Zniżka czesnego na rok akademicki 2021/2022 ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce
30 lipca 2021

KIERUNKI: PSYCHOLOGIA W JĘZYKU POLSKIM I STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

 

Studenci starający się o uzyskanie zniżki czesnego powinni:

 1. Zapoznać się z uchwałą nr 11 Rady Dydaktycznej dla kierunków Psychologia i SPZ z dnia 15.06.2021 r. w sprawie zasad zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w związku z wyróżniającymi się wynikami w nauce na kierunkach Psychologia w j. polskim i SPZ http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/07/uchwalaRD2021_X_znizkiCzesnego.pdf

 

 1. „Podpiąć” przedmioty w USOSweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia.

 

 1. Złożyć podanie w USOSweb do Prodziekan ds. studenckich z prośbą o przyznanie zniżki czesnego (podpisane podanie należy dostarczyć do skrzynki Sekcji Studenckiej znajdującej się na portierni Wydziału lub wysłać pocztą).

 

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 30 września 2021 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 21 października 2021 r.

Pierwszą ratę czesnego za semestr zimowy 2021/2022 należy uiścić do dnia 30.09.2021 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Zniżek udziela Prodziekan ds. studenckich Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.


Analiza interakcji dziecko-rodzic. Wprowadzenie dla studentów, klinicystów i badaczy – nowa publikacja dr Alicji Niedźwieckiej
28 lipca 2021
Ukazała się nowa książka autorstwa dr Alicji Niedźwieckiej zatytułowana „Analiza interakcji dziecko-rodzic. Wprowadzenie dla studentów, klinicystów i badaczy”.
 
Książka przedstawia analizę interakcji dziecko–rodzic – narzędzie stosowane przez psychologów w procesie diagnozy oraz w badaniach naukowych. Celem książki jest dostarczenie Czytelnikowi podstawowych informacji teoretycznych i praktycznych, przygotowujących do używania analizy interakcji w praktyce klinicznej i w badaniach.
 
Pierwsza część książki wprowadza w zagadnienie i przedstawia kolejne kroki analizy interakcji dziecko–rodzic oraz schematy oceny interakcji stosowane w badaniach naukowych. Druga część książki opisuje rozwój kompetencji interakcyjnych niemowlęcia oraz zawiera przegląd wyników badań nad interakcjami dziecko–rodzic w grupach dzieci z wybranymi zaburzeniami rozwoju.
 
Książka jest dostępna w formie elektronicznej na stronie wydawnictwa: https://liberilibri.pl/analiza-interakcji-dziecko-rodzic

Oferta pracy: pracownik Sekcji Studenckiej
27 lipca 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatki/kandydata do pracy
w Sekcji studenckiej.

Wymiar etatu: 1/1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (po 3 miesięcznym okresie próbnym).

Opis stanowiska:

 • kompleksowa obsługa studentów i toku studiów (m.in. immatrykulacja, obsługa systemu USOS, opłaty za usługi edukacyjne),
 • redagowanie pism,
 • archiwizacja dokumentów,
 • przygotowanie raportów, sprawozdań, zestawień,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • swoboda w formułowaniu pism i komunikacji mailowej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, systematyczność, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • kilka lat doświadczenia zawodowego, szczególnie przy obsłudze klientów,
 • znajomość obsługi systemu USOS,
 • doświadczenie w pracy na uczelni.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę na pełen etat w profesjonalnym, dobrze współpracującym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia własnych kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach,
 • pracę w jednostce o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą,
 • stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne świadczenia socjalne,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dnia 23 sierpnia 2021 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: PRACOWNIK – SEKCJA STUDENCKA).

Ze względu na pandemię proces rekrutacyjny może odbyć się w całości lub częściowo zdalnie, przy użyciu aplikacji Google Meet. 

