Informacje dla studentów studiów międzywydziałowych
14 września 2018

Zapisy na zajęcia, przedmioty obligatoryjne

 • przed rozpoczęciem zapisów należy upewnić się że w USOSweb wybrane rejestracje są dostępne (terminy znajdują się w dokumencie Szczegółowa organizacja roku akademickiego na stronie Informator Studencki http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/ , w sytuacji kiedy rejestracja nie jest dostępna należy wysłać maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl
 • w semestrze zimowym przedmioty obligatoryjne podzielone są na dwie rejestracje – oddzielnie dla I roku i II-V
 • w semestrze letnim przedmioty obligatoryjne znajdują się w jednej rejestracji
 • rejestracja odbywa się w trybie „kto pierwszy”, do określonego limitu grupy. Udane zapisanie do grupy jest równoznaczne z przyjęciem.

Zapisy na zajęcia, przedmioty fakultatywne i spejcalizacyjne

 • zapisy odbywają się przez rejestrację żetonową https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
 • do zapisów potrzebne są żetony, nadawane przez Dziekanat Psychologii
 • zapisy do grupy (zgłoszenie chęci uczestniczenia w zajęciach) możliwe są w dowolnym momencie trwania serii rejestracji, nie obowiązuje zasada pierwszeństwa czy limit grupy.
 • w ramach zapisów obowiązuje selekcja, po zakończonej serii zapisów prowadzący zatwierdza ostateczną listę przyjętych. Po zakończonej selekcji należy sprawdzić konto w USOSweb aby upewnić się na które zajęcia udało się zapisać

Zmiany w grupach, wypisanie z grupy

 • decyzję podejmuje wyłącznie Prodziekan ds. studenckich Wydz. Psychologii, na podstawie złożonego podania. Podstawą do pozytywnego rozpatrzenia jest zgoda prowadzącego zajęcia
 • wypisanie z grupy bez konsekwencji możliwe jest:
  a) w trakcie trwania serii zapisów można usunąć dowolny wykonany w jej trakcie wpis – poprzez zgłoszenia na maila usosweb@psych.uw.edu.pl
  b) w trakcie trwającej serii selekcji odpowiadającej danej serii zapisów – prowadzący może wypisać studenta w ramach selekcji

Zgłaszanie problemów i uwag

 • wszelkie problemy związane z przedmiotami organizowanymi przez Wydz. Psychologii należy zgłaszać do odpowiednich jednostek Wydz. Psychologii, tj. Sekretariatu ds. studenckich (link) lub Sekcji Informatycznej (link)

Rejestracje na przedmioty obligatoryjne I rok semestr zimowy 2018/2019
06 września 2018

GIEŁDA MIEJSC W GRUPACH PRZEDMIOTÓW OBLIGATORYJNY I ROKU 

W ramach giełdy możliwa będzie wymiana miejsc w grupach ćwiczeń i seminarium oraz dowolna zmiana grup wykładów.

UWAGA

Z powodu błędnej definicji serii rejestracji 14.09.2018 funkcja giełdy nie była dostępna.

Seria rejestracji zostanie ponownie otwarta 16.09.2018 o godz. 21:00.

 

 

 

 

 

Kod rejestracji 2500-PL-2018Z-I-B, Rejestracja na zajęcia I roku BLOKI GRUP.

ZAPISY NA ĆWICZENIA I SEMINARIA
I seria zapisów

(ZAKOŃCZONA)

 

W rejestracji znajduje się przedmiot:

2500-REJESTRACJA-I-D (dla studentów dziennych)
2500-REJESTRACJA-I-W (dla studentów wieczorowych)

Do każdej grupy ww. przedmiotów przypisany jest pakiet (blok) terminów (grup) zajęć:

2500-PL-PS-OB1-1 – Podstawowe umiejętności psychologiczne (ćwiczenia)
2500-PL-PS-OB1Z-2 – Metodologia badań psychologicznych (seminarium)
2500-PL-PS-OB1Z-3 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (seminarium)
2500-PL-PS-OB1Z-4 – Logika (seminarium)
2500-PL-PS-OB1Z-6 – Umiejętności akademickie (ćwiczenia)

