Praca psychologa w kontekście migracyjnym – spotkanie z Dorotą Przygucką (Psychologia ma wpływ)
30 listopada 2021

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Psychologia ma wpływ”. Tym razem naszą gościnią będzie Dorota Przygucka, psycholożka z Fundacji Ocalenie*, która opowie o psychologicznych aspektach doświadczenia migracji.
Będzie także można zadawać pytania dotyczące:

  • psychologicznych aspektach doświadczenia migracji (w tym doświadczenia uchodźstwa),
  • zaburzeń, które mogą wystąpić u osób po doświadczeniu tortur (lub innych wydarzeń potencjalnie traumatycznych),
  • barier, jakie napotykają migranci w poszukiwaniu pomocy psychologicznej i psychiatrycznej,
  • specyfiki pracy z osadzonymi w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców,
  • współpracy psychologa/terapeuty z tłumaczem,
  • dbania o własne granice i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu!

KIEDY: 9 grudnia, 16:00 – 17:30
GDZIE: online, link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/82720599306

Wstęp wolny!

Cykl „Psychologia ma wpływ” jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcieliby zaczerpnąć inspiracji i wymienić idee na temat tego, w jaki sposób teorie i wiedzę psychologiczną można przełożyć na praktykę. 

 

*Dorota Przygucka – Psycholożka, tłumaczka, w Fundacji Ocalenie od 2013 roku. Obecnie koordynuje pracę zespołu psychologicznego oraz działalność Centrum Pomocy Ofiarom Tortur. Wcześniej zdobywała doświadczenie pracując w interwencji kryzysowej z polskimi i cudzoziemskimi ofiarami przestępstw, w tym wykorzystania seksualnego, prostytucji przymusowej i pracy przymusowej. Od 2019 roku związana z Wydawnictwem Oficyna Związek Otwarty, współtłumaczyła między innymi “Terapię w dialogu. Od psychologii self do terapii Gestalt”. Ukończyła między innymi Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia, studia podyplomowe „Współczesne Migracje Międzynarodowe” organizowane przez OBM UW oraz kurs „Trauma and resilience: Theory & Practice from the Israeli Experience” na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Była wolontariuszką programu EAPPI w Izraelu i Palestynie.


Seminarium RNDP: Psychologiczne mechanizmy ryzyka psychoz
25 listopada 2021

Zapraszamy na kolejne seminarium naukowe RNDP, które odbędzie się zdalnie 30 listopada (początek tradycyjnie o 14:00).
Prezentację pt. „Psychologiczne mechanizmy ryzyka psychoz” przedstawi dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM pod adresem: 
https://us02web.zoom.us/j/83937024930

Streszczenie wystąpienia:

W pierwszej części wykładu zaprezentowane zostaną najważniejsze ustalenia badań dotyczących ryzykownych stanów psychicznych zwiastujących rozwój zaburzeń psychotycznych wraz z nakreśleniem obszarów, które sprawiają trudność badaczom (np. predykcja, brak poznania mechanizmów). Główny temat wykładu stanowić będzie prezentacja wyników badań dotyczących mechanizmów psychologicznych kształtujących ryzyko psychoz w populacji klinicznej, jak również u osób zdrowych psychicznie (tzw. ryzyko psychometryczne). Istotnym wnioskiem płynących z prowadzonych w tym obszarze badań jest potrzeba poszukiwania modeli integracyjnych, które wskazują na działanie interakcyjne różnych czynników tworząc kontekst ryzykownych stanów psychicznych (ryzyko addytywne). Omówione zostaną badania, które wskazują na interakcję czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu ryzyka psychoz.

tytuł spotkania i ludzik z bagażem idący po linie


Seminarium Rozwojowe: Czy psychologia rozwoju jest dziś nadal dorosło-centryczna? Spotkanie z Profesor Martą Białecką-Pikul
18 listopada 2021

Zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Seminarium Rozwojowego, które odbędzie się 26 listopada (piątek) o godzinie 13:00 na platformie Zoom, pod poniższym linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/84648411962?pwd=V1R4TmpFOTArWXR2UzI5NFBpL2xhZz09

Nasze spotkania w tym semestrze rozpocznie Prof. Marta Białecka-Pikul z prezentacją pt. Czy psychologia rozwoju jest dziś nadal dorosło-centryczna?

 

Chcielibyśmy, żeby spotkania Seminarium Rozwojowego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022  dotyczyły problemu uaktualnienia wiedzy o rozwoju człowieka we wszystkich jego obszarach. 

