Odeszła Profesor Marina Zalewska
08 stycznia 2022

Profesor Marina Zalewska

1944-2022

Z ogromnym smutkiem informujemy, że 6 stycznia 2022 roku odeszła Profesor Marina Zalewska, Współtwórczyni współczesnej psychologii klinicznej dziecka w Polsce, przez całe zawodowe życie związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Marina Zalewska ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii UW w 1969 roku, broniąc pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem prof. Janusza Reykowskiego. Rozprawę doktorską pt. Różnicowanie i pamięć następstwa wysokości tonów czystych u dzieci z głębokim uszkodzeniem słuchu przygotowała pod kierunkiem prof. Wandy Budohoskiej i w 1976 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1989 r. za rozprawę pt. Funkcje słuchowe u dzieci głuchych, również na Wydziale Psychologii UW. W roku 2001 otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.

Zainteresowania naukowe Profesor Zalewskiej mieściły się w obszarze psychologii klinicznej dziecka. Jej najważniejsze publikacje dotyczyły rozwoju tożsamości u dzieci głuchych i zaburzeń rozwoju komunikowania się z perspektywy rozwoju self. W pionierskiej pracy opublikowanej w 1989 r. w Journal of the American Deafness and Rehabilitation Association zaproponowała nową metodę psychoterapii niewerbalnej dla dzieci głuchych z zaburzeniami rozwoju osobowości. Wypracowała unikatowe, interakcyjne podejście do klinicznej analizy relacji rodzic-dziecko. Była Badaczką kreatywną, oryginalną, poszukującą odpowiedzi na naukowe wyzwania w sposób niebanalny i twórczy. Znakomicie integrowała osiągnięcia wielu odległych nurtów badań – od neurobiologii (za swojego Mistrza uważała prof. Jerzego Konorskiego), po psychoanalizę (w której szkoliła się klinicznie). Jej publikacje to cenione monografie (w tym Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą), cieszące się ogromną popularnością prace we współautorstwie (np. Krewni i znajomi Edypa. Kliniczne studia dzieci i ich rodziców, z prof. Katarzyną Schier), współredagowane zbiory tekstów naukowych i artykuły publikowane przede wszystkim w czasopismach z zakresu psychologii klinicznej. W swoich pracach łamała schematy myślenia, walczyła z uproszczeniami w widzeniu osobowego rozwoju dzieci. Jej unikatowe, samodzielnie wypracowane podejście do pracy klinicznej z dziećmi zaowocowało koncepcją studiów osób, wyraźnie przeciwstawianej studium „przypadku”.

Profesor Marina Zalewska była doskonale zorientowana, co dzieje się na świecie w psychologii klinicznej dziecka i psychopatologii rozwojowej. Była pionierką w zakresie stosowania teorii przywiązania Bowlby’ego w Polsce, a także współinicjowała wprowadzenie nurtu psychoanalitycznego do pracy klinicznej z dziećmi na Wydziale. Zabiegała o to, żeby polscy studenci i badacze mieli dostęp do światowej literatury, bardzo dbała o to, żeby w wydziałowej bibliotece były najważniejsze publikacje z tego obszaru. Była cenionym ekspertem w polskim i międzynarodowym środowisku psychologów klinicznych. Jako profesor wizytująca prowadziła wykłady na Uniwersytetach w Genewie, Oslo, Padwie, Poitiers i San Francisco. Była członkinią European Society for Mental Health and Deafness.

Los dzieci, zwłaszcza tych z trudnościami rozwojowymi był dla Niej najważniejszy. Przez wiele lat łączyła pracę naukową na Uniwersytecie z pracą kliniczną w Poradni Audiologicznej Instytutu Matki i Dziecka. Jej ogromna wiedza, autentyczna troska, mądrość, ciepło, wielka empatia i podmiotowe traktowanie każdego – także osoby najmłodszej czy rozwijającej się z dużymi trudnościami – służyły dzieciom i ich rodzinom. Profesor Marina Zalewska wiele uwagi poświęcała także osobom dorosłym z trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną. Przez wiele lat prowadziła społecznie terapię grupową dla ich rodziców i opiekunów w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „AGIS”.

Na Wydziale Psychologii UW sprawowała wiele odpowiedzialnych funkcji. W latach 1990-1993 była prodziekan ds. naukowych, kierowała Katedrą Psychologii Klinicznej, a następnie przez wiele lat Katedrą Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, a także wieloma wydziałowymi komisjami. Współtworzyła studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny”, podnoszące poziom kwalifikacji psychologów dziecięcych, a także program specjalizacji z psychologii klinicznej dziecka i rodziny dla studentów naszego Wydziału.

