Wybory uzupełniające do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Psychologii UW ogłasza wybory uzupełniające do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia w grupie pozostałych nauczycieli akademickich. Do obsadzenia jest jeden mandat. 
 
Zebranie wyborcze odbędzie się 7 marca o godz. 11.00 w sali 74 (sala Rady Wydziału, budynek Wydziału Psychologii, ul. Stawki 5/7) dla osób z grupy „pozostałych nauczycieli akademickich” 
 
Głosować mogą wszystkie osoby zatrudnione na UW jako nauczyciele akademiccy, deklarujacy przynależność do dyscypliny psychologia (poniżej odpowiedni przepis).
 
Państwa obecność na zebraniu wyborczym jest bardzo ważna – w tych wyborach wymagane jest kworum. 
 
Według Statutu UW:
 
Czynne prawo wyborcze w tych wyborach przysługuje osobom, które zadeklarowały przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §53 ust. 4).
 
Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §51 ust. 2) zatrudnionym na UW jako podstawowym miejscu pracy (Statut UW §51 ust. 1). Członkiem rady może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt.1-7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Statut UW §51 ust. 1).
 
Art.20.1.
 
Członkiem rady uczelni (naukowej dyscypliny-przyp. WKW) może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art.19 ust.1 pkt 1;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
 
Agnieszka Wojnarowska
Przewodnicząca WKW

Data publikacji: 24 lutego 2023