Konkurs na dwa stanowiska adiunkta
11 marca 2019

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na dwa stanowiska adiunkta (pełny etat naukowo-dydaktyczny)

Kandydat(ka) na stanowisko adiunkta powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych/społecznych/medycznych w zakresie psychologii
 • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwie prace w czasopismach z listy JCR (wykaz czasopism naukowych MNiSW, część A),
 • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zakresie psychologii,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe (np. pobyt/staż na zagranicznej uczelni, współpraca z naukowcami z zagranicy itp.).

 

Dodatkowo wskazane jest:

 • doświadczenie dydaktyczne obejmujące nauczanie w języku angielskim.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii, publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych, zdobywanie i prowadzenie grantów,
 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim.

 

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA – ocena wyróżniająca, wielokrotna wygrana w rankingu Perspektyw),
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów i rozwijaniu umiejętności nauczania.

 

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 15 kwietnia 2019  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. Zgłoszenie do konkursu,
 2. Wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny pod linkiem),
 3. Kserokopia dyplomu doktorskiego,
 4. Dokumenty poświadczające doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zakresie psychologii,
 5. Dokumenty poświadczające doświadczenie międzynarodowe,
 6. CV,
 7. Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej (w tym o języku prowadzenia zajęć) i organizacyjnej, także w kontekście międzynarodowym oraz informacja o planach dalszej działalności badawczej i dydaktycznej,
 8. 2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do autorów (przynajmniej jedna rekomendacja spoza Wydziału Psychologii UW),
 9. Kwestionariusz osobowy i zdjęcie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy)
 10. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia (druk dostępny pod linkiem z punktu 9).

Do dnia 26 kwietnia 2019 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się w dniach 14-21 maja 2019 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 29 maja 2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W zgłoszeniu do konkursu należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (link powyżej wśród wymaganych dokumentów).

 

 


Rejestracja uzupełniająca, przedmioty fakultatywne i specjalizacyjne semestr letni 2018/2019
18 lutego 2019

Do zapisania konieczne jest uzyskanie zgody Wykładowcy (np. przez mail). Następnie należy wysłać zgłoszenie na adres:

rejestracje@psych.uw.edu.pl

W następującej formie:

 • Imię i nazwisko
 • Numer indeksu
 • Kod zajęć USOS i numer grupy
 • Potwierdzenie uzyskania zgody Wykładowcy

Zgłoszenia niekompletne nie będą realizowane.
W jednym mailu może znaleźć się zgłoszenie dot. rejestracji na jeden przedmiot.


Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 10.03.2019

 

 

Możliwa jest również wymiana (1:1) miejsc w grupach, pod poniższymi warunkami
1) uzyskanie zgody prowadzących
2) wysłanie maila na adres rejestracje@psych.uw.edu.pl w następującej formie
– kod zajęć
– numer grupy Z:
– numer grupy DO:
– wskazanie drugiej osoby do wymiany miejsc
3) po wysłaniu wiadomości od dwóch osób, zamiana zostanie wykonana na kontach USOS.

Wymiana miejsc możliwa jest w trakcie dwóch pierwszych tygodni trwania semestru, maile z informacją muszą zostać wysłany do 10.03.2019.

 

