Manifest International Panel for Behavior Change (IPBC)
21 stycznia 2020

Wydział Psychologii UW wspiera inicjatywę powołania interdyscyplinarnego, międzynarodowego panelu ds. zmiany zachowania (International Panel for Behavior Change, IPBC. Celem panelu jest opracowanie i zaproponowanie rozwiązań odpowiadających na globalne wyzwania związane z zagrożeniami dla środowiska, klimatu i zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Manifestu IPBC oraz do wyrażenia Państwa poparcia poprzez złożenie podpisu na stronie https://gieco-ipbc.org/en/


Wybory do Kolegium Elektorów dla wszystkich grup pracowników Wydziału – 28 stycznia 2020
20 stycznia 2020
28 stycznia 2020 roku (wtorek) odbędą się wybory przedstawicieli społeczności naszego Wydziału w Kolegium Elektorów UW dla poszczególnych grup pracowników Wydziału. Poniżej znajdą Państwo godziny i sale, w których odbędą się poszczególne zebrania wyborcze. 
 
Przepisy nowego nowego Statutu przewidują, że w wyborach do KE, oprócz przedstawicieli pracowników administracji i niesamodzielnych nauczycieli, wybierani są oddzielnie przedstawiciele z grupy profesorów i profesorów uczelni i grupy doktorów habilitowanych.
 
Informujemy również, że w tych wyborach mają prawo głosować WSZYSCY pracownicy zatrudnieni na Wydziale Psychologii na podstawie umowy o pracę, bez względu na to, czy zatrudnieni są na pełen czy na część etatu. 
 
1) Wybory Elektorów dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi –  sala 74, godzina 10.30. W tej grupie wybierany jest jeden elektor.
2) Wybory Elektorów dla profesorów i profesorów uczelni – sala 74, godzina 11.15.  W tej grupie wybieranych jest trzech elektorów.
3) Wybory Elektorów dla doktorów habilitowanych –  sala 94, godzina 11.15.  W tej grupie wybieranych jest dwóch elektorów.
4) Wybory Elektorów dla niesamodzielnych nauczycieli akademickich – sala 74, godzina 12.00.  W tej grupie wybieranych jest dwóch elektorów.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej prosimy o przeczytanie odpowiednich zawiadomień wyborczych (w załączeniu), które zawierają istotne informacje szczegółowe.

 
Prosimy o Państwa obecność i dyscyplinę czasową. 

Konkurs na stanowisko starszego asystenta (pełny etat dydaktyczny)

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na stanowisko starszego asystenta
(pełny etat dydaktyczny)

 

Szukamy osoby, której sprawia przyjemność prowadzenie zajęć, kontakt ze studentami i która jest zainteresowana usprawnianiem procesów dydaktycznych.

 

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie psychologii lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • posiadać doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii na wyższej uczelni,
 • posiadać udokumentowane wysokie umiejętności dydaktyczne,
 • spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

 

Mile widziane:

 • udokumentowane doświadczenie w organizacji dydaktyki i/lub podnoszeniu jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie zajęć w języku polskim i/lub angielskim,
 • zaangażowanie w rozwój systemu podwyższania standardów nauczania na uczelni, w tym:
  • zdobywanie wiedzy w zakresie jakości kształcenia (dotyczy to zarówno nauczania, jak i organizacji nauczania),
  • wspomaganie innych wykładowców na różne sposoby z użyciem zdobytej wiedzy,
  • inicjowanie aktywności mających na celu rozwój metod podnoszących atrakcyjność i efektywność procesu dydaktycznego.

 

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA, I miejsce w rankingu Perspektyw) od października 2020 r.,
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w rozwijaniu umiejętności nauczania.

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 21 lutego 2020  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”),
 3. kserokopia dyplomu doktorskiego,
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu zajęć z psychologii na uczelni wyższej,
 5. dokumenty potwierdzające wysokie umiejętności dydaktyczne (np. ankiety z zajęć),
 6. dokumenty potwierdzające doświadczenie w organizacji dydaktyki i/lub podnoszeniu jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – jeśli są dostępne,
 7. CV,
 8. plany związane z nauczaniem na Wydziale Psychologii UW w przypadku zatrudnienia,
 9. 1 list rekomendacyjny wraz z danymi kontaktowymi do osoby rekomendującej,
 10. Druki dostępne na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy):
  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych,
  3. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia,
 11. oświadczenie, że kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, dostępne na stronie internetowej Wydziału (w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”)

Do dnia 29 lutego 2020 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowo zaproszeni kandydaci mogą zostać poproszeni o wygłoszenie maksymalnie godzinnego wykładu z wybranego przez siebie tematu z zakresu problematyki objętej konkursem. Wykład będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków społeczności Wydziału. Dokładny termin wygłoszenia wykładu zostanie uzgodniony drogą elektroniczną. Rozmowy (i ewentualne wykłady) odbędą się w dniach 02-20 marca 2020 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 31 marca 2020 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w zgłoszeniu do konkursu należy umieścić odpowiedni dopisek, np: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej aplikacji, przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”


Konkurs na stanowisko adiunkta (pełny etat dydaktyczny)

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkta
(pełny etat dydaktyczny)

 

Szukamy osoby, której sprawia przyjemność prowadzenie zajęć w języku angielskim, kontakt ze studentami i która jest zainteresowana usprawnianiem procesów dydaktycznych.

