Informacje dla studentów przyjętych w roku akademickim 2021-2022 (kierunek psychologia)

 

Drodzy Studenci

 

 

Podajemy istotne informacje, które mogą usprawnić Państwu start na naszym Wydziale.

 

Prosimy o zapoznanie się z:

 

Regulaminem studiowania na Uniwersytecie Warszawskim https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4930

 

Informatorem studenckim Wydziału Psychologii na rok akademicki 2021/2022

Program studiów, regulaminy i zarządzenia, szczegółowa organizacja roku na WP (w tym terminy rejestracji na zajęcia)  http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/  

 

Opłatami za usługi edukacyjne

Zarządzeniem nr 63 Rektora UW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 98);

Zarządzeniem nr 64 Rektora UW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 99).

https://bok.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/oplaty-za-uslugi-edukacyjne/

https://bok.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/zwolnienia-z-oplat-za-uslugi-edukacyjne/

http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/  Opłaty i organizacja roku akademickiego 2021/2022

 

 

Prosimy o wnikliwe czytanie aktualności na stronach internetowych uczelni (www.psych.uw.edu.pl, www.uw.edu.pl, http://usosweb.uw.edu.pl) na których zamieszczane są m.in. informacje o programie studiów, opłatach za usługi edukacyjne, odwołanych zajęciach, terminach sesji egzaminacyjnych, rejestracjach, stypendiach itp.

 

Na Wydziale Psychologii obowiązuje rozliczenie roczne. Rozkład roku akademickiego znajduje się na stronie:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5755/M.2021.18.Post.1.pdf

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Psychologii odbędzie się on-line w dniu 28.09.2019 r. o godz.14.00 . Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 04.10.2021 r.

 

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty i zajęcia z wychowania fizycznego odbywa się za pośrednictwem systemu UL (stanowiącego część systemu USOS), pod adresem https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php .

 

Zapisy na lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów). Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów (w takim przypadku zostaje naliczona płatność). Studenci, którzy nie zamierzają kontynuować nauki w semestrze letnim, powinni samodzielnie wyrejestrować się z lektoratu podczas trwania tury rejestracji.

Egzamin z języka obcego na poziomie min. B2 należy zdać najpóźniej do końca III roku studiów. Aktualna informacja znajduje się na stronie http://www.certyfikacja.uw.edu.pl/

 

Rejestracja na przedmioty obligatoryjne dla kierunku Psychologia dostępna jest pod adresem https://usosweb.uw.edu.pl w zakładce dla studentów.

Link do prezentacji ze szkolenia USOSweb  http://psych.uw.edu.pl/2021/08/31/szkolenie-usosweb/

 

Zajęcia realizowane na innych uczelniach należy potwierdzać kartą przebiegu studiów (w wersji polskiej i angielskiej, poświadczone pieczęcią uczelni).

 

Szczegółowe informacje na temat akademików, pomocy materialnej https://www.uw.edu.pl/student_/

 

Elektroniczne Legitymacje Studenckie będą wydawane po inauguracji, w terminie 29.09 -15.10.2021 r. w pok. 76, II piętro w godz. 9.00-16.00.

 

 

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat wg podanego harmonogramu, na indywidualne konto studenta.

Terminy i wysokość opłat widoczne są po zalogowaniu się do systemu usosweb.

Harmonogram i wykaz opłat edukacyjnych znajduje się także na stronie internetowej

http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/

 

I ratę czesnego za studia wieczorowe należy uiścić do dn. 30.09.2021 r. Student zobowiązany jest do wyboru planu ratalnego w usosweb. Dowodem opłaty, bez względu na formę płatności, jest pojawienie się wpłaty na indywidualnym koncie studenta.

 

Informacje o kredytach studenckich

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002468/O/D20182468.pdf

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5082/M.2019.329.Zarz.150.pdf

 

Ubezpieczenie

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia studentów każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Do 26. roku życia studenta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach. Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców, to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia. Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia. Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną. Studenci obcokrajowcy, którzy posiadają Kartę Polaka bądź opinię o polskim pochodzeniu w

celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię składają:

  • ksero Umowy Dobrowolnego Ubezpieczenia Zdrowotnego podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia  (ul. Chałubińskiego 8, Warszawa) – niezwłocznie po podpisaniu umowy;
  • ksero Karty Polaka bądź opinii o polskim pochodzeniu;
  • oświadczenie do wypełnienia przez studenta w celu ubezpieczenia zdrowotnego przez UW;
  • aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta z dziekanatu;

Informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro ds. Pomocy Materialnej.

 

 

Obowiązkowe szkolenia:

 

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta – szkolenie online odbędzie się 24.09.2021 r.

studenci stacjonarni  godz. 12.00

studenci niestacjonarni  godz. 16.00

Link do spotkania otrzymacie Państwo najpóźniej dzień przed szkoleniem na adres mailowy. Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Zoom.

 

Szkolenie biblioteczne BUW on-line z platformy COME (więcej informacji na stronie  https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/szkolenia-biblioteczne-dla-studentow-uw/)

 

Szkolenie z korzystania z zasobów bibliotecznych na Wydziale Psychologii – szkolenie on-line

http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/szkolenie_biblioteczne.pdf

 

Szkolenie z zakresu BHP – studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać zamieszczony stronie internetowej test.

Informacje na stronie www.kampus.come.uw.edu.pl – dokładny termin podany będzie na stronie internetowej.

 

Szkolenie z zakresu Podstawy ochrony własności intelektualnej – data szkolenia zostanie podana w późniejszym terminie

 

Kontakt do Sekcji ds. studenckich, dyżur Prodziekan ds. studenckich

http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/

 

I rok stacjonarny – p. Agata Mizgalska Agata.Mizgalska@psych.uw.edu.pl

I rok niestacjonarny – p. Joanna Popow-Meissner Joanna.Popow-Meissner@psych.uw.edu.pl

 

 

 


Data publikacji: 21 września 2021