Odeszła Nauczycielka wielu pokoleń psychologów klinicznych, Promotorka uznanych pracowników nauki, dzisiaj już profesorów czy doktorów; nasza Mentorka i bliska Koleżanka. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba o ogromnej kulturze, skromności i wrażliwości, z dystansem do siebie i życzliwością dla innych. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze kondolencje.

 

Informacje dotyczące pogrzebu – 18.01.2022 (Wtorek), godz. 10:30

Odprowadzenie Zmarłej do grobu rodzinnego na Cmentarzu Prawosławnym (kwatera 81 – 9 – 3 część katolicka) odbędzie się 18 stycznia 2022 roku o godzinie 10:30 od III bramy (przy kościele św. Wawrzyńca).
 
https://nekrolog.eklepsydra.pl/ords/f?p=EKLEPSYDRA:ELEKTRONICZNE:::::POWIADOMIENIE:WRC4WGKYPBSR

Seminarium RNDP: Kto podejmuje ryzyko finansowe? Samokontrola, samoocena i poczucie władzy a skłonność do ryzyka finansowego
04 stycznia 2022

Zapraszamy na pierwsze w nowym roku kalendarzowym Seminarium Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia. Gościnią nadchodzącego spotkania będzie dr Katarzyna Sekścińska, która przedstawi prezentację pod tytułem „Kto podejmuje ryzyko finansowe? Samokontrola, samoocena i poczucie władzy jako determinanty skłonności do ryzyka finansowego”.

KIEDY: 11 stycznia 2022 r.
GODZ.: 14:00
FORMA: online, link: https://us02web.zoom.us/j/89774818946

 

Streszczenie wystąpienia:

Zachowania ekonomiczne jednostek, w szczególności zachowania ryzykowne dotyczące zarządzania budżetem domowym do niedawna stanowiły przedmiot badań ekonomistów, którzy koncentrują się przede wszystkim na kontekstowych determinantach obserwowanych zjawisk (warunków, w których podejmowana jest decyzja).

Choć na przestrzeni ostatnich dekad zainteresowanie psychologów w tym obszarze wzrasta, wciąż w niewielkim stopniu zbadane jest psychologiczne podłoże ryzykownych wyborów finansowych. Poza kilkoma zmiennymi branymi zwykle pod uwagę w badaniach (m.in. cechy Modelu Wielkiej Piątki, heurystyki, błędy poznawcze), znakomita większość ważnych czynników indywidualnych nie jest brana pod uwagę.

Od 9 lat realizuję badania mające na celu uzupełnienie wiedzy w tym obszarze i stworzenie psychologicznego portretu osób podejmujących ryzykowne wybory finansowe. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną wyniki wybranych kilku serii realizowanych przeze mnie badań, pokazujących rolę samooceny, samokontroli i poczucia władzy w objaśnianiu ryzykownych wyborów finansowych dorosłych Polaków. Uwzględniona zostanie rola zmiennych psychologicznych traktowanych zarówno jako cechy, jak również jako chwilowe stany. Przedstawione zostaną również efekty interakcyjne między nimi. Ryzykowne wybory finansowe będą analizowane w domenie ryzyka inwestycyjnego i hazardowego/loteryjnego.

 


Oferta pracy: pracownik sekretariatu studiów podyplomowych

Wydział Psychologii UW poszukuje osoby, która dołączy do zespołu Sekretariatu Studiów Podyplomowych. Sekretariat odpowiada za obsługę słuchaczy i wykładowców oraz przygotowanie i nadzorowanie zjazdów od strony organizacyjnej.

Do Twoich obowiązków należeć będzie między innymi:

 • kontakt bezpośredni, telefoniczny oraz mailowy z wykładowcami i słuchaczami,
 • prowadzenie dokumentacji studiów i słuchaczy,
 • przygotowywanie materiałów do zajęć,
 • monitorowanie przebiegu zajęć podczas zjazdów,
 • wsparcie organizacyjne i techniczne prowadzących zajęcia.

Zapraszamy, jeśli jesteś osobą:

 • dyspozycyjną (przede wszystkim w weekendy),
 • łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi,
 • odpowiedzialną, dokładną i cierpliwą,
 • sprawnie obsługującą programy Word, Excel i PowerPoint oraz środowisko Google,

Atutem będzie posiadanie wcześniejszego doświadczenia w pracy biurowej i/ lub administracyjnej, jednak nie jest ono wymagane. Mile widziane również będzie doświadczenie w tworzeniu i obsłudze zdalnych spotkań z wykorzystaniem różnych narzędzi (Zoom, Google Meets, MS Teams).

Możemy zaoferować: 

 • stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 • możliwość rozwoju kompetencji w obszarze pracy administracyjnej,
 • pracę w sympatycznym zespole.

Miejsce pracy: Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

Zatrudnienie: od 15.03.2022 r. 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 30.01.2022 r. na adres: podyplomowe@psych.uw.edu.pl 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.