Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)”

↓ English below

Rektor Uniwersytet Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)”.

Tytuł projektu: Rozwój leksykalny w perspektywie porównawczej: tworzenie nowych wersji językowych Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych (Cross-Linguistic Lexical Tasks CLT)

Projekt będzie realizowany w ramach zespołu Multi-LADA Lab (MULTILINGUAL LANGUAGE DEVELOPMENT AND ASSESSMENT LAB / LABORATORIUM BADAŃ NAD ROZWOJEM WIELOJĘZYCZNYM I JEGO POMIAREM), kierowanego przez prof. Ewę Haman, we współpracy z innymi zespołami biorącymi udział w Działaniu II 3.7 IDUB.

Projekt dotyczy rozwoju leksykalnego dzieci wielojęzycznych oraz efektywnych metod pomiaru ich zasobu słownictwa. Rozwijaną w ramach projektu metodą są Międzyjęzykowe Zadania Leksykalne (Cross-linguistic Lexical Tasks CLT). CLT są częścią baterii LITMUS (Language Impairment Testing in Multilingual Settings). W ramach rozwijania metody współpracownicy tworzący nowe wersje językowe otrzymują wsparcie polegające na dostarczaniu oprogramowania do przeprowadzania badań przygotowawczych, pomoc w analizie ich wyników i w doborze pozycji testowych (bazującym na wynikach badań przygotowawczych), oraz pomoc w interpretacji wyników badań pilotażowych i opracowaniu ostatecznych wersji CLT (http://psychologia.pl/clts/; Haman et al. 2015). CLT umożliwiają międzykulturowe badania porównawcze dotyczące rozwoju leksykalnego, dot. uniwersalnych i specyficznych językowo czynników wpływających na ten rozwój (por. Haman et al. 2017) oraz badanie specyfiki rozwoju leksykalnego u dzieci wielojęzycznych rozwijających się typowo i nietypowo (por. Hansen et al., 2019; Simonsen i Haman, 2017). Projekt będzie kontynuacją badań prowadzonych od 2013 r., najpierw w ramach COST Action IS0804 (Bi-SLI), a obecnie pod auspicjami LiTMUS Committee (którego członkiem jest Ewa Haman).

W ramach projektu upowszechniane będą metody ilościowe i zaawansowane analizy statystyczne wśród badaczy i studentów UW zajmujących się różnego rodzaju badaniami nad językiem i rozwojem językowym.


CALL FOR A POSITION
The Rector of the University of Warsaw invites applications for the position of an Assistant Professor under the Excellence Initiative – Research University (2020-2026) Programme.

Project title: Lexical development in a comparative perspective: creating new language versions of Cross-Linguistic Lexical Tasks CLT

The project will be part of the Multi-LADA Lab (MULTILINGUAL LANGUAGE DEVELOPMENT AND ASSESSMENT LAB), directed by prof. Ewa Haman and will be carried out in cooperation with other teams participating in IDUB Action II 3.7.

The project concerns the lexical development of multilingual children and effective methods for measuring their vocabulary. The method developed within the project is Cross-linguistic Lexical Tasks CLT. CLTs are part of the LITMUS battery (Language Impairment Testing in Multilingual Settings). As part of developing the method, collaborators creating the new language versions of the tasks receive support consisting in the form of software for conducting preparatory studies, assistance in analyzing their results and in selecting test items (based on the results of preparatory studies), as well as assistance in interpreting the results of pilot tests and developing final versions of CLT (http://psychologia.pl/clts/; Haman et al. 2015). CLT enable cross-cultural comparative research on lexical development related to universal and language-specific factors influencing this development (cf. Haman et al. 2017) and examining the specifics of lexical development in multilingual children developing typically and atypically (cf. Hansen et al., 2019; Simonsen and Haman, 2017). The project will be a continuation of research conducted since 2013, first as part of COST Action IS0804 (Bi-SLI), and now under the auspices of the LiTMUS Committee (of which Ewa Haman is a member).

Within the project, knowledge of quantitative methods and advanced statistical analyses will be popularised among researchers and students of the University of Warsaw engaged in various types of language and language development research.

 


Data publikacji: 13 lipca 2020