Edukacja wobec kryzysu ekologicznego i klimatycznego – interdyscyplinarne warsztaty koordynowane przez dr Magdalenę Budziszewską
10 czerwca 2020

W ostatnich dwóch weekendach maja odbyła się seria zajęć w ramach kursu „Warsztaty umiejętności psychologicznych i trenerskich. Edukacja wobec kryzysu ekologicznego i klimatycznego”. Pomysłodawczynią i koordynatorką kursu jest dr Magdalena Budziszewska, adiunkt na Wydziale Psychologii UW i przewodnicząca zespołu „UW dla klimatu“. W zajęciach uczestniczyło 42 studentów, głównie z Wydziału Psychologii oraz kilku z Wydziału Biologii.

Współcześnie wiele młodych osób wskazuje problem zmiany klimatu jako kluczowy dla swojego życia. Dlatego istotne jest, aby osoby pracujące z młodzieżą, w tym psychologowie i nauczyciele, posiadały przygotowanie w tym zakresie.

Szczególną cechą kursu jest jego interdyscyplinarność – są to zajęcia łączące wiedzę z nauk ścisłych i psychologii, osadzone w kontekście problemu społecznego i zagrożenia cywilizacyjnego, jakim jest zmiana klimatu. Ważnym celem jaki stawiają przed sobą prowadzący jest również przekazanie wiedzy o mechanizmach rządzących komunikacją na temat kryzysów i zagrożeń cywilizacyjnych, czyli o formach i przyczynach denializmu czy sceptycyzmu wobec zmian klimatu.

Na początku studenci uczyli się naukowych podstaw i mechanizmów zmian klimatu od specjalistów z Wydziału Fizyki UW i zespołu „Nauki o klimacie”: prof. Szymona Malinowskiego, dr Aleksandry Kardaś i mgr Anny Sierpińskiej. Kolejne zajęcia dotyczyły tego, jak przekazywać wiedzę z nauk ścisłych i przyrodniczych w szkołach oraz jak wiedzę o klimacie włączyć do podstawy programowej (prowadząca mgr Joanna Lilpop, Wydział Biologii UW). Studenci zapoznali się także z problematyką psychologicznych reakcji na kryzys klimatyczny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży (prowadzące dr Magdalena Budziszewska i dr Karolina Małek, Wydział Psychologii UW) oraz nauczyli się jak planować i skutecznie realizować warsztaty (prowadząca dr Agnieszka Wojnarowska, Wydział Psychologii UW).

Pomimo tego, że zajęcia w odbyły się w formule elearningowej, zachowały charakter warsztatowo – projektowy. Uczestnicy pod opieką trenerów tworzyli w podgrupach warsztaty edukacyjne na temat zmiany klimatu, które następnie przeprowadzą w szkołach. Po ich zakończeniu scenariusze zostaną przekazane nauczycielom po to, aby rzetelna wiedza o kryzysie klimatycznym i sposobach na pro-klimatyczną aktywność mogłaby być przekazywana dalej.

Szczegółowe informacje na temat kursu >> 


Wybory do Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału
09 czerwca 2020
Szanowni Państwo,
 
w dniu dzisiejszym ruszy etap zgłaszania kandydatów na członków Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału. Kandydatów mogą Państwo zgłaszać do 15.06.2020 do godziny 16.00.
 
Zgłoszenia będzie przyjmować Wydziałowa Komisja Wyborcza. Wkrótce dostaną Państwo link do ankiety zgłoszeniowej. Uprzejmie informujemy, że można zgłaszać jedynie osoby z własnej grupy (pracownicy „samodzielni” mogą zgłaszać jedynie pracowników „samodzielnych” itd.). W związku z tym, każda grupa pracowników otrzyma osobny link.
 
WAŻNE INFORMACJE
Grupy pracowników, które mogą zgłaszać swoich kandydatów:
– „samodzielni” (profesorowie, profesorowie uczelni oraz doktorzy habilitowani) – w tej grupie zgłaszają Państwo wyłącznie kandydatów do RW, ponieważ do KEW wchodzą WSZYSCY przedstawiciele tej grupy.
– „niesamodzielni” (pozostali nauczyciele akademiccy) 
– „administracyjni” (niebędący nauczycielami akademickimi) 
 
W ramach jednej ankiety będą mogli Państwo zgłaszać kandydatów i do RW i do KEW. Zgłaszając daną osobę należy zaznaczyć do którego organu jest to zgłoszenie. Członkowie RW i Elektorzy – nie muszą być tymi samymi osobami, ale mogą.
 
