Pierwsze zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji do zwalczania mowy nienawiści i agresji w sieci – badania zespołu prof. Michała Bilewicza
29 kwietnia 2021

W najnowszym (majowym) numerze czasopisma „Aggressive Behavior” ukazał się artykuł zespołu pod kierownictwem prof. Michała Bilewicza, opisujący pierwsze zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) do zwalczania mowy nienawiści i agresji w sieci.

W badaniach zastosowano bota (sztucznie stworzone konto posługujące się językiem w sposób automatyczny), który konfrontował się z wypowiedziami zawierającymi przemoc językową na kanałach jednego z mediów społecznościowych (reddit). Bot w systematyczny sposób komunikował dezaprobatę stosując jeden z kilku znanych psychologicznych mechanizmów ograniczających użycie mowy nienawiści (odwołując się do empatii bądź norm społecznych).

Badanie wykazało, że nawet jednorazowa konfrontacja z botem zmniejszała hejterską aktywność z danego konta w ciągu kolejnego miesiąca po spotkaniu z botem (zarówno w porównaniu do aktywności sprzed konfrontacji, jak i w porównaniu do kont, które nie natrafiły na bota). Interwencja dowodzi, że spokojne i empatyczne, choć stanowcze reagowanie na nienawistne wypowiedzi w internecie może skłonić hejterów do powstrzymania swojej aktywności bądź znaczącej zmiany sposobu komunikowania się w sieci.

Badania prowadzone były we współpracy z Samurai Labs, czołowym polskim start-upem działającym w obszarze sztucznej inteligencji, a projekt dofinansowany był ze środków grantu NCN Sonata Bis kierowanego przez prof. Michała Bilewicza.

Link do artykułu >>


Zaproszenie do publikacji w Psychology of Language and Communication

Powstałe w 1997 na naszym Wydziale czasopismo naukowe Psychology of Language and Communication poświęcone jest badaniom różnych aspektów języka i procesów komunikacji zarówno u dorosłych jak i dzieci.

Psychology of Language and Communication reprezentuje szeroki profil tematyczny uwzględniający wiele dziedzin, dyscyplin i metodologii z obszaru języka i komunikacji. Publikujemy artykuły podejmujące takie zagadnienia, jak: używanie i rozumienie języka, poznawcze i społeczne podstawy języka, rozwój językowy, dwu- i wielojęzyczność, zaburzenia językowe i zaburzenia kompetencji komunikacyjnej, komunikacja w internecie i mediach społecznościowych, komunikacja człowiek-maszyna, analiza dyskursu, badania korpusowe, czy społeczna percepcja języka.

Okładka czasopisma

Psychology of Language and Communication jest czasopismem o międzynarodowym zasięgu, publikującym artykuły w j. angielskim według modelu Open Access. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych czasopism naukowych na świecie, nie tylko dostęp, ale i publikacja artykułów jest w pełni darmowa.

Jako nowa redakcja, pragniemy reprezentować najlepsze praktyki publikacyjne oraz oferować międzynarodową przestrzeń do wymiany naukowej.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej (https://sciendo.com/journal/plc) oraz śledzenia nas na Twitterze (https://twitter.com/PsychologyofLa1), a także do publikacji na naszych łamach!

 

Redaktor naczelna:

dr hab. Karolina Hansen, Wydział Psychologii UW

Redakcja:

Marta Białecka-Pikul, Uniwersytet Jagielloński

Megan Birney, University of Chester at University Centre Shrewsbury, United Kingdom

Agnieszka Dębska, Polska Akademia Nauk

Ewa Haman, Wydział Psychologii UW

Kayla Jordan, Harrisburg University of Science and Technology

Agnieszka Kałdonek-Crnjakocić, Uniwersytet Warszawski

Piotr Kałowski, Wydział Psychologii UW

Nigel Mantou Lou, University of Victoria

Agnieszka Piskorska, Uniwersytet Warszawski

Joanna Rączaszek-Leonardi, Wydział Psychologii UW

Marta Szreder, United Arab Emirates University

Małgorzata Szupica-Pyrzanowska,Uniwersytet Warszawski

 


Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego
26 kwietnia 2021

„Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego” to dokument wpisujący się w wartości i standardy etyczne UW, wśród których znajduje się m.in. wzajemny szacunek i równe traktowanie wszystkich członków społeczności akademickiej oraz brak akceptacji dla molestowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Publikacja zawiera zasady i procedury, obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dot. przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.:

 • definicji i przykładów molestowania seksualnego,
 • sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej,
 • możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich,
 • niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.

Więcej: https://www.uw.edu.pl/przeciwdzialanie-molestowaniu-seksualnemu-na-uczelni-informator-uniwersytetu-warszawskiego/

Informator w wersji pdf: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/informator-uw-o-przeciwdzialaniu-molestowaniu-seksualnemu-2021.pdf

Wkrótce Informator będzie również dostępny w wersji angielskiej oraz w wersji dla osób posługujących się programami do odczytu ekranu.


Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie psychologii klinicznej dziecka | Position of assistant professor in the field of clinical child psychology (1 full research/teaching position)

↓ English below

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko na stanowisko adiunkta w zakresie psychologii klinicznej dziecka (pełny etat badawczo-dydaktyczny). 

