Promocja badań naukowych – wyniki konkursu UW IDUB
22 października 2020
Z przyjemnością informujemy, że troje naszych naukowców otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu „Promocja badań naukowych”, który jest częścią programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
 
Wyróżnione wnioski na promocję badań dotyczą:
▪️ psychopatologii, a w szczególności oceny przydatności głębokich sieci neuronowych do wykrywania zaburzenia ze spektrum autyzmu – dr Izabela Chojnicka
▪️ psychologicznych aspektów pandemii COVID-19 – mgr Agnieszka Łyś
▪️ deprywacji kontroli w postawach międzygrupowych oraz epidemicznego modelu mowy nienawiści – dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
 

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego i zapomogi w roku akademickim 2020/2021
21 października 2020

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych niemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 3 listopada 2020 r. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich do 3 listopada 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r., w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).

Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek o zapomogę wraz z załącznikami może zostać złożony w formie papierowej do Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy Zarządzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.

Źródło >>


18 października 2020 r. odszedł Profesor Adam Frączek
20 października 2020

 

Ze smutkiem żegnamy

prof. dr. hab. Adama Frączka

wybitnego psychologa i specjalistę zajmującego się rozwojem społecznym,
a przede wszystkim problemami agresji.

Związany był przez lata z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
na którym uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego.

Wychowawca licznej rzeszy psychologów, Autor wielu prac o zasięgu międzynarodowym.

Bliskim Profesora składamy wyrazy współczucia.

 

Informacja ze strony Akademii Pedagogiki Specjalnej >>


[COVID-19] Komunikat BUW – skrócone godziny pracy od 19.10.2020
19 października 2020

Szanowni Państwo, w związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną jesteśmy zmuszeni skrócić godziny otwarcia BUW od 19 października 2020 r.

 • Informatorium, Wolny Dostęp, Wypożyczalnia, Czytelnia będą czynne:
  • poniedziałek – wtorek 14-21,
  • środa-piątek 9-16.
 • Zapisy i Informacja wstępna będą czynne:
  • poniedziałek-wtorek 14-20,
  • środa-piątek 9-15.
 • Trezor do zwrotu książek jest dostępny całodobowo (24 / 7) przed wejściem głównym.
 • Gabinety Zbiorów Specjalnych – termin wizyty w danym gabinecie należy umówić telefonicznie lub mailowo i dostosować się do szczegółowych zaleceń pracownika BUW (Podstawowy wykaz telefonów oraz adresów e-mail).

Pozostałe zasady korzystania z Biblioteki pozostają bez zmian.


Zajęcia dydaktyczne
14 października 2020

Szanowni Państwo,

 

przypominamy, że zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 15.10.2020 r. zgodnie z kalendarzem akademickim

https://www.uw.edu.pl/kalendarz-akademicki/

 

Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej, zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Prodziekana ds.  studenckich na Wydziale Psychologii UW z dn. 09.10.2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych

http://psych.uw.edu.pl/2020/10/09/covid-19-komunikat-przejscie-na-zdalna-forme-nauczania-z-dniem-12-10-2020/

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach funkcjonowania Wydziału w okresie pandemii

http://psych.uw.edu.pl/aktualnosci-i-funkcjonowanie-wydzialu-w-okresie-pandemii/


[COVID-19] Ważne: dodatkowe zasady obowiązujące od 14.10.2020 (do odwołania)
13 października 2020

Od jutra (środa 14.10.2020) jesteśmy zmuszeni wprowadzić dodatkowe zasady funkcjonowania Wydziału, z których główna brzmi następująco: prosimy o unikanie wszelkich bezpośrednich spotkań z innymi osobami (spotkań umówionych, spotkań spontanicznych, ale także rozmów na korytarzu). Mało jest spraw, których nie da się załatwić telefonicznie lub mailem, a ścisła izolacja pozwoli nam ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. 

Dodatkowe zasady obowiązujące od 14.10.2020 (do odwołania): 

PRZYCHODZENIE DO BUDYNKU

 • Prosimy o maksymalne ograniczenie przebywania w budynku przy Stawki 5/7

 • Po przyjściu na Wydział prosimy o zgłoszenie się na portiernię, aby Państwa obecność została odnotowana. Ponieważ na portierni będą pracować również osoby, które do tej pory nie wykonywały tych zadań, prosimy o podawanie imienia i nazwiska. 

 • Prosimy o ścisłe przestrzeganie konieczności zarejestrowania obecności każdej osoby niebędącej pracownikiem lub doktorantem, z którą się Państwo spotykacie, w formularzu ewidencji. (http://psych.uw.edu.pl/aktualnosci-i-funkcjonowanie-wydzialu-w-okresie-pandemii/

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI 

 • Pracownicy administracyjni wracają do zdalnej obsługi interesantów, wszelkie spotkania są możliwe dopiero po umówieniu. 

 • Pracownicy administracyjni (w tym pracownicy sekretariatu Wydziału pok. 77) przyjeżdżają na Wydział tylko na czas wykonania koniecznej pracy stacjonarnej. Harmonogram pracy uzgadniają z kierownikiem.

 • Dokumenty wymagające formy papierowej prosimy wrzucać do skrzynki przy portierni. W najbliższych dniach przypomnimy Państwu procedury dotyczące zdalnego obiegu dokumentów.     

 

SEKCJA IT

 • Pracownicy sekcji IT będą także obsługiwać interesantów zdalnie. Spotkanie się z nimi na Wydziale jest możliwe po umówieniu (admin@psych.uw.edu.pl). 

 

PROWADZENIE ZAJĘĆ ZDALNYCH NA WYDZIALE 

 • Ze względu na konieczność każdorazowego zapewnienia stacjonarnej obsługi sekcji IT, prosimy o korzystanie z możliwości prowadzenia zajęć zdalnych na Wydziale tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. 

 

BIBLIOTEKA i LTD 

 • Wypożyczalnia biblioteki i czytelnia LTD są dostępne wyłącznie po umówieniu i tylko wtedy, gdy nie ma możliwości skorzystania z e-zbiorów. Prosimy pamiętać o możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na skanowanie (w niewielkiej ilości). 

 

BADANIA NAUKOWE 

 • Możliwość stacjonarnego realizowania badań naukowych z udziałem osób badanych zostaje zawieszona. Badania, które dotychczas otrzymały zgodę Prodziekan ds naukowych lub są w trakcie otrzymywania tej zgody, mogą zostać ukończone, o ile jest to konieczne. Prosimy kierowników tych badań o informację, czy pomimo sytuacji epidemiologicznej badania będą kontynuowane.  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 • Dla naszego bezpieczeństwa wydawane i odbierane klucze będą każdorazowo dezynfekowane.

 • Przypominamy o obowiązku informowania pracodawcy o diagnozie związanej z zakażeniem SARS-CoV-2, prosimy także o informowanie o kwarantannie lub o podejrzeniu zakażenia (adres: hanna.bilinska@psych.uw.edu.pl)   

 

Obowiązujący od dwóch tygodni reżim sanitarny (https://docs.google.com/document/d/1DKPX4mVLpkDTFWjH6oISShK4eUgKpweANMRdLarG6wU/edit?usp=sharing) został zaktualizowany tak, aby odzwierciedlał aktualne zasady. 

Powyższe zasady będą się zmieniać, jeżeli uzyskamy informacje o kolejnych przypadkach zakażenia lub kwarantanny, które by uniemożliwiły wykonywanie niektórych zadań na Wydziale.