Stanowisko Rady Wydziału oraz społeczności Wydziału w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 i jego konsekwencji społecznych
29 października 2020

Rada Wydziału Psychologii UW podjęła w dniu 29 października 2020 r. uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 i jego konsekwencji społecznych.

W dniu 22.10.2020 Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją RP
zapis ustawy antyaborcyjnej dający możliwość przerwania ciąży w przypadku
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby
zagrażającej jego życiu.

W naszej opinii ten wyrok pociągnie za sobą szereg negatywnych konsekwencji
zdrowotnych, psychologicznych i społecznych, dotykających niezwykle wrażliwej
i podmiotowej kwestii dla każdej obywatelki i każdego obywatela naszego kraju.
Godzić będzie w fundamentalne dla cywilizacji europejskiej prawa człowieka,
odbierając kobietom prawo do samostanowienia i decydowania o własnym życiu.
Protestujemy przeciwko arbitralnemu narzucaniu poglądów jednej ze stron sporu
wszystkim obywatelkom i obywatelom. Prowadzi to do kolejnych drastycznych
podziałów i tak już podzielonego społeczeństwa. Narzucanie decyzji w takim trybie,
w czasie nasilającej się pandemii COVID-19, bez należytej troski o zdrowie i życie
obywateli, odbieramy jako oznakę skrajnego braku odpowiedzialności.
Podjęcie decyzji o przerwaniu ciąży dotyczy w wielu przypadkach osób znajdujących
się w dramatycznych okolicznościach życiowych. W uznaniu prawa do życia jako
fundamentalnej wartości mieści się również uznanie praw do jego ochrony, opieki
medycznej i zapobiegania cierpieniu. Prawa te zostaną odebrane kobietom,
ograniczając ich podmiotowość i skazując je na cierpienie fizyczne i psychiczne.
Wyrok ten również podważa sens badań prenatalnych i rozwoju badań medycznych
dotyczących wczesnych interwencji w przypadkach wad płodu.

Dlatego z całą mocą wzywamy rządzących do podjęcia wszelkich możliwych
działań, które zagwarantowałyby wszystkim obywatelkom i obywatelom, że są
traktowane i traktowani w tej sprawie przez państwo polskie podmiotowo. Z całym
przekonaniem podpisujemy się pod wypowiedzią sędziego Leona Kieresa,
uzasadniającą jego zdanie odrębne: „Rolą państwa uznającego podmiotowość
człowieka jest pozostawienie decyzji w sytuacjach niejednoznacznych pod względem
prawnym, konstytucyjnym i moralnym osobom, których decyzje te bezpośrednio
dotyczą”.

Jako psychologowie uważamy, że państwo, które realnie chce chronić każde życie
ludzkie, winne jest swoim obywatelkom i obywatelom wielostronne wsparcie
w podejmowaniu osobistych decyzji o wymiarze moralnym. Wsparcie to powinno
obejmować nie tylko bezpośrednią opiekę medyczną, psychologiczną, socjalną
i materialną w sytuacjach szczególnie trudnych (np. stwierdzenia letalnych wad
płodu), ale także przygotowywać młodych obywateli do dokonywania takich wyborów
zanim przed nimi staną. Realizować to można i należy, poprzez powszechnie
dostępną edukację opartą na najnowszej wiedzy naukowej.

Link do uchwały >>


Konferencja ,,Interaktywnie, online i zdrowo! Warsztaty o nawykach żywieniowych – Dzieci Lubią Zdrowo Jeść!”
28 października 2020

Zespół naukowców z naszego Wydziału zaprasza na konferencję online pt. ,,Interaktywnie, online i zdrowo! Warsztaty o nawykach żywieniowych – Dzieci Lubią Zdrowo Jeść!”.

Konferencja ta będzie podsumowaniem dwuletnich działań projektu EIT Food School Network, skupionych na promowaniu zdrowych nawyków żywieniowych oraz minimalizowania ilości marnowanego jedzenia.