Po zakończeniu I serii zapisów, wszystkie osoby które zarejestrowały się w grupach blokach zostaną przepisane do grup ww. przedmiotów

 

BLOKI I TERMINY GRUP

w poniższych plikach opis grup przykładowo PUP wt 17:45 / 7 oznacza grupę Podstawowych umiejętności psychologicznych nr.7, zajęcia we wtorki o 17:45.

bloki dzienne 2018

bloki wieczorowe 2018

 

 

 

Przykładowo, zapisując się do bloku nr 7, student zostanie automatycznie przypisany do grup:

Podstawowe umiejętności psychologiczne – poniedziałek 8:30
Umiejętności akademickie – poniedziałek 10:15
Metodologia badań psychologicznych – wtorek 8:30
Biologiczne mechanizmy zachowania – wtorek 10:15
Logika – piątek 10:15

 

ZAPISY NA WYKŁADY
I seria zapisów

(ZAKOŃCZONA)

Po zakończeniu I serii rejestracji osoby zapisane do grup (bloków) przedmiotu 2500-REJESTRACJA-I-D i 2500-REJESTRACJA-I-W zostaną przypisane do grup odpowiednio dziennych i wieczorowych przedmiotów:
2500-PL-PS-OB1Z-1 – Wstęp do psychologii (wykład)
2500-PL-PS-OB1Z-2 – Metodologia badań psychologicznych (wykład)
2500-PL-PS-OB1Z-3 – Biologiczne mechanizmy zachowania I (wykład)
2500-PL-PS-OB1Z-5 – Filozofia (wykład)

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY
II seria zapisów

24-26.09.2019

 

W II serii zapisów możliwe będzie (dla osób które nie brały udziału w I serii) zapisywanie się bezpośrednio do dowolnie wybranych grup wykładów, seminariów i ćwiczeń przedmiotów obligatoryjnych I roku studiów

 

 

ZMIANA GRUP

W I serii możliwe jest wymienianie się blokami zajęć

Pomiędzy I i II serią zapisów otwarta zostanie giełda umożliwiająca wymienianie się miejscami pomiędzy grupami przedmiotów, do których wszyscy zostaną przepisani w oparciu o blok który został wybrany w I serii.

Po zakończeniu I serii i giełdy, nie ma możliwości zmiany grup.

 

REJESTRACJA DLA STUDENTÓW z:
WARUNKAMI
RÓŻNICAMI PROGRAMOWYMI

W trakcie I serii rejestracji 2500-PL-2018Z-I, dostępne będą miejsca w grupach przedmiotów obligatoryjnych. Rejestracja odbywa się w trybie „kto pierwszy”. W poszczególnych grupach będzie obowiązywał limit zapisów 1-2 osób (z wył wykładów) – tura bez dedykacji

W trakcie II serii rejestracji 2500-PL-2018Z-I dostępne są wszystkie grupy, w zależności od ilości wolnych miejsc – tura bez dedykacji

Warunkiem dostępu do rejestracji jest wysłanie maila z numerem indeksu na adres usosweb@psych.uw.edu.pl

UWAGA: mail musi zostać wysłany najpóźniej 6.09.2018 do godziny 16:00, wysłanie zgłoszenia po tym terminie może skutkować brakiem dostępu do rejestracji od momentu jej rozpoczęcia, tj. 7.09.2018, godz: 21:00

 

REJESTRACJA DLA STUDENTÓW
STUDIÓW MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH

Studenci MISH i MISMaP mają możliwość wzięcia udziału w rejestracji przez bloki lub bezpośredniej. Warunkiem uzyskania dostępu jest wysłanie maila z numerem indeksu na adres usosweb@psych.uw.edu.pl, ze wskazaniem wybranego trybu.

UWAGA: mail musi zostać wysłany najpóźniej 6.09.2018 do godziny 16:00, wysłanie zgłoszenia po tym terminie może skutkować brakiem dostępu do rejestracji od momentu jej rozpoczęcia, tj. 7.09.2018, godz: 21:00

 


Uroczyste zakończenie roku akademickiego – galeria
01 sierpnia 2018

W tym roku Wydział Psychologii UW po raz pierwszy zorganizował uroczyste zakończenie studiów. Uroczystość odbyła się 28 czerwca 2018 roku w Audytorium Maximum na Kampusie Głównym UW.