 

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie psychologii lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • posiadać minimum 5 lat doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu w języku angielskim zajęć z zakresu psychologii na wyższej uczelni, w szczególności z zakresu statystyki,
 • posiadać udokumentowane wysokie umiejętności dydaktyczne,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w organizacji dydaktyki i/lub podnoszeniu jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym,
 • spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • zaangażowanie w rozwój systemu podwyższania standardów nauczania na uczelni, w tym:
  • zdobywanie wiedzy w zakresie jakości kształcenia (dotyczy to zarówno nauczania, jak i organizacji nauczania),
  • wspomaganie innych wykładowców na różne sposoby z użyciem zdobytej wiedzy,
  • inicjowanie aktywności mających na celu rozwój metod podnoszących atrakcyjność i efektywność procesu dydaktycznego.

 

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA, I miejsce w rankingu Perspektyw) od października 2020 r.,
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w rozwijaniu umiejętności nauczania.

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 21 lutego 2020  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”),
 3. kserokopia dyplomu doktorskiego,
 4. dokument(y) potwierdzający minimum 5 lat doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu w języku angielskim zajęć z psychologii na uczelni wyższej,
 5. dokumenty potwierdzające wysokie umiejętności dydaktyczne (np. ankiety z zajęć),
 6. dokumenty potwierdzające doświadczenie w organizacji dydaktyki i/lub podnoszeniu jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym,
 7. CV,
 8. plany związane z nauczaniem na Wydziale Psychologii UW w przypadku zatrudnienia,
 9. 1 list rekomendacyjny wraz z danymi kontaktowymi do osoby rekomendującej,
 10. Druki dostępne na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy):
  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych,
  3. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia,
 11. oświadczenie, że kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, dostępne na stronie internetowej Wydziału (w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”).

Do dnia 29 lutego 2020 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowo zaproszeni kandydaci mogą zostać poproszeni o wygłoszenie maksymalnie godzinnego wykładu z wybranego przez siebie tematu z zakresu problematyki objętej konkursem. Wykład będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków społeczności Wydziału. Dokładny termin wygłoszenia wykładu zostanie uzgodniony drogą elektroniczną. Rozmowy (i ewentualne wykłady) odbędą się w dniach 02-20 marca 2020 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 31 marca 2020 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w zgłoszeniu do konkursu należy umieścić odpowiedni dopisek, np: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej aplikacji, przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”


Konkurs na 2 stanowiska starszego asystenta (2 pełne etaty badawczo-dydaktyczne)

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na 2 stanowiska starszego asystenta
(2 pełne etaty badawczo-dydaktyczne)

 

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych/społecznych/medycznych w zakresie psychologii lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwie prace w czasopismach z wykazów ministerialnych, z czego przynajmniej jedna w wysoko punktowanym czasopiśmie (publikacja do roku 2018 włącznie wg „starego” wykazu czasopism naukowych MNiSW – min. 25 pkt.; publikacje późniejsze wg „nowego” wykazu czasopism – w czasopismach wycenionych na min. 70 pkt.)
 • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze,
 • spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

 

Mile widziane:

 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychologii,
 • udokumentowane doświadczenie międzynarodowe (np. pobyt/staż na zagranicznej uczelni, współpraca z naukowcami z zagranicy itp.).

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii, publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych, zdobywanie i prowadzenie grantów,
 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim (w przypadku kandydatów z zagranicy początkowo tylko w jęz. angielskim, ale docelowo również w jęz. polskim).

 

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA, I miejsce w rankingu Perspektyw) od października 2020 r.,
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów i rozwijaniu umiejętności nauczania.

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 21 lutego 2020  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”),
 3. kserokopia dyplomu doktorskiego,
 4. dokument(y) potwierdzający doświadczenie badawcze (np. wykaz zdobytych grantów, zaświadczenie o pracy w grancie itp.),
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie dydaktyczne (np. ankiety z zajęć) – jeśli kandydat posiada doświadczenie dydaktyczne,
 6. dokumenty potwierdzające doświadczenie międzynarodowe – jeśli kandydat je posiada,
 7. CV,
 8. plany związane z prowadzeniem badań i nauczaniem na Wydziale Psychologii UW w przypadku zatrudnienia, z uwzględnieniem prowadzonych na Wydziale badań i zajęć,
 9. 2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do osób rekomendujących (przynajmniej jedna rekomendacja spoza Wydziału Psychologii UW),
 10. Druki dostępne na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy):
  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych,
  3. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia,
 11. oświadczenie, że kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, dostępne na stronie internetowej Wydziału (w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”).

Do dnia 29 lutego 2020 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się w dniach 02-20 marca 2020 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 31 marca 2020 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w zgłoszeniu do konkursu należy umieścić odpowiedni dopisek, np: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej aplikacji, przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

 


Wybory 2020 na UW
16 stycznia 2020

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze.

Informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej oraz wszelkich innych kwestii związanych z wyborami publikowane są na bieżąco na stronie: www.uw.edu.pl/wybory-2020-na-uw.