Nagroda dla absolwentki Wydziału w XVI konkursie PFRON na najlepsze prace naukowe poświęcone niepełnosprawności
27 listopada 2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

27 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczono nagrody w XVI edycji konkursu na najlepsze prace naukowe poświęcone tematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi”. Organizatorem konkursu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wśród laureatów znalazła się absolwentka naszego wydziału Iwona Nowakowska, która uzyskała II nagrodę w kategorii prac o tematyce rehabilitacji społecznej za pracę magisterską obronioną w lipcu 2019. Praca nosiła tytuł „Postawy młodzieży licealnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną – znaczenie udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych” i została napisana pod kierunkiem prof. Ewy Pisuli.

 

Źródło >>


Spotkanie informacyjne 4EU+
26 listopada 2019

5 grudnia w godz. od 9.00 do 11.30 w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące działań zaplanowanych dla Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz projektu „Uniwersytety Europejskie”. Mogą wziąć w nim udział wszyscy członkowie społeczności UW.

Więcej infromacji znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-4eu/

 


Wyniki konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17
19 listopada 2019

 

Ogłoszono wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki OPUS 17 i PRELUDIUM 17. Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie znalazły się: 

 

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają tym samym kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego. Konkurs OPUS tradycyjnie cieszył się rekordowym zainteresowaniem – do NCN wpłynęło 2051 wniosków na łączną kwotę niemal 1,98 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 308 wniosków o wartości 358 270 509 zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie OPUS 17 wyniósł nieco ponad 15%.

W konkursie PRELUDIUM 17 o środki na badania mogły ubiegać się osoby, które nie posiadały jeszcze stopnia naukowego doktora. Maksymalny budżet wynosił 70 tys. zł w przypadku projektów trwających 12 miesięcy, 140 tys. zł w przypadku projektów trwających 24 miesiące lub 210 tys. zł dla projektów trwających 36 miesięcy. Zespół badawczy skonstruowany w ramach grantu PRELUDIUM może liczyć maksymalnie 3 osoby, zaś osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego. W siedemnastej edycji konkursu PRELUDIUM do naukowcy złożyli 1094 wnioski na kwotę niemal 158,5 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało zakwalifikowanych 212 projektów o łącznym budżecie 31 997 800 zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 19,38%.

Listy rankingowe >>


Konkurs na stanowisko Asystenta Badawczego (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)
18 listopada 2019

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta Badawczego
(Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)

(pełny etat naukowy)

 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjmuje aplikacje na stanowisko Asystenta Badawczego (Early Stage Researcher) w wymiarze jednego pełnego etatu naukowego w Zakładzie Psychologii Rozwojowej (Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej) na okres maksymalnie trzech lat (36 miesięcy).

Stanowisko jest częścią projektu SAPIENS, realizowanego w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (Program Horyzont 2020), którego celem jest zbadanie w jaki sposób dynamika wczesnych interakcji społecznych wspiera rozwój funkcjonalny mózgu społecznego. Więcej informacji o projekcie i stanowisku znajduje się na stronie projektu SAPIENS: www.sapiens-itn.eu.

Kandydat, który zostanie zatrudniony na ww. stanowisku, podejmie pracę w pierwszym kwartale 2020 roku. Podejmie się studiów doktoranckich w dziedzinie neurokognitywistyki rozwojowej. W ramach projektu doktorant będzie zgłębiał dynamikę interakcji pomiędzy niemowlęciem a jego rodzicem (opiekunem). Celem prowadzonych badań będzie poznanie, w jaki sposób koordynacja motoryczna i wokalna pomiędzy dzieckiem a jego opiekunem wpływa na późniejszy rozwój poznawczy, emocjonalny i językowy dziecka. Badania będą miały charakter podłużny, przewidziane są regularne (co 3-4 tygodnie) pomiary zachowania dziecka w interakcji z rodzicem prowadzone w pierwszym roku życia dziecka. Pomiary będą prowadzone przy wykorzystaniu mobilnych technologii ubieralnych (ang. wearable), wyposażonych w akcelerometry i żyroskopy, które pozwolą na precyzyjny pomiar ruchu zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i domowych. Dodatkowo, w trakcie sesji pomiarowych rejestrowany będzie dźwięk, by możliwa była późniejsza analiza wokalizacji.

