Poszukiwany doktorant/stypendysta w grancie BEETHOVEN NCN pt. „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do zrozumienia dynamiki emocjonalnej”
16 maja 2022

Ogłoszenie
o zatrudnieniu doktoranta/ki – stypendysty/ki
w grancie BEETHOVEN NCN pt. „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do
zrozumienia dynamiki emocjonalnej” kierowanym przez dr Aleksandrę Świderską
(nr grantu 2020/39/G/HS6/00231)

 

Mowa nienawiści to forma agresji werbalnej wymierzonej w członkinie i członków różnych grup społecznych. Mamy z nią styczność w wielu kontekstach życia codziennego. Nadrzędnym celem projektu jest zrozumienie podstawowych właściwości mowy nienawiści i jej wpływu na słuchaczy. Będziemy pracować z nagraniami mowy nienawiści, w odróżnieniu od większości poprzednich badań, które opierały się na tekstach. Spodziewamy się, że mowa nienawiści w formie nagrań będzie wywoływała silniejsze reakcje emocjonalne i tym samym będzie trudniej się do niej przyzwyczaić niż do jej odpowiedników tekstowych. To założenie sprawdzimy w serii badań laboratoryjnych z pomiarami aktywności psychofizjologicznej i behawioralnej uczestników (np. aktywności skóry, serca, mózgu). Będziemy również używać metod przetwarzania sygnałów i uczenia maszynowego do rozpoznawania i odróżniania mowy nienawiści od innych typów mowy, zarówno po stronie mówiących, jak i słuchaczy. Tu zaczniemy od stworzenia bazy danych audio, której użyjemy do zidentyfikowania cech akustycznych, językowych i paralingwistycznych mowy nienawiści. Nagrania będą adnotowane, początkowo ręcznie, a następnie automatycznie w oparciu o maszynowe rozpoznawanie mowy. Końcowo pozwoli to na w pełni automatyczne rozpoznawanie mowy nienawiści.

Poszukujemy osób chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako doktorant/ka.

Do zadań doktoranta/ki będą należały:

 • współpraca z kierowniczką projektu, asystentami badawczymi oraz innymi wykonawcami, w tym partnerami niemieckimi, przy realizacji projektu;
 • przygotowanie systematycznego przeglądu literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego;
 • uczestnictwo w tworzeniu bazy nagrań mowy nienawiści;
 • uczestnictwo w projektowaniu badań;
 • współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych, zbieranie danych w badaniach laboratoryjnych;
 • analiza statystyczna danych zebranych w trakcie projektu;
 • przygotowywanie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na podstawie przeprowadzonych badań;
 • rozpowszechnianie wyników badań w środowisku akademickim i poza-akademickim;
 • realizacja pracy doktorskiej, powiązanej tematycznie z projektem.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 • 1) posiadanie statusu studenta/ki ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu psychologii, socjologii lub pokrewnych nauk społecznych LUB 2) posiadanie tytułu magistra psychologii, socjologii lub innych pokrewnych nauk społecznych LUB 3) bycie uczestnikiem/czką Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego lub Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Preferowane będą osoby, którzy planują aplikować do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w trwającej obecnie rekrutacji (*informacje poniżej).
 • wysoka motywacja do pracy naukowej oraz pasja do prowadzenia badań z zakresu psychologii społecznej, jak też psychofizjologii lub gotowość do nauki stosowania pomiarów psychofizjologicznych w badaniach;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • dobra znajomość metod statystycznych, w tym umiejętność obsługi któregoś pakietu statystycznego (SPSS, MPlus, Stata lub R) oraz gotowość do doskonalenia tych umiejętności;
 • umiejętność poprawnego, logicznego pisania ze ścisłym stosowaniem się do reguł pisania akademickiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • dodatkowymi atutami będą: udział w projektach naukowych, doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych, udział w konferencjach naukowych, oraz znajomość języka niemieckiego.

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Wymiar pracy: oczekiwane jest zaangażowanie jak przy pełnym etacie (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich)
 • Okres zatrudnienia: 36 miesięcy
 • Rozpoczęcie zatrudnienia: nie później niż 01.10.2022
 • Stypendium w wysokości: 5000 PLN miesięcznie (kwota maksymalna przewidziana w grancie; może ulec modyfikacji w zależności od indywidualnych warunków zatrudnienia);
 • Dodatkowe korzyści: doktorant/ka będzie uczestniczyć w pracach w międzynarodowym zespole (projekt realizowany będzie we współpracy z Prof. Tanją Schultz z Uniwersytetu w Bremie). Koszty uczestnictwa w konferencjach naukowych będą pokryte z grantu. Doktorant/ka otrzyma dostęp do licencji statystycznych, oprogramowania do badań i laboratorium na Wydziale Psychologii UW.