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Zajęcia Grupa
2500-PL-F7-03 Diagnoza osobowosci w oparciu o TAT Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-FO-01 Wprowadzenie do psychologii rozwojowej Seminarium 1
2500-PL-PS-FO1-06 Psychopatologia okresu rozwojowego Seminarium 1
2500-PL-PS-FO1-07 Neuropsychologiczne podstawy zachowań społecznych Seminarium 1
2500-PL-PS-FO2-03 Psycholingwistyka Wykład 1,2
2500-PL-PS-FO2-09 Świadomość w laboratorium – zjawiska i mechanizmy Seminarium 2
2500-PL-PS-FO2 Genetyka zachowania dla początkujących Wykład 1
2500-PL-PS-FO3-05 Neuropsychologia kliniczna dla początkujących Seminarium 1,2
2500-PL-PS-FO4-07 Globalizacja – szanse czy zagrożenia dla rozwoju Wykład 1
2500-PL-PS-FO5-06 Pigmalion czy Liwa? Wpływ oczekiwań rodziców i nauczycieli na zachowanie dzieci Seminarium 1
2500-PL-PS-FO7-01 Psychologia Eksperymentalna dla zaawansowanych Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-03 Podstawowe zagadnienia psychologii uzależnień Seminarium 3
2500-PL-PS-FS1-04 Wywiad z rodzicami Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-06 Rozmowa psychologiczna cz.II Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-08 Psychologia zachowań przestępczych Seminarium 1
2500-PL-PS-FS1-11 Pomoc psychologiczna Wykład 1
2500-PL-PS-FS5-01 Diagnoza poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali rozwojowej Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-FS5-03 Janusz Korczak: inspiracje dla psychologów Wykład 1
2500-PL-PS-FS5-04 Podstawy psychologii miłości dla psychologów praktyków Wykład 1,2
2500-PL-PS-FS7-03 Sztuka obserwacji Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-FS8-01 Wprowadzenie do psychologii sportu – perspektywa badacza, perspektywa praktyka Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP301-01 Nowoczesne technologie w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej – warsztat Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP301-10 Neuropsychologia poznawcza Wykład 1
2500-PL-PS-SP301-11 Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej, cz. II Seminarium 1
2500-PL-PS-SP301-14 Testowe metody oceny neuropsychologicznej Ćwiczenia 1,2,3
2500-PL-PS-SP302-14 Podstawowe umiejętności terapeutyczne z wykorzystaniem zabawy Seminarium 1
2500-PL-PS-SP302-15 Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. II. – perspektywa neuropoznawcza Wykład 1
2500-PL-PS-SP304-08 Psychologia w resocjalizacji nieletnich Seminarium 1
2500-PL-PS-SP304-09 Psychologia w resocjalizacji nieletnich Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP304-11 Mediacje w sprawach karnych Seminarium 1
2500-PL-PS-SP304-12 Opiniowanie psychologiczne w sprawach sądowych Warsztaty 1
2500-PL-PS-SP305-04 Podstawy poradnictwa wychowawczego II Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-SP305-05 Praca psychologa z nauczycielami Seminarium 1
2500-PL-PS-SP305-11 Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami, część II Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP305-15 Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP305-16 Terapia pedagogiczna Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP305-17 Edukacja a psychopatologia. Organizacja środowiska uczenia się osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP306-07 Metody diagnozy w psychologii zdrowia i rehabilitacji Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP306-08 Wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością Seminarium 1
2500-PL-PS-SP306-09 Podstawy komunikacji w Polskim Języku Migowym Ćwiczenia 1,2
2500-PL-PS-SP306-11 PJM w pracy zawodowej psychologa (cz II) Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP306-13 Związek ciało – psychika a pomoc psychologiczna osobom chorym somatycznie Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-06 Teorie psychometryczne (KTT, TG i IRT) Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-08 Item Response Theory Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-10 Tworzenie pozycji testowych Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-11 Kulturowa adaptacja testów Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-12 Diagnoza kliniczna osobowości testem MMPI-2 Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-13 Diagnoza nastroju i emocji Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP307-14 Orzeczenia i opinie – od pytania do orzeczenia Seminarium 1
2500-PL-PS-SP308-01 Zjawiska i techniki w psychoterapii Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-02 Psychoterapia grupowa Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-04 Psychoterapia rodzin i par Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-05 Trening psychoterapeutyczny Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP308-08 Umiejętności psychoterapeutyczne Ćwiczenia 4
2500-PL-PS-SP308-09 Psychiatria Wykład 1
2500-PL-PS-SP308-12 Problemy etyczne w psychoterapii Seminarium 1,2
2500-PL-PS-SP308-14 Nowe trendy oraz badania w psychoterapii Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-02 Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-03 Trening Interpersonalny Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-09 Trening asertywności Warsztaty 1
2500-PL-PS-SP309-11 Projektowanie warsztatów komunikacji interpersonalnej Seminarium 2
2500-PL-PS-SP309-12 Tutoring i staż Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-13 Wspieranie rozwoju osobowości Wykład 1
2500-PL-PS-SP309-14 Niektóre uwarunkowania skuteczności kontroli emocji Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-15 Coaching wielopoziomowy Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-17 Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP309-19 Uprzedzona osobowość:O źródłach nienawiści wobec obcych oraz metodach jej redukcji Seminarium 1
2500-PL-PS-SP309-20 Jak osiągać swoje cele? Teoria i praktyka psychologii motywacji Seminarium 1
2500-PL-PS-SP311-07 Metody badań marketingowych Seminarium 1
2500-PL-PS-SP311-09 Metody statystyczne w badaniach marketingowych Seminarium 1,2
2500-PL-PS-SP311-16 Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu Seminarium 1
2500-PL-PS-SP311-18 Sztuka wystąpień publicznych Ćwiczenia 1
2500-PL-PS-SP311-19 Finanse behawioralne Seminarium 1
2500-SP303-05 Metody pracy psychologicznej z osobą bezrobotną poszukującą nowego zatrudnienia Seminarium 1
2500-SP303-16 Motywacja i motywowanie pracowników Wykład 1
2500-SP303-17 Rekrutacja i selekcja Wykład 1
2500-SP303-19 Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów w organizacjach Wykład 1
2500-SP303-22 Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Seminarium 1
2500-SP303-26 Ocenianie pracowników Ćwiczenia 1
2500-SP303-41 Badania psychologiczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych Wykład 1
2500-SP303-44 Kierowanie i przywództwo Seminarium 1
2500-SP303-45 Zespoły i praca zespołowa Seminarium 1
2500-SP303-47 Satysfakcja i zaangażowanie Seminarium 1

