Konkurs na stanowisko wykładowcy w zakresie psychologii zwierząt (pełny etat dydaktyczny)
20 marca 2019

 

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na stanowisko wykładowcy w zakresie psychologii zwierząt
(pełny etat dydaktyczny)

 

Szukamy osoby, której sprawia przyjemność prowadzenie zajęć i kontakt ze studentami.

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie psychologii,
 • posiadać minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni z zakresu psychologii zwierząt (wskazane psy) i/lub użycia zwierząt w terapii,
 • posiadać uprawnienia do prowadzenia i planowania badań na zwierzętach laboratoryjnych (kręgowcach),
 • posiadać uprawnienia do nadzorowania osób sprawujących opiekę nad zwierzętami.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie zajęć,
 • zaangażowanie w prace na rzecz Wydziału, w tym objęcie opieką wydziałowej zwierzętarni.

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA, wygrana w rankingu Perspektyw),
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w rozwijaniu umiejętności nauczania.

 

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 15 kwietnia 2019  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW – pobierz
 3. kserokopia dyplomu doktorskiego,
 4. dokument(y) potwierdzający minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej z zakresu psychologii zwierząt i/lub użycia zwierząt w terapii,
 5. dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia związane z badaniami i opieką nad zwierzętami,
 6. CV,
 7. plany związane z nauczaniem na Wydziale Psychologii UW w przypadku zatrudnienia,
 8. 2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do osób rekomendujących (przynajmniej jedna rekomendacja spoza Wydziału Psychologii UW),
 9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zdjęcie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy),
 10. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia (druk dostępny pod linkiem z punktu 9).

 

Do dnia 26 kwietnia 2019 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowo zaproszeni kandydaci mogą zostać poproszeni o wygłoszenie maksymalnie godzinnego wykładu z wybranego przez siebie tematu z zakresu problematyki objętej konkursem. Wykład będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków społeczności Wydziału. Dokładny termin wygłoszenia wykładu zostanie uzgodniony drogą elektroniczną. Rozmowy (i ewentualne wykłady) odbędą się w dniach 14-21 maja 2019 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 29 maja 2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W zgłoszeniu do konkursu należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (link powyżej wśród wymaganych dokumentów).


Konkurs na dwa stanowiska profesora uczelni
11 marca 2019

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na dwa stanowiska profesora uczelni
(pełne etaty naukowo-dydaktyczne)

Kandydat(ka) na stanowisko profesora uczelni powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w zakresie dyscypliny psychologia;
 • specjalizować się w psychometrii i/lub diagnozie psychologicznej i/lub różnicach indywidualnych;
 • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej cztery prace w czasopismach z listy JCR (wykaz czasopism naukowych MNiSW, część A);
 • posiadać istotny dorobek w zakresie opieki nad młodą kadrą:
  • wypromowanie przynajmniej jednego doktora lub
  • promotorstwo w przynajmniej dwóch otwartych przewodach doktorskich ze złożonymi rozprawami doktorskimi lub
  • promotorstwo w jednym przewodzie doktorskim i promotorstwo pomocnicze przynajmniej jednego doktora lub
  • w wyjątkowych przypadkach można odstąpić od powyższych wymogów w zakresie opieki nad młodą kadrą na rzecz wybitnych osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
 • posiadać istotny, uznany w środowisku międzynarodowym dorobek naukowy w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych po habilitacji, w tym umiejętność pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozawydziałowych;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych;
 • posiadać udokumentowany dorobek organizacyjny;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe (np. pobyt/staż na zagranicznej uczelni, współpraca z naukowcami z zagranicy itp.).

 

Dodatkowo wskazane jest:

 • doświadczenie dydaktyczne obejmujące nauczanie w języku angielskim.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii, publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych, zdobywanie i prowadzenie grantów;
 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim.

 

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA – ocena wyróżniająca, wielokrotna wygrana w rankingu Perspektyw),
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów oraz rozwijaniu umiejętności nauczania.

 

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 15 kwietnia 2019  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny pod linkiem),
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego,
 4. dokumenty poświadczające doświadczenie badawcze w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy),
 5. plan dalszej działalności badawczej (także w kontekście międzynarodowym),
 6. dokumenty poświadczające doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychometrii/diagnozy psychologicznej/różnic indywidualnych (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy),
 7. dokumenty poświadczające doświadczenie organizacyjne (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy);
 8. dokumenty poświadczające dorobek w zakresie opieki nad młodą kadrą (także w kontekście międzynarodowym jeśli dotyczy);
 9. CV;
 10. informacja o nazwiskach i danych kontaktowych do trzech osób, które mogłyby napisać recenzję dorobku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni (przynajmniej jedna osoba spoza UW);
 11. kopie czterech publikacji, opublikowanych w ciągu ostatnich czterech lat, które kandydat wybrał jako najważniejsze;
 12. kwestionariusz osobowy i zdjęcie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy);
 13. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia (druk dostępny pod linkiem z punktu 12).

Do dnia 7 maja 2019 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się w dniach 14-21 maja 2019 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do końca maja 2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W zgłoszeniu do konkursu należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (link powyżej wśród wymaganych dokumentów).


Poszukiwany asystent badawczy w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki
05 marca 2019

Poszukiwana dyspozycyjna osoba do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników i prowadzenie badań) w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2015/19/B/HS6/01633) dotyczącego subiektywnej wartości nagród finansowych.

