Konkurs na stanowisko Asystenta Badawczego (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)
18 listopada 2019

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta Badawczego
(Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)

(pełny etat naukowy)

 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjmuje aplikacje na stanowisko Asystenta Badawczego (Early Stage Researcher) w wymiarze jednego pełnego etatu naukowego w Zakładzie Psychologii Rozwojowej (Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej) na okres maksymalnie trzech lat (36 miesięcy).

Stanowisko jest częścią projektu SAPIENS, realizowanego w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (Program Horyzont 2020), którego celem jest zbadanie w jaki sposób dynamika wczesnych interakcji społecznych wspiera rozwój funkcjonalny mózgu społecznego. Więcej informacji o projekcie i stanowisku znajduje się na stronie projektu SAPIENS: www.sapiens-itn.eu.

Kandydat, który zostanie zatrudniony na ww. stanowisku, podejmie pracę w pierwszym kwartale 2020 roku. Podejmie się studiów doktoranckich w dziedzinie neurokognitywistyki rozwojowej. W ramach projektu doktorant będzie zgłębiał dynamikę interakcji pomiędzy niemowlęciem a jego rodzicem (opiekunem). Celem prowadzonych badań będzie poznanie, w jaki sposób koordynacja motoryczna i wokalna pomiędzy dzieckiem a jego opiekunem wpływa na późniejszy rozwój poznawczy, emocjonalny i językowy dziecka. Badania będą miały charakter podłużny, przewidziane są regularne (co 3-4 tygodnie) pomiary zachowania dziecka w interakcji z rodzicem prowadzone w pierwszym roku życia dziecka. Pomiary będą prowadzone przy wykorzystaniu mobilnych technologii ubieralnych (ang. wearable), wyposażonych w akcelerometry i żyroskopy, które pozwolą na precyzyjny pomiar ruchu zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i domowych. Dodatkowo, w trakcie sesji pomiarowych rejestrowany będzie dźwięk, by możliwa była późniejsza analiza wokalizacji.

Młody badacz będzie realizował studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem dr Anny Anzulewicz, dr hab. Przemysława Tomalskiego i prof. dr hab. Ewy Haman.

Kandydaci muszą spełniać wymagania na stanowisko nauczyciela akademickiego, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

Kandydaci muszą także udowodnić iż spełniają następujące wymagania wynikające z finansowania stanowiska w ramach grantu MSC-ITN:

 • Posiadać stopień magistra (lub równoznaczny) z psychologii, kognitywistyki, neurokognitywistyki, fizyki medycznej, inżynierii biomedycznej, lub innej dziedziny pokrewnej,
 • nie mogą mieć głównego miejsca interesów życiowych (praca, studia, etc.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 m-cy w ciągu 3 ostatnich lat,
 • w momencie rekrutacji (tj. grudzień 2019) powinien mieć nie więcej niż 4 lata doświadczenia zawodowego (pełno-etatowego) i nie posiadać stopnia doktora,