Wyjazd Strategiczny pracowników Wydziału Psychologii UW
08 lutego 2019

Na przełomie stycznia i lutego 52 pracowników wzięło udział w Wyjeździe Strategicznym Wydziału Psychologii UW, którego celem było omówienie trzech ważnych dla naszej jednostki kwestii: kształcenie specjalizacyjne, struktura organizacyjna i działania wspierające aktywność badawczo-publikacyjną wszystkich pracowników naukowych Wydziału.

W pierwszym wykładzie otwierającym prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW, opowiedziała o ewolucji idei uniwersytetu w kontekście trendów globalnych i warunków, które wpływają na praktyki polskich uczelni. Prorektor poruszyła również temat pożądanych w przyszłości i kształtowanych obecnie kompetencji absolwentów uczelni.

Warsztat poświęcony kształceniu specjalizacyjnemu pozwolił zidentyfikować główne zalety i wady tego obszaru dydaktyki Wydziału.  Uczestnicy wyłonili cztery pomysły na zmiany systemowe, które miałyby umożliwić optymalizację nakładów „godzin pensum” i spełnienie wymogów Europsy. Pomysł, który zyskał najwięcej głosów poparcia i wzbudził najmniej kontrowersji będzie podstawą opracowania finalnej, szczegółowej koncepcji nowego systemu kształcenia specjalizacyjnego. Jego dopracowaniem zajmie się zespół w składzie: dr Zuzanna Toeplitz, prof. Anna Szuster-Kowalewicz i prof. Agnieszka Maryniak.

Dyskusja dotyczącą struktury organizacyjnej naukowo-dydaktycznej Wydziału również rozpoczęła się od identyfikacji zalet i wad, a zakończyła się propozycjami dotyczącymi roli stałych jednostek organizacyjnych, zadań ich kierowników i kryteriów tworzenia/modyfikowania jednostek organizacyjnych.

Do debaty na temat działań wspierających aktywność naukowo-badawczą uczestników wprowadził prof. Michał Bilewicz, który zreferował zmiany prawne i koncepcje organizacyjne władz UW dostosowujące Uniwersytet do wymogów ustawy 2.0 (m.in. zasady parametryzacji, rady dyscyplin, szkoły doktorskie). Jako punkt wyjścia do dyskusji przyjęto konieczność aktywności publikacyjnej wszystkich pracowników naukowych Wydziału. Uczestnicy skoncentrowali się na zaproponowaniu rozwiązań zapewniających wspieranie pracowników w wyszukiwaniu okazji i skutecznym aplikowaniu o granty oraz publikowaniu.

Merytoryczne podsumowanie dyskusji we wszystkich trzech obszarach zostanie przedstawione Radzie Wydziału (26.02.) a następnie wszystkim pracownikom (termin zostanie podany później).

 


Wyjazdy zagraniczne dla studentów – NAWA
03 grudnia 2018

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej www.nawa.gov.pl (zakładka „Programy NAWA; Programy dla studentów polskich), znajduje się oferta wyjazdów stypendialnych dla studentów w ramach współpracy bilateralnej. Zainteresowani studenci powinni zapoznać się z Regulaminem Programu wymiany osobowej studentów w ramach współpracy bilateralnej.

W związku z nowymi zasadami ubiegania się o wyjazd zagraniczny, od roku akademickiego 2018/2019 Biuro Spraw Studenckich nie pośredniczy w składaniu dokumentów przez studenta do NAWA. Nabór odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie wskazanej przez NAWA.

Jednocześnie informujemy, że jednym z wymaganych przez NAWA dokumentów jest pismo uczelni popierające udział wnioskodawcy w programie, które kandydatom będzie wystawiało Biuro Spraw Studenckich UW.

W celu otrzymania ww. pisma student powinien dostarczyć do Biura Spraw Studenckich, wypełniony i podpisany przez kierownika/z-cę kierownika jednostki dydaktycznej załącznik nr 2  do wspomnianego wyżej Regulaminu na podstawie którego Biuro Spraw Studenckich wyda studentowi pismo z ramienia uczelni.