Konferencja odbędzie się 5 listopada 2020 (czwartek), w  godz. 10:00 – 17:00.

Głównym tematem spotkania będzie edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży na trzech poziomach edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną różne narzędzia i metody edukacyjne wypracowane w interdyscyplinarnych zespołach psychologów, dietetyków i edukatorów. Przybliżone zostaną także dane i badania związane m.in. ze zdrowym odżywianiem czy marnowaniem żywności w Polsce.

W części warsztatowej uczestnicy zostaną zaproszeni do wspólnego poszukiwania nowych zastosowań dla już powstałych metod oraz wraz z prowadzącymi zastanowią się nad kolejnymi krokami, jakie należy podjąć w ramach promowania zdrowych nawyków żywieniowych.

Do współpracy przy wydarzeniu zaproszono m.in. Fundację Szkoła na Widelcu, SOS Bank Żywności w Warszawie i Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia.

Więcej informacji, harmonogram oraz opisy wystąpień i prelegentów znajdziecie w naszej wydziałowej zakładce:

http://psych.uw.edu.pl/o-nas/projekty-eit-food/eit-food-konferencja/

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia na Facebook’u:

https://www.facebook.com/events/701710594048047/

 

Link do rejestracji:

https://meeting15.com/pl/join-event/275/1044

 

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Liczba miejsc w części warsztatowej jest ograniczona.

Link do webinarów i warsztatów otrzymają zarejestrowani uczestnicy drogą mailową.

Po zakończeniu wydarzenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.

 


28 października od godz. 13.00 na Uniwersytecie Warszawskim obowiązują godziny rektorskie

28 października od godz. 13.00 na Uniwersytecie Warszawskim obowiązują godziny rektorskie.

28 października 2020 r. od godziny 13:00 ogłaszam godziny rektorskie na Uniwersytecie Warszawskim. Biorąc pod uwagę moje osobiste doświadczenia z zakażeniem koronawirusem, proszę, abyście w nadchodzących dniach szczególnie pamiętali o swoim zdrowiu. Jako osoba, która dziś opuściła szpital, apeluję o to, żebyście zadbali o bezpieczeństwo swoje i bliskich 

– prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Źródło: https://www.uw.edu.pl/godziny-rektorskie-28-10-2020/


Promocja badań naukowych – wyniki konkursu UW IDUB
22 października 2020
Z przyjemnością informujemy, że troje naszych naukowców otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu „Promocja badań naukowych”, który jest częścią programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
 
Wyróżnione wnioski na promocję badań dotyczą:
▪️ psychopatologii, a w szczególności oceny przydatności głębokich sieci neuronowych do wykrywania zaburzenia ze spektrum autyzmu – dr Izabela Chojnicka
▪️ psychologicznych aspektów pandemii COVID-19 – mgr Agnieszka Łyś
▪️ deprywacji kontroli w postawach międzygrupowych oraz epidemicznego modelu mowy nienawiści – dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
 

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego i zapomogi w roku akademickim 2020/2021
21 października 2020

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych niemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 3 listopada 2020 r. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich do 3 listopada 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r., w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).

Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek o zapomogę wraz z załącznikami może zostać złożony w formie papierowej do Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy Zarządzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.

Źródło >>


18 października 2020 r. odszedł Profesor Adam Frączek
20 października 2020

 

Ze smutkiem żegnamy

prof. dr. hab. Adama Frączka

wybitnego psychologa i specjalistę zajmującego się rozwojem społecznym,
a przede wszystkim problemami agresji.

Związany był przez lata z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
na którym uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego.

Wychowawca licznej rzeszy psychologów, Autor wielu prac o zasięgu międzynarodowym.

Bliskim Profesora składamy wyrazy współczucia.

 

Informacja ze strony Akademii Pedagogiki Specjalnej >>