[COVID-19] Nowe zasady funkcjonowania budynku od 25.05.
25 maja 2020
Informujemy, że od 25 maja (poniedziałek) wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania budynku Wydziału Psychologii. 
 
Zostały one przygotowane w oparciu o następujące dokumenty:
Zasady obowiązują do odwołania, jednak wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej lub przepisów mogą wymagać dostosowania, o czym będziemy informować.
 
Ogólne założenia: 
 1. Wszystko, co można robić zdalnie, powinno być nadal robione zdalnie.
 2. To, czego się nie da zrobić zdalnie, powinno być umożliwione w wersji stacjonarnej, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.
 3. Wszystkie spotkania powinny odbywać się w trybie zdalnym.
 4. Wszyscy pracownicy Wydziału i doktoranci mogą ponownie wchodzić do budynku bez upoważnień.
 5. Obecność wszystkich osób w budynku podlega ścisłej ewidencji ze względów epidemiologicznych.
 6. W momencie wejścia i wyjścia z budynku należy koniecznie zgłosić się na portiernię, aby tak wejście, jak i wyjście zostały odnotowane.
 7. Studenci i inne osoby niebędące pracownikami lub doktorantami Wydziału mogą wejść do budynku po odpowiednim upoważnieniu.
 8. Należy konsekwentnie stosować środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki): każdorazowo w przypadku kontaktu z interesantem, pracy z dokumentami papierowymi i w przypadku rozmowy, w której nie jest zachowana odległość 2 m. Rekomendujemy również stosowanie maseczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty).
 
Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi, które zostały również umieszczone na Google Drive na wypadek, gdyby wymagały aktualizacji:

PYTANIA I ODPOWIEDZI >>

 

Nowy harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
21 maja 2020

 

Na Uniwersytecie Warszawskim został przyjęty zaktualizowany harmonogram rekrutacji. Zmiany wynikają z przesunięcia terminów egzaminów maturalnych. Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 13 lipca.

Senat UW 20 maja przyjął uchwałę nr 560 w sprawie zmiany uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021.

Uchwała ta określa nowy harmonogram rekrutacji na studia I stopnia, jednolite magisterskie i studia II stopnia realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zmiany w harmonogramie rekrutacji zostały wprowadzone w związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych.

 

Nowy harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021*

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK): 13 lipca 2020;
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK: 12 sierpnia 2020;
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 13 sierpnia 2020;
 • Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów: 17 sierpnia 2020;
 • Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego**: 19-21 sierpnia 2020;
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 24 sierpnia 2020 (25 sierpnia 2020***);
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:

I termin: 25-27 sierpnia 2020;

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 28, 31 sierpnia 2020;

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 1-2 września 2020;

IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)****: 3-4 września 2020.

* rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać w innych terminach
** dotyczy części kierunków studiów, zgodnie z zasadami rekrutacji; dokładne daty egzaminów podane zostaną dla każdego kierunku studiów w późniejszym czasie w systemie IRK
*** możliwy termin w przypadku kierunków studiów, na których przeprowadzane są dodatkowe egzaminy wstępne
**** w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – przyjmowanie dokumentów w kolejnych terminach wyznaczonych dla poszczególnych kierunków studiów przez komisje rekrutacyjne, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu

 

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia, a także na część studiów w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, których nie dotyczy powyższy harmonogram zostały określone w uchwale Senatu UW z 20 maja (strona 29. i dalsze).

Informacje szczegółowe na temat rekrutacji znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

 

Źródło >> 


[COVID-19] Komunikat dot. tymczasowego zawieszenia spłat czesnego
18 maja 2020

Studenci, którzy z powodu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o tymczasowe zawieszenie spłat czesnego na okres max. 2 miesięcy. W tym celu należy złożyć podanie w USOS z opisem sytuacji, która doprowadziła do trudności z terminową spłatą rat. Do podania należy załączyć dokument potwierdzający przedstawioną sytuację – np. kopię umowy z terminem jej zakończenia, informację z miejsca pracy o rozwiązaniu umowy itp. Dopuszczalne są dokumenty elektroniczne, w tym oficjalna korespondencja elektroniczna z adresu służbowego pracodawcy. Za okres zawieszenia spłaty rat nie będą naliczane karne odsetki. Powyższa możliwość nie dotyczy osób, u których zaległości powstały przed ogłoszeniem stanu epidemii, czyli przed 15 marca.

Jednocześnie pozostają do rozważenia standardowe opcje ulg finansowych opisanych w zarządzeniu nr 130 Rektora UW z 30 września 2020 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat. Pomoc socjalna w postaci stypendiów i jednorazowych zapomóg świadczona jest na zasadach opisanych na naszej stronie http://psych.uw.edu.pl/2020/04/23/covid-19-komunikat-w-sprawie-swiadczen-dla-studentow-i-doktorantow/ 


[COVID-19] Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim
06 maja 2020

Prodziekan ds studenckich informuje, że najbliższa letnia sesja egzaminacyjna na Wydziale Psychologii odbędzie się we wcześniej zaplanowanym terminie, tj.  w dniach 15.06 – 5.07.2020. Terminy egzaminów oraz forma ich zdalnej realizacji zostaną ogłoszone najpóźniej 8 czerwca. Zaliczenia wszystkich przedmiotów semestru letniego powinny zostać zakończone przed 15 czerwca, a oceny wystawione do 5 lipca. Przedłużony termin zaliczenia niektórych kursów praktycznych został wcześniej uzgodniony ze studentami i Prodziekanem ds studenckich.


[COVID-19] Możliwość kontynuacji pracy badawczej na Wydziale Psychologii
05 maja 2020
Zgodnie z najnowszymi decyzjami Rektora UW z 30.04, od poniedziałku 4 maja istnieje możliwość, aby wystąpić do kierownika jednostki o zgodę na kontynuację badań naukowych na miejscu (w budynkach UW)
 
„2a) Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego może także udzielać zgody na pracę na miejscu, w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości prowadzenia badań naukowych przez pracowników i doktorantów, a także studentów w zakresie w jakim wykonują pracę badawczą pod kierownictwem opiekunów naukowych, zapewniając warunki bezpieczeństwa uwzględniające aktualny stan zagrożenia dla zdrowia”  (Zarządzenie nr 81). 
 
Pod linkiem znajdują się szczegółowe informacje, które zostały umieszczone w dokumencie Google po to, aby zachować możliwość aktualizacji, kiedy będą następowały kolejne zmiany przepisów:
https://docs.google.com/document/d/1uJYq_36Z62muLYXFW8n6wYUBtVoZPktEY34_bkSZlvw/edit?usp=sharing
 
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z dyrektor administracyjną Marią Cywińską: maria.cywinska@psych.uw.edu.pl

[COVID-19] Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym. Zarządzenie określa m.in. narzędzia informatyczne, które mogą być wykorzystane do kontroli przebiegu egzaminów i zaliczeń oraz ich rejestracji.

Więcej informacji >>