Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych 2020/2021
30 listopada 2020

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej. Będą sprawdzały te same umiejętności, które były sprawdzane w formie stacjonarnej: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość środków gramatyczno-leksykalnych.

Struktura egzaminu będzie podobna na każdym z oferowanych poziomów.

Część pisemna będzie zadaniem integrującym trzy sprawności: słuchanie, czytanie oraz pisanie. Zostaną Państwo poproszeni o napisanie tekstu, w którym odniosą się Państwo do informacji zawartych w nagraniu oraz tekście do przeczytania, które będą powiązane tematem przewodnim. W tym samym tekście trzeba będzie także opisać własne doświadczenie lub wyrazić własną opinię związaną z tematem zadania.

W części ustnej – jak dotychczas – będą Państwo rozmawiać z egzaminatorem w oparciu o tzw. materiał stymulujący (obrazek lub krótki tekst). Ponadto zostanie Państwu zaprezentowane 10 zdań z lukami, które trzeba będzie uzupełnić właściwymi elementami gramatycznymi lub leksykalnymi. Jest to ćwiczenie, które do tej pory pojawiało się w części pisemnej egzaminu.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Rady Koordynacyjnej w zakładce „Egzaminy certyfikacyjne 2020/2021”( http://www.certyfikacja.uw.edu.pl).   

 

Łączę serdeczne pozdrowienia,

dr hab. Radosław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW


Rejestracja na przedmioty semestru letniego w tym rejestracja uzupełniająca
26 listopada 2020

1. W terminach 4.03.2021 do 11.03.2021 dostępna będzie w USOSweb dodatkowa, uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim 2020/21

2. OBLIGATORY
– wszystkie kursy
– zapisywanie na wolne miejsca
– wymiany wyłącznie za zgodą prowadzących i potwierdzone przez koordynatora.

FAKULTETY
– wszystkie kursy
– zapisywanie na wolne miejsca
– wymiany grup między osobami zapisanymi na kurs wyłącznie w giełdzie

SPECJALIZACJE
– kursy udostępnione dla studentów spoza specjalizacji
– zapisywanie na wolne miejsca
– wymiany grup między osobami zapisanymi na kurs wyłącznie w giełdzie
– kursy niedostępne w zapisach (przeznaczone wyłącznie dla studentów danej specjalizacji) – zmiany w ich zakresach możliwe będą wyłącznie w porozumieniu z prowadzącym – informacja na usosweb@psych.uw.edu.pl

3. WYPISYWANIE – dla wszystkich rodzajów kursów – za zgodą prowadzącego, informację należy wysłać mailem na adres usosweb@psych.uw.edu.pl do 11.03.
Prosimy o jak najszybsze podejmowanie decyzji dot. wypisywania tak aby miejsca mogły wrócić do rejestracji.

WYMIANY – pomiędzy osobą zapisaną na kurs a osobą chcącą zająć jej miejsce – w sytuacji w której prowadzący zdecyduje o możliwości wypisania się grupy pod warunkiem znalezienia zastępstwa – w dotychczasowej formie, przez formularz LINK

4. Do 26.02.2021 do godz. 12:00  w formularzu będzie można zgłosić dotychczas uzyskane zgody dot. ZAPISYWANIA do grup.
Wszystkie zgody które nie zostaną zgłoszone do tego termin STRACĄ WAŻNOŚĆ.

4. Od 26.02.2021 12:00 do 2.03.2021 godz.: 20:00 nie będzie możliwe zgłaszanie zmian w grupach, formularz zostanie zablokowany, maile jakie w tym czasie będą wysłane – nie zostaną zrealizowane

5. Od 4.03.2021 od godz. 20:00 dostępna będzie rejestracja na wolne miejsca w grupach, formularz do zgłoszeń wymian i wypisania na mail.

6. Od 2.03.2021 – nie będą realizowane zgłoszenia na maile, indywidualne zgody na dopisanie poza rejestracją, podania.
W sytuacji kiedy dany kurs jest pełny, jedyną możliwością na dopisanie jest decyzja o podniesieniu limitu przez prowadzącego, następnie należy zapisać się w USOSweb.

UWAGA! Przy zapisach należy pamiętać o dopuszczalnej, maksymalnej liczbie nieobecności na danych zajęciach. Zapisanie się np. ostatniego dnia, czyli rozpoczęcie udziału w zajęciach od 4-go tygodnia semestru nie usprawiedliwia powstałych nieobecności.

