Studia doktoranckie

Studia doktoranckie na Wydziale Psychologii UW

IMG_015220160614_130959

  • Możliwość rozwoju kariery naukowej w Polsce i za granicą
  • Wyjazdy zagraniczne
  • Kontakt z wybitną kadrą naukową
  • Szerokie perspektywy rozwoju
  • Możliwość pracy na Wydziale Psychologii UW


Corocznie organizujemy nabór na 4-letnie studia doktoranckie.

  • Jest to bezpłatna forma kształcenia przeznaczona dla absolwentów studiów magisterskich(nie tylko psychologicznych), zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności akademickich i prowadzeniem badań naukowych.
  • Pod kierunkiem kadry naukowej Wydziału Psychologii UW doktoranci realizują własne projekty badawcze i przygotowują rozprawę doktorską.
  • Mają także okazję sprawdzić się w roli nauczycieli akademickich i zdobyć liczne umiejętności (prowadzenia dyskusji w grupie i nawiązywania z nią dobrego kontaktu, organizowania wystąpień publicznych).
  • Okazją do pogłębienia wiedzy jest dla doktorantów uczestniczenie w zaawansowanych kursach psychologicznych, kontakt z kadrą naukową i prowadzenie zajęć ze studentami.
  • Absolwenci po publicznej obronie rozprawy doktorskiej otrzymują tytuł doktora, który otwiera przed nimi drzwi wielu ośrodków naukowych, szkół wyższych i firm poszukujących dobrze wykształconej kadry.

Studia doktoranckie – ogólne zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE  2016/2017

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:  w dziedzinie nauk społecznych w  zakresie psychologii
Czas trwania studiów: 4 lata
Forma studiów: stacjonarne

Limit miejsc:
a) ścieżka I – rekrutacja otwarta: do 15 osób (5 osób ze stypendium).
b) ścieżka II – rekrutacja w ramach zewnętrznego źródła finansowania studiów (np. studenci zagraniczni lub finansowani z grantów badawczych): liczba osób zależna od liczby dostępnych miejsc.

Termin rejestracji w systemie IRK:
a) ścieżka I:  od 01 lipca do 31 sierpnia 2016 r.
Kandydata na studia doktoranckie nie obowiązuje opłata rekrutacyjna.
b) ścieżka II: w zależności od terminu otwarcia konkursu (dwukrotnie w ciągu roku – do 1 października i 1 lutego)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE DO POBRANIA TUTAJ