Konkurs na stypendia magisterskie w projekcie NCN OPUS “Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich” (StarWords)

 

Oferujemy dwa stypendia magisterskie w projekcie NCN OPUS “Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich” (akronim: StarWords).

O projekcie: W StarWords badamy, jak polskojęzyczne dzieci dwujęzyczne mieszkające w Norwegii i w Wielkiej Brytanii przyswajają dwa języki począwszy od momentu wypowiadania pierwszych słów i pierwszych wypowiedzi wielowyrazowych. W szczególności badamy w jakim stopniu i w jaki sposób proces rozwoju dwujęzycznego różni się od rozwoju jednojęzycznego dla języka polskiego. Będziemy śledzić rozwój językowy dzieci w ich obu językach (polskim oraz norweskim lub angielskim), począwszy od pierwszych wypowiadanych przez nie słów do wieku trzech-czterech lat. W badaniu użyjemy profesjonalnej aplikacji na smartfony oraz raportów rodzicielskich, udostępnianych rodzicom online (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, CDI-I i CDI-II). Do zadań stypendysty należeć będzie pomoc w rekrutacji osób do badania, oraz czyszczenie, kodowanie i analiza danych. Szczegółowy opis zadań jest podany poniżej.

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Haman

Stypendium: 1 500 zł miesięcznie (nie podlega opodatkowaniu) przez 18 miesięcy; praca w wymiarze ok. 15 godzin tygodniowo (oprócz pisania mgr);

Wymagania

 • Kandydat(ka) jest studentem studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych drugiego stopnia, lub jest studentem/tką co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub kognitywistyka.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Obszar zainteresowań naukowych związany z tematyką projektu (rozwój językowy dzieci jedno- i dwujęzycznych, prowadzenie badań za pomocą aplikacji mobilnej);
 • Doświadczenie w opracowywaniu narzędzi używanych w badaniach nad rozwojem językowym;
 • Dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z realizacją zadań w ramach studiów na uczelni.

Zasady przyznawania stypendiów w ramach projektów finansowanych przez NCN określa regulamin – załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016.

Opis zadań:

 • Napisanie pracy magisterskiej w ramach zagadnień projektu w ciągu roku akademickiego 2020/2021;
 • Rekrutacja osób do badania (tj. Rodziców dzieci jedno- i dwujęzycznych w wieku 6-12 mcy); rekrutacja odbywa się w internecie, przez prowadzenie profili na portalach społecznościowych (np. Facebook), odpowiadanie na indywidualne wiadomości od osób zainteresowanych badaniami, wsparcie tworzenia treści na stronę internetową projektu;
 • Kodowanie danych podłużnych zebranych w badaniu: dane dotyczące gestów, słów, neologizmów, wyrażeń wielowyrazowych; dane są zbierane w trybie ciągłym (w regularnych odstępach czasu) za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej;
 • Kodowanie danych podłużnych zebranych w badaniu: dane dotyczące środowiska językowego dzieci; dane są zbierane w trybie ciągłym (w regularnych odstępach czasu) za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej;
 • Opracowanie i wsparcie opracowywania narzędzi tworzonych w ramach projektu;
 • Przegląd literatury i badań dotyczących rozwoju językowego dzieci jedno- i dwujęzycznych;
 • Analiza danych;
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • Udział w przygotowaniu raportów rocznych i końcowego
 • Inne zadania związane z administracją projektu zlecone przez kierowniczkę projektu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Życiorys naukowy zawierający opis przebiegu studiów, informacje o wyróżnieniach, stypendiach, warsztatach itp.
 • Jednostronicowy list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/ki wraz z opisem doświadczenia naukowego (np. w projektach badawczych) przydatnego w realizacji projektu;
 • Potwierdzenie statusu studenta, np. Zaświadczenie o studiowaniu lub karta przebiegu studiów z USOS

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 września 2020, 23:59.

 

Forma składania ofert: elektroniczna na adres karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać “StarWords stypendium naukowe imię + nazwisko”).

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ocena nadesłanych aplikacji przez Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydatów, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydatów.


Data publikacji: 21 września 2020