Oferta pracy: wykonawca w projekcie badawczym „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych.”

OGŁOSZENIE

na zatrudnienie WYKONAWCY w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki

(w ramach projektu SONATA BIS 7)

  

ZLECENIODAWCA

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa

REGON 24000001258

NIP: 525-001-12-66

www.psych.uw.edu.pl

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:

bilewicz@psych.uw.edu.pl

 

1. ZAKRES OGŁOSZENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie zadań wykonawcy w projekcie badawczym „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych.”

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków wykonawcy:

 1. opracowanie procedur pomiaru psychofizjologicznych (fMRI i EEG) reakcji na mowę nienawiści,
 2. opracowanie schematu eksperymentalnego badań uwzględniających pomiar fMRI i EEG,
 3. statystyczna analiza danych z fMRI i EEG – opracowanie w formie raportów i publikacji naukowych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają stopień doktora nauk społecznych, a ich rozprawa doktorska dotyczyła społecznej neuronauki
 • mają doświadczenie w badaniach neurofizjologicznych i/lub behawioralnych dotyczących empatii i przyjmowania perspektyw (udokumentowanie wcześniejszych uczestnictwem w projektach lub wcześniejszymi publikacjami)
 • są biegłe w metodologii eksperymentalnej psychologii społecznej uwzględniającej pomiar EEG lub fMRI (udokumentowane wcześniejszym uczestnictwem w projektach badawczych), w tym biegle posługują się E-Prime lub Presentation lub SPM (lub podobnymi),
 • są biegłe w nowoczesnych metodach obróbki i analizy sygnału EEG/fMRI, oraz analizy statystycznej badań neuropsychologicznych (udokumentowane uczestnictwem w projektach, lub wcześniejszymi publikacjami)

Forma zatrudnienia: zlecenie/dodatek zadaniowy do pensji

2. TERMIN REALIZACJI

od 1.09.2021 do 31.08.2023

3.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

 • zgłoszenie do konkursu,
 • życiorys z wyszczególnieniem doświadczenia we wcześniejszych projektach badawczych oraz posiadanych umiejętności,
 • wykaz publikacji dotyczących badań z wykorzystaniem miar EEG i fMRI
 • podpisaną klauzulę która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Oferty można przesyłać w formie elektronicznej na adres bilewicz@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 15.08.2021. do godziny 10.00

5.  OCENA OFERT

 • Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 4.

6.  DODATKOWE INFORMACJE

 • W celu realizacji zlecenia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy
 • Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych >>


Data publikacji: 26 lipca 2021