Konkurs na stanowisko starszego specjalisty w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski)

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Konkurs na stanowisko starszego specjalisty (1/8 etatu) projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615).

 

 

Stanowisko Starszy specjalista  
Grupa stanowisk badawczo-techniczna
Dyscyplina naukowa psychologia, językoznawstwo
Słowa kluczowe Psychologia rozwojowa, wielojęzyczność, psychologia poznawcza
Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium) Umowa o pracę
Wymiar etatu 1/8 etatu badawczego
Liczba stanowisk 1
Wynagrodzenie do 590 PLN brutto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia)
Termin rozpoczęcia pracy 2 listopada 2021 r. lub najbliższy możliwy termin po tej dacie
Okres zatrudnienia 3 miesiące (z możliwością przedłużenia)  
Jednostka UW Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Tytuł projektu Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne
Opis projektu Projekt PolkaNorski bada rozwój umiejętności językowych i wiedzy o świecie polsko-norweskich dzieci wielojęzycznych i ich jednojęzycznych rówieśników w Polsce i w Norwegii.

Celem projektu jest zbadanie związku między umiejętnościami językowymi dzieci oraz ich wiedzą o świecie a środowiskiem językowym, kulturowym i edukacyjnym, w którym dorastają. W czterech pakietach badawczych będą obserwowane wielojęzyczne polsko-norweskie dzieci oraz jednojęzyczne dzieci norweskie i polskie w wieku od 2 do 6 lat. 

   W pierwszym pakiecie badawczym (WP1) zbadamy trajektorie rozwoju językowego dzieci za pomocą polskiej i norweskiej wersji kwestionariusza MacArthur-Bates CDI oraz międzyjęzykowych zadań leksykalnych CLT. Będziemy obserwować grupę dzieci podłużnie, aby zbadać zarówno rozwój językowy, jak i ew. zmianę dominacji językowej w czasie. Projekt przyniesie również jednojęzyczne i wielojęzyczne normy dla obu narzędzi.

   Celem drugiego pakietu badawczego (WP2) jest porównanie przetwarzania słów u dzieci jednojęzycznych i wielojęzycznych. Za pomocą EEG będziemy badać aktywność mózgu dwulatków, które widzą obrazy i słyszą słowa, które do siebie pasują lub nie. Rok później zbadamy, czy wyniki eksperymentu mogą przewidzieć rozwój ich języka.

   Istnieją różnice kulturowe w podchodzeniu do świata przyrody między norweskimi i polskimi rodzicami oraz między norweskimi i polskimi przedszkolami. W trzecim pakiecie badawczym (WP3) przyglądamy się dzieciom, aby zobaczyć, jak ściśle wiedza o świecie przyrody jest związana z rozwojem języka i jaki jest wpływ relacji z naturą na zakres umiejętności językowych i wiedzy o świecie. Porównując dzieci jednojęzyczne w Polsce i Norwegii oraz dzieci polskich imigrantów w Norwegii, mamy nadzieję, że będziemy mogli powiedzieć coś o roli rodziny – z jednej strony, a z drugiej – przedszkola w rozwoju dziecięcej wiedzy i słownictwa odnoszących się do przyrody.

    Czwarty pakiet badawczy (WP4) to badanie interwencyjne. Rozwój językowy dzieci zaczyna się jeszcze przed narodzinami i uważamy, że postawy rodziców i wiedza o tym, jak stworzyć dobre środowisko językowe, odgrywają ważną rolę w rozwoju języka dzieci. W tym badaniu będziemy rekrutować przyszłych polskich rodziców mieszkających w Norwegii. Połowa rodziców będzie zaproszona na ogólny kurs dotyczący wczesnego rozwoju dziecka, a druga połowa – na kurs dotyczący rozwoju językowego dzieci oraz tego, jak mogą wchodzić w interakcje z dzieckiem i rozmawiać z nim. W ten sposób możemy dowiedzieć się więcej na temat relacji między postawami wielojęzycznych rodziców i ich wiedzą o języku a rozwojem językowym dzieci.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Warszawski (kierownik projektu: prof. Ewa Haman), Oslo Metropolitan University (kierownik projektu: prof. Nina Gram Garmann) oraz Centrum Doskonałości MultiLing, Uniwersytet w Oslo.

