Stypendia pomostowe na I rok studiów
21 lipca 2020

Zapraszamy studentów I roku do zapoznania się z ofertą stypendialną
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości „Stypendia Pomostowe”.

 

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny
  (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

  * Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni:  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło >>


Spotkanie przedwyborcze z Kandydatami na Dziekana Wydziału Psychologii
20 lipca 2020
Zapraszamy na spotkanie przedwyborcze z Kandydatami na Dziekana Wydziału Psychologii, które odbędzie się 28 lipca w formie online. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.30 i potrwa prawdopodobnie do godziny 14:00.

Spotkanie odbędzie na Google Meet i poprowadzi je członkini WKW dr Joanna Kowalska.
Link do spotkania otrzymają pracownicy, doktoranci i przedstawiciele studentów, natomiast całość będzie transmitowana na profilu YouTube.

Do 24 lipca, do godz. 12.00 mogą Państwo zgłaszać swoje pytania do Kandydatów. W formularzu jest miejsce na jedno pytanie. Jeśli chcą Państwo wysłać kilka pytań, prosimy o zamieszczenie ich w osobnych formularzach.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJLa1hYYAJZSH93lGQK-cTg_jqEQtZi_Y8VCzdLyqMKLWOWQ/viewform?usp=sf_link


Wyniki konkursu NCN ETIUDA 8

Z przyjemnością informujemy, że troje naszych doktorantów: mgr Magdalena Skrodzka, mgr Piotr Litwin oraz mgr Wojciech Waleriańczyk otrzyma stypendia dla doktorantów realizujących badania podstawowe, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej.

Streszczenia projektów dostępne są pod linkami:

Konkurs ETIUDA jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub badawczej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, a także odbędą staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Źródło >> 


I miejsce dla psychologii na UW w Rankingu „Perspektywy 2020”
17 lipca 2020

Niezmiernie miło nam ogłosić, że czwarty raz z rzędu studia na Wydziale Psychologii UW uznane zostały za najlepsze wśród studiów psychologicznych w kraju według Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektywy”! 

Pełna lista rankingowa dostępna jest pod linkiem. 


Komunikat dotyczący terminów składania wniosków o akademik na rok 2020/2021
15 lipca 2020

Od dnia 14 lipca studenci maja możliwość składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021. Na stronie Biura Spraw Studenckich http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/  pojawił się komunikat dotyczący terminów składania wniosków oraz rozpatrywania wniosków.


Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)”
13 lipca 2020

↓ English below

Rektor Uniwersytet Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)”.

Tytuł projektu: Rozwój leksykalny w perspektywie porównawczej: tworzenie nowych wersji językowych Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych (Cross-Linguistic Lexical Tasks CLT)

Projekt będzie realizowany w ramach zespołu Multi-LADA Lab (MULTILINGUAL LANGUAGE DEVELOPMENT AND ASSESSMENT LAB / LABORATORIUM BADAŃ NAD ROZWOJEM WIELOJĘZYCZNYM I JEGO POMIAREM), kierowanego przez prof. Ewę Haman, we współpracy z innymi zespołami biorącymi udział w Działaniu II 3.7 IDUB.

Projekt dotyczy rozwoju leksykalnego dzieci wielojęzycznych oraz efektywnych metod pomiaru ich zasobu słownictwa. Rozwijaną w ramach projektu metodą są Międzyjęzykowe Zadania Leksykalne (Cross-linguistic Lexical Tasks CLT). CLT są częścią baterii LITMUS (Language Impairment Testing in Multilingual Settings). W ramach rozwijania metody współpracownicy tworzący nowe wersje językowe otrzymują wsparcie polegające na dostarczaniu oprogramowania do przeprowadzania badań przygotowawczych, pomoc w analizie ich wyników i w doborze pozycji testowych (bazującym na wynikach badań przygotowawczych), oraz pomoc w interpretacji wyników badań pilotażowych i opracowaniu ostatecznych wersji CLT (http://psychologia.pl/clts/; Haman et al. 2015). CLT umożliwiają międzykulturowe badania porównawcze dotyczące rozwoju leksykalnego, dot. uniwersalnych i specyficznych językowo czynników wpływających na ten rozwój (por. Haman et al. 2017) oraz badanie specyfiki rozwoju leksykalnego u dzieci wielojęzycznych rozwijających się typowo i nietypowo (por. Hansen et al., 2019; Simonsen i Haman, 2017). Projekt będzie kontynuacją badań prowadzonych od 2013 r., najpierw w ramach COST Action IS0804 (Bi-SLI), a obecnie pod auspicjami LiTMUS Committee (którego członkiem jest Ewa Haman).

W ramach projektu upowszechniane będą metody ilościowe i zaawansowane analizy statystyczne wśród badaczy i studentów UW zajmujących się różnego rodzaju badaniami nad językiem i rozwojem językowym.


CALL FOR A POSITION
The Rector of the University of Warsaw invites applications for the position of an Assistant Professor under the Excellence Initiative – Research University (2020-2026) Programme.

Project title: Lexical development in a comparative perspective: creating new language versions of Cross-Linguistic Lexical Tasks CLT

The project will be part of the Multi-LADA Lab (MULTILINGUAL LANGUAGE DEVELOPMENT AND ASSESSMENT LAB), directed by prof. Ewa Haman and will be carried out in cooperation with other teams participating in IDUB Action II 3.7.

The project concerns the lexical development of multilingual children and effective methods for measuring their vocabulary. The method developed within the project is Cross-linguistic Lexical Tasks CLT. CLTs are part of the LITMUS battery (Language Impairment Testing in Multilingual Settings). As part of developing the method, collaborators creating the new language versions of the tasks receive support consisting in the form of software for conducting preparatory studies, assistance in analyzing their results and in selecting test items (based on the results of preparatory studies), as well as assistance in interpreting the results of pilot tests and developing final versions of CLT (http://psychologia.pl/clts/; Haman et al. 2015). CLT enable cross-cultural comparative research on lexical development related to universal and language-specific factors influencing this development (cf. Haman et al. 2017) and examining the specifics of lexical development in multilingual children developing typically and atypically (cf. Hansen et al., 2019; Simonsen and Haman, 2017). The project will be a continuation of research conducted since 2013, first as part of COST Action IS0804 (Bi-SLI), and now under the auspices of the LiTMUS Committee (of which Ewa Haman is a member).

Within the project, knowledge of quantitative methods and advanced statistical analyses will be popularised among researchers and students of the University of Warsaw engaged in various types of language and language development research.