Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS „Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów afektywnych, motywacji i poziomu wykonania w sporcie: Weryfikacja modelu teoretycznego”

Konkurs

na stanowisko DOKTORANTA-STYPENDYSTY

w projekcie NCN OPUS

„Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów afektywnych, motywacji i poziomu wykonania w sporcie: Weryfikacja modelu teoretycznego”

(nr 2020/39/B/HS6/01432)

 

OGÓLNE INFORMACJE O REKRUTACJI

Nazwa stanowiska: Stypendysta – doktorant

Konkurs w ramach projektu badawczego OPUS 20 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów afektywnych, motywacji i poziomu wykonania w sporcie: Weryfikacja modelu teoretycznego”.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

 

Informacje o projekcie:

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Instytucja realizująca: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Planowy okres realizacji projektu: lipiec 2021 r. – lipiec 2026 r.

 

Głównym celem projektu jest weryfikacja postulatów modelu perspektyw czasowych w sporcie (Stolarski i in., 2019). Czy sportowiec, skupiając swoją uwagę na dalekosiężnym celu, będzie w stanie znieść większe obciążenia treningowe? Czy sposób postrzegania przeszłych wydarzeń może mieć wpływ na wynik w zawodach? Czy napięcie i nieprzyjemne emocje odczuwane na myśl o nadchodzącym meczu mogą stanowić czynnik istotnie obniżający poziom wykonania sportowego? Między innymi takie pytania stanowiły punkt wyjścia dla hipotez badawczych, sformułowanych w ramach niniejszego projektu badawczego. 

Perspektywa czasowa jest procesem, w którym doświadczenia są przyporządkowywane do odpowiednich ram temporalnych, co pozwala na zachowania spójności funkcjonowania oraz nadawanie znaczenia przeżywanym wydarzeniom. Chociaż jest to zjawisko zależne od warunków sytuacyjnych – bieżących wydarzeń i przeżyć jednostki – każdy człowiek rozwija specyficzne tendencje do częstszego skupiania się na poszczególnych horyzontach czasowych – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wskazuje się na występowanie różnic indywidualnych w zakresie siedmiu podstawowych wymiarów perspektywy czasowej: Przeszłej Negatywnej, Przeszłej Pozytywnej, Teraźniejszej Fatalistycznej, Teraźniejszej Hedonistycznej, Teraźniejszej Eudajmonistycznej i Przyszłej Pozytywnej oraz Negatywnej. 

Głównym celem projektu jest sprawdzenie, w jaki sposób poszczególne perspektywy czasowe mogą wpływać na funkcjonowanie sportowców. Zbadany zostanie ich wpływ na poziom oraz jakość motywacji, dokładność realizacji planu treningowego oraz funkcjonowanie emocjonalne, zarówno przed zawodami sportowymi, jak i po nich, w reakcji na subiektywną ocenę własnego wyniku. Dodatkowo, zweryfikowana zostanie hipoteza, w myśl której oddziaływania poszczególnych perspektyw na wyżej wymienione konstrukty mogą być zależne od typu uprawianego sportu. Badania przeprowadzone zostaną w trakcie ważnych zawodów w sportach o charakterze wytrzymałościowym (triathlon, kolarstwo) oraz precyzyjnym (strzelectwo, łucznictwo). Osoby badane proszone będą o wypełnienie odpowiednich kwestionariuszy w kilku momentach: przed rozpoczęciem sezonu, w trakcie treningów przygotowawczych, bezpośrednio przed zawodami, bezpośrednio po kluczowych zawodach i raz jeszcze, po upływie trzech dni od rywalizacji. Badania pilotażowe dowiodły, że nasilenie poszczególnych wymiarów perspektywy czasowej może wpływać na wynik w zawodach – w szczególności spodziewać się tu można efektów perspektywy Przyszłej Pozytywnej, Przyszłej Negatywnej oraz Teraźniejszej Fatalistycznej. W przypadku sportów precyzyjnych, pośredniczącą rolę mogą odgrywać emocje przedstartowe, natomiast w sportach wytrzymałościowych, zmienną pośredniczącą może być poziom motywacji. Dodatkowo, weryfikacji poddana zostanie hipoteza, zgodnie z którą różnice w profilu perspektyw czasowych mogą prowadzić do odmiennych subiektywnych ocen i reakcji w odpowiedzi na wynik uzyskany w zawodach.

 

WYMAGANIA WZGLĘDEM KANDYDATA/TKI

– absolwent/ka studiów magisterskich z zakresu psychologii

– posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie praktyki psychologii sportu (atutem będzie wykształcenie podyplomowe w zakresie psychologii sportu)

– biegłość w zakresie analiz statystycznych i psychometrycznych oraz programów do analizy danych ilościowych (SPSS/R/pokrewne)

– posiada możliwie rozległą sieć kontaktów w środowisku trenerów i sportowców

– posiada dobrą znajomość języka angielskiego, min. poziom C1 lub ekwiwalentne,

– posiada silną motywację do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu

– atutem będzie posiadanie w swoim dorobku publikacji oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu psychologii sportu

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: mstolarski@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty, który zawiera:

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań)
 • życiorys zawierający informacje o aktywności naukowej i praktyczne w obszarze psychologii sportu, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń
 • podpisaną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kandydaci zostaną poproszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną. Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd.).

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Zgłaszanie wniosków: do 06.05.2022 r.
 • Ocena wniosków przez Komisję i ew. rozmowy kwalifikacyjne: 09-12.05.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 17.05.2022 r.

 

OPIS ZADAŃ STYPENDYSTY

Osoba na stanowisku Stypendysty będzie odpowiedzialna za:

 • Nawiązywanie współpracy z klubami i związkami sportowymi, we współpracy z którymi będą realizowane badania,
 • Rekrutację uczestników badania (triathloniści, kolarze, strzelcy sportowi, łucznicy)
 • Promocję badań wśród sportowców
 • Przygotowanie materiałów do badań (kwestionariuszowych i quasi-eksperymentalnych)
 • Realizację badań 
 • Wstępną analizę i opracowanie wyników
 • Współpraca z kierownikiem projektu i wykonawcą w przygotowaniu raportów i publikacji
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z projektem i bazy danych zbieranych w trakcie realizacji projektu
 • Tworzenie bibliografii projektu
 • Przygotowanie własnej rozprawy doktorskiej w oparciu o wybrane wyniki badań zgromadzonych w ramach projektu

 

Warunki zatrudnienia:

 • Forma zatrudnienia: stypendium,
 • Czas pobierania stypendium: 45 miesięcy,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: październik 2022 r.

Data publikacji: 27 kwietnia 2022