Czy kontakt poprawia sytuację mniejszości? Badania pracowników UW na łamach Nature Human Behaviour
27 stycznia 2020

 

Prof. Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami i Olga Kuzawińska, studentka Wydziału Psychologii UW, są współautorami publikacji, która 27 stycznia ukazała się w czasopiśmie „Nature Human Behaviour”. Praca dotyczy wpływu kontaktu międzygrupowego na gotowość członków grup mniejszościowych i większościowych do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Obraz może zawierać: prawdopodobnie tekst, który brzmi „nature human behav”

Od lat pięćdziesiątych psychologowie uznawali kontakt międzygrupowy za najlepszy sposób na ograniczenie uprzedzeń i stereotypów. Osobiste kontakty miały poprawiać nastawienie do obcych, ograniczać lęk i prowadzić do większej akceptacji dla mniejszości. Od jakiegoś czasu pojawiały się jednak pojedyncze doniesienia z badań sugerujące, że kontakt może działać demobilizująco na mniejszości: bliskie relacje z większością mogą osłabiać w nich świadomość dyskryminacji. W najnowszym numerze czasopisma Nature Human Behaviour ukazał się artykuł rozstrzygający tą kontrowersje w badaniu przeprowadzonym w 69 krajach na prawie 5 tysiącach osób heteroseksualnych, prawie 4 tysiącach osób nieheteroseksualnych, ponad 3 tysiącach przedstawicieli grup większościowych oraz 1000 osób należących do mniejszości narodowych.

Zespół badawczy, którego polską część stanowili pracownicy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego realizujący projekt LCure FNP TEAM, wykazał, że kontakt może faktycznie działać demobilizująco na mniejszości, zmniejszając ich zaangażowanie w walce o swoje prawa. Z drugiej strony – kontakt zwiększa zaangażowanie grup większościowych. „Im więcej znamy Ukraińców czy osób nieheteroseksualnych, tym bardziej prawdopodobne że pójdziemy na Marsz Równości czy poprzemy politykę ułatwiającą funkcjonowanie imigrantów, jak choćby obecność napisów ukraińskich w urzędach czy punktach informacyjnych”, podsumowuje dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz., kierownik polskiej części badania i współautor artykułu. „Od tego, jak duża będzie gotowość do działania zwykłych ludzi na rzecz grup imigranckich zależy w dużym stopniu, czy Polska będzie postrzegana jako pożądany kraj emigracji zarobkowej, w którym Ukraińcy czy Nepalczycy będą czuli się dobrze – dlatego warto zadbać o codzienne kontakty”, dodaje.

Projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej TEAM “Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability (LCure)” realizowany jest przez Wydział Artes Liberales i Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii UW. Obejmuje on badania grup mniejszościowych i imigranckich skoncentrowane na czynnikach zwiększających dobrostan psychologiczny i aktywność społeczną Ukraińców, Wilamowian, Łemków w Polsce oraz Nahua w Meksyku. Projektem kierują dr hab. Justyna Olko (Wydział „Artes Liberales”) oraz dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. Współautorką artykułu na łamach Nature Human Behavior jest też stypendystka projektu Olga Kuzawińska.

 

Szczegóły publikacji

Hässler T., Ullrich J., Bernardino M. et al., 2019, A large-scale test of the link between intergroup contact and support for social change, „Nature Human Behaviour” , DOI: 10.1038/s41562-019-0815-z, artykuł dostępny on-line: https://www.nature.com/articles/s41562-019-0815-z.

 

Informacja na stronie UW >>


Stypendium w Indiach
03 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości uzyskania stypendium na studia na uczelniach indyjskich. Szczegóły w załączniku.


Kampania społeczna „Równoważni”
15 października 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

14 października ruszyła kampania społeczna „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba, która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Kampania jest jednym z działań podejmowanych przez uniwersytet na rzecz równego traktowania.