Dodatkowo, kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

  PODSTAWOWE KRYTERIA POŻĄDANE KRYTERIA SPOSÓB INDENTYFIKACJI
powinni posiadać doświadczenie badawcze w zakresie psychologii rozwojowe lub innej dziedziny pokrewnej (np., przeprowadzanie badań eksperymentalnych, analiza danych behawioralnych, neurofizjologicznych lub biomedycznych) X   List motywacyjny,  CV, rozmowa kwalifikacyjna, referencje
powinni wykazać dobrą znajomość badań eksperymentalnych i pomiaru X   List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
powinni wykazać się doświadczeniem w zakresie analizy danych behawioralnych i/lub psychofizjologicznych X   List motywacyjny,  CV, rozmowa kwalifikacyjna
wykazywać się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie X   List motywacyjny, CV, rozmowa kwalifikacyjna
zobowiązać się do podjęcia się badań nad interakcjami międzyludzkimi w kontekście neurorozwojowym, rozwoju ruchowego i wczesnego rozwoju mózgu X   List motywacyjny, CV, rozmowa kwalifikacyjna
posiadać znakomite umiejętności organizacyjne i interpersonalne, a także umiejętność skutecznej pracy w zespole badawczym X   List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, referencje
posiadać doświadczenie w zbieraniu i analizie danych ruchowych (np. danych z akcelerometrów, czy systemów motion capture)   X List motywacyjny, CV, rozmowa kwalifikacyjna, referencje
posiadać umiejętności programowania w Pythonie, R lub Matlabie   X List motywacyjny,  CV, referencje
Posiadać podstawowe umiejętności z zakresu metod uczenia maszynowego w kontekście analizy szeregów czasowych   X List motywacyjny,  CV, rozmowa kwalifikacyjna
posiadać doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów z wykorzystaniem sensorów mobilnych i/lub systemów motion capture   X List motywacyjny, CV, referencje
posiadać doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych   X CV, rozmowa kwalifikacyjna, referencje

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Asystenta Badawczego będzie należeć m.in.:

 • przeprowadzanie badań w dziedzinie neurokognitywistyki rozwojowej, publikowanie prac w międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • udział w szkołach i warsztatach organizowanych w ramach sieci SAPIENS,
 • odbycie 6-miesięcznego stażu w instytucji będącej członkiem sieci SAPIENS.

 

Badacz będzie częścią grupy aktywnych doktorantów, młodych i doświadczonych naukowców. Oferujemy:

 • pracę w konsorcjum złożonym z wiodących europejskich instytucji, które jest koordynowane przez Uniwersytet Warszawski,
 • 6-miesięczny staż w instytucji będącej członkiem sieci SAPIENS
 • udział w szkołach i warsztatach nakierowanych na rozwijanie umiejętności badawczych i miękkich (np. zarządzanie projektem, umiejętności akademickie, umiejętności komunikacji z szerszym odbiorcą, zaawansowane techniki analizy typowego i atypowego rozwoju mózgu),
 • realizowanie indywidualnego toku studiów doktoranckich na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria naukowa A+ w ocenie akredytacyjnej PKA),
 • atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z przepisami MSCA dla młodych badaczy (Early Stage Researchers). Wynagrodzenie zawiera dodatek przeznaczony na mieszkanie w Polsce, dodatek przeznaczony na przeprowadzę do Polski, oraz dodatek dla rodziny (jeśli Badacz jest w związku małżeńskim). Dokładna kwota wynagrodzenia (netto) zostanie zatwierdzona po zakończeniu rekrutacji i jest zależna od lokalnych regulacji podatkowych, oraz współczynnika korekcyjnego kraju (uwzględniającego różnice w kosztach życia w poszczególnych krajach członkowskich UE). Zagwarantowany okres wynagrodzenia dla doktoranta to maksymalnie 36 miesięcy.

Nieoficjalne zapytania mogą być kierowane wyłącznie przed złożeniem dokumentów i powinny być kierowane do dr Anny Anzulewicz (anna.anzulewicz@psych.uw.edu.pl), z CC do Karoliny Mieszkowskiej (karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl).

Kandydaci proszeni są o składanie  niżej wymienionych dokumentów do dnia 20.12.2019, 9:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adresy: anna.anzulewicz@psych.uw.edu.plkarolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pldean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. List motywacyjny stwierdzający, że (a) kandydat chce aplikować o stanowisko, oraz (b) określający motywację kandydata, jego/jej doświadczenie badawcze, zainteresowania badawcze i aktywności planowane w ramach projektu SAPIENS, (c) wyszczególnienie czy kandydat spełnia wymagania wynikające z finansowania stanowiska w ramach grantu MSC-ITN.

W liście należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod linkiem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/PL_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_kandydat.docx .

