Poszukiwani asystenci do prowadzenia badań
27 listopada 2018

Intelligence-Cognition-Emotion Lab poszukuje osób do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników, prowadzenie badania eksperymentalnego, wpisywanie danych) w ramach projektu PRELUDIUM „Perspektywa czasowa i funkcjonowanie poznawcze: rola funkcji wykonawczych oraz treningu perspektyw czasowych w rozwoju zrównoważonej perspektywy czasowej”.  Celem badania eksperymentalnego jest sprawdzenie efektywności treningu poznawczego oraz treningu perspektyw czasowych w kształtowaniu zrównoważonej perspektywy czasowej.

Wymagania: ukończony co najmniej drugi rok psychologii lub kognitywistyki, dyspozycyjność od lutego 2019. Mile widziane doświadczenie w innych projektach badawczych. Dla osób badanych, jak i dla eksperymentatorów jest przewidziane wynagrodzenie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV do dnia 12 grudnia 2018 na adres kierownika projektu: joanna.witowska@psych.uw.edu.pl. Pod ten adres można też kierować pytania. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę.


Poszukiwany asystent do współpracy przy rekrutacji osób badanych
05 listopada 2018

W związku z realizacją przez Wydział Psychologii UW grantu badawczego NCN „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej” poszukujemy studentów II, III lub IV roku psychologii, kognitywistyki lub nauk pokrewnych chętnych do współpracy przy wykonywaniu badań na stanowisku asystenta. 

Oferujemy możliwość zyskania doświadczenia w prowadzeniu badań, pracy w zespole badawczym oraz rozwoju kompetencji metodologicznych.

Zakres obowiązków na pierwszym etapie:

1) Rekrutacja osób badanych i dbanie o dobór próby

2) Prowadzenie procedur eksperymentalnych

3) Podsumowanie zebranych danych

 

Wymagania:

1) Sumienność i staranność

2) Znajomość podstaw metodologii badań eksperymentalnych w psychologii

3) Umiejętności interpersonalne (konieczność ciągłego komunikowania się z osobami badanymi)

4) Dobra organizacja czasu oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań

 

Wymiar czasu pracy: elastyczny maksymalnie około 10 – 15 h tygodniowo w okresach realizacji badań

Wynagrodzenie: 1200 zł (brutto) za wykonanie badania na grupie 60 osób (ok. 60 h pracy)

 

Pytania można kierować do kierownika projektu drogą mailową: kamil.imbir@gmail.com

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w projekcie (z uwzględnieniem doświadczenia badawczego) na adres maciej.pastwa@psych.uw.edu.pl do dnia 14 listopada 2018 roku.

Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na indywidualne rozmowy.


Konkurs na kursy akademickie w sem. letnim 2018/19
02 listopada 2018

Wydział Psychologii UW ogłasza konkurs na kursy akademickie realizowane w semestrze letnim 2018/19 z następujących obszarów:
– podstawy medycyny dla psychologów (neurologia, medycyna rozwojowa, medycyna starzenia się) – wykład;
– psychologia wychowawcza lub rozwojowa – wykład;
– psychologia sądowa/penitencjarna – seminarium.

Opisy kursów w języku polskim i angielskim zawierające:

należy przysłać na adres dean_stud@psych.uw.edu.pl do 14 listopada 2018.


Oferta pracy na stanowisku asystent naukowy
25 października 2018

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:

ASYSTENT NAUKOWY

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym (kandydat powinien spełniać przynajmniej 3 kryteria z poniższych):

 • jest studentem (4-5 roku) lub absolwentem następujących kierunków studiów: kognitywistyki, neuroinformatyki, fizyki, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych
 • posiada dobrą znajomość programowania w językach Matlab , C++, Python (lub innych)
 • posiada znajomość narzędzi do tworzenia procedur badawczych (np. Presentation)
 • ma doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i analizie wyników badań w zakresie psychofizjologii z wykorzystaniem pomiaru fNIRS, i/lub EyeTracker,  i/lub EEG oraz ERP, i/lub obrazowania czynności mózgu za pomocą fMRI
 • posiada umiejętność przetwarzania i analizy danych zebranych z wykorzystaniem ww. technik
 • ma podstawowe umiejętności w zakresie programowania procedur badawczych
 • posiada doświadczenie w realizacji i/lub współpracy w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków na naukę
 • zna język angielski w mowie i w piśmie
 • posiada inne kwalifikacje i osiągnięcia naukowe, szczególnie ściśle związane z analizą danych FNIRS, EEG, FMRI, ET.