Wymagane dokumenty:

 • CV z listą osiągnięć naukowych (tytuł pracy magisterskiej oraz promotor, udział w pracach badawczych, ewentualne publikacje, czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, wyróżnienia, nagrody) i opisem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. poziom znajomości angielskiego, jakie analizy kandydat/ka potrafi wykonać, jakie programy potrafi obsługiwać);
 • podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych – POBIERZ;
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych (maksymalnie jedna strona);
 • próbka tekstu analitycznego (np. rozdział pracy magisterskiej) w języku polskim lub angielskim.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 31.05.2022 na adres aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl z tytułem wiadomości „Zatrudnienie w projekcie Beethoven”. Pod uwagę będą brane tylko kompletne aplikacje.

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w pierwszej połowie czerwca 2022 roku.

Dodatkowe informacje:

 1. Docelowo stypendysta/ka ma zostać uczestnikiem Szkoły Doktorskiej UW. Preferowani będą kandydaci chcący napisać pracę doktorską na temat związany z projektem.
 2. Aby otrzymywać zarówno stypendium z grantu, jak i ze Szkoły Doktorskiej, konieczne jest dostanie się do Szkoły Doktorskiej w zwykłej rekrutacji.
 3. Kandydaci, którzy nie są jeszcze uczestnikami Szkoły Doktorskiej UW, powinni skontaktować się ze mną przed aplikowaniem do Szkoły (rekrutacja do Szkół Doktorskich UW zamyka się w czerwcu 2022). Informacje o aktualnej rekrutacji do Szkół Doktorskich UW są zamieszczone na stronie https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/rekrutacja/
 4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.06.2022

 

 


Programming assistant in grant “Riskiness of financial decisions under the influence of emotions evoking approach or withdrawal behavioral tendencies”

Programming assistant in grant “Riskiness of financial decisions under the influence of emotions evoking approach or withdrawal behavioral tendencies”

Our team is conducting research in the project “Riskiness of financial decisions under the influence of emotions evoking approach or withdrawal behavioral tendencies”, granted by the National Science Center to the Faculty of Psychology, University of Warsaw. We are looking for students or graduates of psychology and other cognitive sciences, as well as students or graduates of science or technology (including mathematics, physics, informatics) interested in behavioral sciences, for the position of

 

PROGRAMMING ASSISTANT / PROGRAMMER

We offer the possibility of gaining experience in conducting behavioral experiments, working in a research team and growing methodological expertise.

Job description:

 • Programming behavioral experiments in jsPsych/lab.js (JavaScript) and/or PsychoJs/PsychoPy (Python)
 • Testing the experiments, verifying the data collected in the procedures

Job requirements:

 • Knowledge of at least one of the following libraries/languages/software: jsPsych or lab.js (JavaScript) and/or PsychoJs/PsychoPy (Python)
 • Experience in creating behavioral/psychological/cognitive experiments and/or conducting research
 • Interest in cognitive and behavioral sciences

Flexible working hours, 10-15 hours per week, mostly during programming the experiments.

We offer 800 Euros for developing one modifiable procedure (one experiment with the possibility of changing stimuli, loops, trials etc., around 60 hours of work).

We invite submissions for this job from students and graduates from all countries. Please send CV and a short letter of motivation to the email address: maciej.pastwa@psych.uw.edu.pl. We wait for the submissions until May 29, 2022, selected candidates will be invited to individual interviews.


[Seminarium RNDP] O umyśle robotów: Sprawcy i odbiorcy w interakcjach moralnych

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia, które odbędzie się 17 maja o godzinie 14:00. Wystąpienie pt. „O umyśle robotów: Sprawcy i odbiorcy w interakcjach moralnych” wygłosi dr Aleksandra Świderska z CBU WPs UW.

Spotykamy się online na platformie ZOOM. Link do spotkania podamy wkrótce.