 1. Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 2. Curriculum vitae, z wyszczególnieniem osiągnięć badawczych (przyznane granty, stypendia, nagrody), doświadczenia organizacyjnego, i pełną listą publikacji (jeśli dotyczy).
 3. Imiona, nazwiska oraz informacja kontaktowa dwóch osób, które mogą wystawić kandydatowi rekomendacje lub dwa listy rekomendacyjne.
 4. Kwestionariusz osobowy: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/07/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_PL_RODO.docx
 5. Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, udostępniane na stronie internetowej wydziału lub ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, http://bsp.adm.uw.edu.pl/vademecum-zatrudnienia/proces-rekrutacji/na-stanowiska-nauczycieli-akademickich/
 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/01/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy_caly_etat-2019.doc

 

Do dnia 21.12.2019 kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się 23.12.2019. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 30.12.2019. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania. Rozmowy przez Skype są dopuszczalne.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

 


Application for a position of Research Assistant (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)

Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of

Research Assistant
(Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)

(a full research position)

 

The Faculty of Psychology, University of Warsaw is accepting applications for a full-time Research Assistant (Early Stage Researcher) position at the Developmental Psychology Unit (Neurocognitive Development Lab) for a period of maximum three years (i.e. 36 months).

The position is part of SAPIENS, a pan-European Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (EU Horizon 2020 Programme), which aims to investigate how the dynamics of early social exchanges support the development of the social brain. For more information about the project and the position see: www.sapiens-itn.eu.

The candidate’s employment will begin in the first quarter of 2020. The candidate employed for this position will pursue a Ph.D. in the area of developmental cognitive neuroscience, specifically she/he will investigate motor and vocal coordination between infants and their caregivers. The project will involve longitudinal dense-sampling study conducted throughout the first year of child’s life. Data from mobile inertial sensors as well as auditory data recordings will be analysed to establish how motor and vocal coordination shape child’s cognitive, emotional and language development. The data will be recorded in different settings (lab vs home).

The Ph.D. student will be based at the Faculty of Psychology, University of Warsaw (Poland), supervised by dr Anna Anzulewicz, dr hab. Przemysław Tomalski and prof. dr hab. Ewa Haman.

Candidates must meet the requirements for the position of an academic teacher listed in Article 113 of the Act of 20th July 2018 on Higher Education (Dz. U. 1668 with amendments).

They must also provide proof that they meet the following requirements specific to Early Stage Researcher position financed within MSC-ITN:

 • hold Master’s degree (or equivalent) in psychology, cognitive science, neuroscience, medical physics, biomedical engineering, or other related subject,
 • must not have resided or carried out their main activity (e.g. work, studies) in Poland for more than 12 months in the last 3 years,
 • at the time of recruitment (i.e. December 2019), the candidates must be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research career and have not been awarded a doctoral degree.

 

Additionally, the candidates should meet the following criteria:

  ESSENTIAL CRITERIA DESIRABLE CRITERIA HOW IDENTIFIED
have research experience in developmental psychology or related disciplines (e.g., conducting experimental research, signal analysis in behavioural, neurophysiological or biomedical research) X   Cover letter, CV, Interview, References
demonstrate excellent knowledge of experimental design and measurement X   Cover letter, Interview
have experience in behavioural and/or neurophysiological data analysis X   Cover letter,  CV, Interview
be proficient in written and spoken English X   Cover letter, CV, Interview
have commitment to pursue research on infant-parent interactions, human motor development, and early brain development X   Cover letter, Interview
have excellent interpersonal and organisational skills and ability to work in a research team X   Cover letter, Interview,  References
have experience in recording and analysing movement data (from wearable sensors or motion capture systems)   X Cover letter, CV, References
have good programming skills in Python, R, or Matlab

 

  X Cover letter, CV, References
have basic knowledge of machine learning methods for time series   X Cover letter, CV, Interview
have experience in developing research procedures using inertial measurement units or motion capture systems   X Cover letter, CV, References
have experience in writing and editing research papers   X Cover letter, CV,  Interview, References

