Raport z I fali badania podłużnego „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19”
27 maja 2020

 

Jedna z grup badawczych pracujących w ramach Psychological aspects of the Epidemic – research alliance opracowała raport z I fali badania podłużnego „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19” przeprowadzonego w ramach panelu internetowego w grupie 1179 osób dorosłych w Polsce (reprezentatywnej pod względem wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania) w pierwszej połowie maja. 

W badaniu zespołu badawczego przeprowadzonym przed pandemią 16,2% osób badanych w wieku 18-34 lat przejawiało wysoki poziom dystresu w postaci nasilonego smutku i przygnębienia o klinicznie istotnym nasileniu, a w czasie pandemii odsetek osób doświadczających takiego rodzaju dystresu jest ponad dwukrotnie większy (36,6%). Najwyższy poziom objawów depresji i lęku uogólnionego zaobserwowano w grupie wiekowej osób młodych w wieku 18-24 lata (istotnie wyższy niż w pozostałych grupach wiekowych). Dodatkowo podwyższony poziom objawów depresji i lęku uogólnionego występował u osób stanu wolnego oraz w związkach nieformalnych, które nie mieszkają razem ze swoim/swoją partnerem/partnerką; u osób, które przebywały w kwarantannie lub/i domowej izolacji; u osób, który były lub są prawie pewne, że były zakażone koronawirusem; jak również u tych, które straciły pracę i/lub ciągłość wynagrodzenia w wyniku epidemii.

Ważne byłoby, aby psycholodzy i psychiatrzy podjęli starania, aby tym grupom osób zaoferować i ułatwić możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i wsparcia w radzeniu sobie ze zmianami i wyzwaniami związanymi z epidemią i jej konsekwencjami. Wyniki kolejnych fal badania podłużnego pozwolą sprawdzić czy wysoki poziom dystresu jest zjawiskiem przejściowym, związanym z mierzeniem się z konsekwencjami epidemii, i koniecznością obciążającej emocjonalnie adaptacji do wymuszonych zmian w funkcjonowaniu, czy też w pewnych grupach objawy depresyjne i lękowe utrzymywać się będą w czasie, przybierając postać chroniczną.

 

Zapraszamy do przeczytania raportu >>

 

Zachęcamy również do polubienia profilu grupy na Facebooku i odwiedzenia dedykowanej zakładki, na której znajduje się lista realizowanych aktualnie projektów: http://psych.uw.edu.pl/o-nas/psychological-aspects-of-the-epidemic/

[COVID-19] Oferty pracy dla studentów i doktorantów UW
25 maja 2020

„Dajmy zarobić studentom i doktorantom!” to inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na wzrastające zaniepokojenie skutkami pandemii COVID-19. Sytuacja na rynku pracy już uległa zmianie. Nie pozostaje to bez wpływu na naszych studentów i doktorantów. Wielu z nich uzyskiwało dodatkowe niezbędne dochody dzięki różny formom zatrudnienia poza Uniwersytetem, dziś trudnym do utrzymania czy uzyskania.  Solidaryzując się z naszymi młodszymi koleżankami i kolegami, proponujemy systemowe rozwiązania, które będą wspierać studentów i doktorantów UW w zmierzeniu się z utratą takich źrodeł dochodów. Przedsięwzięcie to przyjęło formę kilku uzupełniających się działań – więcej informacji >>

 

Za koordynację inicjatywy odpowiada Biuro Karier UW

e-mail: biurokarier@adm.uw.edu.pl

www: biurokarier.uw.edu.pl/home

 


[COVID-19] Funkcjonowanie Biblioteki od 25.05.
Informujemy, że Biblioteka Wydziału Psychologii UW będzie częściowo czynna od 25.05.2020.
 • Wypożyczalnia – odbiór wcześniej zamówionych książek możliwy w godz. 11.00-13.00
  • Odbiór zamówionych książek jest możliwy dnia następnego po złożeniu zamówienia.
  • Zamówienia można złożyć jedynie poprzez stronę  internetową BUW  
  • Przed odbiorem należy skontaktować  się z pracownikiem Biblioteki  w celu uzyskania upoważnienia na wejście na Wydział 
  • Kontakt: bibl@psych.uw.edu.pl      tel. 22 55 49 723
  • Zwrotów należy dokonywać wkładając książki do przygotowanej wrzutni znajdującej się w pobliżu portierni. 
  • Książki podlegają pięciodniowej kwarantannie.
 • Czytelnia – nieczynna
Wszystkie osoby korzystające z Biblioteki są zobowiązane do przestrzegania wytycznych związanych z trwającą pandemią – więcej informacji

[COVID-19] Nowe zasady funkcjonowania budynku od 25.05.
Informujemy, że od 25 maja (poniedziałek) wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania budynku Wydziału Psychologii. 
 