 

 

 

 


Rejestracja na seminaria magisterskie i prace roczne empiryczne 2020/2021 – wolne miejsca w grupach
25 listopada 2020

Przemysław Tomalski Seminarium magisterskie 1
Michał Chruszczewski Praca roczna empiryczna 4
Michał Chruszczewski Seminarium magisterskie 2
Mikołaj Szulczewski Praca roczna empiryczna 2
Jan Rusek Praca roczna empiryczna 1
Kamil Imbir Seminarium magisterskie 3
Izabela Chojnicka Praca roczna empiryczna 6
Izabela Chojnicka Seminarium magisterskie 2
Włodzimierz Oniszczenko Seminarium magisterskie 4 niestacjonarne
Maria Babinska Praca roczna empiryczna 2
Aleksandra Świderska Praca roczna empiryczna wszystkie
Aleksandra Świderska Seminarium magisterskie wszystkie
Emilia Łojek Seminarium magisterskie 2
Emilia Łojek Praca roczna empiryczna 2
Zofia Borska-Mądrzycka Praca roczna empiryczna 1 – 2
Magdalena Linke-Jankowska Seminarium magisterskie wszystkie miejsca wolne
Aleksandra Bala Seminarium magisterskie 1
Jerzy Wojciechowski Seminarium magisterskie 3
Konrad Jankowski Praca roczna empiryczna 2
Irena Zinserling Praca roczna empiryczna
wszystkie, ktoś się zgłosił ale zrezygnował
Malgorzata Stysko-Kunkowska Praca roczna empiryczna 5
Urszula Barańczuk Praca roczna empiryczna 6
Szymon Chrząstowski Praca roczna empiryczna 2
Marta Sobańska Praca roczna empiryczna 3
Marta Sobańska Seminarium magisterskie 2
Joanna Wysocka Praca roczna empiryczna 2
Monika Prusik Seminarium magisterskie
1, mile widziani studenci studenci anglojezyczni zainteresowani tematyka nostalgii lub/i mrocznej triady
Monika Prusik Praca roczna empiryczna 6
Andrzej Rynkiewicz Praca roczna empiryczna 2
Andrzej Rynkiewicz Seminarium magisterskie 1
Agnieszka Maryniak Praca roczna empiryczna 3
Agnieszka Maryniak Seminarium magisterskie 3
Krzysztof Fronczyk Praca roczna empiryczna 5
Krzysztof Fronczyk Seminarium magisterskie 12
Malgorzata Stysko-Kunkowska Praca roczna empiryczna 5
Marcin Leśniak Praca roczna empiryczna 2
Marcin Leśniak Seminarium magisterskie 2
Piotr Tomaszewski Praca roczna empiryczna 3
Piotr Tomaszewski Seminarium magisterskie
Dzienne – 3, wieczorowe – 3
Barbara Bokus Praca roczna empiryczna
2 miejsca w grupie wieczorowej
Barbara Bokus Seminarium magisterskie
6 miejsc w grupie dziennej i 2 miejsca w grupie wieczorowej
Dorota Rutkowska Seminarium magisterskie 3
Paweł Holas Praca roczna empiryczna 2
Paweł Holas Seminarium magisterskie 1

 


Wyniki konkursów NCN OPUS 19 i PRELUDIUM 19
23 listopada 2020

 

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 19 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) oraz PRELUDIUM 19 (projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora). 

Wśród projektów, które otrzymają finansowanie znalazły się:

Źródło >> 


Harmonogram wyborów do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia na kadencję 2021-2024
Szanowni Państwo,
 
przedstawiam harmonogram wyborów do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia na kadencję 2021-2024:
1) Zgłaszanie kandydatów – drogą elektroniczną – od 25.11.2020 do 4.12.2020.
2) Zbieranie przez Komisję zgód kandydatów na udział w wyborach – również drogą elektroniczną – od 4.12 do 8.12.2020
3) Głosowania na zgłoszonych kandydatów – za pomocą systemu Ankieter w dniach 10.12.2020 r. od godz. 12.00 do 11.12. 2020 r. godz. 11.59
 
Szczegółowe informacje w jaki sposób zgłaszają Państwo kandydatów, udzielają zgody i głosują będziemy przesyłać na kolejnych etapach głosowań.  
 
Przy okazji przypominam, że według Statutu UW:
 
Czynne prawo wyborcze w tych wyborach przysługuje osobom, które zadeklarowały przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §53 ust. 4).
 
Bierne prawo wyborcze przysługuje samodzielnym nauczycielom akademickim, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §51 ust. 2) zatrudnionym na UW jako podstawowym miejscu pracy (Statut UW §51 ust. 1). Członkiem rady może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt.1-7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Statut UW §51 ust. 1).
 
Art.20.1.
 
Członkiem rady uczelni (naukowej dyscypliny-przyp. WKW) może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art.19 ust.1 pkt 1;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
 
Z poważaniem,
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej  
Agnieszka Wojnarowska

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Psychologii w grupie profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych
Szanowni Państwo,
 
w najbliższym czasie czekają nas wybory  uzupełniające do Rady Wydziału Psychologii w grupie profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych
 
Przedstawiam harmonogram tych wyborów:
1) Zgłaszanie kandydatów – za pomocą poczty elektronicznej – od 18.11.2020 do 24.11.2020.
2) Zbieranie przez Komisję zgód kandydatów na udział w wyborach – również drogą elektroniczną – od 24.11 do 27.11.2020
3) Głosowania na zgłoszonych kandydatów – za pomocą systemu Ankieter w dniach 1.12.2020 r. od godz. 12.00 do 2.12. 2020 r. godz. 11.59
 
Szczegółowe informacje w jaki sposób zgłaszają Państwo kandydatów, udzielają zgody i głosują będziemy przesyłać na kolejnych etapach głosowań.  
 
Z poważaniem,
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej  
Agnieszka Wojnarowska