Artykuł współautorstwa prof. Joanny Rączaszek-Leonardi w czasopiśmie Journal of Comparative Psychology
12 października 2020

Dr David López Pérez, dr Rafał Stryjek oraz prof. Joanna Rączaszek-Leonardi opublikowali w czasopiśmie Journal of Comparative Psychology pracę pt. „Recurrence quantification analysis in the study of online coordination in Norway rats (Rattus norvegicus).”

U zwierząt społecznych badanie interakcji międzyosobniczych ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia podstawowych procesów fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych. Jednak badanie takich interakcji wymaga bardzo dokładnego śledzenia dynamicznych ruchów zwierząt oraz zniuansowanych relacji miedzy tymi ruchami. Celem naszego artykułu było wykazanie użyteczności podejścia, które łączy najnowocześniejszy algorytm śledzący, tj. DeepLabCut, z nieliniowymi metodami dynamicznymi.

Przedstawiliśmy studium przypadku, w którym metody te zastosowaliśmy do analizy synchronizacji pozycji ciała podczas ekspresji agresji u pary samców szczura laboratoryjnego. Pokazaliśmy, że ruch można skutecznie wyodrębnić z takiej interakcji i że analiza kwantyfikacyjna rekurencji (RQA) jest użytecznym narzędziem do analizy cech interakcji, siły jej sprzężenia, możliwych opóźnień między ruchami i wreszcie dynamiki zależnej od czasu. Parametry te mogą wskazywać na funkcję interakcji, którą w opisywanym przypadku było ustanowienie hierarchii między szczurami. Według naszej wiedzy jest to pierwsze badanie, które opisuje sprzężenie dynamiki zachowań agonistycznych szczurów z taką precyzją. Skuteczność metody potwierdziliśmy analizując w identyczny sposób zachowanie godowe pary albatrosów ciemnolicych oraz serię zachowań agonistycznych między czaplą siwą a myszołowem zwyczajnym.

 

López Pérez, D., Stryjek, R., & Rączaszek-Leonardi, J. (2020). Recurrence quantification analysis in the study of online coordination in Norway rats (Rattus norvegicus). Journal of Comparative Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/com0000253

Zapraszamy do lektury:

https://www.researchgate.net/publication/344015251_Recurrence_Quantification_Analysis_in_the_Study_of_on-line_Coordination_in_Norway_Rats_Rattus_norvegicus

 


Zapisy na kursy obligatoryjne I rok semestr zimowy 2020/2021 oraz wykłady obligatoryjne, oraz Rejestracja uzupełniająca dla fakultetów i specjalizacji

UWAGA! Strona zawiera informacje o 2 RÓŻNYCH REJESTACJACH


 

ZMIANY W GRUPACH PRZEDMIOTÓW OBLIGATORYJNYCH ODBYWAJĄCE SIĘ POZA REJESTRACJĄ USOSWEB (ćwiczenia i seminaria)

Wszelkie zmiany poza rejestracją w USOSweb wymagają:
1) zgody prowadzących daną grupę
2) przekazanie informacji o zgodzie do koordynatora przedmiotu

Jeżeli koordynator wyrazi zgodę na wprowadzenie modyfikacji realizowanej poza mechanizmem rejestracji USOSweb – informacja ta zostanie przekazana do wprowadzenia. Nie jest konieczne wysyłanie maili

Dotyczy to grup następujących kursów:
Podstawowe umiejętności psychologiczne (cw)
Umiejętności akademickie (cw)
Biologiczne mechanizmy zachowanie (sem)
Metodologia badań psychologicznych (sem)
Statystyka II (cw)
Wywiad i rozmowa psychologiczna (cw)
Psychologia eksperymentalna (cw)


Rejestracja uzupełniająca
UWAGA! – REJESTRACJA TA NIE JEST PROWADZONA W USOSWEB

W dniach 15.10.2020 od 8:00 – 5.11.2020 odbędzie się rejestracja obligatoryjna.
Wszystkie osoby chcące dopisać się do istniejących grup fakultetów i przedm. specjalizacji muszą skontaktować się z prowadzącym, uzyskać zgodę na zapisanie i wypełnić formularz LINK

Wypełnienie formularza jest warunkiem wprowadzenia informacji do USOS – maile dot. rejestracji nie będą obsługiwane.

