Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2021”
12 stycznia 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie  studentów, którzy poprzez swoją aktywną postawę      i budowanie porozumienia między kulturami wzbogacają polskie środowisko akademickie. Kapituła Konkursu    wybierze    najlepszych    obcokrajowców    studiujących    w    uczelniach     publicznych     i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Study in Poland”.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. 

Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że zwycięzcy konkursu są znakomitymi „ambasadorami” uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje uczelniom znakomitą możliwość zaprezentowania ich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem Prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2021 nastąpi w lutym podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2020 r.

 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej konkursu.


Wyniki konkursów NCN OPUS 19 i PRELUDIUM 19
23 listopada 2020

 

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 19 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) oraz PRELUDIUM 19 (projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora). 

Wśród projektów, które otrzymają finansowanie znalazły się:

Źródło >> 


Konkurs IDUB – zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej w działaniu I.4.2
10 listopada 2020

W ramach programu Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza został ogłoszony konkurs na zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej w działaniu I.4.2.

Podobnie jak w przypadku ogłoszonego niedawno konkurs na kluczową infrastrukturę badawczą w działaniu I.4.1, celem jest trwałe zwiększenie potencjału badawczego Uniwersytetu Warszawskiego.

W celu zapewnienia wysokiej efektywności wydatkowanych środków przewidziany został mechanizm wkładu własnego na poziomie 30%. Termin składania wniosków upływa 13.12.2020. Szczegółowy opis zasad znajduje się na stronie:
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-4-2/


Promocja badań naukowych – wyniki konkursu UW IDUB
22 października 2020
Z przyjemnością informujemy, że troje naszych naukowców otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu „Promocja badań naukowych”, który jest częścią programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
 
Wyróżnione wnioski na promocję badań dotyczą:
▪️ psychopatologii, a w szczególności oceny przydatności głębokich sieci neuronowych do wykrywania zaburzenia ze spektrum autyzmu – dr Izabela Chojnicka
▪️ psychologicznych aspektów pandemii COVID-19 – mgr Agnieszka Łyś
▪️ deprywacji kontroli w postawach międzygrupowych oraz epidemicznego modelu mowy nienawiści – dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
 

Otwarte konkursy w ramach „Inicjatywy doskonałości”
08 października 2020

Zapraszamy do udziału w otwartych konkursach organizowanych w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW. Obecnie można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access.

Minigranty

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wnioski można składać do 5 listopada.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada. Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus(at)uw.edu.plWięcej informacji >>

Mikrogranty i open access

Dzięki wewnętrznemu systemowi grantowemu pracownicy i doktoranci UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników.

System ten obejmuje dwa działania IDUB:

  • mikrogranty (dzięki nim sfinansowany będzie mógł być m.in. udział w konferencjach, organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski, kwerendy czy badania wstępne);
  • wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Nabór na działania jest ciągły. Więcej informacji >>


Stypendium naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”
07 października 2020

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w konkursie na stypendium naukowe NCN w interdyscyplinarnym projekcie badawczym „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym” realizowanym na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Szczegóły: https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=184200

Termin zgłoszeń upływa 20.10.2020. Poza doktorantami, adresatami konkursu są studenci studiów drugiego stopnia i studenci co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich w dyscyplinie filozofia (filozofia percepcji, filozofia umysłu i nauk neurokognitywnych), kognitywistyka lub psychologia.