Zniżka czesnego ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce
10 lipca 2018

przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie zniżki czesnego za dobre wyniki w nauce.

Aby starać się o uzyskanie zniżki czesnego należy:

  1. „Podpiąć” przedmioty w usosweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia
  2. Złożyć podanie w usosweb do Dziekana o wzięcie pod uwagę Państwa osoby podczas rozdzielania zniżek (podpisane podanie należy dostarczyć do dziekanatu).

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 24 września 2018 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 19 października 2018 r.

Pierwsza rata czesnego za sem. zimowy 2018/19 płatna do dnia 28.09.2018 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Na każdym roku studiów suma udzielonych zniżek nie może przekroczyć wysokości jednego pełnego czesnego. Minimalnym wymaganiem jest otrzymanie średniej z ocen powyżej 4,5. Zniżek udziela Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

 


Zmiana formy studiów z niestacjonarnych na studia stacjonarne

przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych zainteresowani przeniesieniem na studia stacjonarne ze względu na wysoką średnią (średnia liczona jest z ostatniego roku), mogą składać podania w tej sprawie do dnia 17.09.2018 r. (poniedziałek)

Podanie powinno zostać przesłane przez USOSweb, wydrukowane, podpisane i dostarczone do sekcji studenckiej.

Szczegóły na:

http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2016/03/DWPsych.2017.162.URW_.256..pdf

Zasady studiowania na Wydziale Psychologii – uchwała RW z dn. 27.06.2017 r.

§ 11 Zasady zmiany formy studiów na kierunku psychologia


Nowe programy kształcenia w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW
20 czerwca 2018

 

 

Do programu ZIP, Zintegrowanego Programu Rozwoju UW, zostały zakwalifikowane dwa nowe programy kształcenia, w których powstanie zaangażowany jest nasz wydział.

Jednym z nich jest „Cognitive Science”, który został stworzony przez Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii i Socjologii. Koordynatorami programu są dr Grzegorz Krajewski oraz dr Albertyna Paciorek. Dzięki zakwalifikowaniu do ZIP Uniwersytet Warszawski będzie mógł przeznaczyć przyznane środki na uruchomienie nowego programu kształcenia w języku angielskim. Oznacza to, że obecne dwuletnie studia magisterskie na kierunku Kognitywistyka zmienią język kształcenia na angielski. Udział w programie ZIP przyczyni się również do poszerzenia współpracy międzynarodowej. 

Kolejny nowy program kształcenia to projekt nowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Psychologia a ekonomia ilościowa”. Projekt został złożony przez Wydział Nauk Ekonomicznych (jednostka wiodąca), jako jedyny przeszedł do etapu oceny merytorycznej. Z ramienia Wydziału Psychologii zaangażowany w jego powstanie był dr Marcin Rzeszutek.

Przekształcenie Kognitywistyki II stopnia oraz utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich to przykłady działań, których celem jest wspieranie rozwoju uczelni w sposób kompleksowy. Program ZIP ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno–gospodarcze.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od: 2 kwietnia 2018 do 31 marca 2022.

Oficjalna strona programu ZIP >>

 

 


Zapisy na specjalizację 303 – Psychologia Organizacji i Pracy
08 czerwca 2018

Rejestracja znajduje się w USOSweb, pod kodem 2500-2017L-303-VROK. Będzie dostępna o 6:00 9.6.2018r.

Uprawnieni do zapisów zostali wszyscy studenci aktualnego V roku Psychologii. Osoby które chcą rozliczyć specjalizację ale nie mają dostępu do zapisów proszę o wysłanie maila z numerem indeksu na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl

 

Informacje o specjalizacji znajdują się na stronie http://spop.uw.edu.pl/opis-specjalizacji/


Rejestracje na przedmioty specjalizacyjne na semestr zimowy 2018/2019
29 maja 2018

W przypadku braku żetonów należy niezwłocznie wysłać zgłoszenie na adres usosweb@psych.uw.edu.pl.
I seria rejestracji trwa do 6.06, zgłoszenie musi zostać wysłane najpóźniej do 6.06 do godz. 15:00.


Rejestracje na przedmioty fakultatywne na semestr zimowy 2018/2019

Aktualizacje:

20.06.2018 – Do rejestracji została dodana druga grupa przedmiotu – 2500-PL-PS-FS7-02 Statystyka w R.

 

Rejestracje dostępne są w UL USOS, rejestracji żetonowej

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

 

Aby zarejestrować się na przedmioty konieczne jest posiadanie żetonów. Prosimy o sprawdzenie czy są one przydzielone, jeżeli nie są widoczne, proszę o maila na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl

W I i II serii rejestracji obowiązuje ograniczenie liczby możliwych do wydania żetonów – 20 żetonów.