Opis zadań:

Do zadań asystenta naukowego będzie:

 • opieka techniczna nad laboratorium Neuroscience
 • metodologiczne i techniczne przygotowanie badań.
 • programowanie zadań eksperymentalnych
 • tworzenie skryptów do analizy danych
 • wsparcie pracowników naukowych i doktorantów prowadzących badania w laboratorium Neuroscience w statystycznej analizie wyników behawioralnych oraz z wykorzystaniem ww. metod
 • współpraca z naukowcami realizującymi projekty z wykorzystaniem ww. technik badawczych

Dodatkowo asystent badawczy może uczestniczyć w:

 • wykonywaniu badań pilotażowych i właściwych
 • opracowaniu teoretycznym wyników i ich interpretacji
 • pracy w przygotowaniu publikacji

Oferujemy:

 • udział w nowatorskich projektach badawczych z zakresu neuronauki
 • możliwości rozwoju naukowego i używania szerokiego spektrum metod i technik;
 • współudział w tworzeniu artykułów publikowanych w czasopismach z listy JCR
 • możliwość realizacji pracy doktorskiej na WPs UW 

Warunki zatrudnienia:

Asystent naukowy będzie zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na pełen etat w ramach umowy o pracę.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • życiorys wraz ze spisem publikacji/konferencji, realizowanych projektów naukowych, grantów i innych osiągnięć naukowych;
 • list motywacyjny;
 • rekomendacje pracownika naukowego;
 • podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu)

 

Do dn. 31 listopada  2018 r. na adres: apluta@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: Asystent naukowy).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.

 


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na realizację usługi badawczej w projekcie pt. Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CRM – Cause Related Marketing)
10 sierpnia 2018

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w procedurze otwartej na realizację usługi badawczej w projekcie

pt. Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CRM – Cause Related Marketing)

 

Wzór umowy

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

(nr umowy UMO-2014/13/B/HS6/04077)


Konkurs na stanowisko wykładowcy w zakresie neuropsychologii
08 sierpnia 2018

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (pełny etat dydaktyczny) w zakresie neuropsychologii.

Szukamy osoby, której sprawia przyjemność prowadzenie zajęć, kontakt ze studentami i która jest zainteresowana usprawnianiem procesów dydaktycznych.

Warunki przystąpienia do konkursu to:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie
  psychologii bądź doktora nauk medycznych,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne na wyższej uczelni w zakresie objętym konkursem (sylabusy, oceny uczestników, certyfikaty itd.), np. w zakresie neuropsychologii klinicznej, neuropsychologii poznawczej, neuronauki, psychofizjologii itd.,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.

Dodatkowo wskazane jest:

 • opublikowanie w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch prac naukowych,
 • udokumentowane doświadczenie w stosowaniu innowacyjnych metod nauczania.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim,
 • zaangażowanie w tworzenie systemu podwyższania standardów nauczania na uczelni.

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA, wygrana
  w rankingu Perspektyw),
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w rozwijaniu umiejętności nauczania.

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 28 września 2018 r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

1. zgłoszenie do konkursu,
2. kserokopia dyplomu doktorskiego,
3. CV,
4. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny na dole strony lub w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: www.psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”),
5. plany związane z nauczaniem na Wydziale Psychologii UW w przypadku zatrudnienia,
6. 2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do osób rekomendujących (przynajmniej jedna rekomendacja spoza Wydziału Psychologii UW),
7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zdjęcie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – związane z nawiązaniem stosunku pracy), 
8. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia (druk dostępny pod linkiem z punktu 7).

Do dnia 9 października 2018 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowo zaproszeni kandydaci mogą zostać poproszeni o wygłoszenie maksymalnie godzinnego wykładu w języku angielskim z wybranego przez siebie tematu z zakresu problematyki objętej konkursem. Wykład będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków społeczności Wydziału. Dokładny termin wygłoszenia wykładu zostanie
uzgodniony drogą elektroniczną. Rozmowy (i ewentualne wykłady) odbędą się w dniach 16-23 października 2018 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego 30 października 2018 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W zgłoszeniu do konkursu należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest
dobrowolne.”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (link powyżej wśród wymaganych dokumentów).

 

Treść ogłoszenia w wersji pdf

Formularz dla kandydatów – Form for candidates