W ramach rejestracji uzupełniającej możliwe będzie:
– zgłoszenie nowej rejestracji
– zmiana grupy przedmiotu (np. z 1 do 2)
– wymiana przedmiotu lub grupy z inną osobą (np. z przedmiotu wypisać X, wpisać Z) – UWAGA! Wymianę muszą zgłosić obydwie osoby.
Wszystkie ww. zmiany WYMAGAJĄ ZGODY PROWADZĄCYCH. Zgodę najlepiej załatwić drogą mailową. W formularzu konieczne jest kliknięcie w pole „oświadczam, że posiadam zgodę”.
Zgód prowadzących prosimy zachować ale nie wysyłać – wystarczy prawidłowe wypełnienie formularza.


Rejestracja na przedmioty I-go roku oraz

Rejestracja na wykłady obligatoryjne

REJESTRACJE W USOSWEB

14.10.2020 o 21:00 rozpocznie się dodatkowa seria rejestracji 2500-PL-2020Z-OB.
Rejestracja potrwa do 15.10.2020 do godz.: 23:59

W ramach serii pojawią się dodatkowe grupy przedmiotów:

Podstawowe umiejętności psychologiczne (ćwiczenia)
Umiejętności akademickie (ćwiczenia)
Metodologia badań psychologicznych (seminaria)
Biologiczne mechanizmy zachowania I (seminaria)

Rejestracja jest prowadzona w trybie bezpośrednim – zapisy są od razu do grup, nie ma bloków.

Ilość dodatkowych miejsc została określona na podstawie zgłoszeń jakie spływały w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Do rejestracji posiadają dostęp wszyscy studenci 2500-PL-2020Z-OB oraz 2500-PL-2020Z-I-B (dotychczasowa na bloki). Rejestracja będzie widoczna jutro rano w USOSweb.

Odnośnie istniejących konfliktów z przedmiotem Logika 2500-PL-PS-OB1Z-4 – proszę o kontakt mailowy na USOSWEB@PSYCH.UW.EDU.PL koniecznie z tematem „LOGIKA konflikt terminów”. Taki sam mail proszę wysłać w przypadku braku przedmiotu Logika.
W treści maila muszą znaleźć:
– imię i nazwisko, numer indeksu (w przypadku wymiany – nazwisko drugiej osoby)
– kod zajęć i numer grupy

 

Rejestracja na wykłady obligatoryjne

W ramach rejestracji możliwe jest również zarejestrowanie się na wszystkie wykłady obligatoryjne, lub wymiana miejsc w już posiadanych grupach w ramach giełdy.
W ramach serii nie obowiązują dedykacje (tj. każda grupa jest dostępna dla wszystkich niezależnie od trybu studiów).


[COVID-19] Dyżury nauczycieli akademickich w semestrze zimowym 2020/2021
Przypominamy, że w semestrze zimowym 2020/2021 dyżury nauczycieli akademickich obowiązują w formie online. Każdy nauczyciel akademicki przekazuje do sekretariatu Wydziału informację o terminie, w którym będzie dostępny na dyżurze online. Zgodnie z Zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich “W przypadku konsultacji obowiązuje aplikacja Google Meet. Link do spotkania prowadzący przekazuje studentom swoich grup, a studenci zapisują się na spotkanie według zasad określonych przez prowadzącego”.
 

Aktualne dni i godziny dyżurów znajdują się na dedykowanej stronie:

http://psych.uw.edu.pl/aktualnosci-i-funkcjonowanie-wydzialu-w-okresie-pandemii/dyzury/