Uaktualnienie wiedzy ma dotyczyć zarówno (1) połączeń pomiędzy sferami rozwoju (np. tego, jak rozwój językowy może wiązać się z regulacją emocjonalną), jak i (2) uaktualnienia wiedzy podręcznikowej (np., której z kluczowych teorii rozwoju się zdezaktualizowały, które z nich są dalej ważne ale wymagają uzupełnienia i w jakim zakresie).

Te zagadnienia są ważne z kilku powodów. Po pierwsze, realizacja programu nauczania na przedmiocie Psychologia rozwoju człowieka (PRC) przez wielu specjalistów w określonej wąskiej dziedzinie badań, może wiązać się z tym, że wykładowca może mieć poczucie, że nie ma najnowszej wiedzy o pozostałych obszarach rozwoju, którymi się nie zajmuje (doświadczenie poczucia takiego braku jest mi bliskie). Nauczanie studentów, jak i spójność wiedzy podawanej im na wykładach wymaga tego, żebyśmy potrafili tworzyć na własnych wykładach „łączniki” scalające to o czym mówimy z innymi sferami rozwoju posiadając aktualną wiedzę w tym obszarze, którą również dzielą studenci (uczęszczając na inne wykłady, tak realizowane w ramach PRC, jak i te, w których uczestniczyli i będą uczestniczyć w trakcie swoich studiów). Po drugie, taka holistyczna i uaktualniona wiedza może okazać się przydatna w naszym własnym wąskim obszarze badań.

W związku z tym zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w naszej wymianie wiedzy i doświadczeń poprzez przedstawienie 30-45 minutowej prezentacji dotyczącej obszaru Państwa badań omówionego w kontekście rozwoju człowieka. Zalecamy, aby punktem wyjścia dla każdej prezentacji była wiedza zawarta w podręcznikach (lub jednym z podręczników) dla studentów, zaś jej rozwinięcie dotyczyło uaktualnienia. Osoby chętne do przedstawienia prezentacji prosimy o kontakt z koordynatorką dr hab. Katarzyną Lubiewską

Spotkania Seminarium Rozwojowego będą się odbywały w ostatni piątek miesiąca godzinie 13:00 i będą trwały ok. godziny (około 30 min. prezentacji i 30-45 min. dyskusji). Jeżeli jednak prelegent nie będzie mógł być z nami w tym terminie, termin i/lub godzina spotkania ulegnie zmianie. 


Kurs online „Pathogenesis of Epilepsy”
15 listopada 2021
Image
 
Przekazujemy informację na temat otwartej rekrutacji na kurs online „Pathogenesis of Epilepsy”, organizowany w ramach Sojuszu 4EU+.
 
„Pathogenesis of Epilepsy” to 14-tygodniowy kurs online, który będzie dotyczył m.in. analizy czynników neurobiologicznych wpływających na problem padaczki. Do jego głównych celów należy pogłębienie wiedzy na temat patofizjologii padaczki, zapoznanie uczestników z nowoczesnymi narzędziami badawczymi oraz identyfikacja wyzwań i problemów związanych z tym zaburzeniem.

Zajęcia skierowane są do studentów, doktorantów i naukowców zainteresowanych badaniami nad padaczką. 

Kurs jest organizowany przez: Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (International League Against Epilepsy). 

Potrwa 14 tygodni i będzie odbywał się online.

 

Termin nadsyłania aplikacji: 15 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie kursu >>

image.png

Seminarium RNDP UW: Mechanizmy neuropoznawcze leżące u podłoża ontogenezy teorii umysłu – prezentacja badań realizowanych przez Zespół The Mind Lab UW – 9.11 o 14:00
08 listopada 2021

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium naukowe RNDP, które odbędzie się w najbliższy wtorek 9.11 o godzinie 14:00 w formie hybrydowej. Swoją prezentację pt. „Mechanizmy neuropoznawcze leżące u podłoża ontogenezy teorii umysłu – prezentacja badań realizowanych przez Zespół The Mind Lab UW” wygłoszą członkowie zespołu – dr Agnieszka Pluta, mgr Joanna Wysocka, mgr Karolina Golec oraz prof Maciej Haman.

Spotykamy się auli Wydziału Psychologii UW, planowana jest również transmisja online na kanale YouTube.

