Centrum terapii SOTIS zaprasza na bezpłatne roczne szkolenie z terapii grupowej osób z zespołem Aspergera
19 sierpnia 2020

 

Więcej informacji 


Stypendia pomostowe na I rok studiów
21 lipca 2020

Zapraszamy studentów I roku do zapoznania się z ofertą stypendialną
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości „Stypendia Pomostowe”.

 

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny
  (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

  * Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni:  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło >>


Zmiana terminu głosowania do RW, KEW i Senatu w grupie profesorów. Nowy termin: 25 czerwca 2020
18 czerwca 2020
Szanowni Państwo,
 
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej informuję, że zmuszeni jesteśmy przełożyć głosowania w wyborach do Rady Wydziału, Kolegium Elektorów Wydziału, i Senatu w grupie profesorów, które miały się odbyć w dniu jutrzejszym 18 czerwca 2020.
 
Mamy obecnie utrudniony kontakt z administratorem systemu Ankieter, i podejrzewamy, że do północy nie będzie możliwe uruchomienie głosowań. Przepraszamy bardzo za tę zmianę.
 
Jednocześnie informuję, że głosowanie na członków Rady Wydziału, Kolegium Elektorów Wydziału i wybór Senatora UW z grupy profesorów i profesorów uczelni odbędzie się 25 czerwca 2020 r. Głosować będzie można od godziny 0.00 do 23.59.
 
Jeszcze raz przepraszam za zmianę terminu. Mam nadzieję, że elektroniczna forma głosowania umożliwi wszystkim uprawnionym udział w wyborach. 
Przypominam, że obecnie obowiązujący Statut UW daje czynne prawo wyborcze wszystkim pracownikom, niezależnie od wieku i wymiaru etatu, na jakim ktoś pracuje.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka Wojnarowska

Wybory do Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału
09 czerwca 2020
Szanowni Państwo,
 
w dniu dzisiejszym ruszy etap zgłaszania kandydatów na członków Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału. Kandydatów mogą Państwo zgłaszać do 15.06.2020 do godziny 16.00.
 
Zgłoszenia będzie przyjmować Wydziałowa Komisja Wyborcza. Wkrótce dostaną Państwo link do ankiety zgłoszeniowej. Uprzejmie informujemy, że można zgłaszać jedynie osoby z własnej grupy (pracownicy „samodzielni” mogą zgłaszać jedynie pracowników „samodzielnych” itd.). W związku z tym, każda grupa pracowników otrzyma osobny link.
 
WAŻNE INFORMACJE
Grupy pracowników, które mogą zgłaszać swoich kandydatów:
– „samodzielni” (profesorowie, profesorowie uczelni oraz doktorzy habilitowani) – w tej grupie zgłaszają Państwo wyłącznie kandydatów do RW, ponieważ do KEW wchodzą WSZYSCY przedstawiciele tej grupy.
– „niesamodzielni” (pozostali nauczyciele akademiccy) 
– „administracyjni” (niebędący nauczycielami akademickimi) 
 
W ramach jednej ankiety będą mogli Państwo zgłaszać kandydatów i do RW i do KEW. Zgłaszając daną osobę należy zaznaczyć do którego organu jest to zgłoszenie. Członkowie RW i Elektorzy – nie muszą być tymi samymi osobami, ale mogą.
 
Aktualny regulamin Wydziału precyzuje, ile osób z każdej grupy społeczności Wydziału wchodzi do Rady:

2. W skład Rady Wydziału wchodzą: 2) Dziekan jako przewodniczący; 3) prodziekani Wydziału; 4) przedstawiciele profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych, w liczbie 24; 5) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, w liczbie czterech; 6) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w liczbie dwóch; 7) przedstawiciele studentów, w liczbie pięciu; 8) przedstawiciele doktorantów, w liczbie dwóch.”; 

 
W przypadku tych wyborów zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze, mają wszyscy pracownicy zatrudnieni na Wydziale. 
 
Kolejne etapy wyborów do Rady Wydziału to zbieranie przez Komisję zgód zgłoszonych kandydatów na udział w wyborach oraz  
głosowanie na zgłoszonych kandydatów. 
Głosowanie odbędzie się za pomocą systemu Ankieter, 18.06.2020 r w godzinach 0.00 – 23.59. O kolejnych etapach będziemy Państwa informować.
 
Gdyby mieli Państwo jakieś pytania lub spostrzeżenia, prosimy o kontakt. Dla naszej Komisji ten tryb przeprowadzenia wyborów to nowa rzecz. Chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby zapewnić Państwu dostęp do informacji o sposobie głosowania, procedurach i terminach. Jesteśmy w stałym kontakcie z Uczelnianą Komisją Wyborczą oraz administratorem systemu Ankieter.
 
Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Agnieszka Wojnarowska
 
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

Ważne informacje od WKW: Harmonogram wyborów na Wydziale Psychologii
Szanowni Państwo,
 
nareszcie możemy Państwa poinformować o terminach poszczególnych etapów w wyborach do Rady Wydziału, Kolegium Elektorów Wydziału, a także głosowania indykacyjnego i właściwego w procedurze wyłaniania kandydata na Dziekana. Poprawki w Regulaminie Wydziału umożliwiają nam głosowanie elektroniczne, otrzymaliśmy też potwierdzenie z Uczelnianej Komisji Wyborczej, że proponowana przez nas procedura głosowania jest w porządku.
 
Ogólnie rzecz biorąc, procedura ta wygląda następująco:
1) Zgłaszanie kandydatów – za pomocą poczty elektronicznej (przez kilka dni)
2) Zbieranie przez Komisję zgód kandydatów na udział w wyborach – również drogą elektroniczną
3) Głosowanie na zgłoszonych kandydatów – za pomocą systemu Ankieter, z zachowaniem tajności głosowania (w momencie, gdy respondent kończy wypełnianie ankiety i zatwierdza swoje odpowiedzi, powiązanie między nim a jego odpowiedziami w bazie danych jest usuwane.). Przewidujemy 24 h na każde głosowanie, od północy danego dnia do godz. 23.59.
 
Będziemy oczywiście zapowiadać  kolejne etapy. Będziemy również Państwu przekazywać szczegółowe informacje za każdym razem przed kolejnym etapem. 
 
Poniżej przedstawiamy harmonogram wyborów. 
Przypominamy, że wg nowego Statutu UW czynne prawo wyborcze mają wszyscy pracownicy Wydziału. Z kolei bierne prawo wyborcze, oprócz Statutu, regulują również przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (Kandydaci do Senatu – art. 29, kandydaci na Dziekana – art. 32).
 
 
Harmonogram wyborów na Wydziale Psychologii
 
Wyłanianie członków Rady Wydziału, Kolegium Elektorów, oraz Senatora z grupy profesorów
9.06.2020 – 15.06.2020
Czas na zaszanie mailem do Wydziałowej Komisji Wyborczej (wkw@psych.uw.edu.pl) kandydatów do: 1) Rady Wydziału 2) Kolegium Elektorów Wydziału – oddzielnie w grupach: pracowników „samodzielnych„niesamodzielnych” i administracyjnych.
 
16.06.2020 – 17.06.2020 
Zbieranie przez WKW zgód na kandydowanie od zgłoszonych osób 
 
18.06 – DZIEŃ WYBORCZY
24 h na głosowanie na członków: 
1) Rady Wydziału / oddzielnie w grupach: pracowników „samodzielnych” (24 mandaty)„niesamodzielnych” (4 mandaty) i administracyjnych (2 mandaty).
2) Kolegium Elektorów Wydziału / oddzielnie w grupach pracowników: „samodzielnych” (44 mandaty)„niesamodzielnych” (14 mandatów) i administracyjnych (3 mandaty).  
3) Senatu / w grupie profesorów i profesorów uczelni (1 mandat).
 
Wyłanianie kandydata na Dziekana Wydziału
 
29.06.2020 – 3.07.2020
Czas na zgłoszenie mailem do WKW kandydatów na Dziekana
 
7.07.2020
Głosowanie indykacyjne – Kolegium Elektorów Wydziału wyraża w głosowaniu poparcie dla zgłoszonych kandydatów, do właściwego głosowania przechodzą kandydaci, którzy głosowaniu indykacyjnym otrzymali co najmniej 10% głosów. Głosowanie potrwa 24 h.
 
21.07.2020 
Głosowanie właściwe na kandydata na Dziekana. 
Przypominamy, że wg nowego Statutu, Kolegium Elektorów Wydziału wskazuje kandydata na Dziekana. Kandydata musi jeszcze zatwierdzić Rektor. 
Głosowanie potrwa 24 h. 
 
Z poważaniem,
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej  
Agnieszka Wojnarowska
 

[COVID-19] Jadłodzielnia na Wydziale nieczynna do odwołania
08 czerwca 2020

Informujemy, że Jadłodzielnia znajdująca się na Wydziale Psychologii UW jest obecnie nieczynna do odwołania. Lista aktualnie funkcjonujących Jadłodzielni w Warszawie jest dostępna pod linkiem.

Zachęcamy również do poszukiwania na własną rękę. W każdej dzielnicy znajdują się organizacje, które w tym trudnym czasie chętnie przyjmują żywność.