Oferta pracy dla badacza rozwoju językowego z Ukrainy w zespole MultiLADA

OFERTA PRACY DLA BADACZA ROZWOJU JĘZYKOWEGO Z UKRAINY W ZESPOLE MultiLADA
(Wydział Psychologii UW; https://multilada.pl)

Poszukujemy osoby z Ukrainy, która chciałby dołączyć do naszego laboratorium. Badamy wczesny rozwój językowy dzieci w środowisku jedno- i dwujęzycznym, i rozwijamy różne narzędzia badawcze, np.: aplikację StarWords, adaptacje Communicative Development Inventories CDI (Inwentarze Rozwoju Mowy i Komunikacji), Cross-linguistic Laexical Tasks CLT (Międzyjęzykowe Zadania leksykalne). Chcielibyśmy poszerzyć badane języki (obecnie głównie: polski, norweski, angielski) o ukraiński i/lub inne języki używane w Ukrainie.

Stanowisko jest przewidziane na 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia) i mogłoby zostać zaoferowane osobie, która:

(1) bezpośrednio przed wybuchem wojny pracowała i prowadziła badania na ukraińskich uczelniach lub w innych instytucjach naukowych, a która w wyniku działań wojennych przybyła do ​​Polski 24 lutego 2022 r. lub później (lub przybędzie wkrótce);

(2) ma doświadczenie w badaniach nad rozwojem językowym, uczeniem się języków, wielojęzycznością lub podobnymi tematami;

(3) posiada tytuł doktora lub równorzędny;

(4) mówi po ukraińsku i angielsku (lub po polsku).

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O JAK NAJSZYBSZY KONTAKT Z PROF. EWĄ HAMAN (ewa.haman@psych.uw.edu.pl), NIE PÓŹNIEJ NIŻ 10 kwietnia 2022 r.


JOB OFFER FOR CHILD LANGUAGE RESEARCHER FROM UKRAINE AT MultiLADA LAB (Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland; https://multilada.pl)

We have an opportunity of opening a position for child language researcher from Ukraine who would like to join our lab. We study early child language in monolingual and bilingual settings using a variety of tools, e.g.: StarWords app, adaptations of Communicative Development Inventories, Cross-linguistic Lexical Tasks. We would like to broaden our languages of interest (currently mostly: Polish, Norwegian, English) to Ukrainian and/or other languages spoken in Ukraine.

The position would be for 6 months (possibly renewable) and might be offered to researcher who:

  • worked and conducted research at Ukrainian universities or other scientific institutions immediately before the outbreak of the war, and who, as a result of military operations, arrived in Poland on February 24, 2022 or later;
  • has research experience in child language, language learning, multilingualism or similar topics;
  • holds PhD or equivalent;
  • speaks Ukrainian and English (or Polish).

IF YOU ARE INTERESTED IN THE POSITION, PLEASE CONTACT PROF. EWA HAMAN (ewa.haman@psych.uw.edu.pl) ASAP, NO LATER THAN 10th April 2022.


 ВАКАНСІЯ ДОСЛІДНИКА ДИТЯЧОЇ МОВИ З УКРАЇНИ у лабораторії MultiLADA

(Психологічний факультет Варшавського університету, Варшава, Польща; https://multilada.pl)

У нас є можливість відкрити вакансію дослідника дитячої мови з України, який захоче приєднатися до нашої лабораторії. Ми вивчаємо мову дітей раннього віку в одномовних та двомовних умовах, використовуючи різноманітні інструменти, наприклад: додаток StarWords, адаптації інвентаризації комунікативного розвитку, міжмовні лексичні завдання.

Ми хотіли б розширити коло досліджуваних мови (наразі це переважно польська, норвезька, англійська). Нас цікавить українська та/або інші мови, якими розмовляють в Україні.

Посада буде розрахована на 6 місяців (з можливістю подовження контракту) і може бути запропонована дослідникам, які:

(1) працювали та проводили дослідження в українських університетах чи інших наукових установах безпосередньо перед початком війни, і які внаслідок військових дій прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше;

(2) мають досвід дослідження дитячої мови, вивчення мов, багатомовності або подібних тем;

(3) мають докторський ступінь або його еквівалент;

(4) володіють українською та англійською (або польською) мовами.

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА ПРОПОЗИЦІЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ПРОФ. EWA HAMAN (ewa.haman@psych.uw.edu.pl)

 НЕ ПІЗНІШЕ 10 квітня 2022 року.

 


Data publikacji: 04 kwietnia 2022