacjonarne (wieczorowe)

Limit przyjęć: 25 osób

O przeniesienie na studia niestacjonarne mogą się ubiegać studenci innych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych z psychologii.

Kandydaci powinni:

 1. Do  23 września 2020 zarejestrować się poprzez internetowy system IRK
 2. Do dnia 24 września 2020, do godz. 12.00 zamieścić na swoim koncie w IRK skany wymaganych dokumentów:
  • rozliczony indeks lub inny dokument poświadczający zaliczenie roku.

Lista osób, które spełniają wymagane kryteria i zostaną dopuszczone do egzaminu zostanie ogłoszona 24 września 2020 r. o godz 15:00.

Egzamin odbędzie się 25 września 2020 r na platformie internetowej Kampus.

O przeniesieniu zdecyduje wynik egzaminu konkursowego, który ma charakter testu sprawdzającego wiedzę z lektury. Podstawą egzaminu konkursowego jest książka Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (red.). (2015). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri. Książka jest do pobrania w wydawnictwie Liberi Libri:  http://www.liberilibri.pl/stefaniak

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wynosi 100. W ramach obowiązującego limitu miejsc na studia zostaną przyjęte osoby, które osiągną najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 40% z testu kwalifikacyjnego.

 

Termin zapisów w systemie IRK: od 11 do 23 września 2020 do godz. 23:59:00

Egzamin wstępny: 25 września 2020 r.,godz. 13:00

Ogłoszenie wyników: 28 września 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 29-30 września 2020 r.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

 1. Jak traktowana jest matura z języka obcego uzyskana w szkole/oddziale dwujęzycznym?

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik arkusza poziomu rozszerzonego wg wzoru: R = D X 4/3, gdzie: D – wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może jednak przekroczyć 100%.

 1. Czy muszę niezależnie rejestrować się w systemie IRK, jeśli chciałbym próbować dostać się zarówno na studia stacjonarne, niestacjonarne, jak i studia po angielsku?

Tak. Ponieważ rekrutacja jest oddzielna dla kandydatów na studia stacjonarne, niestacjonarne i po angielsku, należy podczas rejestracji wskazać wszystkie wybierane tryby i kierunki. Osoby niezakwalifikowane na studia dzienne ze względu na zbyt małą liczbę punktów, NIE będą kwalifikowane na studia wieczorowe, jeśli nie uwzględnią tego trybu w rejestracji.

 1. Czy jeśli chcę się zarejestrować zarówno na studia stacjonarne, niestacjonarne i po angielsku to powinienem uiścić opłatę rekrutacyjną jak za trzy kierunki?

Tak, od roku 2019 rejestracja na studia stacjonarne i niestacjonarne po polsku oraz na studia po angielsku odbywa się w ramach osobnych opłat rekrutacyjnych.

 1. Czy istnieje możliwość przeniesienia się ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne?

Jest taka możliwość – zgodnie z Regulaminem, za zgodną Dziekana, jedna osoba rocznie może zmienić tryb studiów. Wymagana jest średnia co najmniej 4,75 oraz brane są pod uwagę dodatkowe osiągnięcia. Można też powtórnie wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym w kolejnym roku (np. po poprawieniu wyników matury) i w przypadku zakwalifikowania na studia stacjonarne, zwrócić się do władz Wydziału o przeniesienie na wyższy rok studiów.

 1. Czy mogę zgłosić w przedmiotach dwukrotnie ten sam język zdawany na maturze, raz na poziomie podstawowym a raz na poziomie rozszerzonym?

Nie, nie można zgłosić dwa razy tego samego języka, nawet jeśli był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Należy podać cztery różne przedmioty zdawane na maturze, więc prócz języka polskiego i matematyki (przedmiotu wybranego) mogą to być dwa różne języki obce (np. angielski i niemiecki).

 1. Jeśli studiowałam coś wcześniej, to czy mogę zaliczyć jakieś przedmioty jeśli zostanę przyjęta w trybie rekrutacji na podstawie matury?

Tak, po przyjęciu na studia można wystąpić do Dziekana ds Studenckich z podaniem o zaliczenie przedmiotów (np. lektoratów, zajęć WF, zajęć ogólnoakademickich czy o zbliżonej treści).

 1. Jak przebiega rekrutacja w przypadku  przeniesienia z innej uczelni?

W ramach przeniesienia przyjmujemy studentów psychologii z innych uczelni. Na studia w trybie stacjonarnym (dzienne) przyjmujemy jedynie studentów studiujących w trybie stacjonarnym. Na studia w trybie niestacjonarnym (wieczorowe) – z dowolnego trybu.

Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia odbywa się w drodze pisemnego egzaminu konkursowego sprawdzającego wiedzę z zakresu wyznaczonej lektury. Do egzaminu zostają dopuszczeni studenci, którzy zaliczyli rok, ze średnią ocen z całych dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,5 (średnia dotyczy tylko rekrutacji na studia w trybie dziennym).

Do przyjęcia kwalifikowani są studenci, którzy zdali egzamin i uzyskali najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.