Młody badacz będzie realizował studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem dr Anny Anzulewicz, dr hab. Przemysława Tomalskiego i prof. dr hab. Ewy Haman.

Kandydaci muszą spełniać wymagania na stanowisko nauczyciela akademickiego, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

Kandydaci muszą także udowodnić iż spełniają następujące wymagania wynikające z finansowania stanowiska w ramach grantu MSC-ITN:

 • Posiadać stopień magistra (lub równoznaczny) z psychologii, kognitywistyki, neurokognitywistyki, fizyki medycznej, inżynierii biomedycznej, lub innej dziedziny pokrewnej,
 • nie mogą mieć głównego miejsca interesów życiowych (praca, studia, etc.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 m-cy w ciągu 3 ostatnich lat,
 • w momencie rekrutacji (tj. grudzień 2019) powinien mieć nie więcej niż 4 lata doświadczenia zawodowego (pełno-etatowego) i nie posiadać stopnia doktora,

Dodatkowo, kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

  PODSTAWOWE KRYTERIA POŻĄDANE KRYTERIA SPOSÓB INDENTYFIKACJI
powinni posiadać doświadczenie badawcze w zakresie psychologii rozwojowe lub innej dziedziny pokrewnej (np., przeprowadzanie badań eksperymentalnych, analiza danych behawioralnych, neurofizjologicznych lub biomedycznych) X   List motywacyjny,  CV, rozmowa kwalifikacyjna, referencje
powinni wykazać dobrą znajomość badań eksperymentalnych i pomiaru X   List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
powinni wykazać się doświadczeniem w zakresie analizy danych behawioralnych i/lub psychofizjologicznych X   List motywacyjny,  CV, rozmowa kwalifikacyjna
wykazywać się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie X   List motywacyjny, CV, rozmowa kwalifikacyjna
zobowiązać się do podjęcia się badań nad interakcjami międzyludzkimi w kontekście neurorozwojowym, rozwoju ruchowego i wczesnego rozwoju mózgu X   List motywacyjny, CV, rozmowa kwalifikacyjna
posiadać znakomite umiejętności organizacyjne i interpersonalne, a także umiejętność skutecznej pracy w zespole badawczym X   List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, referencje
posiadać doświadczenie w zbieraniu i analizie danych ruchowych (np. danych z akcelerometrów, czy systemów motion capture)   X List motywacyjny, CV, rozmowa kwalifikacyjna, referencje
posiadać umiejętności programowania w Pythonie, R lub Matlabie   X List motywacyjny,  CV, referencje
Posiadać podstawowe umiejętności z zakresu metod uczenia maszynowego w kontekście analizy szeregów czasowych   X List motywacyjny,  CV, rozmowa kwalifikacyjna
posiadać doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów z wykorzystaniem sensorów mobilnych i/lub systemów motion capture   X List motywacyjny, CV, referencje
posiadać doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych   X CV, rozmowa kwalifikacyjna, referencje

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Asystenta Badawczego będzie należeć m.in.:

 • przeprowadzanie badań w dziedzinie neurokognitywistyki rozwojowej, publikowanie prac w międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • udział w szkołach i warsztatach organizowanych w ramach sieci SAPIENS,
 • odbycie 6-miesięcznego stażu w instytucji będącej członkiem sieci SAPIENS.

 

Badacz będzie częścią grupy aktywnych doktorantów, młodych i doświadczonych naukowców. Oferujemy:

