Wyniki konkursów NCN OPUS 19 i PRELUDIUM 19
23 listopada 2020

 

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 19 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) oraz PRELUDIUM 19 (projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora). 

Wśród projektów, które otrzymają finansowanie znalazły się:

Źródło >> 


Konkurs IDUB – zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej w działaniu I.4.2
10 listopada 2020

W ramach programu Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza został ogłoszony konkurs na zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej w działaniu I.4.2.

Podobnie jak w przypadku ogłoszonego niedawno konkurs na kluczową infrastrukturę badawczą w działaniu I.4.1, celem jest trwałe zwiększenie potencjału badawczego Uniwersytetu Warszawskiego.

W celu zapewnienia wysokiej efektywności wydatkowanych środków przewidziany został mechanizm wkładu własnego na poziomie 30%. Termin składania wniosków upływa 13.12.2020. Szczegółowy opis zasad znajduje się na stronie:
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-4-2/


Promocja badań naukowych – wyniki konkursu UW IDUB
22 października 2020
Z przyjemnością informujemy, że troje naszych naukowców otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu „Promocja badań naukowych”, który jest częścią programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
 
Wyróżnione wnioski na promocję badań dotyczą:
▪️ psychopatologii, a w szczególności oceny przydatności głębokich sieci neuronowych do wykrywania zaburzenia ze spektrum autyzmu – dr Izabela Chojnicka
▪️ psychologicznych aspektów pandemii COVID-19 – mgr Agnieszka Łyś
▪️ deprywacji kontroli w postawach międzygrupowych oraz epidemicznego modelu mowy nienawiści – dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
 

Otwarte konkursy w ramach „Inicjatywy doskonałości”
08 października 2020

Zapraszamy do udziału w otwartych konkursach organizowanych w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW. Obecnie można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access.

Minigranty

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wnioski można składać do 5 listopada.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada. Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus(at)uw.edu.plWięcej informacji >>

Mikrogranty i open access

Dzięki wewnętrznemu systemowi grantowemu pracownicy i doktoranci UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników.

System ten obejmuje dwa działania IDUB:

 • mikrogranty (dzięki nim sfinansowany będzie mógł być m.in. udział w konferencjach, organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski, kwerendy czy badania wstępne);
 • wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Nabór na działania jest ciągły. Więcej informacji >>


Stypendium naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”
07 października 2020

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w konkursie na stypendium naukowe NCN w interdyscyplinarnym projekcie badawczym „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym” realizowanym na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Szczegóły: https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=184200

Termin zgłoszeń upływa 20.10.2020. Poza doktorantami, adresatami konkursu są studenci studiów drugiego stopnia i studenci co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich w dyscyplinie filozofia (filozofia percepcji, filozofia umysłu i nauk neurokognitywnych), kognitywistyka lub psychologia.


Konkurs na stypendia magisterskie w projekcie NCN OPUS “Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich” (StarWords)
21 września 2020

 

Oferujemy dwa stypendia magisterskie w projekcie NCN OPUS “Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich” (akronim: StarWords).

O projekcie: W StarWords badamy, jak polskojęzyczne dzieci dwujęzyczne mieszkające w Norwegii i w Wielkiej Brytanii przyswajają dwa języki począwszy od momentu wypowiadania pierwszych słów i pierwszych wypowiedzi wielowyrazowych. W szczególności badamy w jakim stopniu i w jaki sposób proces rozwoju dwujęzycznego różni się od rozwoju jednojęzycznego dla języka polskiego. Będziemy śledzić rozwój językowy dzieci w ich obu językach (polskim oraz norweskim lub angielskim), począwszy od pierwszych wypowiadanych przez nie słów do wieku trzech-czterech lat. W badaniu użyjemy profesjonalnej aplikacji na smartfony oraz raportów rodzicielskich, udostępnianych rodzicom online (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, CDI-I i CDI-II). Do zadań stypendysty należeć będzie pomoc w rekrutacji osób do badania, oraz czyszczenie, kodowanie i analiza danych. Szczegółowy opis zadań jest podany poniżej.

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Haman

Stypendium: 1 500 zł miesięcznie (nie podlega opodatkowaniu) przez 18 miesięcy; praca w wymiarze ok. 15 godzin tygodniowo (oprócz pisania mgr);

Wymagania

 • Kandydat(ka) jest studentem studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych drugiego stopnia, lub jest studentem/tką co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub kognitywistyka.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Obszar zainteresowań naukowych związany z tematyką projektu (rozwój językowy dzieci jedno- i dwujęzycznych, prowadzenie badań za pomocą aplikacji mobilnej);
 • Doświadczenie w opracowywaniu narzędzi używanych w badaniach nad rozwojem językowym;
 • Dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z realizacją zadań w ramach studiów na uczelni.

Zasady przyznawania stypendiów w ramach projektów finansowanych przez NCN określa regulamin – załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016.

Opis zadań:

 • Napisanie pracy magisterskiej w ramach zagadnień projektu w ciągu roku akademickiego 2020/2021;
 • Rekrutacja osób do badania (tj. Rodziców dzieci jedno- i dwujęzycznych w wieku 6-12 mcy); rekrutacja odbywa się w internecie, przez prowadzenie profili na portalach społecznościowych (np. Facebook), odpowiadanie na indywidualne wiadomości od osób zainteresowanych badaniami, wsparcie tworzenia treści na stronę internetową projektu;
 • Kodowanie danych podłużnych zebranych w badaniu: dane dotyczące gestów, słów, neologizmów, wyrażeń wielowyrazowych; dane są zbierane w trybie ciągłym (w regularnych odstępach czasu) za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej;
 • Kodowanie danych podłużnych zebranych w badaniu: dane dotyczące środowiska językowego dzieci; dane są zbierane w trybie ciągłym (w regularnych odstępach czasu) za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej;
 • Opracowanie i wsparcie opracowywania narzędzi tworzonych w ramach projektu;
 • Przegląd literatury i badań dotyczących rozwoju językowego dzieci jedno- i dwujęzycznych;
 • Analiza danych;
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • Udział w przygotowaniu raportów rocznych i końcowego
 • Inne zadania związane z administracją projektu zlecone przez kierowniczkę projektu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Życiorys naukowy zawierający opis przebiegu studiów, informacje o wyróżnieniach, stypendiach, warsztatach itp.
 • Jednostronicowy list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/ki wraz z opisem doświadczenia naukowego (np. w projektach badawczych) przydatnego w realizacji projektu;
 • Potwierdzenie statusu studenta, np. Zaświadczenie o studiowaniu lub karta przebiegu studiów z USOS

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 września 2020, 23:59.

 

Forma składania ofert: elektroniczna na adres karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać “StarWords stypendium naukowe imię + nazwisko”).

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ocena nadesłanych aplikacji przez Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydatów, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydatów.