Wybory uzupełniające do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia w grupie pozostałych nauczycieli akademickich
24 lutego 2023
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Psychologii UW ogłasza wybory uzupełniające do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia w grupie pozostałych nauczycieli akademickich. Do obsadzenia jest jeden mandat. 
 
Zebranie wyborcze odbędzie się 7 marca o godz. 11.00 w sali 74 (sala Rady Wydziału, budynek Wydziału Psychologii, ul. Stawki 5/7) dla osób z grupy „pozostałych nauczycieli akademickich” 
 
Głosować mogą wszystkie osoby zatrudnione na UW jako nauczyciele akademiccy, deklarujacy przynależność do dyscypliny psychologia (poniżej odpowiedni przepis).
 
Państwa obecność na zebraniu wyborczym jest bardzo ważna – w tych wyborach wymagane jest kworum. 
 
Według Statutu UW:
 
Czynne prawo wyborcze w tych wyborach przysługuje osobom, które zadeklarowały przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §53 ust. 4).
 
Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §51 ust. 2) zatrudnionym na UW jako podstawowym miejscu pracy (Statut UW §51 ust. 1). Członkiem rady może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt.1-7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Statut UW §51 ust. 1).
 
Art.20.1.
 
Członkiem rady uczelni (naukowej dyscypliny-przyp. WKW) może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art.19 ust.1 pkt 1;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
 
Agnieszka Wojnarowska
Przewodnicząca WKW

Podpinanie w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2022/2023
23 lutego 2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do 7 marca 2023 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.


Ogłoszenie o pracę: stypendystka/stypendysta w grancie OPUS NCN

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje osoby na stanowisko

stypendystki/y

w grancie OPUS NCN pt. „Exodus do wirtualnych światów: rola dopasowania do
środowiska i przywiązania do miejsca”

 

Oferta ważna do 10 marca 2023 r.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną


Movements of significance, Dr. Wim Pouw – talk invitation
 

Dear HILL Friends and Collaborators,

 
On next Thursday, our guest will be Dr. Wim Pouw from Donders Center for Brain, Cognition, and Behaviour
 
Guest: Dr Wim Pouw
Date: Thursday 2.03.2023, 3:30 pm (Warsaw time)
Meeting link
Info on the HILL website
 
Title of the talk: Movements of significance
 
Abstract:
Manual gestures are communicative bodily postures in motion which signify in coordination with speech. Gestures have primarily gathered attention from cognitive psychologists, linguists, and anthropologists, who are united under the umbrella of ‘gesture studies’. Gestures studies tend to look through gesture, inferring their significance through meticulous interpretation, where whole worlds have been envisaged about what significance lies behind the movements: e.g., Gestures are held to reflect an inner world of sensorimotor simulations; Gestures are schematizations of thought; Gestures are primordial symbols. Such views have emancipated gestures, as unique windows into the human mind. We are, it turns out, not merely moving about. 
 
In this talk I will however stop for a moment to peer through gesture, and appreciate gesture qua movement. What do we see? We see that there is pulse-quality of gesture producing forces through acceleration, thereby physically and functionally perturbing speech processes; grounding gesture’s phylogeny, ontogeny, and cognition, in physiology. I also discuss recent research with Siamang apes (Symphalangus Syndactylus) which will support the argument that there is cross-species continuity in how bodies are physically used for expression. I conclude therefore that expressive bodies are, it turns out, just moving about, but in more significant ways than previously thought.
 
Bio:
Dr. Pouw is a cognitive scientist at the Radboud University Nijmegen studying spoken language and its coordination between manual- and other bodily gestures and movements (e.g., respiration, head movements). His overall research program is about understanding how these multiple bodily systems can come to coordinate (e.g., synchronize) in a way that allows for novel or more stable communicative behavior to emerge. You can read more about his research here: wimpouw.com.
 
Before the meeting, please read: 
Pouw, W. & Fuchs, S. (2022). Origins of vocal-entangled gesture. [ScienceDirect]
 
___
 
This seminar is a part of Traincrease lecture series. This project received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 952324.
 
 
 

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – zaproszenie do udziału
21 lutego 2023

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

Fundacja Praesterno

zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XXII

 

Uczestnictwo on-line (komunikator ZOOM) jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

Program jest skierowany do studentów lat II–V (VI) i absolwentów (do 2 lat od ukończenia) wydziałów/kierunków psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i medycznych.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w tym pliku oraz na stronie internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl.


Zasady ubiegania się o przyznanie urlopu zdrowotnego
17 lutego 2023

Szanowni Państwo,

wszystkie osoby, które ze względu na trudności wynikające z sytuacji zdrowotnej
potrzebują rozwiązań wspierających podczas studiów zachęcamy do bieżącego
zgłaszania potrzeby ich uzyskania w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).
Wnioski dotyczące urlopów zdrowotnych złożone po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnych
będą rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów § 43 ust. 3 Regulaminu Studiów,
w szczególności będą podlegać analizie pod kątem niemożności wcześniejszego
zgłoszenia trudności.

Sposób ubiegania się o urlop zdrowotny:
Złóż wniosek o urlop zdrowotny wybierając odpowiedni formularz w module wnioski w USOSweb-ie.
Zarejestruj się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Wypełnij formularz z linku poniżej, czekaj na kontakt konsultanta BON

Formularz rejestracyjny dla osób ubiegających się o pomoc BON


Przygotuj dokumentację wskazującą na zdrowotny kontekst i czas występowania
trudności zdrowotnych. Treść rekomendacji jest przesyłana przez BON do KJD
i udostępniana do wiadomości wnioskującego.
Rozstrzygnięcie jest wydawane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej
po otrzymaniu rekomendacji BON.

Po więcej informacji w tej sprawie zapraszamy na stronę BON
https://bon.uw.edu.pl/studenci/urlop-zdrowotny/