W okresach wzmożonej pandemii praca na Wydziale Psychologii UW odbywa się w trybie zdalnym lub hybrydowym, w zależności od wykonywanych zadań. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Komunikat dotyczący ubiegania się o miejsca Domach Studenta w roku akademickim 2021/22
26 lipca 2021

Komunikat Rektora w sprawie składania przez studentów i studentki oraz doktorantów i doktorantki wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2021/2022:

Na podstawie § 1 ust 2 oraz § 2 załącznika nr 5 do Regulaminu świadczeń na Uniwersytecie Warszawskim ogłasza się, co następuje:

1.Forma składania wniosku

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

 

2.Terminy składania wniosków dla studentów i studentek

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć:

a) do 9 sierpnia 2021 roku – w przypadku obecnych studentów i studentek[1];

b) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku studentów i studentek przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia)

 

3.Terminy składania wniosków dla doktorantów i doktorantek

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć:

a) do 2 sierpnia 2021 roku – w przypadku obecnych doktorantów i doktorantek;

b) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku doktorantów i doktorantek przyjętych na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

4.Terminy rozpatrywania wniosków dla studentów i studentek

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta będą rozpatrywane w następujących terminach:

a) 23 sierpnia 2021 roku – obecnym studentom i studentkom, którzy złożyli kompletny wniosek najpóźniej do 9 sierpnia 2021 roku;

b) 10 września 2021 roku – studentom i studentkom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia), którzy złożyli kompletny wniosek w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a;

c) 18 września 2021 roku – w przypadku wolnych miejsc, wszystkim studentom i studentkom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

 

5.Terminy rozpatrywania wniosków dla doktorantów i doktorantek

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta będą rozpatrywane w następujących terminach:

a) 27 sierpnia 2021 roku – obecnym doktorantom i doktorantkom, którzy złożyli kompletny wniosek najpóźniej do 2 sierpnia 2021 roku;

b) 22 września 2021 roku – doktorantom i doktorantkom przyjętym na I rok kształcenia
w Szkole Doktorskiej, którzy złożyli kompletny wniosek w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a;

c) 27 września 2021 roku – w przypadku wolnych miejsc, wszystkim doktorantom
i doktorantkom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom
, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

 

6.Kwaterowanie w domach studenta

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły kwaterować się w okresie od 15 września 2021 r. do 5 października 2021 r.

 

7.Giełda zamiany miejsc

Studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki  mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 28 sierpnia 2021 roku do 14 września 2021 roku.

 

[1] Studenci i studentki trzeciego roku I stopnia, którzy planują kontynuowanie studiów na UW powinni złożyć wnioski w tym terminie.

 

ŹRÓDŁO >> 


Oferta pracy: wykonawca w projekcie badawczym „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych.”

OGŁOSZENIE

na zatrudnienie WYKONAWCY w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki

(w ramach projektu SONATA BIS 7)

  

ZLECENIODAWCA

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa

REGON 24000001258

NIP: 525-001-12-66

www.psych.uw.edu.pl

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:

bilewicz@psych.uw.edu.pl

 

1. ZAKRES OGŁOSZENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie zadań wykonawcy w projekcie badawczym „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych.”

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków wykonawcy:

 1. opracowanie procedur pomiaru psychofizjologicznych (fMRI i EEG) reakcji na mowę nienawiści,
 2. opracowanie schematu eksperymentalnego badań uwzględniających pomiar fMRI i EEG,
 3. statystyczna analiza danych z fMRI i EEG – opracowanie w formie raportów i publikacji naukowych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają stopień doktora nauk społecznych, a ich rozprawa doktorska dotyczyła społecznej neuronauki
 • mają doświadczenie w badaniach neurofizjologicznych i/lub behawioralnych dotyczących empatii i przyjmowania perspektyw (udokumentowanie wcześniejszych uczestnictwem w projektach lub wcześniejszymi publikacjami)
 • są biegłe w metodologii eksperymentalnej psychologii społecznej uwzględniającej pomiar EEG lub fMRI (udokumentowane wcześniejszym uczestnictwem w projektach badawczych), w tym biegle posługują się E-Prime lub Presentation lub SPM (lub podobnymi),
 • są biegłe w nowoczesnych metodach obróbki i analizy sygnału EEG/fMRI, oraz analizy statystycznej badań neuropsychologicznych (udokumentowane uczestnictwem w projektach, lub wcześniejszymi publikacjami)

Forma zatrudnienia: zlecenie/dodatek zadaniowy do pensji

2. TERMIN REALIZACJI

od 1.09.2021 do 31.08.2023

3.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

 • zgłoszenie do konkursu,
 • życiorys z wyszczególnieniem doświadczenia we wcześniejszych projektach badawczych oraz posiadanych umiejętności,
 • wykaz publikacji dotyczących badań z wykorzystaniem miar EEG i fMRI
 • podpisaną klauzulę która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Oferty można przesyłać w formie elektronicznej na adres bilewicz@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 15.08.2021. do godziny 10.00

5.  OCENA OFERT

 • Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 4.