Aktualny regulamin Wydziału precyzuje, ile osób z każdej grupy społeczności Wydziału wchodzi do Rady:

2. W skład Rady Wydziału wchodzą: 2) Dziekan jako przewodniczący; 3) prodziekani Wydziału; 4) przedstawiciele profesorów, profesorów uczelni oraz doktorów habilitowanych, w liczbie 24; 5) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, w liczbie czterech; 6) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w liczbie dwóch; 7) przedstawiciele studentów, w liczbie pięciu; 8) przedstawiciele doktorantów, w liczbie dwóch.”; 

 
W przypadku tych wyborów zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze, mają wszyscy pracownicy zatrudnieni na Wydziale. 
 
Kolejne etapy wyborów do Rady Wydziału to zbieranie przez Komisję zgód zgłoszonych kandydatów na udział w wyborach oraz  
głosowanie na zgłoszonych kandydatów. 
Głosowanie odbędzie się za pomocą systemu Ankieter, 18.06.2020 r w godzinach 0.00 – 23.59. O kolejnych etapach będziemy Państwa informować.
 
Gdyby mieli Państwo jakieś pytania lub spostrzeżenia, prosimy o kontakt. Dla naszej Komisji ten tryb przeprowadzenia wyborów to nowa rzecz. Chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby zapewnić Państwu dostęp do informacji o sposobie głosowania, procedurach i terminach. Jesteśmy w stałym kontakcie z Uczelnianą Komisją Wyborczą oraz administratorem systemu Ankieter.
 
Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Agnieszka Wojnarowska
 
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej

Ważne informacje od WKW: Harmonogram wyborów na Wydziale Psychologii
Szanowni Państwo,
 
nareszcie możemy Państwa poinformować o terminach poszczególnych etapów w wyborach do Rady Wydziału, Kolegium Elektorów Wydziału, a także głosowania indykacyjnego i właściwego w procedurze wyłaniania kandydata na Dziekana. Poprawki w Regulaminie Wydziału umożliwiają nam głosowanie elektroniczne, otrzymaliśmy też potwierdzenie z Uczelnianej Komisji Wyborczej, że proponowana przez nas procedura głosowania jest w porządku.
 
Ogólnie rzecz biorąc, procedura ta wygląda następująco:
1) Zgłaszanie kandydatów – za pomocą poczty elektronicznej (przez kilka dni)
2) Zbieranie przez Komisję zgód kandydatów na udział w wyborach – również drogą elektroniczną
3) Głosowanie na zgłoszonych kandydatów – za pomocą systemu Ankieter, z zachowaniem tajności głosowania (w momencie, gdy respondent kończy wypełnianie ankiety i zatwierdza swoje odpowiedzi, powiązanie między nim a jego odpowiedziami w bazie danych jest usuwane.). Przewidujemy 24 h na każde głosowanie, od północy danego dnia do godz. 23.59.
 
Będziemy oczywiście zapowiadać  kolejne etapy. Będziemy również Państwu przekazywać szczegółowe informacje za każdym razem przed kolejnym etapem. 
 
Poniżej przedstawiamy harmonogram wyborów. 
Przypominamy, że wg nowego Statutu UW czynne prawo wyborcze mają wszyscy pracownicy Wydziału. Z kolei bierne prawo wyborcze, oprócz Statutu, regulują również przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (Kandydaci do Senatu – art. 29, kandydaci na Dziekana – art. 32).
 
 
Harmonogram wyborów na Wydziale Psychologii
 
Wyłanianie członków Rady Wydziału, Kolegium Elektorów, oraz Senatora z grupy profesorów
9.06.2020 – 15.06.2020
Czas na zaszanie mailem do Wydziałowej Komisji Wyborczej (wkw@psych.uw.edu.pl) kandydatów do: 1) Rady Wydziału 2) Kolegium Elektorów Wydziału – oddzielnie w grupach: pracowników „samodzielnych„niesamodzielnych” i administracyjnych.
 
