13. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
01 czerwca 2021

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na

13. Ogólnopolską Konferencję „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

Konferencja odbędzie się w dniach 9 – 10 czerwca w formule online.

Wydział Psychologii UW objął wydarzenie patronatem. Na konferencji wystąpią m.in. dr hab. Małgorzata Gambin oraz dr hab. Grażyna Kmita.

O konferencji:

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce profilaktyki krzywdzenia małych dzieci. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i środowisk pracujących z rodzinami i dziećmi w wieku do 6. r.ż.

Od ponad roku nasze życie rodzinne i zawodowe mocno doświadczane jest przez konsekwencje pandemii. Podczas konferencji będziemy mówić o tym, jak ta sytuacja wpływa na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie naszych podopiecznych i klientów, ale także jakim wyzwaniem jest dla profesjonalistów i jak, wykonując zawody pomocowe, zadbać o swój dobrostan i zapobiegać wypaleniu.

Podobnie jak w minionych latach, poruszymy kwestie związane z profilaktyką krzywdzenia dzieci, wspieraniem rodziców i opiekunów w tworzeniu bezpiecznej relacji z dzieckiem, wczesną interwencją w przypadku pojawienia się trudności emocjonalnych w okresie okołoporodowym czy wychowawczych.

Tegoroczna edycja wydarzenia ma dla nas wyjątkowe znaczenie, ponieważ przypada w roku 30-lecia działalności Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Cieszymy się, że przy tej okazji możemy się podzielić swoim doświadczeniem oraz czerpać z wiedzy naszych znakomitych gości.

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach wykładowych i panelach dyskusyjnych prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą:

Tessa Baradon – psychoterapeutka, psychoanalityczka dzieci i młodzieży. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania jest przywiązanie i trauma relacyjna w niemowlęctwie. W Anna Freud Centre w Londynie rozwija model psychoterapii rodzic-niemowlę. Zajmuje się również mikroanalizą interakcji między rodzicem a niemowlęciem. Od 2011 r. jest profesor wizytującą na Uniwersytecie Witwatersrand (RPA) i współpracuje przy projektach badawczych dotyczących kulturowych aspektów zdrowia psychicznego niemowląt.

Gerry Byrne – kierownik Zakładu ds. Przywiązania i Opieki Perinatalnej w Oxford Health NHS Foundation Trust w Oksfordzie, ekspert zajmujący się specjalistyczną oceną relacji rodzic-dziecko, przywiązania, oceny i leczenia rodziców krzywdzących dzieci, autor i trener Lighthouse Mentalization Based Treatment-Parenting Programme, superwizor MBT w Anna Freud Center.

Więcej informacji >>

baner


Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta/ki – stypendysty/ki w grancie SONATA NCN pt. „Poczucie własności miejsca a przywiązanie do miejsca: odmienne konsekwencje dla otwartości wobec obcych i zachowań prośrodowiskowych”

Ogłoszenie

na zatrudnienie doktoranta/ki – stypendysty/ki

w grancie SONATA NCN pt. „Poczucie własności miejsca a przywiązanie do miejsca: odmienne konsekwencje dla otwartości wobec obcych i zachowań prośrodowiskowych” kierowanym przez dr Sabinę Toruńczyk-Ruiz
(nr grantu 2020/39/D/HS6/02368)

Ludzie mogą na różne sposoby doświadczać i odnosić się do miejsc, w których mieszkają. Przywiązanie do miejsca i poczucie własności miejsca to dwa rodzaje więzi, które mogą powstać w odniesieniu do tego samego miejsca, np. kraju, miejscowości czy dzielnicy, ale mają różne cechy. Podczas gdy przywiązanie do miejsca wiąże się z emocjonalnym związkiem z miejscem, poczucie własności oznacza przekonanie, że miejsce należy do „mnie”, co implikuje prawo do decydowania o tym miejscu. Celem projektu jest zbadanie wzajemnych relacji między przywiązaniem do miejsca a poczuciem własności miejsca oraz ich różnych implikacji dla zachowań prośrodowiskowych i otwartości wobec obcych w miejscu zamieszkania. Projekt będzie starał się odpowiedzieć na trzy główne pytania: 1) Jaki jest związek między przywiązaniem do miejsca a poczuciem własności?
2) Jakie są konsekwencje obu tych uczuć dla zachowań prośrodowiskowych i niechęci wobec obcych? 3) Jaka jest rola postrzeganej odpowiedzialności i prawa do decydowania o miejscu w kształtowaniu tych relacji? Procesy te będziemy badać w kontekście miejsca zamieszkania takiego jak miasto czy dzielnica. Pytania badawcze zweryfikujemy przy zastosowaniu badań eksperymentalnych, interwencji i badań podłużnych.