 

 

Zakres obowiązków 1.    Współtworzenie i współredagowanie treści na profilach projektu PolkaNorski w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, etc.) w celu rekrutowania osób badanych.

2.    Szkolenie innych członków projektu z zakresu prowadzenia mediów społecznościowych do celów rekrutacyjnych.

3.    Pomoc w prowadzeniu rekrutacji osób badanych we wszystkich pakietach badawczych.

4.    Prowadzenie badań z dziećmi i/lub ich opiekunami (także online) w różnych pakietach badawczych projektu.

5.    Utrzymywanie kontaktu z potencjalnymi osobami badanymi.

6.    Wykonywanie innych zadań związanych z projektem zleconych przez kierownika projektu.

 

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.    spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190),

2.    posiadają stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii lub doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa lub nauk pokrewnych,

3.    mają doświadczenie w pracy badawczej w zakresie psychologii rozwojowej i poznawczej, językoznawstwa lub pokrewnych dziedzin, obejmujące  prowadzenie badań empirycznych z udziałem dzieci,

4.    mają doświadczenie w rekrutowaniu osób badanych, w szczególności za pośrednictwem mediów społecznościowych,

5.    mają doświadczenie w prowadzeniu profili w mediach społecznościowych (np. Instagram), poświęconych tematyce pokrewnej do tematyki projektu (np. wielojęzyczność, polityka językowa, dwujęzyczność dzieci polskich za granicą),

6.    bardzo dobrze posługują się językiem angielskim (na poziomie C1, potwierdzonym certyfikatem lub pisemnym oświadczeniem kandydata/tki),

7.    znają język polski i/lub norweski w stopniu umożliwiającym codzienny kontakt w zespole naukowym oraz analizę danych językowych,

8.    potrafią współpracować w zespole naukowym.

 

Mile widziane:

1. doświadczenie w prowadzeniu badań z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi wielojęzycznymi.

Wymagane dokumenty ·       CV i list motywacyjny po angielsku, zawierające bezpośrednie odniesienia do wymagań określonych w ogłoszeniu,

·      podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia),

·      podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski,

·       oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.[1]),

·      inne dokumenty, które kandydat/ka uzna za istotne dla procesu rekrutacji.

Oferujemy Pracę w dynamicznym zespole badawczym, realizującym projekty we współpracy międzynarodowej, wsparcie w rozwijaniu własnych pomysłów badawczych, możliwość nawiązania szerokiej współpracy międzynarodowej.
Forma nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną na ewa.haman@psych.uw.edu.pl oraz ewa.komorowska@psych.uw.edu.pl z tematem maila „PolkaNorski/pomocnik badawczy 2021”
Termin nadsyłania zgłoszeń 18 października 2021, godz. 12:00 czasu warszawskiego (CEST)
Termin ogłoszenia wyników konkursu 20 października 2021  
Sposób informowania o wynikach rekrutacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku starszego specjalisty, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej. Zgłoszenia niepełne nie będą rozpatrywane. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami są przewidywane w terminie 19-20.10.2021 i będą się odbywały w języku angielskim oraz częściowo w języku polskim i /lub norweskim.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

        ………………………………………………

                         imię i nazwisko

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
  • telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[2] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane[4] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[6], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adresy: ewa.haman@psych.uw.edu.pl i dean@psych.uw.edu.pl

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[7]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[8] Państwa dane

będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[9] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

          ………………………………………………                        ………………………………………………

                     (miejscowość i data)                                            (podpis kandydata)

[1] https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5034&Source=https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/AllItems.aspx?Paged=TRUE&PagedPrev=TRUE&p_te=2019&p_ee=211%252e000000000000&p_ID=4958&PageFirstRow=91&&View=%7B2B21B394-B898-4172-B5AB-033F675AED32%7D

[2] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami).

[3] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).

[4] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

[6] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

[7] Art. 7 ust. 3 RODO.

[8] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

[9] https://www.privacyshield.gov


Data publikacji: 12 października 2021