Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu NCN OPUS-20

Nazwa jednostki: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: stypendium naukowe dla doktoranta

Szczegółowy opis: Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu NCN OPUS-20

Tytuł projektu: Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Szyszka w porozumieniu z dr hab. Marcinem Rzeszutkiem (partner ze strony UW).

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia łącznie do max. 30 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: 01 sierpnia 2021 r.

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Wymagania:

(i) obroniona praca magisterska w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia;

(ii) status doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia;

(iii) dorobek naukowy (tj. co najmniej jedna publikacja naukowa indeksowana na liście MEIN; wystąpienia konferencyjne, udział w innych projektach badawczych, najlepiej charakterze międzynarodowym);

(iv) pełnej dyspozycyjności, tj. pełna dostępność telefoniczna i mailowa z kierownikami projektu, nieraz do 7 dni w tygodni. Dodatkowo oczekujemy dostępności w tygodniu do wyjazdów również poza Warszawę, celem rekrutacji osób badanych do projektu;

(v) biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie;

(vi) znajomość narzędzi badawczych do prowadzenia badań ankietowych oraz znajomość statystyki w zakresie umożliwiającym poprawny dobór próby oraz testowanie hipotez,

(vii) bardzo dobra komunikatywność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz efektywnego zarządzania czasem, jak również wysoka sumienność w wykonywanych zadaniach i zdolność do pracy pod presją czasową;

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Ekonomii Międzynarodowej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w ramach projektu NCN OPUS-20 „Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce.“ (UMO-2020/39/B/HS4/00032).

Do obowiązków Stypendysty należeć będzie:

(i) skuteczne nawiązywanie kontaktów (mailem, telefonicznie, niekiedy osobiście) z przedstawicielami spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie celem zachęcenia do uczestnictwa w procesie badawczym prowadzonym przez wyłonioną do współpracy agencję badawczą oraz ścisła współpraca z tą agencją w przeprowadzaniu wywiadów i/lub badań ankietowych wśród członków zarządów tych spółek,

(ii) systematyczny przegląd literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego i uczestnictwo w projektowaniu badań;

(iii) współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych;

(iv) pomoc w organizacji wizyt studyjnych i/lub konferencji naukowych w Polsce związanych z przyjazdem do Polski wykonawców projektu z Włoch

(v) opracowanie i wizualizację wyników badań prowadzonych w ramach projektu, jak również przygotowanie wyników do publikacji lub prezentacji konferencyjnych,

(vi) inne zadania wyznaczane ad hoc przez Kierownika Projektu związane z realizacją projektu.

Zadania Stypendysty będą realizowane w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz pozostałymi wykonawcami. Od stypendysty wymagana będzie dyspozycyjność i elastyczność w dostosowaniu się do czasu pracy pozostałych członków zespołu.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 6 lipiec 2021, 10:59
Forma składania ofert: email na adres: aszysz1@sgh.waw.pl oraz marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

  • Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Wymiar pracy: oczekiwane jest zaangażowanie jak przy pełnym etacie (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich), oczekiwana dyspozycyjność i elastyczność w dostosowaniu się do czasu pracy pozostałych członków zespołu.
  • Okres stypendium – 6 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2021 z możliwością przedłużenia łącznie do 30 miesięcy.
  • Wynagrodzenie: stypendium w wysokości: 5000 zł miesięcznie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • list motywacyjny;
  • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis lub plik powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach,
  • listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych lub opis zamierzeń badawczych w ramach studiów doktoranckich;
  • kopie uzyskanych dyplomów,

Zastrzega się możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany kontaktowy adres e-mail z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się pomiędzy 12-16 lipca 2021. 

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej. Zastrzega się możliwość niewyłonienia żadnego kandydata i powtórzenia konkursu.

 

 


Data publikacji: 28 czerwca 2021