 

The main tasks of the hired person will be to (among others):

 • conduct scientific research in the field of developmental cognitive neuroscience, publish works in international scientific journals,
 • participate in training schools and workshops organized within the SAPIENS network,
 • spend 6 months on a secondment to one of the Partners within the network

 

The Early Stage Researcher will be embedded in an active and social group of PhD students and junior and senior researchers. We offer:

 • work in a consortium of leading European institutions, including University of Warsaw (Poland) which supervise this individual project,
 • training schools on specific and generalizable skills (e.g. project management, academic and communication skills, advanced analysis techniques and typical and atypical brain development),
 • enrolment in an individual PhD programme at the best Faculty of Psychology in Poland (A+ category, accreditation with distinction from PKA),
 • an attractive salary in accordance with the MSCA regulations for Early Stage Researchers. The salary includes a living allowance, a mobility allowance and a family allowance (if married). The exact (net) salary will be confirmed upon appointment and is dependent on local tax regulations and on the country correction factor (to allow for the difference in cost of living in different EU Member States). The guaranteed PhD funding is for up to 36 months.

Informal enquiries can be made only before the application and should be addressed to dr Anna Anzulewicz (anna.anzulewicz@psych.uw.edu.pl) and CC-ed to Karolina Mieszkowska (karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl).

To apply, candidates are asked to submit the documents listed below till 20.12.2019, 9:00 am (CET) by email (all documents in one PDF file) to anna.anzulewicz@psych.uw.edu.plkarolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pldean@psych.uw.edu.pl or, in case electronic versions are not possible, to room 77 (Faculty of Psychology UW, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warsaw, Poland):

 

 1. Cover letter, stating (a) that the candidate is willing to apply for the position and (b) specifying the candidate’s motivation, research experience, interests and planned activities within the SAPIENS network, (c) specifying whether candidate meets the requirements specific to Early Stage Researcher position financed within MSC-ITN.

 

Please attach the following clause to your application letter: “I hereby consent to have my personal data processed by the University of Warsaw with its registered office at ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa for the purpose of carrying out a recruitment process and selecting an employee and concluding a contract for employment at the University of Warsaw. I have been informed of my rights and duties. I understand that provision of my personal data is voluntary.”

The information on the processing of personal data is available here: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/EN_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_kandydat.docx

 1. Scan of Master’s degree certificate,
 2. Curriculum vitae, detailing research achievements (grants, stipends, awards), organizational experience and a full publication list (if applicable),
 3. The names and contact information of two persons who can provide reference, or two reference letters,
 4. Personal questionnaire to be downloaded from here: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_2018_RODO_EN.docx),
 5. Statement confirming that the candidate has read and accepts the rules of conducting the competition for the position of an academic teacher, available at: http://en.bsp.adm.uw.edu.pl/employment-handbook/
 6. Statement on primary place of employment to be downloaded from here: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/03/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy_caly_etat-2019_EN.doc

By 21.12.2019 candidates will be informed about being invited (or not) to the next stage of recruitment (qualification interviews). Interviews will take place on 23.12.2019. Candidates will receive information about the result of recruitment procedures by 30.12.2019. Candidates will be informed both about the invitation to the interview and about the result by email (to the address they included in the application documents). The Faculty of Psychology does not reimburse the cost of the trip/hotel. Skype interviews are possible.

The competition of applications is the first stage of the recruitment procedure concerning academic staff, described in the University of Warsaw’s Statute, and its positive result is a basis for further proceedings.


Ogłoszenie: poszukiwana osoba do realizacji zadań badawczych w ramach projektu OPUS
21 października 2019

Poszukujemy dyspozycyjnej osoby do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników i prowadzenie badań) w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2015/19/B/HS6/01633) dotyczącego subiektywnej wartości nagród finansowych.

