Wybory uzupełniające do Rady Wydziału w grupie pracowników niebędących nauczycielami
10 listopada 2021
Szanowni Państwo,
 
W dniach 23 – 24 listopada 2021 odbędzie się głosowanie kandydatów_ek do Rady Wydziału w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  Głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną, za pomocą Ankietera i potrwa 24 godziny, od 12.00 pierwszego dnia do 11.59 drugiego dnia. 
 
Zanim to jednak nastąpi zapraszamy do zgłaszania kandydatów_ek z Państwa grupy. Zgłoszenia możliwe są do 17 listopada do godz. 12.00 przez formularz, do którego link przesłałam Państwu drogą mailową. 
 
W imieniu Komisji zapraszam do udziału w wyborach.
 
Agnieszka Wojnarowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej 
 

Doktoranci Wydziału laureatami konkurs na mobilność w ramach IDUB UW
09 listopada 2021

Rozstrzygnięto I konkurs na dofinansowanie mobilności doktorantek i doktorantów UW w ramach Działania IV.4.1 „Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW”. Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które umożliwią zdobycie przez doktorantów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich badań poprzez umożliwienie im odbycia krótkoterminowych wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek naukowych oraz udziału w szkoleniach.

Na liście laureatów wniosków, które uzyskały dofinansowanie znalazły się doktorantki i doktoranci naszego Wydziału (w kolejności liczby uzyskanych punktów):

Krótkoterminowy wyjazd naukowy

  • mgr Borys Jastrzębski
  • mgr Małgorzata Pięta
  • mgr Maria Babińska

Udział w szkoleniu

  • mgr Wojciech Waleriańczyk
  • mgr Joanna Gorgol

Pełna lista laueratów >>


Seminarium RNDP UW: Mechanizmy neuropoznawcze leżące u podłoża ontogenezy teorii umysłu – prezentacja badań realizowanych przez Zespół The Mind Lab UW – 9.11 o 14:00
08 listopada 2021

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium naukowe RNDP, które odbędzie się w najbliższy wtorek 9.11 o godzinie 14:00 w formie hybrydowej. Swoją prezentację pt. „Mechanizmy neuropoznawcze leżące u podłoża ontogenezy teorii umysłu – prezentacja badań realizowanych przez Zespół The Mind Lab UW” wygłoszą członkowie zespołu – dr Agnieszka Pluta, mgr Joanna Wysocka, mgr Karolina Golec oraz prof Maciej Haman.

Spotykamy się auli Wydziału Psychologii UW, planowana jest również transmisja online na kanale YouTube.

Poniżej streszczenie wystąpienia:

Celem wystąpienia będzie prezentacja wyników badań realizowanych przez Zespół The Mind Lab UW. Nadrzędnym celem projektów realizowanych przez Zespół jest zbadanie mechanizmów neuropoznawczych leżących u podłoża ontogenezy teorii umysłu (Theory of Mind, ToM) u typowo rozwijających się dzieci i osób dorosłych, dzieci z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz dzieci głuchych lub niedosłyszących, które są użytkownikami implantów ślimakowych (cochlear implants, CI). Obecnie realizowane są 3 niezależne badania, których wyniki zaprezentujemy.
1.     Celem pierwszego projektu jest poznanie korelatów neuronalnych leżących u podłoża rozwoju werbalnej i niewerbalnej ToM u dzieci w wieku przedszkolnym. W badaniu wzięło udział 56 dzieci w wieku 3-6 lat. Do pomiaru ToM wykorzystano autorską procedurę badawczą. Do pomiaru aktywności neuronalnej wykorzystano technikę funkcjonalnej spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS). Podczas śledzenia przekonań innych osób (zarówno w sposób spontaniczny jak i indukowany procedurą badawczą) zaobserwowano aktywność styku skroniowo-ciemieniowego, który należy do mózgowej sieci ToM.
2.     Celem drugiego projektu było zbadanie czy skłonność rodziców do mówienia o stanach mentalnych może być jednym z czynników wpływających na rozwój ToM u dzieci głuchych, które są użytkownikami implantów ślimakowych. Zbadano 69 diad dziecko-rodzic (27 dzieci głuchych oraz 42 dzieci słyszących od urodzenia w wieku 3-6 lat) podczas interakcji polegającej na omawianiu z dzieckiem książeczki. Dodatkowo, rodzice wypełniali kwestionariusz Theory of Mind Inventory (ToMI-2), składający się z 60 pozycji pozwalających na ocenę rozwoju poznania społecznego dzieci. Analiza wyników wykazała dodatnią korelację (p < .05) między zdolnościami ToM a skłonnością rodziców do stosowania języka odnoszącego się do stanów mentalnych w grupie dzieci z implantami ślimakowymi. Takiej zależności nie stwierdzono w grupie dzieci słyszących. Ten wynik sugeruje, że rodzice niesłyszących dzieci z CI mogą wspierać rozwój ToM u swoich dzieci stosując wyrażenia odnoszące się do myśli, uczuć, emocji i pragnień innych osób.