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

  • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie psychologii lub w dyscyplinie pokrewnej,
  • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwie prace w wysoko punktowanych czasopismach z wykazów ministerialnych (publikacja do roku 2018 włącznie wg „starego” wykazu czasopism naukowych MNiSW – min. 30 pkt.; publikacje późniejsze wg „nowego” wykazu czasopism – w czasopismach wycenionych na min. 100 pkt.),
  • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie psychologii klinicznej dziecka,
  • posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychologii klinicznej dziecka,
  • posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe,
  • spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).
 • Więcej informacji
 • Formularz dla kandydatów
 • Zasady przeprowadzania konkursu

Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of assistant professor in the field of clinical child psychology (1 full research/teaching position)

Candidates are required to have:

  • PhD in psychology or in a related field,
  • published during the last four years at least two articles in journals with a high number of points according to the Polish Ministry publication index (an article published till 2018 at least 30 points according to the “old” Ministry list; an article published later at least 100 points according to the “new” Ministry list),
  • documented research experience in the field of clinical child psychology,
  • documented teaching experience in the field of clinical child psychology,
  • documented international experience,
  • fulfilled requirements listed in the par. 113 of the national higher education and science act, dated 20 July 2018 ( U. z 2021 r. poz. 478 with amendments).
 • More information
 • Form for candidates
 • Detailed rules and the procedure of conducting contests

Konkurs na stanowisko adiunkta (pełny etat badawczo-dydaktyczny) | Position of assistant professor (1 full research/teaching position)

↓ English below

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (pełny etat badawczo-dydaktyczny).

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

  • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie psychologii lub w dyscyplinie pokrewnej,
  • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwie prace w wysoko punktowanych czasopismach z wykazów ministerialnych (publikacja do roku 2018 włącznie wg „starego” wykazu czasopism naukowych MNiSW – min. 30 pkt.; publikacje późniejsze wg „nowego” wykazu czasopism – w czasopismach wycenionych na min. 100 pkt.),
  • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie psychologii lub kognitywistyki,
  • posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychologii lub kognitywistyki,
  • posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe,
  • spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of assistant professor (1 full research/teaching position).

Candidates are required to have:

  • PhD in psychology or in a related field,
  • published during the last four years at least two articles in journals with a high number of points according to the Polish Ministry publication index (an article published till 2018 at least 30 points according to the “old” Ministry list; an article published later at least 100 points according to the “new” Ministry list),
  • documented research experience in the field of psychology or cognitive science,
  • documented teaching experience in the field of psychology of cognitive science,
  • documented international experience,
  • fulfilled requirements listed in the par. 113 of the national higher education and science act, dated 20 July 2018 ( U. 2021 poz. 478 with amendments).

Seminarium Psychologiczne: Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u osób dorosłych w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce. Wyniki z pięciu fal badania podłużnego
22 kwietnia 2021

Zapraszamy na kolejne Seminarium Psychologiczne organizowane przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia. Tym razem spotkamy się 4 maja o godzinie 14:00, a naszą gościnią będzie dr hab. Małgorzata Gambin, która przedstawi wystąpienie pt. „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u osób dorosłych w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce. Wyniki z pięciu fal badania podłużnego”. Szczegółowy opis wydarzenia znajduje się poniżej. Wstęp wolny. 

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/87571167299

Seminaria Psychologiczne (Seminaria Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego) to cykl otwartych spotkań o charakterze naukowym skierowanych do pracowników, doktorantów i studentów, których głównym obszarem zainteresowań badawczych są szeroko rozumiane kwestie funkcjonowania psychologicznego ludzi i zwierząt. Seminaria odbywają się w każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca o godzinie 14:00 i organizowane są przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim.

Opis wystąpienia:

Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u osób dorosłych w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce. Wyniki z pięciu fal badania podłużnego

Pandemia COVID-19 wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi na całym świecie oraz wieloma nagłymi zmianami w codziennym funkcjonowaniu. Polacy doświadczyli na samym początku pandemii wielu zmian i wyzwań, które wymagały szybkiej zdolności do adaptacji, a następnie musieli i nadal muszą mierzyć się z przedłużającym się poczuciem niepewności, zagrożenia i kolejnymi zmianami. Celem projektu było zbadanie nasilenia oraz uwarunkowań objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie pandemii COVID-19. Badanie składa się z pięciu fal przeprowadzonych za pośrednictwem panelu internetowego w maju, czerwcu, lipcu, grudniu 2020 roku i kwietniu 2021 roku. W pierwszej fali badania wzięło udział 1179 osób i była to reprezentatywna próba dorosłych mieszkańców Polski pod względem wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania. W drugiej fali udało się ponownie dotrzeć do 1014 osób, w trzeciej fali do 857 osób, w czwartej fali do 688 osób, a w piątej fali do 604 osób. W trakcie wystąpienia po raz pierwszy zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki uwzględniające piątą, kwietniową falę badania. Przedstawione zostanie (i) w jaki sposób zmieniało się nasilenie objawów depresji, lęku uogólnionego oraz poczucia zagrożenia COVID-19 w trakcie pięciu fal badania (między majem 2020 a kwietniem 2021 roku), (ii) jaki procent kobiet i mężczyzn znajdował się w grupie ryzyka klinicznego nasilenia depresji i lęku uogólnionego w różnych punktach czasowych pandemii, oraz (iii) jakie są najważniejsze predyktory objawów depresji i lęku uogólnionego. Wyniki badania zostaną zaprezentowane na tle oraz z odniesieniem do wybranych innych badań prowadzonych przez grupę badawczą Psychologiczne Aspekty Pandemii.