Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2021”
12 stycznia 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie  studentów, którzy poprzez swoją aktywną postawę      i budowanie porozumienia między kulturami wzbogacają polskie środowisko akademickie. Kapituła Konkursu    wybierze    najlepszych    obcokrajowców    studiujących    w    uczelniach     publicznych     i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Study in Poland”.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. 

Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że zwycięzcy konkursu są znakomitymi „ambasadorami” uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje uczelniom znakomitą możliwość zaprezentowania ich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem Prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2021 nastąpi w lutym podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2020 r.

 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej konkursu.


Wpływ pandemii COVID 19 na zachowania konsumentów związane z konsumpcją żywności – raport
11 stycznia 2021
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z międzynarodowych badań EIT Food dotyczących wpływu pandemii COVID 19 na zachowania konsumentów związane z konsumpcją żywności. Na Uniwersytecie Warszawskim projekt jest realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Dominiki Maison. Zespół z UW jest odpowiedzialny za badania realizowane w Polsce oraz organizację i analizę wyników badań jakościowych z konsumentami.
 
Celem projektu było opracowanie możliwych scenariuszy długotrwałych zmian w zachowaniach konsumentów związanych z konsumpcją żywności pod wpływem COVID19. Scenariusze zmian zostaną przedstawione podmiotom związanym z sektorem spożywczym w Europie – producentom, sprzedawcom, właścicielom dużej i małej gastronomii. Uzyskana wiedza ułatwi im dostosowanie swoich przyszłych działań do potrzeb i zwyczajów konsumentów.
 
W celu opracowania scenariuszy zmian, w ramach projektu zostały przeprowadzone:
  • badania ilościowe, w których wzięło udział 5000 konsumentów z 10 krajów europejskich (Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania)
  • badania jakościowe z konsumentami z 5 krajów europejskich (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania)
  • warsztaty z przedstawicielami firm z sektora żywności w 5 krajach europejskich (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania).

Link do pełnego raportu >>

Więcej informacji o projektach EIT-Food realizowanych na Wydziale Psychologii UW >> 

 


Dr hab. Karolina Hansen współredaktorką numeru specjalnego Journal of Language and Social Psychology

Czasopismo Journal of Language and Social Psychology świętuje właśnie swoje 40-lecie. Z tej okazji polecamy numer specjalny pod redakcją założyciela czasopisma prof. Howarda Giles’a z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara i dr hab. Karoliny Hansen z Wydziału Psychologii UW.

Numer zawiera, poza inspirującym wstępem i zakończeniem, osiem artykułów w krótki i przystępny sposób podsumowujących różne obszary badań nad językiem z punktu widzenia psychologii społecznej. Każdy z artykułów został napisany przez osoby specjalizujące się w metodologii ilościowej oraz w metodologii jakościowej i przedstawia stan obecny danego obszaru oraz spojrzenie w przyszłość. Omawiane obszary to m.in. emocje w języku, mowa nienawiści, język Internetu, czy też wielojęzyczność i nauka języków obcych.

Link do czasopisma:

https://journals.sagepub.com/toc/jlsa/current


Objawy depresyjne i lękowe wśród Polaków w trakcie pandemii – nowy artykuł zespołu dr Małgorzaty Gambin
Informujemy, że właśnie ukazał się artykuł opracowany przez jeden z naszych zespołów badających psychologiczne aspekty pandemii (zespół pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Gambin) w czasopiśmie Comprehensive Psychiatry.
 
Główne wnioski z artykułu są następujące:
 
☑️ Młodsze osoby dorosłe (w wieku 18-29 i 30-44 lat) doświadczały wyższego poziomu objawów depresji i lęku uogólnionego niż osoby starsze (w wieku 45-59 i 60-85 lat) podczas wiosennego lockdownu w Polsce.
☑️ Trudności doświadczane w domu (trudne relacje z bliskimi, poczucie braku prywatności, zmęczenia nadmiarem obowiązków) były jednymi z najsilniejszych predyktorów objawów depresji i lęku uogólnionego we wszystkich grupach wiekowych podczas lockdownu.
☑️ Strach i niepewność związane z rozprzestrzenianiem się wirusa były jednymi z najważniejszych predyktorów objawów depresji i lęku uogólnionego we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem najmłodszych osób dorosłych (w wieku 18-29 lat) w czasie lockodwnu.
☑️ Trudności doświadczane w związku z restrykcjami poza domem (niewygoda związana z noszeniem masek, ograniczenia w robieniu zakupów, poczucie ograniczenia własnej autonomii i niezależności) były jednymi z najważniejszych predyktorów dystresu emocjonalnego tylko u najmłodszych dorosłych (18-29 lat) w trakcie wiosennego lockdownu w Polsce.
 
Zapraszamy do lektury całego artykułu:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X2030064X?fbclid=IwAR0-ar7ooSVFD2HRtjjX039YPCMn1CwvQpGv61M4EK5atsCciPo-61PadyM

Artykuł współautorstwa dr Aleksandry Bali w Journal of Clinical Neuroscience

W grudniu 2020 w czasopiśmie Journal of Clinical Neuroscience ukazał się artykuł będący owocem naukowej i klinicznej współpracy dr Aleksandry Bali z Wydziału Psychologii UW oraz dr Tomasza Dziedzica z Kliniki Neurochirurgii WUM.

W artykule opisano autorską procedurę badania struktur neuronalnych odpowiedzialnych za umiejętność grania na instrumentach klawiszowych, za pomocą śródoperacyjnej stymulacji kory mózgowej.

Tego rodzaju badania, prowadzone przez zespół neuropsychologów i neurochirurgów, mają na celu zlokalizowanie korowych i podkorowych obszarów mózgu odpowiedzialnych za określone funkcje. Prowadzone są u pacjentów operowanych w znieczuleniu miejscowym, u których występuje duże ryzyko pooperacyjnego deficytu. Tego typu badanie, wykraczające poza standardową procedurę neurochirurgiczną, najczęściej dotyczy funkcji językowych i motorycznych, rzadziej wzrokowo-przestrzennych. Badanie zdolności muzycznych jest rzadkością, co znajduje odzwierciedlenie w bardzo małej liczbie publikacji naukowych na ten temat.

W artykule opisano przypadek pacjentki amatorsko grającej na instrumentach klawiszowych. Śródoperacyjna stymulacja mózgu pozwoliła na zlokalizowanie obszarów krytycznych dla umiejętności grania, co pozwoliło na bezpieczne usunięcie patologii i pełne zachowanie zagrożonej funkcji.

Link do artykułu:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33317886/


Ewaluacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21

Zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, w bieżącym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych będą realizowane we wszystkich jednostkach naszego Uniwersytetu przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS.

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przekazała nam już szczegółowe informacje, które znajdują się poniżej.

Ankiety ewaluacyjne będą aktywne w okresie od 11.01. do 31.01.2021 r.

Studenci będą mogli wypełnić ankietę w serwisie USOSweb lub używając aplikacji mobilnej USOS.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

UWAGA: do wypełnienia ankiety w aplikacji mobilnej konieczne jest jej zaktualizowanie do najnowszej wersji!

W przypadku zajęć realizowanych w formie synchronicznej, prowadzący zajęcia będą Państwa prosić o wypełnienie ankiety podczas przedostatnich lub ostatnich zajęć (zajmuje to około 15 minut).

W przypadku zajęć prowadzonych w formie asynchronicznej lub zajęć, które już się zakończyły, prowadzący zajęcia będą przypominać Państwu o prośbie dot. wypełnienia ankiet m.in. poprzez wysłanie informacji przez USOS.