Refleksje nad samotnością. Rozmawiają prof. Katarzyna Schier i dr Szymon Chrząstowski
28 listopada 2018

Centrum Pomocy Psychologicznej UW zaprasza na otwarte spotkanie pt. Refleksje nad samotnością. O intrapsychicznych, interpersonalnych i kulturowych źródłach samotności rozmawiać będą psychoterapeuci prof. dr hab. Katarzyna Schier oraz dr Szymon Chrząstowski

Wątki, które chcielibyśmy poruszyć w rozmowie to m.in.:

 • związek fobii społecznej z zaniedbaniem w dzieciństwie,
 • poczucie samotności jako reakcja na stratę – nie tylko bliskiej osoby, ale także bliskiego otoczenia (np. w sytuacji wyjazdu do innego miasta na studia),
 • samotność a kultura podporządkowana technologii,
 • samotność a zdolność do bycia samemu. 

Nie zabraknie także wskazówek dotyczących tego, jak rozpoznać stan, w którym powinno zgłosić się po profesjonalną pomoc.

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia o godz. 18:30 w siedzibie Centrum Pomocy Psychologicznej UW w Warszawie, ul. Pasteura 7, sala 106 (I piętro). Wstęp wolny. 

 

 


Szkoły letnie dla studentów i doktorantów – wyniki konkursu
27 listopada 2018

Ogłoszono wyniki konkursu przeprowadzonego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW na zorganizowanie szkół letnich dla studentów i doktorantów naszego uniwersytetu. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się dwa z Wydziału Psychologii. 

 

Jeden z projektów nosi tytuł „Psychologiczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów” i będzie to wyjazdowa szkoła letnia dla studentów organizowana przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW we współpracy z Max Stern College Yezreel Valley w Izraelu. 

Jej celem jest przedstawienie studentom teorii z obszaru rozwiązywania konfliktów (w szczególności relacji międzygrupowych, dynamiki konfliktu, zapobiegania konfliktom), a także dostarczenie podstawowych umiejętności wymaganych podczas studiowania i rozwiązywania konfliktów. Studenci będą uczestniczyli w porannych oraz popołudniowych zajęciach, a także pracowali w grupach ze studentami Izraelskimi nad projektami badawczymi poświęconymi konfliktom. Ponieważ Izrael jest krajem zaangażowanym w jeden z najdłuższych nierozwiązywalnych konfliktów na świecie, szkoła letnia w takim miejscu daje uczniom możliwość nie tylko poznania teorii związanych z konfliktami i ich rozwiązywania, ale także spotkania z praktykami rozwiązywania konfliktów, zajmującymi się tym problemem na co dzień. Nauczyciele szkoły letniej to nie tylko doświadczeni pedagodzy, ale także wykwalifikowani naukowcy w dziedzinie relacji międzygrupowych, rozwiązywania konfliktów i zapobiegania konfliktom, którzy będą mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, a także pomagać w przygotowaniu projektów badawczych.

 

Kolejnym zakwalifikowanym projektem jest szkoła letnia autorstwa mgr Agnieszki Łyś i mgr Moniki Folkierskiej-Żukowskiej zatytułowana „Matlab, EEGLab, SPM, Python i Psychopy – podstawy programowania, projektowania eksperymentów i analizy danych EEG i fMRI przy użyciu wymienionych narzędzi”. 

PsychoPy to program oparty na środowisku Python, przeznaczony do projektowania eksperymentów m. in. w psychologii poznawczej oraz społecznej. Matlab to program przeznaczony do projektowania eksperymentów oraz przetwarzania i analizy  różnego rodzaju danych. Dzięki nakładkom takim jak EEGLab i SPM może on służyć do analizy danych funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (SPM) oraz elektroencefalografii (EEGLab), co sprawia, że jest on przydatny nie tylko osobom prowadzącym badania z dziedziny psychologii, ale też z dziedziny biologii oraz neuronauki. Nacisk będzie położony na praktyczne umiejętności, dlatego wszystkie zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Będą składały się z wprowadzenia teoretycznego- prezentacji najważniejszych zagadnień przez wykładowcę oraz części praktycznej, gdzie uczestnicy będą nabywać i utrwalać konkretne umiejętności związane podstawami programowania w języku Matlab (w tym korzystania z nakładek EEGLab i SPM) oraz Python (ze szczególnym uwzględnieniem PsychoPy). Osoba, która ukończy szkołę letnią, będzie umiała projektować eksperymenty w programach Matlab (w tym w pakiecie PsychoToolbox) i PsychoPy, oraz analizować dane pochodzące z fMRI i EEG w programie Matlab, przy użyciu służących do tego nakładek.

 

Oficjalny komunikat >>