Poniżej streszczenie wystąpienia:

Celem wystąpienia będzie prezentacja wyników badań realizowanych przez Zespół The Mind Lab UW. Nadrzędnym celem projektów realizowanych przez Zespół jest zbadanie mechanizmów neuropoznawczych leżących u podłoża ontogenezy teorii umysłu (Theory of Mind, ToM) u typowo rozwijających się dzieci i osób dorosłych, dzieci z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz dzieci głuchych lub niedosłyszących, które są użytkownikami implantów ślimakowych (cochlear implants, CI). Obecnie realizowane są 3 niezależne badania, których wyniki zaprezentujemy.
1.     Celem pierwszego projektu jest poznanie korelatów neuronalnych leżących u podłoża rozwoju werbalnej i niewerbalnej ToM u dzieci w wieku przedszkolnym. W badaniu wzięło udział 56 dzieci w wieku 3-6 lat. Do pomiaru ToM wykorzystano autorską procedurę badawczą. Do pomiaru aktywności neuronalnej wykorzystano technikę funkcjonalnej spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS). Podczas śledzenia przekonań innych osób (zarówno w sposób spontaniczny jak i indukowany procedurą badawczą) zaobserwowano aktywność styku skroniowo-ciemieniowego, który należy do mózgowej sieci ToM.
2.     Celem drugiego projektu było zbadanie czy skłonność rodziców do mówienia o stanach mentalnych może być jednym z czynników wpływających na rozwój ToM u dzieci głuchych, które są użytkownikami implantów ślimakowych. Zbadano 69 diad dziecko-rodzic (27 dzieci głuchych oraz 42 dzieci słyszących od urodzenia w wieku 3-6 lat) podczas interakcji polegającej na omawianiu z dzieckiem książeczki. Dodatkowo, rodzice wypełniali kwestionariusz Theory of Mind Inventory (ToMI-2), składający się z 60 pozycji pozwalających na ocenę rozwoju poznania społecznego dzieci. Analiza wyników wykazała dodatnią korelację (p < .05) między zdolnościami ToM a skłonnością rodziców do stosowania języka odnoszącego się do stanów mentalnych w grupie dzieci z implantami ślimakowymi. Takiej zależności nie stwierdzono w grupie dzieci słyszących. Ten wynik sugeruje, że rodzice niesłyszących dzieci z CI mogą wspierać rozwój ToM u swoich dzieci stosując wyrażenia odnoszące się do myśli, uczuć, emocji i pragnień innych osób.

3.     Celem trzeciego projektu była parcelacja mózgowej sieci teorii umysłu na podobszary preferencyjnie angażowane przez niektóre zdolności związane z rozumieniem stanów mentalnych innych osób. Zbadano 60 osób dorosłych techniką czynnościowego rezonansu magnetycznego (functional magnetic resonance, FMRI) podczas wykonywania 5 zadań wymagających rozumienia intencji oraz poznawczych stanów mentalnych innych osób. Analizy wyników ujawniły hierarchiczny wzór aktywacji mózgowej sieci teorii umysłu.

Projekt finansowany przez NCN [2017/25/B/HS6/01624]

 


Seminarium RNDP UW: Diagnozowanie autyzmu z użyciem AI – 16 listopada o 14:00
04 listopada 2021

Serdecznie zapraszamy na kolejne Seminarium Psychologiczne Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia UW, które odbędzie się online 16 listopada o godz. 14:00. Gościć będziemy dr Izabelę Chojnicką, która opowie o nowoczesnych metodach diagnozowania autyzmu z użyciem sztucznej inteligencji.

Link do spotkania: https://meet.google.com/unx-hoxv-xog

Nagranie ze spotkania będzie dostępne później na kanale YouTube Wydziału.

 

Opis wystąpienia:

Sztuczna inteligencja (AI) uważana jest za jedną z najważniejszych technologii przyszłości. W wystąpieniu opowiem co AI potrafi dziś i jak wpływa na nasze codzienne życie. Opowiem także jak wykorzystywane są zdobycze w dziedzinie sztucznej inteligencji w psychologii na przykładzie spektrum autyzmu. Zaprezentuję wyniki badań własnych obejmujących wykorzystanie metod lingwistyki obliczeniowej i sztucznych sieci neuronowych w analizie komunikacji społecznej osób w spektrum autyzmu. Badania przeprowadzone zostały z użyciem Modelu Kategorii Lingwistycznych w celu oceny poziomu abstrakcji wypowiedzi uczestników oraz z użyciem analizy sentymentu w celu określenia liczby słów nacechowanych emocjonalnie w wypowiedziach badanych osób. Uczyliśmy także sztuczne sieci neuronowe umiejętności detekcji spektrum autyzmu oraz schizofrenii na podstawie wypowiedzi uczestnika. Na koniec przedstawię kolejne, zaplanowane przez nasz zespół projekty.