16.06.2020 – 17.06.2020 
Zbieranie przez WKW zgód na kandydowanie od zgłoszonych osób 
 
18.06 – DZIEŃ WYBORCZY
24 h na głosowanie na członków: 
1) Rady Wydziału / oddzielnie w grupach: pracowników „samodzielnych” (24 mandaty)„niesamodzielnych” (4 mandaty) i administracyjnych (2 mandaty).
2) Kolegium Elektorów Wydziału / oddzielnie w grupach pracowników: „samodzielnych” (44 mandaty)„niesamodzielnych” (14 mandatów) i administracyjnych (3 mandaty).  
3) Senatu / w grupie profesorów i profesorów uczelni (1 mandat).
 
Wyłanianie kandydata na Dziekana Wydziału
 
29.06.2020 – 3.07.2020
Czas na zgłoszenie mailem do WKW kandydatów na Dziekana
 
7.07.2020
Głosowanie indykacyjne – Kolegium Elektorów Wydziału wyraża w głosowaniu poparcie dla zgłoszonych kandydatów, do właściwego głosowania przechodzą kandydaci, którzy głosowaniu indykacyjnym otrzymali co najmniej 10% głosów. Głosowanie potrwa 24 h.
 
21.07.2020 
Głosowanie właściwe na kandydata na Dziekana. 
Przypominamy, że wg nowego Statutu, Kolegium Elektorów Wydziału wskazuje kandydata na Dziekana. Kandydata musi jeszcze zatwierdzić Rektor. 
Głosowanie potrwa 24 h. 
 
Z poważaniem,
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej  
Agnieszka Wojnarowska
 

[COVID-19] Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego
08 czerwca 2020

UWAGA – AKTUALIZACJA z dnia 26.10.2020:

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Źródło >>


W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada.

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Dodatkowo wyjaśniamy, iż mLegitymacja studencka (aplikacja mobilna) jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.

Termin ograniczeń może ulec zmianom, zachęcamy do śledzenia aktualnych komunikatów na stronie >>


[COVID-19] Jadłodzielnia na Wydziale nieczynna do odwołania

Informujemy, że Jadłodzielnia znajdująca się na Wydziale Psychologii UW jest obecnie nieczynna do odwołania. Lista aktualnie funkcjonujących Jadłodzielni w Warszawie jest dostępna pod linkiem.

Zachęcamy również do poszukiwania na własną rękę. W każdej dzielnicy znajdują się organizacje, które w tym trudnym czasie chętnie przyjmują żywność. 


Zmiana terminów rejestracji na przedmioty semestru zimowego 2020/2021
05 czerwca 2020

I seria zapisów

5.06.2020 21:00 – rozpoczęcie II serii zapisów na OBLIGATORYJNE

10.06.2020 20:30 – rozpoczęcie I serii zapisów na SPECJALIZACYJNE

12.06.2020 21:00 – rozpoczęcie I serii zapisów na FAKULTETY

15.06.2020 23:59 – koniec II serii zapisów (OBLIGATORYJNE, SPECJALIZACYJNE, FAKULTETY) 

 

II seria zapisów

19.06.2020 21:00 – rozpoczęcie II serii zapisów na OBLIGATORYJNE

II seria zapisów na SPECJALIZACYJNE – TERMIN ZOSTANIE PODANY PO USTALENIU

23.06.2020 21:00 – rozpoczęcie II serii zapisów na FAKULTETY

30.06.2020 23:59 – koniec II serii zapisów (OBLIGATORYJNE, SPECJALIZACYJNE, FAKULTETY) 

 

III seria zapisów

11.09.2020 21:00 – rozpoczęcie III serii zapisów na  OBLIGATORYJNE    

11.09.2020 21:30 – rozpoczęcie III serii zapisów na SPECJALIZACYJNE

15.09.2020 21:00 – rozpoczęcie III serii zapisów na FAKULTETY

20.09.2020 23:59 – koniec III serii zapisów (OBLIGATORYJNE, SPECJALIZACYJNE, FAKULTETY) 

 

IV seria zapisów

25.09.2020 21:00 – rozpoczęcie IV serii zapisów na OBLIGATORYJNE

25.09.2020 21:30 – rozpoczęcie IV serii zapisów na SPECJALIZACYJNE

25.09.2020 22:00 – rozpoczęcie IV serii zapisów na FAKULTETY

29.09.2020 23:59 – koniec IV serii zapisów (OBLIGATORYJNE, SPECJALIZACYJNE, FAKULTETY)