3.     Celem trzeciego projektu była parcelacja mózgowej sieci teorii umysłu na podobszary preferencyjnie angażowane przez niektóre zdolności związane z rozumieniem stanów mentalnych innych osób. Zbadano 60 osób dorosłych techniką czynnościowego rezonansu magnetycznego (functional magnetic resonance, FMRI) podczas wykonywania 5 zadań wymagających rozumienia intencji oraz poznawczych stanów mentalnych innych osób. Analizy wyników ujawniły hierarchiczny wzór aktywacji mózgowej sieci teorii umysłu.

Projekt finansowany przez NCN [2017/25/B/HS6/01624]

 


Seminarium RNDP UW: Diagnozowanie autyzmu z użyciem AI – 16 listopada o 14:00
04 listopada 2021

Serdecznie zapraszamy na kolejne Seminarium Psychologiczne Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia UW, które odbędzie się online 16 listopada o godz. 14:00. Gościć będziemy dr Izabelę Chojnicką, która opowie o nowoczesnych metodach diagnozowania autyzmu z użyciem sztucznej inteligencji.

Link do spotkania: https://meet.google.com/unx-hoxv-xog

Nagranie ze spotkania będzie dostępne później na kanale YouTube Wydziału.

 

Opis wystąpienia:

Sztuczna inteligencja (AI) uważana jest za jedną z najważniejszych technologii przyszłości. W wystąpieniu opowiem co AI potrafi dziś i jak wpływa na nasze codzienne życie. Opowiem także jak wykorzystywane są zdobycze w dziedzinie sztucznej inteligencji w psychologii na przykładzie spektrum autyzmu. Zaprezentuję wyniki badań własnych obejmujących wykorzystanie metod lingwistyki obliczeniowej i sztucznych sieci neuronowych w analizie komunikacji społecznej osób w spektrum autyzmu. Badania przeprowadzone zostały z użyciem Modelu Kategorii Lingwistycznych w celu oceny poziomu abstrakcji wypowiedzi uczestników oraz z użyciem analizy sentymentu w celu określenia liczby słów nacechowanych emocjonalnie w wypowiedziach badanych osób. Uczyliśmy także sztuczne sieci neuronowe umiejętności detekcji spektrum autyzmu oraz schizofrenii na podstawie wypowiedzi uczestnika. Na koniec przedstawię kolejne, zaplanowane przez nasz zespół projekty.


Poparcie dla stanowiska Wydziału Socjologii UW w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej
03 listopada 2021

Rada Wydziału Psychologii UW popiera stanowisko Wydziału Socjologii UW dotyczące kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, którego treść udostępniamy poniżej. 

Jesteśmy wstrząśnięci kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej. Na naszych oczach łamane są podstawowe prawa człowieka, gwarantowane przez Konstytucję RP i traktaty międzynarodowe. Nie ulega wątpliwości, że reżim Aleksandra Łukaszenki i międzynarodowe sieci przemytników wyzyskują politycznie i ekonomicznie uchodźców. Nie usprawiedliwia to jednak bezprawnych działań polskich instytucji państwowych.

Uchodźcom odmawia się dostępu do procedur azylowych. Przemocą usuwa się ich z terytorium RP, co niejednokrotnie skutkuje utratą zdrowia i życia. Jedynie nielicznym osobom udzielana jest niezbędna pomoc. W oficjalnych komunikatach próbuje się nadać faktycznym aktom przemocy pozory legalizmu, używając określeń takich jak „zawracanie na granicę” i „obrona granic”. Stosuje się także środki odczłowieczające osoby poszukujące azylu, m.in. obsceniczne obrazy i język wywołujący skojarzenia z terroryzmem. Decyzja o zamknięciu dostępu do strefy przygranicznej dla mediów i organizacji pomocowych powoduje społeczną nieufność i chaos informacyjny. Uniemożliwia także rzetelną dyskusję i prezentację stanowisk oraz propozycji rozwiązania problemu.

Socjologia od lat analizuje praktyki władzy i języka publicznego, które prowadzą do przemocy. Pragniemy podkreślić możliwe katastrofalne konsekwencje obecnych działań polskiego rządu i wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec manipulacji, których celem jest ukrywanie dokumentowanych na granicy praktyk łamania praw człowieka.

Wzywamy polski rząd do zagwarantowania bezpieczeństwa i humanitarnych warunków wszystkim uchodźcom. Domagamy się zapewnienia dostępu do strefy przygranicznej osób związanych z mediami, ochroną zdrowia  oraz świeckimi i religijnymi organizacjami pomocowymi. Konieczne  jest przestrzeganie  prawa i konwencji międzynarodowych: Konstytucji RP, Konwencji Genewskiej dot. Statusu Uchodźców, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. Wzywamy również rząd do uwzględnienia apelu organizacji społecznych do podjęcia rozmów na temat sposobu rozwiązania obecnego kryzysu humanitarnego. Dyskusja nad długofalowym, odpowiedzialnym i humanitarnym rozwiązaniem problemu jest niezbędna, zaś dla jej powodzenia konieczne jest podjęcie rozmów uwzględniających różne środowiska i perspektywy.

 

Link do uchwały >>