Uniwersytet jest instytucją otwartą na różnorodność. Dążymy do tego, aby być miejscem atrakcyjnym, przyjaznym i bezpiecznym dla wszystkich członków naszej społeczności, bez względu na narodowość, płeć, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonują instytucje, których zadaniem jest działanie na rzecz budowania na uczelni środowiska wolnego od wszelkich form dyskryminacji. Są to rzecznik akademicki, który wspiera członków społeczności akademickiej m.in. w rozwiązywaniu sporów oraz specjalista ds. równouprawnienia, który zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością. Na UW istnieje także Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

Jednym z elementów podejmowanych przez UW na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji jest kampania „Równoważni”, skierowana do całej społecznością akademickiej. Jej celem jest podkreślenie, że na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na dyskryminację, a każdy kto jej doświadcza znajdzie wsparcie na uczelni. Akcja dotyczy różnych przejawów dyskryminacji: ze względu na płeć, wiek, religię, etniczność, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Kampania obejmuje serię plakatów oraz działania na profilach uniwersytetu w mediach społecznościowych. Materiały pojawią się także na stronach internetowych i fanpage`ach jednostek. Elementem kampanii będzie również film promocyjny z udziałem jej bohaterów – osób z UW reprezentujących różne środowiska, potencjalnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie.

Materiały uświadamiają odbiorców o tym, czym jest dyskryminacja, mobbing, mowa nienawiści lub jak przeciwdziałać zjawiskom dyskryminacyjnym. Plakaty i posty zachęcają do odzwiedzania uniwersyteckiej strony internetowej www.rownowazni.edu.pl, zawierającej kompleksowe informacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji.

Koordynatorem projektu jest Biuro Promocji. Kampania powstała przy udziale wielu uniwersyteckich jednostek oraz w ścisłej współpracy merytorycznej z dr Anną Cybulko, rzeczniczką akademicką oraz dr hab. Julią Kubisą, specjalistką ds. równouprawnienia.

Kampania „Równoważni” wpisuje się  w zalecenia strategii HR Excellence in Research, zakładającej realizację działań w obszarze równego traktowania oraz zwiększenia wiedzy i świadomości w dziedzinie antydyskryminacji.

Więcej informacji o kampanii, jak również o dostępnych formach wsparcia, znajduje się na stronie www.rownowazni.uw.edu.pl

 

 

Źródło >> 


WYBORY DO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA – KADENCJA 2020
03 października 2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje: 

 • 29 października 2019 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w sali 421 zebranie samodzielnych nauczycieli akademickich Wydziału Psychologii UW (posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego).
 • 29 października 2019 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w sali 408 zebranie innych nauczycieli akademickich Wydziału Psychologii UW (niesamodzielnych – badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych)

w celu wyboru członków rady naukowej dyscypliny Psychologia.

Jednocześnie informujemy, że według nowego statutu:

Czynne prawo wyborcze w tych wyborach przysługuje osobom zatrudnionym na UW jako podstawowym miejscu pracy, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §53 ust. 4).

Bierne prawo wyborcze przysługuje samodzielnym nauczycielom akademickim, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §51 ust. 2) zatrudnionym na UW jako podstawowym miejscu pracy, o ile nie osiągnęli wieku 67 lat (Statut UW §51 ust. 1). Członkiem rady może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt.1-7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Statut UW §51 ust. 1).

Art.20.1.

Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22lipca 1944r. do dnia 31lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art.19 ust.1 pkt 1;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.

 

WYBORY13_Niesamodzielni

WYBORY12_Samodzielni


Depresja i lęk klimatyczny. Zmiana klimatu w gabinecie psychoterapeuty – spotkanie z dr Magdaleną Budziszewską
02 października 2019

Zapraszamy na spotkanie z dr Magdaleną Budziszewską, która opowie o coraz częściej pojawiających się w gabinecie psychoterapeuty wątkach związanych z kryzysem klimatycznym. Wstęp wolny!

Kiedy?

15 października 2019 r., godz. 18:00

Gdzie?

CPP UW, ul Pasteura 7, Warszawa
sala 106 (I piętro)

O czym będziemy rozmawiać?

Już od długiego czasu istnieje konsensus naukowy dotyczący ocieplania się klimatu na Ziemi z przyczyn antropogenicznych. Jednak w roku 2019 nie trzeba już zaglądać do prac naukowych, żeby doświadczyć realności zmiany klimatu. Susze, fale upałów, pożary lasów, powodzie, znikanie owadów i ptaków  – jesteśmy otoczeni złymi wiadomościami i jeszcze gorszymi prognozami na przyszłość. Zagrożenia te już dawno przestały stanowić problem „ekologii”, rozumianej jako troska o osobne od człowieka środowisko przyrodnicze, a stały się kwestią przetrwania dla ludzi. Dlatego w gabinetach psychoterapeutów temat zmian klimatu pojawia się coraz częściej i nie jest to bynajmniej temat łatwy.