Przewidziane jest wynagrodzenie.

Wymagania: ukończony co najmniej drugi rok psychologii, znajomość metodologii prowadzenia badań i metod analizy statystycznej, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu badań, wysoka dostępność w kwietnia i maju br.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres jerzy.osinski@psych.uw.edu.pl (lub tomek@psych.uw.edu.pl) do dnia 20 marca 2019 r.


Oferta pracy – specjalista ds. rozliczeń projektów naukowych
27 lutego 2019

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty ds. rozliczeń projektów naukowych

 

Opis stanowiska:

 • rozliczanie projektów zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie;
 • pełna obsługa finansowo-księgowa realizowanych projektów;
 • przygotowanie sprawozdań finansowych z realizowanych projektów;
 • prowadzenie dokumentacji finansowej projektu;
 • współpraca w kontaktach z instytucją finansującą projekt;

Oczekiwania:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów naukowych – warunek konieczny;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze finansowym;
 • znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów badawczych będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w zakresie obsługi zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania SAP będzie dodatkowym atutem;
 • zdolność analitycznego myślenia, dokładność i systematyczność, umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • chęć uczenia się i podwyższania kwalifikacji.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę na pełen etat;
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia własnych kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach;
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami;
 • pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą;
 • dużą samodzielność w działaniu;
 • stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 14.04.2019 r. na adres: sylwia.stanicka@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: SPECJALISTA).

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Ogłoszenie o pracę – pracownik administracyjny Centrum Pomocy Psychologicznej UW
21 lutego 2019

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:

pracownik administracyjny w Centrum Pomocy Psychologicznej UW

 

Miejsce pracy: Centrum Pomocy Psychologicznej UW, Pasteura 7, Warszawa

Wymiar pracy: 20 godzin tygodniowo lub ½ etatu

Zatrudnienie: od teraz do końca 2019 r. z możliwością przedłużenia

 

Opis stanowiska:

 • Obsługa sekretariatu-recepcji Centrum Pomocy Psychologicznej UW (CPP UW)
 • Obsługa systemu do rejestracji wizyt pacjentów ASYSTO  
 • Koordynowanie wykorzystania pomieszczeń CPP UW
 • Przygotowanie zestawień i sprawozdań dla przełożonych 
 • Realizowanie zamówień bieżących dla CPP UW
 • Stała współpraca z sekretariatem Wydziału Psychologii UW

Oczekiwania:

 • Dyspozycyjność w uzgodnionych godzinach (4 godz./dziennie w dni robocze).
 • Komunikatywna znajomość j. angielskiego (umiejętność podstawowej rozmowy przez telefon).
 • Wykształcenie co najmniej średnie.
 • Co najmniej średnia umiejętność obsługi komputera.
 • Sumienność, skrupulatność, uporządkowanie, umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Wysoka kultura osobista, otwartość na różnorodność.
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z trudnym interesantem.
 • Mile widziana znajomość rzeczywistości uniwersyteckiej.

Ważne: Ze względu na to, że CPP UW udziela pomocy psychologicznej osobom ze społeczności uniwersyteckiej, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia osób niezwiązanych z Uniwersytetem Warszawskim.  

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w wymiarze ½ etatu lub 20 godzin tygodniowo do końca 2019 r.
 • Możliwość rozwoju osobistego dzięki pracy w środowisku uniwersyteckim.
 • Możliwość uzgodnienia grafiku pracy.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 8 marca 2019 r. na adres: szymon.chrzastowski@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY).

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


KONKURS na dwa stanowiska adiunkta (pełny etat naukowo-dydaktyczny)
18 stycznia 2019

 

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na dwa stanowiska adiunkta (pełny etat naukowo-dydaktyczny)

 

Kandydat(ka) na stanowisko adiunkta powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych/społecznych/medycznych w zakresie psychologii
 • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwie prace w czasopismach z listy JCR (wykaz czasopism naukowych MNiSW, część A),
 • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zakresie psychologii,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe (np. pobyt/staż na zagranicznej uczelni, współpraca z naukowcami z zagranicy itp.).

 

Dodatkowo wskazane jest:

 • doświadczenie dydaktyczne obejmujące nauczanie w języku angielskim.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie badań naukowych zakresie psychologii, publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych, zdobywanie i prowadzenie grantów,
 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim.

 

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA – ocena wyróżniająca, wielokrotna wygrana w rankingu Perspektyw),
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów i rozwijaniu umiejętności nauczania.

 

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 18 lutego 2019  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. Zgłoszenie do konkursu,
 2. Wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (pobierz ),
 3. Kserokopia dyplomu doktorskiego,
 4. Dokumenty poświadczające doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zakresie psychologii,
 5. Dokumenty poświadczające doświadczenie międzynarodowe,
 6. CV,
 7. Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej (w tym o języku prowadzenia zajęć) i organizacyjnej, także w kontekście międzynarodowym oraz informacja o planach dalszej działalności badawczej i dydaktycznej,
 8. 2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do autorów (przynajmniej jedna rekomendacja spoza Wydziału Psychologii UW),
 9. Kwestionariusz osobowy i zdjęcie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy)
 10. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia (druk dostępny pod linkiem z punktu 9).

Do dnia 25 lutego 2019 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się w dniach 4-8 marca 2019 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 15 marca 2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W zgłoszeniu do konkursu należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (link powyżej wśród wymaganych dokumentów).