6.  DODATKOWE INFORMACJE

 • W celu realizacji zlecenia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy
 • Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych >>


Letnie warsztaty 4EU+ „Understanding and Supporting Caregiver-Child Interactions”
21 lipca 2021

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz osoby na stanowiskach post doc do udziału w bezpłatnych letnich warsztatach „Understanding and Supporting Caregiver-Child Interactions”, organizowanych przez Sojusz 4EU+

Warsztaty odbędą się w terminie 17-23 września 2021 r. na Uniwersytecie w Heidelbergu (Niemcy). 

Zgłoszenia można przesyłać do 15 sierpnia 2021 r. na adres apluta@psych.uw.edu.pl

Szczegóły poniżej.

 

The idea of the workshop

Since 2019, experts from different disciplines (medicine, psychology, cognitive neuroscience) and from different European sites (Warsaw, Milan, Copenhagen, Heidelberg) jointly investigate caregiver-child interactions in typical and atypical caregiver-child dyads. In addition, we already offered the first international seminar for students from all four sites last spring term. Now we would like to share our methodological and theoretical knowledge with even more students, meeting in person (if possible), providing stimulating theoretical discussions, practical insights into new research techniques (e.g. fMRI, EEG, fNIRS, video-microanalysis), and jointly thinking about how to promote international teaching. For BA- and MA- students who successfully apply, the EU will fund any costs for travelling and accommodation.

 

Tentative schedule

Day 1 (Friday)

 • Students will get to know each other and exchange experiences
 • Joint Dinner

Day 2 (Saturday)

 • Presentations of Group leaders and their teams (Warsaw, Milan)
 • Discussion about new research articles on caregiver-child interactions, considering different disciplinary perspectives.
 • Discussion about potential new research projects(e.g. BA /MA /PhD theses)

Days 3 (Sunday)

 • Presentation of Group leaders and their teams (Copenhagen, Heidelberg)
 • Discussion of new research articles on caregiver-child interactions, considering different disciplinary perspectives.
 • Discussion about potential new research projects(e.g. BA /MA /PhD theses)

Day 4 (Monday)

 • Introduction to SECORE and INTERACT
 • First experience with applying the coding systemin tandems
 • Reflecting on potential difficulties related to cross-cultural comparisons of corresponding data, thus actively adapting the coding scheme to become a culture-fair

Day 5 (Tuesday)

 • Tour of the new “Interaction Lab” at Heidelberg University
 • Introduction to various techniques for assessing interactive quality at the biological, physiological, neurophysiological and behavioral
 • Practicing the SECORE coding with INTERACT

Day 6 (Wednesday)

 • Group work: Developing a teaching concept for a seminar on “Understanding and supporting caregiver-child interactions” at the BA-level. This course will be held in spring 2022, and those students who want to gain teaching experience will be invited to serve as peer-teachers in this
 • Dinner together

Day 7 (Thursday)

 • Departure

 

Who is eligible to apply for funded participation?

BA- and MA-students, as well as PhD students or Postdocs with a high interest in learning about how to investigate caregiver-child interactions – preferably if they are interested in writing a thesis with one or more members of the project group as supervisors.

 

How can you apply?

Contact dr Agnieszka Pluta apluta@psych.uw.edu.pl

Please provide:

 1. Your CV and Transcript of Records
 2. A motivational letter explaining why you want to participate
 3. A statement regarding your COVID-19 protection (vaccination)

Please turn in your application until August 15th (latest!!!)

 

What happens in case of a new lockdown?

The workshop plan will be adjusted and we will provide you with a stimulating online- course.

 

What makes it worth attending?

 •  You will gain theoretical and practical expertise on caregiver-child interactions and how to investigate
 • You become part of a team that promotes collaboration within the EU
 • You have multiple international experts to discuss new research ideas with (for your thesis or just for fun)
 • You practice your
 • You may make new
 • You will get the chance to promote international teaching by helping develop the next student course for spring
 • You get a certificate for your participation which you can add to your