 

Streszczenie wystąpienia:

Roboty charakteryzujące się złożonymi umiejętnościami i wyglądem zbliżonym do ludzkiego  stopniowo stają się elementem życia codziennego. Pełnią coraz więcej ról społecznych, a to sprawia, że możemy zastanawiać się, czy roboty w jakiś sposób myślą? Czy rozumieją to, co  dzieje się wokół nich? Czy cokolwiek czują? Co najważniejsze, roboty biorą udział w  interakcjach moralnych, w których jedna strona (sprawca) wyrządza krzywdę drugiej stronie  (odbiorcy). Wyniki wcześniejszych badań pokazały, że ludzie mają mniej oporów przed  zastosowaniem przemocy fizycznej wobec robota niż człowieka. Z drugiej strony odczuwają  empatię wobec robotów, zarówno na poziomie deklaratywnym, jak i wzorców pobudzenia  psychofizjologicznego. Ludzie wykazują też naturalną tendencję do antropomorfizacji, czyli  przypisywania robotom ludzkich zdolności umysłowych. W prezentacji opowiem o tym, jak ta  skłonność kształtuje się w kontekście postrzegania robotów w rolach sprawcy i odbiorcy w interakcjach z człowiekiem. Opierając się na rozbieżnych przewidywaniach co do atrybucji  umysłu wynikających z diadycznej teorii moralności i teorii dehumanizacji zastanowimy się  wspólnie, czy roboty mają potencjał, aby przekształcić nasze rozróżnienia między kategoriami.  


Profesor Kamil Imbir laureatem konkursu IDUB „Nowe Idee 2B w Priorytetowym Obszarze Badawczym IV”

Miło nam poinformować, że dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz. znalazł się w gronie osób, które otrzymają finansowanie w ramach konkursu IDUB „Nowe Idee 2B w Priorytetowym Obszarze Badawczym IV”. Nagrodzony projekt nosi tytuł „Wzrokowe korelaty przetwarzania słów o automatycznej i refleksyjnej genezie ładunku emocjonalnego: rola obciążenia poznawczego„. 

Celem konkursu było wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym IV „Przekraczanie granic humanistyki”. POB IV zakłada wzmocnienie i rozbudowę potencjału badań humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Będą one realizowane w ścisłej współpracy międzynarodowej i międzydziedzinowej, nie tylko z naukami społecznymi, ale i naukami o życiu czy technicznymi.

Gratulujemy!

Oficjalny komunikat >> 


Szkoła Letnia ICM UW – przedmiot ogólnouniwersytecki
11 maja 2022

Szanowni Państwo,

ICM UW organizuje Szkołę Letnią ICM skierowaną do studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci po ukończeniu szkoły letniej uzyskują 5 punktów ECTS w kategorii przedmiot ogólnouniwersytecki.

Zaawansowane narzędzia IT oraz sposoby komunikacji w pracy (nie tylko) naukowej /Advanced IT tools and communication methods in (not only) scientific work – szkoła letnia w języku angielskim

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w szkole letniej w języku angielskim „Zaawansowane narzędzia IT oraz sposoby komunikacji w pracy (nie tylko) naukowej /Advanced IT tools and communication methods in (not only) scientific work”.

Termin: 27 czerwca – 8 lipca 2022

Forma zajęć: stacjonarna

Lokalizacja: Centrum Danych ICM, ul. Kupiecka 32, Warszawa

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Uczestnikiem/czką szkoły letniej może być tylko i wyłącznie student/ka Uniwersytetu Warszawskiego posiadający status studenta/ki przez cały okres trwania szkoły letniej.

Studenci po ukończeniu szkoły letniej uzyskują 5 punktów ECTS w kategorii przedmiot ogólnouniwersytecki. Rejestracja w USOS nastąpi po zakończeniu rekrutacji.

Rekrutacja

Start rekrutacji (I tura): 28 kwietnia 2022 r., godz. 16:00
Zakończenie rekrutacji: 18 maja 2022 r., godz. 23:59

https://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/studencka-szkola-letnia2022/


Studia doktoranckie w USA – spotkanie informacyjne 6.05 o 15:15
04 maja 2022

Droga Studentko, Drogi Studencie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się o studiach doktoranckich w USA oraz o tym, jak na nie aplikować, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w najbliższy piątek (6 maja) o 15:15 w sali 404.

Dzięki uprzejmości profesora oraz doktoranta z USA, których gościmy na Wydziale, podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o programach doktoranckich zarówno z perspektywy doktoranta, jak i z perspektywy osoby odpowiedzialnej za procedurę selekcji kandydatów.