Weź udział w badaniu – wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne i samopoczucie dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym (1-6 lat) oraz ich rodzin
16 listopada 2020

Zapraszamy do wypełnienia ankiety internetowej „COVID-19 A MAŁE DZIECI”, dzięki której będziemy mogli lepiej zrozumieć jak pandemia wpływa na rozwój małych dzieci. Chcemy poznać wyzwania i trudności, ale także pozytywne doświadczenia rodzin. Dzieląc się doświadczeniem swojej rodziny, możesz pomóc innym rodzicom, wychowawcom i pracownikom służby zdrowia dowiedzieć się, jak najlepiej wspierać małe dzieci, przedszkolaki i ich rodziny podczas pandemii COVID-19. 

Wejdź na stronę badania, aby wyrazić swoją opinię: https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4N4SvWQE7QKYoh  

Będziemy także wdzięczni za dalsze udostępnianie tej informacji. 

Badanie jest realizowane w ramach sojuszu badawczego „Psychologiczne aspekty epidemii” – więcej informacji 


Poradnik dla studentów ze spektrum autyzmu
10 listopada 2020

Uniwersytet Warszawski przygotował projekt mający na celu wsparcie studentów ze spektrum autyzmu. Na czym polegają zaliczenia i egzaminy? Gdzie zgłosić się po wsparcie? Na te pytania ma odpowiedzieć poradnik stworzony przez ekspertów z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Wydziału Psychologii UW.

W efekcie współpracy specjalistów z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW oraz z Wydziału Psychologii UW powstał poradnik „Autism & Uni UW” – uniwersytecka strona internetowa zawierająca informacje dla studentów ze spektrum autyzmu, szczególnie tych, którzy rozpoczęli naukę na uczelni.

Można w nim znaleźć m.in. praktyczne wskazówki na temat życia akademickiego, informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na UW oraz wywiady z wykładowcami i konsultantami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest adaptacją anglojęzycznej publikacji przygotowanej przez Leeds Beckett University. Poradnik został dostosowany do warunków polskich i realiów Uniwersytetu Warszawskiego przez zespół w składzie: dr Mateusz Płatos (Wydział Psychologii UW i BON UW), Katarzyna Płucienniczak (BON UW), Iwona Nowakowska (BON UW) oraz prof. Ewa Pisula (Wydział Psychologii UW).

– Osoby ze spektrum autyzmu chcą być przygotowane na wyzwania związane z nowym środowiskiem, jakim jest uniwersytet. Na czym polegają zaliczenia i egzaminy? Gdzie zgłosić się po wsparcie? Na te pytania ma odpowiedzieć nasz poradnik ­– mówi dr Mateusz Płatos, specjalista ds. spektrum autyzmu i koordynator prac nad publikacją.

LINK DO PORADNIKA >>


Konkurs IDUB – zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej w działaniu I.4.2

W ramach programu Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza został ogłoszony konkurs na zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej w działaniu I.4.2.

Podobnie jak w przypadku ogłoszonego niedawno konkurs na kluczową infrastrukturę badawczą w działaniu I.4.1, celem jest trwałe zwiększenie potencjału badawczego Uniwersytetu Warszawskiego.

W celu zapewnienia wysokiej efektywności wydatkowanych środków przewidziany został mechanizm wkładu własnego na poziomie 30%. Termin składania wniosków upływa 13.12.2020. Szczegółowy opis zasad znajduje się na stronie:
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-4-2/


Seminaria Strelauowskie – prof. Włodzimierz Oniszczenko 10.12.2020
 
Seminaria Strelauowskie to cykl otwartych spotkań naukowych poświęconych problematyce psychologii różnic indywidualnych oraz pokrewnych subdyscyplin psychologii. W trakcie pierwszego sezonu spotkań, w roku akademickim 2020/21, tematem przewodnim będzie dorobek naszego patrona – Profesora Jana Strelaua.
 
Najbliższe spotkanie odbędzie się 10 grudnia o godz. 14:00. Naszym gościem będzie Pan Profesor Włodzimierz Oniszczenko, który zaprezentuje wystąpienie pt. „Behawioralno genetyczne badania cech ujętych w Regulacyjnej Teorii Temperamentu”.
 
Po wystąpieniu przewidziana jest dyskusja z gościem.
 
Wydarzenie odbywać się będzie online. Adres spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/84470664888

Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW dla osób ze spektrum autyzmu
05 listopada 2020

Uniwersytet Warszawski rozwija swoją ofertę wsparcia dla studentów ze spektrum autyzmu. W ramach projektu “Uniwersytet dla wszystkich – Level up” nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 realizowanemu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW trwają prace nad nowymi ścieżkami diagnozy funkcjonalnej i opracowaniem wsparcia tutorskiego  dla tej grupy studentów. Zadania te są realizowane z udziałem zespół specjalistów w składzie: prof. Ewa Pisula, dr Mateusz Płatos, mgr Katarzyna Płucienniczak i mgr Iwona Nowakowska.

Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW (CWA BON UW) to miejsce, w którym prowadzone są działania wspierające studentów ze spektrum autyzmu. Dzięki konsultacjom w Centrum student może rozpoznać swoje mocne i słabsze strony w kontekście funkcjonowania na uczelni oraz otrzymać wsparcie dopasowane do swoich indywidualnych potrzeb. Działania, które są prowadzone w CWA, były już od wielu lat podejmowane przez BON UW. Powstanie Centrum w ramach BON wiąże się z rozwijaniem zakresu usług dostępnych studentom ze spektrum autyzmu, a także ma służyć zachęceniu tych studentów do korzystania ze wsparcia. Wielu z nich nie uważa się za osoby z niepełnosprawnością, więc nie poszukuje pomocy w BON, mimo że pomoc ta jest im bardzo potrzebna. Zwiększenie możliwości studiowania, mimo utrudnień wynikających ze spektrum autyzmu, to ważny cel projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”. 

CWA BON UW mieści się w budynku przy ul. Dobrej 55. Obecnie zespół CWA przygotowuje narzędzia do diagnozy potrzeb studentów oraz procedury umożliwiające zapewnienie im możliwie efektywnego wsparcia w studiowaniu. Projekt obejmuje stworzenie systemu wsparcia, w ramach którego studenci starszych lat będą tutorami dla osób ze spektrum autyzmu na niższych latach studiów Powstaną również programy szkoleń i materiały dla nauczycieli akademickich oraz innych pracowników uczelni. 

Zespół przygotował także poradnik Autism&Uni UW – adaptację anglojęzycznego poradnika dla studentów ze spektrum autyzmu rozpoczynających studia. Poradnik został dostosowany do warunków polskich i realiów Uniwersytetu Warszawskiego (poradnik.bon.uw.edu.pl). Można w nim znaleźć szereg praktycznych wskazówek na temat życia na Uniwersytecie, przegląd usług już dostępnych na uczelni i wywiady ze specjalistami, w tym konsultantami BON UW. Zespół zaprasza również studentów ze spektrum autyzmu to podzielenia się własnymi historiami studiowania. Poświęcono im oddzielny rozdział poradnika. Czekamy na zgłoszenia pod adresem mateusz.platos@psych.uw.edu.pl Można również wyrazić opinię na temat treści poradnika pod linkiem.   

Zespół projektowy dąży do zapewnienia jak największej partycypacji studentów ze spektrum autyzmu w procesie projektowania nowych narzędzi diagnostycznych, materiałów skierowanych do tej grupy oraz form wsparcia. Obecnie odbywają się  konsultacje ze studentami, którzy  zechcieli podzielić się swoimi przemyśleniami na temat kwestionariuszy, poradnika lub wziąć udział w pilotażowej fazie diagnozy funkcjonalnej. Zaproszenie do konsultacji można znaleźć pod linkiem

Zespół planuje także przeprowadzenie ankiet w społeczności studenckiej dotyczących doświadczeń osób ze spektrum autyzmu w studiowaniu, by rozpoznać obszary potrzebnego wsparcia i uwzględnić je w swoich dalszych działaniach. Projekt będzie realizowany do 2023 roku, a wypracowane w nim rozwiązania będą wykorzystywane również w przyszłości.  

Projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w oparciu o umowę zawartą między Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00

 

 


Poparcie Rady Wydziału Psychologii w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt
03 listopada 2020

Rada Wydziału Psychologii postanawiła wyrazić swoje poparcie w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt.

Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wyraża poparcie dla
nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności dla włączenia MSWiA do
nadzoru nad jej przestrzeganiem, zakazu hodowli zwierząt na futra, ograniczenia
uboju rytualnego wyłącznie do potrzeb lokalnych mniejszości religijnych,
ograniczenia prawa do prowadzenia schronisk do samorządów lub odpowiednich
organizacji pożytku publicznego, zakazu eksploatacji nieudomowionych zwierząt
w cyrkach i ustanowienia humanitarnych norm utrzymywania psów.

Podnoszony współcześnie w naukach behawioralnych problem życia psychicznego
zwierząt, ich świadomości i podmiotowości, nie jest wbrew narracji narzucanej przez
część środowisk politycznych chwilową modą związaną z taką czy inną orientacją
polityczną. Zainteresowanie tą problematyką sięga XIX w., kiedy w kręgu nauki
anglosaskiej pojawiły się prace nt. „wyższych procesów psychicznych” u zwierząt
należących do innych taksonów niż naczelne. Wieloletnia tradycja tych badań
dostarcza naukowego uzasadnienia dla refleksji nt. doświadczania cierpienia przez
inne gatunki niż człowiek.

Apelujemy o kontynuowanie prac legislacyjnych zmierzających do przyjęcia
zawartych w nowelizacji zmian, które uchronią miliony zwierząt od cierpienia
i pozostaną trwałym, wykraczającym poza bieżącą kadencję parlamentu, elementem
dorobku cywilizacyjnego naszego kraju.

 

Link do uchwały >>