Finansowanie dla projektu kierowanego przez dr. hab. Marcina Rzeszutka w ramach konkursu IDUB „Nowe Idee”

Miło nam poinformować, że projekt prowadzony przez dr. hab. Marcina Rzeszutka we współpracy z doktorantką Angeliką Houn (Van Hoy) otrzymał finansowanie w ramach konkursu „Nowe Idee” realizowanego w zakresie Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Projekt nosi tytuł Profile wypalenia zawodowego i dobrostanu u psychoterapeutów w erze pandemii COVID-19: międzykulturowe badanie porównawcze oparte na podejściu zorientowanym na osobie.

Jego celem jest zbadanie roli zmiennych psychologicznych (poczucie skuteczności, nasilenie stresu towarzyszącego pandemii COVID-19), społecznych (wsparcie społeczne) oraz kulturowych (teoria wartości kulturowych Schwartza) jako korelatów wypalenia zawodowego oraz dobrostanu psychicznego wśród psychoterapeutów w 12 krajach Europy (Austria, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Hiszpania, Norwegia, Rumunia, Serbia, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania) przy kontroli szerokiej gamy zmiennych socjodemograficznych oraz czynników związanych z pracą w zawodzie psychoterapeuty.

Badacze poszukują odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób pandemia COVID-19 i stres jej towarzyszący wpłynęły na uprawianie zawodu psychoterapeuty w różnych krajach europejskich w kontekście wypalenia zawodowego i dobrostanu wśród tej grupy zawodowej. Szczególnie istotnym przedmiotem badania jest to, jaki jest udział różnic kulturowych w wyżej opisanych zależnościach. Zaobserwowano bowiem, że różnice kulturowe nie tylko kształtują cechy organizacyjne zawodu w różnych krajach, ale nawet oddziałują na rodzaj zawartej relacji terapeutycznej między psychoterapeutą a klientem.

Badanie kierowane przez dr. hab. Marcina Rzeszutka może pomóc w zidentyfikowaniu specyficznych czynników kulturowych wpływających na zdrowie psychiczne i dobrostan psychoterapeutów. Pozwoli to lepiej zrozumieć specyfikę tego zawodu szczególnie w Polsce, gdzie wciąż trwają prace nad prawnym uregulowaniem tej profesji. Dodatkowo nawiązane teraz kontakty międzynarodowe mogą owocować w przyszłości rozwojem współpracy międzyuczelnianej. W końcu, badanie to realizowane jest w dobie pandemii COVID-19, która w sposób radykalny przeobraziła pracę w wielu zawodach. 


Data publikacji: 12 lipca 2021