Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie psychologia – projekt „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”
20 sierpnia 2020

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie psychologia jest związany z realizacją projektu badawczego: „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”.

Projekt nosi nazwę PolkaNorski i dotyczy rozwoju umiejętności językowych i wiedzy o świecie polsko-norweskich dzieci wielojęzycznych i jednojęzycznych w Polsce i Norwegii. Naszym celem jest zbadanie zależności między umiejętnościami językowymi dzieci, ich wiedzą o świecie a cechami ich środowiska językowego i edukacyjnego. W szczególności będziemy badać rozwój słownictwa i wiedzy o świecie dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Rolą doktoranta/tki zatrudnionego/nej w projekcie będzie udział w pracach zespołu badawczego, w szczególności będzie on/a zaangażowany/a w badania normalizacyjne CDI (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories) i CLT (Cross-linguistic Lexical Tasks). Udział w innych częściach projektu także będzie możliwy w zależności od bieżących obciążeń związanych z prowadzeniem badań normalizacyjnych. Wyniki badań będą prezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zostaną złożone do publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Część wyników będzie także stanowić podstawę rozprawy doktorskiej zatrudnionego/nej w projekcie doktoranta/tki.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Haman

Skład zespołu kwalifikacyjnego:
1. Prof. dr hab. Ewa Haman – Przewodniczącą, kierownik projektu
2. Dr Grzegorz Krajewski
3. Dr Karolina Mieszkowska
4. Prof. Nina Gram Garmann (Oslo Metropolitan University, Norwegia)

Termin rejestracji w IRK: 25.08.2020 r. – 08.09.2020 r.

Więcej informacji – IRK


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Zapałowicz
03 lipca 2020

ZAWIADOMIENIE
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
Dnia 14.07.2020 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:
mgr Kamili Zapałowicz

Tytuł rozprawy:
Rola wieku oraz czynników psychospołecznych w kształtowaniu się chronotypu dzieci i młodzieży
Promotor:
dr hab. Konrad Jankowski
Recenzenci:
dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz.
dr hab. n. med. Adam Wichniak
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3711.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 09.07.2020 r. do godz. 9:00 w dniu 14.07.2020 r.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny
Psychologia
prof. dr hab. Ewa Pisula

 

Klauzula RODO


Rekrutacja do szkół doktorskich 2020/2021
19 maja 2020

5 maja 2020 r. uruchomiona została rejestracja w IRK, co jest pierwszym krokiem na drodze do kształcenia w Szkole Doktorskiej. W poniższym artykule zebrane zostały najważniejsze informacje na temat tegorocznej rekrutacji. 

Najważniejsze linki

Zachęcamy do zaglądania do artykułu pt. Pytania i odpowiedzi

 

Harmonogram rekrutacji

Zapisy w IRK do wszystkich szkół trwają od 5 maja do 28 czerwca 2020 r. W tym roku na tym etapie składana jest wyłącznie dokumentacja elektroniczna. Ogłoszenie listy przyjętych zaplanowane jest na 21 września 2020 r.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Promotorzy

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie, zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.
Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.

Stypendia

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za udział w rekrutacji (za każde postępowanie osobno) wynosi 150 zł. Opłatę należy wnieść najpóźniej do 28 czerwca 2020 r.

 

https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/


[COVID-19] Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów i doktorantów
23 kwietnia 2020

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 22 kwietnia komunikat dotyczący wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę – form i sposobu składania oraz zasad ich przyznawania. Komunikat adresowany jest do studentów oraz doktorantów.

Więcej informacji >> 


[COVID-19] Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów
19 marca 2020
Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 18 marca komunikat dotyczący składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. W komunikacie zostały zawarte informacje dotyczące stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów oraz stypendiów Erasmus.

Przedstawiamy wybrane informacje zawarte w komunikacie prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. Pełna treść komunikatu znajduje się w załączonym pliku >>

 

Składanie wniosków

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa wniosków będzie prowadzona przez USOSweb i mailowo. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o stypendium socjalne na semestr letni, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę rejestrują wnioski o stypendium w USOSweb, generują z USOSWeb PDF wniosku i wysyłają PDF na adres mailowy:

studenci:

doktoranci:

 

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony: w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy do 20 kwietnia stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca. Złożenie wniosku między 21 kwietnia a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Terminarze wnioskowania o ww. świadczenia zamieszczone są również w USOSweb w zakładce Wnioski.

 

Wypłaty stypendiów

Wypłaty wszystkich przyznanych studentom i doktorantom świadczeń odbywają się zgodnie z ustalonymi terminarzami.

Stypendia Erasmus

Stypendia Erasmus są wypłacane zgodnie z obowiązującymi zasadami i w ustalonych terminach. W przypadku powrotu do Polski należy o tym niezwłocznie e-mailowo poinformować Biuro Współpracy z Zagranicą.

 

Źródło >>


Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium dla studentów i doktorantów
17 października 2019

Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów

Studenci składają wnioski:

  • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
  • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
  • o zapomogę – w Biurze Zarządu Samorządu Studentów;
  • o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.

Doktoranci składają wnioski:

  • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 i o zapomogę – w Biurze Spraw Doktoranckich; żeby otrzymać wyrównanie stypendium socjalnego za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
  • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
  • o stypendium rektora – do komisji doktoranckiej jednostki, w której odbywają studia doktoranckie; termin na złożenie wniosku upływa 31 października 2019 r.

Wnioski o zapomogę będzie można składać przez cały rok akademicki, do 31 sierpnia 2020 r.

 

Wnioski o naukowe stypendia dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu wniosku w USOSweb, należy go wydrukować i podpisany dostarczyć do swojej jednostki w wyznaczonym terminie (z niezbędnymi załącznikami). Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków znajdują się na ekranach w poszczególnych wnioskach.

Szkoły doktorskie

Doktoranci i doktorantki ze szkół doktorskich otrzymają stypendium doktoranckie po złożeniu odpowiedniego oświadczenia. O szczegółach procedury poinformują Sekretariaty szkół.
Widoczny niżej wniosek o stypendium doktoranckie jest przeznaczony dla osób na studiach doktoranckich, które rozpoczęły się najpóźniej w roku akademickim 2018/2019.

Pomoc dla studentów i doktorantów wypełniających wnioski

Jeśli masz problemy techniczne z wnioskami (nie możesz przejść na kolejny ekran, wyskakuje jakiś błąd itp.) możesz napisać na adres stypendia.usos@uw.edu.pl. Opisz możliwie dokładnie błąd, nie zapomnij o podaniu imienia, nazwiska, numeru albumu oraz kierunku i roku studiów. Mile widziane są zrzuty ekranu w pliku .jpg lub .png załączone do wiadomości (prosimy o niewklejanie załączników w treść maila).