W swoim wystąpieniu opowiem o dostępnej wiedzy i konceptualizacji takich pojęć jak lęk klimatyczny, żałoba klimatyczna, depresja klimatyczna i pokrewnych. Przedstawię wstępne wyniki badań jakościowych nad dwoma grupami osób: klientami psychoterapii, z Polski i Szwecji, którzy rozmawiali ze swoimi terapeutami o kryzysie klimatycznym; oraz polskimi aktywistami, działającymi na rzecz poprawy stanu środowiska. Wykorzystując perspektywę psychoterapii pokażę żywe doświadczenie i historię tych osób. W psychoterapii i w aktywizmie potrzeba jest takich sposobów radzenia sobie, które mogą pomóc w realnym, aktywnym konfrontowaniu się z zagrożeniem, a nie w ucieczce od niego poprzez wyparcie i zaprzeczanie. Wymaga to także radzenia sobie z lękiem, który ma charakter realistyczny i egzystencjalny, oraz wiąże się z zagrożeniem na nieznaną wcześniej skalę. Zaproszę do rozmowy o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić z perspektywy własnej osoby, a także z perspektywy „gabinetu.”  

Dr Magdalena Budziszewska – psycholog, psychoterapeutka, pracowniczka Wydziału Psychologii UW. Przewodnicząca zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego powołanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto naukowo zajmuje się rodzinami, tożsamością społeczną, pamięcią własnej i rodzinnej przeszłości, rozumieniem nierówności społecznych, uprzedzeniami i dyskryminacją.


Rejestracja uzupełniająca semestr zimowy, przedmioty obligatoryjne, fakultety i specjalizacje 2019/2020
01 października 2019

ZGŁOSZENIA BĘDĄ WPROWADZANE ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ WPŁYWANIA.

ZGŁOSZENIE SĄ SYSTEMATYCZNIE REALIZOWANE, ALE W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻĄ ILOŚCIĄ PROSIMY O CHWILĘ CIERPLIWOŚCI. OSOBY KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ PROWADZĄCYCH MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH, NAWET JEŻELI NIE SĄ JESZCZE WPISANI NA LISTĘ W USOS.

 

Do zapisania wymienione w tabeli fakultety konieczne jest uzyskanie zgody Wykładowcy (np. przez mail). Następnie należy wysłać zgłoszenie na adres:

rejestracje@psych.uw.edu.pl

W następującej formie:

 • Imię i nazwisko
 • Numer indeksu
 • Kod zajęć USOS i numer grupy
 • Potwierdzenie uzyskania zgody Wykładowcy

Zgłoszenia niekompletne nie będą realizowane.
W jednym mailu może znaleźć się zgłoszenie dot. rejestracji na jeden przedmiot.


Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 23.10.2019

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Typ zajęć Grupa Prowadzący
2500-PL-PS-FO1-01 Autyzm u dzieci Wykład 1 Ewa Pisula
2500-PL-PS-FO2-09 Świadomość w laboratorium – zjawiska i mechanizmy Seminarium 1,2 Paweł Motyka
2500-PL-PS-FO2-10 Teoria umysłu – ujęcie neurorozwojowe Seminarium 1 Joanna Wysocka
2500-PL-PS-FO3-06 DNA i zachowanie Wykład 1,2 Wojciech Dragan
2500-PL-PS-FO4-02 Podstawy genetyki zachowania się człowieka Wykład 1 Włodzimierz Oniszczenko
2500-PL-PS-FO4-03 Psychologia twórczości Wykład 1 Michał Chruszczewski
2500-PL-PS-FO4-06 Stres informacyjny: sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania Seminarium 1 Maria Ledzińska
2500-PL-PS-FO4-09 Nuda Wykład 1 Michał Chruszczewski
2500-PL-PS-FO6-05 Różne oblicza altruizmu Wykład 1 Anna Szuster-Kowalewicz
2500-PL-PS-FO6-07 Dynamiczna psychologia społeczna Wykład 1 Andrzej Nowak
2500-PL-PS-FO6-08 Człowiek i społeczeństwo jako układy złożone Wykład 1 Andrzej Nowak
2500-PL-PS-FO7-02 Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji Seminarium 1 Marcin Zajenkowski
2500-PL-PS-FS1-02 Stres traumatyczny Wykład 1 Małgorzata Dragan
2500-PL-PS-FS5-03 Janusz Korczak: inspiracje dla psychologów Wykład 1 Wojciech Lasota
2500-PL-PS-FS5-04 Podstawy psychologii miłości dla psychologów praktyków Wykład 1,2 Małgorzata Babiuch-Hall
2500-PL-PS-FS7-01 Eksperymentalne i psychometryczne metody diagnozy w chronopsychologii Wykład 1 Konrad Jankowski
2500-PL-PS-FS7-04 Konstruowanie testów psychologicznych Wykład 1 Bogdan Zawadzki
2500-PL-PS-SP3/9-O1 Organizacje w otoczeniu Wykład 1 Rafał Stefański
2500-PL-PS-SP3/9-O2 Ludzie w organizacjach Wykład 1 Joanna Czarnota-Bojarska
2500-PL-PS-SP3/9-O3 Praca z grupą Wykład 1 Małgorzata Styśko-Kunkowska
2500-PL-PS-SP301-03 Neuropsychologia kliniczna: charakterystyka dyscypliny Wykład 1 Emilia Łojek
2500-PL-PS-SP301-04 Wprowadzenie do anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego Seminarium 1 Marta Sobańska
2500-PL-PS-SP301-05 Teoria i praktyka diagnozy neuropsychologicznej Seminarium 1 Marcin Leśniak,Ewa Malinowska
2500-PL-PS-SP301-06 Podstawy neuroobrazowania z wykorzystaniem techniki MRI Seminarium 1 Agnieszka Pluta,Tomasz Wolak
2500-PL-PS-SP301-08 Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej Seminarium 1 Anna Bolewska,Ewa Malinowska
2500-PL-PS-SP301-13 Neuropsychologiczne aspekty chorób układu nerwowego u dzieci Wykład 1 Agnieszka Maryniak
2500-PL-PS-SP302-01 Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. I. – perspektywa relacyjna Wykład 1 Katarzyna Schier
2500-PL-PS-SP302-02 Teorie zaburzeń rodziny Wykład 1 Szymon Chrząstowski
2500-PL-PS-SP302-03 Neuropsychologiczne aspekty chorób układu nerwowego u dzieci Wykład 1 Agnieszka Maryniak
2500-PL-PS-SP302-07 Metody diagnozy dzieci – techniki swobodne Ćwiczenia 1 Joanna Radoszewska
2500-PL-PS-SP304-02 Psychologia penitencjarna Wykład 1 brak
2500-PL-PS-SP304-03 Wstęp do psychologii sądowej Wykład 1 Małgorzata Toeplitz-Winiewska
2500-PL-PS-SP304-06 Psychologia w prawie cywilnym (dla studiów dziennych i wieczorowych) Seminarium 1 Jerzy Wojciechowski
2500-PL-PS-SP305-01 Podstawowe problemy psychologii wychowawczej Wykład 1 Grażyna Katra
2500-PL-PS-SP305-02 Problemy wychowawcze dzieciństwa i dorastania na tle rozwoju dziecka Wykład 1 Grażyna Katra
2500-PL-PS-SP305-03 Podstawy poradnictwa wychowawczego I Ćwiczenia 1,2 Elżbieta Wiśniewska-Dryll
2500-PL-PS-SP305-06 Po co komu szkoła? Psychologiczne i pedagogiczne koncepcje pracy nauczyciela Ćwiczenia 1 Sławomir Postek
2500-PL-PS-SP305-08 Praca psychologa z grupą Ćwiczenia 1 Monika Gregorczuk
2500-PL-PS-SP305-09 Rozwiązywanie konfliktów w szkole Ćwiczenia 1 Inga Borzęcka,Grażyna Katra
2500-PL-PS-SP305-13 Edukacja dziecka zdolnego – metody i wyzwania Ćwiczenia 1 Małgorzata Babiuch-Hall