Gościem specjalnym był Jacek Santorski – absolwent Wydziału Psychologii UW, profesor honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi autorską Akademię Psychologii Przywództwa. Wygłosił wykład pt. „Otwarte i zamknięte umysły”, podczas którego mówił o misji psychologów w rozwijaniu dobrych praktyk otwartego umysłu w świecie zapotrzebowania na mity, stereotypy, populizmy i tabloidyzację życia.

Podczas uroczystości dziekan prof. Dominika Maison wręczyła nagrody za najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej  oraz nagrody za działalność naukową i organizacyjną studentów. Z kolei Samorząd Studencki przeprowadził wśród obecnych quiz, który sprawdzał ich wiedzę i pamięć dotyczącą studiowania na naszym wydziale.

 

 

 


Zniżka czesnego ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce
10 lipca 2018

przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie zniżki czesnego za dobre wyniki w nauce.

Aby starać się o uzyskanie zniżki czesnego należy:

 1. „Podpiąć” przedmioty w usosweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia
 2. Złożyć podanie w usosweb do Dziekana o wzięcie pod uwagę Państwa osoby podczas rozdzielania zniżek (podpisane podanie należy dostarczyć do dziekanatu).

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 24 września 2018 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 19 października 2018 r.

Pierwsza rata czesnego za sem. zimowy 2018/19 płatna do dnia 28.09.2018 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Na każdym roku studiów suma udzielonych zniżek nie może przekroczyć wysokości jednego pełnego czesnego. Minimalnym wymaganiem jest otrzymanie średniej z ocen powyżej 4,5. Zniżek udziela Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

 


Zmiana formy studiów z niestacjonarnych na studia stacjonarne

przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych zainteresowani przeniesieniem na studia stacjonarne ze względu na wysoką średnią (średnia liczona jest z ostatniego roku), mogą składać podania w tej sprawie do dnia 17.09.2018 r. (poniedziałek)

Podanie powinno zostać przesłane przez USOSweb, wydrukowane, podpisane i dostarczone do sekcji studenckiej.

Szczegóły na:

http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2016/03/DWPsych.2017.162.URW_.256..pdf

Zasady studiowania na Wydziale Psychologii – uchwała RW z dn. 27.06.2017 r.

§ 11 Zasady zmiany formy studiów na kierunku psychologia


Nowe programy kształcenia w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW
20 czerwca 2018

 

 

Do programu ZIP, Zintegrowanego Programu Rozwoju UW, zostały zakwalifikowane dwa nowe programy kształcenia, w których powstanie zaangażowany jest nasz wydział.

Jednym z nich jest „Cognitive Science”, który został stworzony przez Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii i Socjologii. Koordynatorami programu są dr Grzegorz Krajewski oraz dr Albertyna Paciorek. Dzięki zakwalifikowaniu do ZIP Uniwersytet Warszawski będzie mógł przeznaczyć przyznane środki na uruchomienie nowego programu kształcenia w języku angielskim. Oznacza to, że obecne dwuletnie studia magisterskie na kierunku Kognitywistyka zmienią język kształcenia na angielski. Udział w programie ZIP przyczyni się również do poszerzenia współpracy międzynarodowej. 

Kolejny nowy program kształcenia to projekt nowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Psychologia a ekonomia ilościowa”. Projekt został złożony przez Wydział Nauk Ekonomicznych (jednostka wiodąca), jako jedyny przeszedł do etapu oceny merytorycznej. Z ramienia Wydziału Psychologii zaangażowany w jego powstanie był dr Marcin Rzeszutek.

Przekształcenie Kognitywistyki II stopnia oraz utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich to przykłady działań, których celem jest wspieranie rozwoju uczelni w sposób kompleksowy. Program ZIP ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno–gospodarcze.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od: 2 kwietnia 2018 do 31 marca 2022.

Oficjalna strona programu ZIP >>