Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu NCN OPUS-20
28 czerwca 2021

Nazwa jednostki: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: stypendium naukowe dla doktoranta

Szczegółowy opis: Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu NCN OPUS-20

Tytuł projektu: Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Szyszka w porozumieniu z dr hab. Marcinem Rzeszutkiem (partner ze strony UW).

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia łącznie do max. 30 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: 01 sierpnia 2021 r.

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Wymagania:

(i) obroniona praca magisterska w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia;

(ii) status doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia;

(iii) dorobek naukowy (tj. co najmniej jedna publikacja naukowa indeksowana na liście MEIN; wystąpienia konferencyjne, udział w innych projektach badawczych, najlepiej charakterze międzynarodowym);

(iv) pełnej dyspozycyjności, tj. pełna dostępność telefoniczna i mailowa z kierownikami projektu, nieraz do 7 dni w tygodni. Dodatkowo oczekujemy dostępności w tygodniu do wyjazdów również poza Warszawę, celem rekrutacji osób badanych do projektu;

(v) biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie;

(vi) znajomość narzędzi badawczych do prowadzenia badań ankietowych oraz znajomość statystyki w zakresie umożliwiającym poprawny dobór próby oraz testowanie hipotez,

(vii) bardzo dobra komunikatywność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz efektywnego zarządzania czasem, jak również wysoka sumienność w wykonywanych zadaniach i zdolność do pracy pod presją czasową;

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Ekonomii Międzynarodowej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w ramach projektu NCN OPUS-20 „Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce.“ (UMO-2020/39/B/HS4/00032).

Do obowiązków Stypendysty należeć będzie:

(i) skuteczne nawiązywanie kontaktów (mailem, telefonicznie, niekiedy osobiście) z przedstawicielami spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie celem zachęcenia do uczestnictwa w procesie badawczym prowadzonym przez wyłonioną do współpracy agencję badawczą oraz ścisła współpraca z tą agencją w przeprowadzaniu wywiadów i/lub badań ankietowych wśród członków zarządów tych spółek,

(ii) systematyczny przegląd literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego i uczestnictwo w projektowaniu badań;

(iii) współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych;

(iv) pomoc w organizacji wizyt studyjnych i/lub konferencji naukowych w Polsce związanych z przyjazdem do Polski wykonawców projektu z Włoch

(v) opracowanie i wizualizację wyników badań prowadzonych w ramach projektu, jak również przygotowanie wyników do publikacji lub prezentacji konferencyjnych,

(vi) inne zadania wyznaczane ad hoc przez Kierownika Projektu związane z realizacją projektu.

Zadania Stypendysty będą realizowane w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz pozostałymi wykonawcami. Od stypendysty wymagana będzie dyspozycyjność i elastyczność w dostosowaniu się do czasu pracy pozostałych członków zespołu.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 6 lipiec 2021, 10:59
Forma składania ofert: email na adres: aszysz1@sgh.waw.pl oraz marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wymiar pracy: oczekiwane jest zaangażowanie jak przy pełnym etacie (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich), oczekiwana dyspozycyjność i elastyczność w dostosowaniu się do czasu pracy pozostałych członków zespołu.
 • Okres stypendium – 6 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2021 z możliwością przedłużenia łącznie do 30 miesięcy.
 • Wynagrodzenie: stypendium w wysokości: 5000 zł miesięcznie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • list motywacyjny;
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis lub plik powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach,
 • listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych lub opis zamierzeń badawczych w ramach studiów doktoranckich;
 • kopie uzyskanych dyplomów,

Zastrzega się możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany kontaktowy adres e-mail z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się pomiędzy 12-16 lipca 2021. 

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej. Zastrzega się możliwość niewyłonienia żadnego kandydata i powtórzenia konkursu.

 

 


Dr Paulina Górską laureatką stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2021
24 czerwca 2021
Miło nam poinformować, że dr Paulina Górska została jedną z laureatek stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
 
Spośród 1835 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium Ministerstwo Edukacji i Nauki wyłoniło grupę 217 młodych naukowców, w tym 52 doktorantów, którzy otrzymali  stypendium.
 