2500-PL-PS-SP306-01 Świat osób z niepełnosprawnością i przewlekłą chorobą Ćwiczenia 1 Joanna Kowalska,Weronika Kurek
2500-PL-PS-SP306-02 Podstawy psychologii zdrowia Wykład 1 Kamilla Bargiel-Matusiewicz
2500-PL-PS-SP306-03 Podstawy psychologii rehabilitacji Wykład 1 Joanna Kowalska
2500-PL-PS-SP306-04 Podstawy psychopatologii rozwojowej Wykład 1 Rafał Kawa
2500-PL-PS-SP306-05 Rodzina z dzieckiem z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością Seminarium 1 Katarzyna Kiełb
2500-PL-PS-SP306-10 PJM w pracy zawodowej psychologa (cz I) Ćwiczenia 1 Piotr Krzysztofiak
2500-PL-PS-SP306-17 Podstawy poznawczych i behawioralnych metod terapii, rehabilitacji i wspierania zdrowia Seminarium 1 Rafał Kawa
2500-PL-PS-SP308-05 Trening psychoterapeutyczny Ćwiczenia 1,2 1: Rafał Styła, 2: Agnieszka Burnos
2500-PL-PS-SP308-06 Mechanizmy psychopatologii Wykład 1 Krzysztof Krawczyk
2500-PL-PS-SP308-07 Mechanizmy psychopatologii Ćwiczenia 2 2: Krzysztof Krawczyk
2500-PL-PS-SP308-14 Nowe trendy oraz badania w psychoterapii Wykład 1 Paweł Holas
2500-PL-PS-SP309-02 Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń Ćwiczenia 1 Monika Gregorczuk
2500-PL-PS-SP309-06 Psychologiczne formy pracy z grupą – część praktyczna Ćwiczenia 1,2 1: Dorota Kobylińska, 2: Małgorzata Styśko-Kunkowska
2500-PL-PS-SP309-15 Coaching wielopoziomowy Seminarium 1 Mirosława Huflejt-Łukasik
2500-PL-PS-SP309-17 Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą Ćwiczenia 1 Agnieszka Wojnarowska
2500-PL-PS-SP309-18 Psychologiczne formy pracy z grupą – część teoretyczna Seminarium 1 Anna Szuster-Kowalewicz
2500-PL-PS-SP309-23 Coaching jako metoda Wykład 1 Mirosława Huflejt-Łukasik
2500-PL-PS-SP311-01 Mikroekonomia Wykład 1 Agata Trzcińska
2500-PL-PS-SP311-02 Elementy marketingu Wykład 1 Paweł Wójcik
2500-PL-PS-SP311-11 Seminarium badawcze – badania jakościowe Seminarium 1,2 Małgorzata Styśko-Kunkowska
2500-PL-PS-SP311-12 Seminarium badawcze – badania ilościowe Seminarium 1,2 Paweł Wójcik, 2: Paweł Wójcik
2500-PL-PS-SP311-13 Dziecko w świecie ekonomii Seminarium 1 Agata Trzcińska
2500-PL-PS-SP311-20 Dylematy etyczne w biznesie Seminarium 1 Małgorzata Zdzienicka-Grabarz
2500-PL-PS-SP9-23 Tworzenie życia opartego na zaletach charakteru Ćwiczenia 1 Małgorzata Styśko-Kunkowska
2500-PL-PS-SP9-25 Mechanizmy wpływu i komunikacji – warsztat Ćwiczenia 1 Mirosława Huflejt-Łukasik
2500-SP303-04 Współczesne problemy bezrobocia Seminarium 1 Agnieszka Kalbarczyk
2500-SP303-18 Kultura organizacji Ćwiczenia 1 Joanna Czarnota-Bojarska
2500-SP303-26 Ocenianie pracowników Ćwiczenia 1 Irena Zinserling
2500-SP303-42 Elastyczna praca – elastyczny pracownik. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a kształtowanie indywidualnej zdolności do zatrudnienia Seminarium 1 Agnieszka Kalbarczyk
2500-SP303-43 Negocjacje i mediacja Seminarium 1 Rafał Stefański

 

 

 

Rejestracja na przedmioty obligatoryjne:

 • wykłady – wysłanie maila (inf. poniżej)
 • ćwiczenia i seminaria – uzyskanie zgody prowadzącego i złożenie podania do Prodziekana ds. studenckich
  UWAGA
  na przedmioty:
  – Podstawowe umiejętności psychologiczne
  – Metodologia badań psychologicznych
  – Biologiczne mechanizmy zachowania
  – Psychologia eksperymentalna
  – Statystyka II, wyłącznie grupa 19, za zgodą prowadzącego
  do zapisania wystarczy uzyskać zgodę prowadzącego i wysłać mail

Wszystkie zgłoszenie należy wysyłać na adres: rejestracje@psych.uw.edu.pl

W następującej formie:

 • Imię i nazwisko
 • Numer indeksu
 • Kod zajęć USOS i numer grupy
 • Potwierdzenie uzyskania zgody Wykładowcy

Zgłoszenia niekompletne nie będą realizowane.
W jednym mailu może znaleźć się zgłoszenie dot. rejestracji na jeden przedmiot.

 


Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń: 23.10.2019