Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie psychologii klinicznej dziecka | Position of assistant professor in the field of clinical child psychology (1 full research/teaching position)

↓ English below

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko na stanowisko adiunkta w zakresie psychologii klinicznej dziecka (pełny etat badawczo-dydaktyczny). 

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

  • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie psychologii lub w dyscyplinie pokrewnej,
  • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwie prace w wysoko punktowanych czasopismach z wykazów ministerialnych (publikacja do roku 2018 włącznie wg „starego” wykazu czasopism naukowych MNiSW – min. 30 pkt.; publikacje późniejsze wg „nowego” wykazu czasopism – w czasopismach wycenionych na min. 100 pkt.),
  • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie psychologii klinicznej dziecka,
  • posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychologii klinicznej dziecka,
  • posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe,
  • spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).
 • Więcej informacji
 • Formularz dla kandydatów
 • Zasady przeprowadzania konkursu

Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of assistant professor in the field of clinical child psychology (1 full research/teaching position)

Candidates are required to have:

  • PhD in psychology or in a related field,
  • published during the last four years at least two articles in journals with a high number of points according to the Polish Ministry publication index (an article published till 2018 at least 30 points according to the “old” Ministry list; an article published later at least 100 points according to the “new” Ministry list),
  • documented research experience in the field of clinical child psychology,
  • documented teaching experience in the field of clinical child psychology,
  • documented international experience,
  • fulfilled requirements listed in the par. 113 of the national higher education and science act, dated 20 July 2018 ( U. z 2021 r. poz. 478 with amendments).
 • More information
 • Form for candidates
 • Detailed rules and the procedure of conducting contests

Data publikacji: 26 kwietnia 2021