Przewidziane jest wynagrodzenie.

Wymagania: ukończony co najmniej drugi rok studiów, podstawowa znajomość metodologii badań społecznych i metod analizy statystycznej, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu badań, wysoka dostępność od listopada br. do stycznia 2020 r.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres jerzy.osinski@psych.uw.edu.pl (lub tomek@psych.uw.edu.pl) do dnia 10 listopada 2019 r.


Oferta pracy: zastępca kierownika Centrum Pomocy Psychologicznej – terapeuta
03 października 2019

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Zastępca Kierownika Centrum Pomocy Psychologicznej – Terapeuta

Powołane przy Wydziale Psychologii UW w 2018 r. Centrum Pomocy Psychologicznej UW oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla społeczności UW (w szczególności studentów). Terapeuci Centrum proponują wsparcie psychologiczne w komfortowych warunkach. Centrum mieści się przy Pasteura 7, na tzw. kampusie Ochota.  

 

Opis stanowiska:

 • Udzielanie konsultacji psychologicznych, interwencji kryzysowych, przygotowanie diagnoz psychologicznych.
 • Koordynacja działań administracyjnych i organizacyjnych Centrum Pomocy Psychologicznej.
 • Nadzór nad organizacją pracy w Centrum Pomocy Psychologicznej.
 • Nadzór nad procesem zapisów pacjentów w Centrum Pomocy Psychologicznej.
 • Współpraca z pozostałymi jednostkami Wydziału Psychologii oraz UW.
 • Ścisła współpraca z kierownikiem Centrum Pomocy Psychologicznej UW oraz Dyrektorem Administracyjnym Wydziału Psychologii.

Oczekiwania:

 • Dyplom magistra psychologii.
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej.
 • Wskazane doświadczenie w interwencji kryzysowej.
 • Uczestnictwo lub ukończenie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego. 
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem i/lub zarządzaniu projektami.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Elastyczność w rozwiązywaniu problemów.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 20.10.2019 r. na adres: cpp@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: ZASTĘPCA KIEROWNIKA – TERAPEUTA).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Oferta pracy: Junior Helpdesk Specialist
16 września 2019

W związku z powstałym wakatem Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Junior Helpdesk Specialist / Młodszy operator komputerów

 

Opis stanowiska:

 • obsługa użytkownika końcowego w zakresie rozwiązywania problemów ze sprzętem i
  oprogramowaniem;
 • praca w systemie zmianowym – 8:00 – 16:00 / 12:00 – 20:00
 • serwisowanie sprzętu komputerowego należącego do Wydziału;
 • obsługa administracyjna kont pocztowych pracowników Wydziału;
 • obsługa sprzętu AV w pracowniach dydaktycznych;
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej w budynku Wydziału.

Oczekiwania:

 • praktyczna znajomość budowy i zasad funkcjonowania komputerów PC;
 • umiejętność rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem komputerów oraz urządzeń peryferyjnych w tym sprzętu AV (kamery, projektory);
 • dobra znajomość systemów Microsoft Windows;
 • podstawowa znajomość systemów Linux i Mac OS;
 • podstawowa wiedza w zakresie konfiguracji sieci LAN
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • wysoka kultura osobista;
 • w zakresie obsługi użytkownika końcowego – mile widziane.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW, jednostce naukowe o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą;
 • możliwość dostosowania godzin pracy do zajęć na uczelni w przypadku studentów ostatnich lat
  informatyki lub kierunków pokrewnych;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • dużą samodzielność w działaniu;
 • stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 23.09.2019 r. na adres: mb@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: HELPDESK).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Zapytanie ofertowe na remont dźwigu osobowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
07 sierpnia 2019

Zapytanie ofertowe na remont dźwigu osobowego w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

WPs/101/2019/MM 

Termin nadsyłania ofert do: 09.08.2019 do godz. 12.

 

zapytanie ofertowe_remont