Zostały one przygotowane w oparciu o następujące dokumenty:
Zasady obowiązują do odwołania, jednak wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej lub przepisów mogą wymagać dostosowania, o czym będziemy informować.
 
Ogólne założenia: 
 1. Wszystko, co można robić zdalnie, powinno być nadal robione zdalnie.
 2. To, czego się nie da zrobić zdalnie, powinno być umożliwione w wersji stacjonarnej, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.
 3. Wszystkie spotkania powinny odbywać się w trybie zdalnym.
 4. Wszyscy pracownicy Wydziału i doktoranci mogą ponownie wchodzić do budynku bez upoważnień.
 5. Obecność wszystkich osób w budynku podlega ścisłej ewidencji ze względów epidemiologicznych.
 6. W momencie wejścia i wyjścia z budynku należy koniecznie zgłosić się na portiernię, aby tak wejście, jak i wyjście zostały odnotowane.
 7. Studenci i inne osoby niebędące pracownikami lub doktorantami Wydziału mogą wejść do budynku po odpowiednim upoważnieniu.
 8. Należy konsekwentnie stosować środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki): każdorazowo w przypadku kontaktu z interesantem, pracy z dokumentami papierowymi i w przypadku rozmowy, w której nie jest zachowana odległość 2 m. Rekomendujemy również stosowanie maseczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty).
 
Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi, które zostały również umieszczone na Google Drive na wypadek, gdyby wymagały aktualizacji:

PYTANIA I ODPOWIEDZI >>

 

Nowy harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
21 maja 2020

 

Na Uniwersytecie Warszawskim został przyjęty zaktualizowany harmonogram rekrutacji. Zmiany wynikają z przesunięcia terminów egzaminów maturalnych. Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 13 lipca.

Senat UW 20 maja przyjął uchwałę nr 560 w sprawie zmiany uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021.

Uchwała ta określa nowy harmonogram rekrutacji na studia I stopnia, jednolite magisterskie i studia II stopnia realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zmiany w harmonogramie rekrutacji zostały wprowadzone w związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych.

 

Nowy harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021*

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK): 13 lipca 2020;
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK: 12 sierpnia 2020;
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 13 sierpnia 2020;
 • Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów: 17 sierpnia 2020;
 • Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego**: 19-21 sierpnia 2020;
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 24 sierpnia 2020 (25 sierpnia 2020***);
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:

I termin: 25-27 sierpnia 2020;

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 28, 31 sierpnia 2020;

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 1-2 września 2020;

IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)****: 3-4 września 2020.

* rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać w innych terminach
** dotyczy części kierunków studiów, zgodnie z zasadami rekrutacji; dokładne daty egzaminów podane zostaną dla każdego kierunku studiów w późniejszym czasie w systemie IRK
*** możliwy termin w przypadku kierunków studiów, na których przeprowadzane są dodatkowe egzaminy wstępne
**** w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – przyjmowanie dokumentów w kolejnych terminach wyznaczonych dla poszczególnych kierunków studiów przez komisje rekrutacyjne, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu

 

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia, a także na część studiów w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, których nie dotyczy powyższy harmonogram zostały określone w uchwale Senatu UW z 20 maja (strona 29. i dalsze).

Informacje szczegółowe na temat rekrutacji znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

 

Źródło >> 


[COVID-19] Komunikat dot. tymczasowego zawieszenia spłat czesnego
18 maja 2020

Studenci, którzy z powodu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o tymczasowe zawieszenie spłat czesnego na okres max. 2 miesięcy. W tym celu należy złożyć podanie w USOS z opisem sytuacji, która doprowadziła do trudności z terminową spłatą rat. Do podania należy załączyć dokument potwierdzający przedstawioną sytuację – np. kopię umowy z terminem jej zakończenia, informację z miejsca pracy o rozwiązaniu umowy itp. Dopuszczalne są dokumenty elektroniczne, w tym oficjalna korespondencja elektroniczna z adresu służbowego pracodawcy. Za okres zawieszenia spłaty rat nie będą naliczane karne odsetki. Powyższa możliwość nie dotyczy osób, u których zaległości powstały przed ogłoszeniem stanu epidemii, czyli przed 15 marca.

Jednocześnie pozostają do rozważenia standardowe opcje ulg finansowych opisanych w zarządzeniu nr 130 Rektora UW z 30 września 2020 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat. Pomoc socjalna w postaci stypendiów i jednorazowych zapomóg świadczona jest na zasadach opisanych na naszej stronie http://psych.uw.edu.pl/2020/04/23/covid-19-komunikat-w-sprawie-swiadczen-dla-studentow-i-doktorantow/