Poszukujemy kandydatów chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako doktorant/ka.

Do zadań doktoranta/ki będą należały:

 • współpraca z kierownikiem projektu, asystentami badawczymi oraz innymi wykonawcami przy realizacji projektu;
 • systematyczny przegląd literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego;
 • uczestnictwo w projektowaniu badań;
 • współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych;
 • analiza statystyczna danych zebranych w trakcie projektu;
 • przygotowywanie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na podstawie przeprowadzonych badań.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 • 1) posiadanie statusu studenta/ki ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu psychologii, socjologii lub pokrewnych nauk społecznych LUB 2) posiadanie tytułu magistra psychologii, socjologii lub innych pokrewnych nauk społecznych LUB 3) bycie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego lub Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Preferowani będą kandydaci, którzy planują aplikować do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w trwającej obecnie rekrutacji (*informacje poniżej).
 • wysoka motywacja do pracy naukowej oraz pasja do prowadzenia badań z zakresu psychologii społecznej i środowiskowej;
 • biegła znajomość angielskiego w mowie i w piśmie;
 • dobra znajomość metod statystycznych, w tym umiejętność obsługi któregoś pakietu statystycznego (SPSS, MPlus, Stata lub R) oraz gotowość do doskonalenia tych umiejętności (np. w zakresie modelowania równań strukturalnych, analiz wielopoziomowych);
 • umiejętność poprawnego, logicznego pisania;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • dodatkowymi atutami będą: udział w projektach naukowych, doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych oraz udział w konferencjach naukowych.

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Wymiar pracy: oczekiwane jest zaangażowanie jak przy pełnym etacie (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich)
 • Okres zatrudnienia: 36 miesięcy
 • Rozpoczęcie projektu: nie później niż 01.12.2021
 • Stypendium w wysokości: 4500 PLN miesięcznie; do tego może dojść stypendium ze Szkoły Doktorskiej wynoszące 2371,70 PLN brutto przed oceną śródokresową i 3653,70 PLN brutto po ocenie śródokresowej (*osobna rekrutacja, informacje poniżej)
 • Dodatkowe korzyści: doktorant/ka będzie uczestniczyć w pracach w międzynarodowym zespole, w tym w wyjazdach do Uniwersytetu w Utrechcie (projekt realizowany będzie we współpracy z dr Borją Martinović). Koszty tych wyjazdów oraz uczestnictwa w konferencjach naukowych będą pokryte z grantu. Doktorant/ka otrzyma laptop do pracy, dostęp do literatury, licencji statystycznych i oprogramowania do badań.

Wymagane dokumenty:

 • CV z listą osiągnięć naukowych (tytuł pracy magisterskiej oraz promotor, udział w pracach badawczych, ewentualne publikacje, czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, wyróżnienia, nagrody) i opisem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. poziom znajomości angielskiego, jakie analizy kandydat/ka potrafi wykonać, jakie programy potrafi obsługiwać)
 • podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych – POBIERZ 
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych (maksymalnie jedna strona)
 • próbka tekstu analitycznego (np. rozdział pracy magisterskiej) w języku polskim lub angielskim
 • mile widziany będzie list rekomendacyjny od pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora nauk

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 16.06.2021 na adres saja@psych.uw.edu.pl z tytułem wiadomości „Zatrudnienie w projekcie Sonata”.

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dodatkowe informacje:

 1. Docelowo stypendysta/ka ma zostać uczestnikiem Szkoły Doktorskiej UW. Preferowani będą kandydaci chcący napisać pracę doktorską na temat związany z projektem.
 2. Aby otrzymywać zarówno stypendium z grantu, jak i ze Szkoły Doktorskiej, konieczne jest dostanie się do Szkoły Doktorskiej w zwykłej rekrutacji.
 3. Kandydaci, którzy nie są jeszcze uczestnikami Szkoły Doktorskiej UW, powinni skontaktować się ze mną przed aplikowaniem do Szkoły (rekrutacja do Szkół Doktorskich UW zamyka się 28.06.2021). Informacje o aktualnej rekrutacji do Szkół Doktorskich UW są zamieszczone na stronie https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/rekrutacja/
 4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25.06.2021