Konkurs na stypendia magisterskie w projekcie NCN OPUS “Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich” (StarWords)
21 września 2020

 

Oferujemy dwa stypendia magisterskie w projekcie NCN OPUS “Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich” (akronim: StarWords).

O projekcie: W StarWords badamy, jak polskojęzyczne dzieci dwujęzyczne mieszkające w Norwegii i w Wielkiej Brytanii przyswajają dwa języki począwszy od momentu wypowiadania pierwszych słów i pierwszych wypowiedzi wielowyrazowych. W szczególności badamy w jakim stopniu i w jaki sposób proces rozwoju dwujęzycznego różni się od rozwoju jednojęzycznego dla języka polskiego. Będziemy śledzić rozwój językowy dzieci w ich obu językach (polskim oraz norweskim lub angielskim), począwszy od pierwszych wypowiadanych przez nie słów do wieku trzech-czterech lat. W badaniu użyjemy profesjonalnej aplikacji na smartfony oraz raportów rodzicielskich, udostępnianych rodzicom online (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, CDI-I i CDI-II). Do zadań stypendysty należeć będzie pomoc w rekrutacji osób do badania, oraz czyszczenie, kodowanie i analiza danych. Szczegółowy opis zadań jest podany poniżej.

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Haman

Stypendium: 1 500 zł miesięcznie (nie podlega opodatkowaniu) przez 18 miesięcy; praca w wymiarze ok. 15 godzin tygodniowo (oprócz pisania mgr);

Wymagania

 • Kandydat(ka) jest studentem studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych drugiego stopnia, lub jest studentem/tką co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub kognitywistyka.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Obszar zainteresowań naukowych związany z tematyką projektu (rozwój językowy dzieci jedno- i dwujęzycznych, prowadzenie badań za pomocą aplikacji mobilnej);
 • Doświadczenie w opracowywaniu narzędzi używanych w badaniach nad rozwojem językowym;
 • Dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z realizacją zadań w ramach studiów na uczelni.

Zasady przyznawania stypendiów w ramach projektów finansowanych przez NCN określa regulamin – załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016.

Opis zadań:

 • Napisanie pracy magisterskiej w ramach zagadnień projektu w ciągu roku akademickiego 2020/2021;
 • Rekrutacja osób do badania (tj. Rodziców dzieci jedno- i dwujęzycznych w wieku 6-12 mcy); rekrutacja odbywa się w internecie, przez prowadzenie profili na portalach społecznościowych (np. Facebook), odpowiadanie na indywidualne wiadomości od osób zainteresowanych badaniami, wsparcie tworzenia treści na stronę internetową projektu;
 • Kodowanie danych podłużnych zebranych w badaniu: dane dotyczące gestów, słów, neologizmów, wyrażeń wielowyrazowych; dane są zbierane w trybie ciągłym (w regularnych odstępach czasu) za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej;
 • Kodowanie danych podłużnych zebranych w badaniu: dane dotyczące środowiska językowego dzieci; dane są zbierane w trybie ciągłym (w regularnych odstępach czasu) za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej;
 • Opracowanie i wsparcie opracowywania narzędzi tworzonych w ramach projektu;
 • Przegląd literatury i badań dotyczących rozwoju językowego dzieci jedno- i dwujęzycznych;
 • Analiza danych;
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • Udział w przygotowaniu raportów rocznych i końcowego
 • Inne zadania związane z administracją projektu zlecone przez kierowniczkę projektu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Życiorys naukowy zawierający opis przebiegu studiów, informacje o wyróżnieniach, stypendiach, warsztatach itp.
 • Jednostronicowy list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/ki wraz z opisem doświadczenia naukowego (np. w projektach badawczych) przydatnego w realizacji projektu;
 • Potwierdzenie statusu studenta, np. Zaświadczenie o studiowaniu lub karta przebiegu studiów z USOS

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 września 2020, 23:59.

 

Forma składania ofert: elektroniczna na adres karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać “StarWords stypendium naukowe imię + nazwisko”).

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ocena nadesłanych aplikacji przez Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydatów, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydatów.


Projekty edukacyjne 4EU+ – wyniki konkursu
14 września 2020
Projekt koordynowany przez dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz i mgr Agnieszkę Łyś zostanie sfinansowany w pilotażowym konkursie na projekty edukacyjne sojuszu 4EU+. Przedsięwzięcie zakłada opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego dla studentów, który dotyczyłby metod zapobiegania i postępowania wobec ofiar mobbingu i przemocy na tle płciowym.
 
Wszystkie projekty odnoszą się do współczesnych wyzwań i problemów, z jakimi mierzą się społeczeństwa europejskie. Skoncentrowane są na wiedzy opartej na badaniach, rozwijają kompetencje i umiejętności studentów sojuszu.
 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie psychologia – projekt „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”
20 sierpnia 2020

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie psychologia jest związany z realizacją projektu badawczego: „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”.

Projekt nosi nazwę PolkaNorski i dotyczy rozwoju umiejętności językowych i wiedzy o świecie polsko-norweskich dzieci wielojęzycznych i jednojęzycznych w Polsce i Norwegii. Naszym celem jest zbadanie zależności między umiejętnościami językowymi dzieci, ich wiedzą o świecie a cechami ich środowiska językowego i edukacyjnego. W szczególności będziemy badać rozwój słownictwa i wiedzy o świecie dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Rolą doktoranta/tki zatrudnionego/nej w projekcie będzie udział w pracach zespołu badawczego, w szczególności będzie on/a zaangażowany/a w badania normalizacyjne CDI (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories) i CLT (Cross-linguistic Lexical Tasks). Udział w innych częściach projektu także będzie możliwy w zależności od bieżących obciążeń związanych z prowadzeniem badań normalizacyjnych. Wyniki badań będą prezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zostaną złożone do publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Część wyników będzie także stanowić podstawę rozprawy doktorskiej zatrudnionego/nej w projekcie doktoranta/tki.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Haman

Skład zespołu kwalifikacyjnego:
1. Prof. dr hab. Ewa Haman – Przewodniczącą, kierownik projektu
2. Dr Grzegorz Krajewski
3. Dr Karolina Mieszkowska
4. Prof. Nina Gram Garmann (Oslo Metropolitan University, Norwegia)

Termin rejestracji w IRK: 25.08.2020 r. – 08.09.2020 r.

Więcej informacji – IRK


Otwarty konkurs IDUB „Promocja badań naukowych”
29 lipca 2020

Informujemy, że aktualnie trwa nabór do konkursu w ramach Działania III.3.2. „Promocja badań naukowych” Programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem konkursu jest zwiększenie widzialności oraz promocja wyników badań naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim przez indywidualnych naukowców i/lub zespoły badawcze.

Nabór trwa do 15.08.2020. Szczegóły na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/.

Serdecznie zapraszam do aplikowania.


Stypendia pomostowe na I rok studiów
21 lipca 2020

Zapraszamy studentów I roku do zapoznania się z ofertą stypendialną
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości „Stypendia Pomostowe”.

 

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny
  (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

  * Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni:  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło >>


Minigranty z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
01 lipca 2020

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Wnioski można składać do 15 lipca.

Więcej informacji:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-1-1/

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-1-1-en/