Oficjalny komunikat >>

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski)
23 czerwca 2021
↓ English below
Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615).
 • Numer sprawy: WPs.250/07/2021
 • Stanowisko: Adiunkt
 • Grupa stanowisk: badawcza
 • Dyscyplina naukowa: psychologia, językoznawstwo
 • Słowa kluczowe: psycholingwistyka rozwojowa, wielojęzyczność, neuroobrazowanie
 • Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium): umowa o pracę
 • Wymiar etatu: cały etat badawczy
 • Liczba stanowisk: 1
 • Wynagrodzenie: do 7600 PLN brutto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia)
 • Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r. lub najbliższy możliwy termin po tej dacie
 • Okres zatrudnienia: do 24 miesięcy (w zależności od momentu rozpoczęcia pracy i ostatecznej daty zakończenia projektu)
 • Termin nadsyłania zgłoszeń:  26 lipca 2021, godz. 12.00 czasu warszawskiego (CEST)
 • Termin ogłoszenia wyników: 26 sierpnia 2021

Pełna treść oferty wraz z załącznikiem RODO >>

Applications are invited for the position of a post-doctoral research fellow in the second work package (WP2) of the project entitled “Polish and Norwegian language and world knowledge development in mono- and multilingual children” (PolkaNorski) founded by Norwegian
Financial Mechanism for the period 2014-2021 (No. of agreement with the National Science Centre in Poland UMO-019/34/H/HS6/00615).

Read more (pages 9-16) >>


Komunikat dot. parametryzacji. Szkolenie z procedury podpięcia publikacji w PBN z ORCID

Na UW rozpoczynają się przygotowania do ewaluacji nauki za lata 2017-2021. Z tej okazji będą Państwo proszeni o zgłaszanie najnowszych publikacji, sprawdzanie PBNu, ORCIDu, dosyłanie oświadczeń itp. Najbardziej intensywne działania będą podejmowane jesienią.

Dzisiaj uprzejmie prosimy o połączenie Państwa KAŻDEJ publikacji w PBN z ORCIDem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa, jedynie publikacje, które są połączone z ORCIDem mogą zostać wykazane przez jednostkę w ewaluacji. Brak takiego połączenia powoduje, że dana publikacja nie będzie brana pod uwagę przez system ministerialny.

PBN umożliwia każdemu naukowcowi przemigrowanie publikacji do ORCIDu lub ściągnięcie publikacji z ORCIDu. Obecnie repozytorium PBN powinno zawierać wszystkie zgłoszone przez Państwa publikacje do 2020 r. włącznie (rok 2021 dopiero będziemy uzupełniać z czasem). Część z nich znajduje się już w Państwa profilach, a część każdy pracownik będzie musiał sobie sam podpiąć do swojego profilu, a następnie sparować z ORCIDem lub ściągnąć z ORCIDu i podpiąć do swojego profilu. Należy sparować z ORCIDem każdą publikację od 2017 roku. 

W załączeniu znajduje się instrukcja ze screenami, z której mogą Państwo skorzystać – POBIERZ 
 
Oprócz tego zaplanowaliśmy krótkie szkolenie we wtorek 29.06 o godzinie 15.15 na ZOOMie pod linkiem: https://us02web.zoom.us/j/2398706795
 
Podczas szkolenia udostępnimy ekran z PBNem tak, aby można wspólnie prześledzić czynności krok po kroku. Przed spotkaniem proszę jedynie sprawdzić czy działa u Państwa logowanie do PBN.
 
Prosimy o połączenie publikacji PBN z ORCIDem do dnia 15.07.2021. Po zakończonych działaniach prosimy o przesłanie informacji, że już zakończyli Państwo pracę na adres dean@psych.uw.edu.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Marty Cudnej-Kaczorowskiej (dean@psych.uw.edu.pl), asystentki Dziekana Wydziału Psychologii, lub prof. Marcina Zajenkowskiego (zajenkowski@psych.uw.edu.pl), Koordynatora ds. ewaluacji dyscypliny psychologia.


Dr Mateusz Płatos laureatem konkursu PFRON „Otwarte Drzwi”
22 czerwca 2021

Dr Mateusz Płatos zajął I miejsce w kategorii najlepszych prac doktorskich XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON „Otwarte Drzwi”. 

Nagrodzona praca nosi tytuł „Rozumienie przyjaźni oraz doświadczenia z nią związane u młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz rozwijających się typowo” i została obroniona w 2019 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Pisuli.

W konkursie wzięli udział autorzy 8 rozpraw doktorskich i 36 prac magisterskich. Tematem badawczym zgłaszanych na konkurs prac jest niepełnosprawność w wymiarach: zdrowotnym, zawodowym i społecznym, a także rozwiązania technologiczne służące osobom z niepełnosprawnościami. 

Komunikat PFRON >> 

 

Dr Mateusz Płatos odbiera nagrodę z rąk prezesa zarządu PFRON


I miejsce dla psychologii na UW w Rankingu „Perspektywy 2021”

Z dumą informujemy, że studia na Wydziale Psychologii UW piąty raz z rzędu uznane zostały za najlepsze wśród studiów psychologicznych w kraju według Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektywy”! 

Według opublikowanego dziś raportu najlepszą uczelnią akademicką w Polsce jest Uniwersytet Jagielloński, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Warszawski. Jednakże to UW jest liderem pod względem największej liczby najlepszych kierunków studiów – prowadzi ich aż 23. Za nim jest Politechnika Warszawska (17 kierunków) i UJ (15 kierunków).

Pełna lista rankingowa >>