 • pracę w konsorcjum złożonym z wiodących europejskich instytucji, które jest koordynowane przez Uniwersytet Warszawski,
 • 6-miesięczny staż w instytucji będącej członkiem sieci SAPIENS
 • udział w szkołach i warsztatach nakierowanych na rozwijanie umiejętności badawczych i miękkich (np. zarządzanie projektem, umiejętności akademickie, umiejętności komunikacji z szerszym odbiorcą, zaawansowane techniki analizy typowego i atypowego rozwoju mózgu),
 • realizowanie indywidualnego toku studiów doktoranckich na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria naukowa A+ w ocenie akredytacyjnej PKA),
 • atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z przepisami MSCA dla młodych badaczy (Early Stage Researchers). Wynagrodzenie zawiera dodatek przeznaczony na mieszkanie w Polsce, dodatek przeznaczony na przeprowadzę do Polski, oraz dodatek dla rodziny (jeśli Badacz jest w związku małżeńskim). Dokładna kwota wynagrodzenia (netto) zostanie zatwierdzona po zakończeniu rekrutacji i jest zależna od lokalnych regulacji podatkowych, oraz współczynnika korekcyjnego kraju (uwzględniającego różnice w kosztach życia w poszczególnych krajach członkowskich UE). Zagwarantowany okres wynagrodzenia dla doktoranta to maksymalnie 36 miesięcy.

Nieoficjalne zapytania mogą być kierowane wyłącznie przed złożeniem dokumentów i powinny być kierowane do dr Anny Anzulewicz (anna.anzulewicz@psych.uw.edu.pl), z CC do Karoliny Mieszkowskiej (karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl).

Kandydaci proszeni są o składanie  niżej wymienionych dokumentów do dnia 20.12.2019, 9:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adresy: anna.anzulewicz@psych.uw.edu.plkarolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pldean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. List motywacyjny stwierdzający, że (a) kandydat chce aplikować o stanowisko, oraz (b) określający motywację kandydata, jego/jej doświadczenie badawcze, zainteresowania badawcze i aktywności planowane w ramach projektu SAPIENS, (c) wyszczególnienie czy kandydat spełnia wymagania wynikające z finansowania stanowiska w ramach grantu MSC-ITN.

W liście należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod linkiem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/PL_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_kandydat.docx .

 1. Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 2. Curriculum vitae, z wyszczególnieniem osiągnięć badawczych (przyznane granty, stypendia, nagrody), doświadczenia organizacyjnego, i pełną listą publikacji (jeśli dotyczy).
 3. Imiona, nazwiska oraz informacja kontaktowa dwóch osób, które mogą wystawić kandydatowi rekomendacje lub dwa listy rekomendacyjne.
 4. Kwestionariusz osobowy: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/07/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_PL_RODO.docx
 5. Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, udostępniane na stronie internetowej wydziału lub ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, http://bsp.adm.uw.edu.pl/vademecum-zatrudnienia/proces-rekrutacji/na-stanowiska-nauczycieli-akademickich/
 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/01/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy_caly_etat-2019.doc

 

Do dnia 21.12.2019 kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się 23.12.2019. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 30.12.2019. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania. Rozmowy przez Skype są dopuszczalne.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

 


Application for a position of Research Assistant (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)

Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of

Research Assistant
(Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)

(a full research position)

 

The Faculty of Psychology, University of Warsaw is accepting applications for a full-time Research Assistant (Early Stage Researcher) position at the Developmental Psychology Unit (Neurocognitive Development Lab) for a period of maximum three years (i.e. 36 months).

The position is part of SAPIENS, a pan-European Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (EU Horizon 2020 Programme), which aims to investigate how the dynamics of early social exchanges support the development of the social brain. For more information about the project and the position see: www.sapiens-itn.eu.

The candidate’s employment will begin in the first quarter of 2020. The candidate employed for this position will pursue a Ph.D. in the area of developmental cognitive neuroscience, specifically she/he will investigate motor and vocal coordination between infants and their caregivers. The project will involve longitudinal dense-sampling study conducted throughout the first year of child’s life. Data from mobile inertial sensors as well as auditory data recordings will be analysed to establish how motor and vocal coordination shape child’s cognitive, emotional and language development. The data will be recorded in different settings (lab vs home).

The Ph.D. student will be based at the Faculty of Psychology, University of Warsaw (Poland), supervised by dr Anna Anzulewicz, dr hab. Przemysław Tomalski and prof. dr hab. Ewa Haman.

Candidates must meet the requirements for the position of an academic teacher listed in Article 113 of the Act of 20th July 2018 on Higher Education (Dz. U. 1668 with amendments).

They must also provide proof that they meet the following requirements specific to Early Stage Researcher position financed within MSC-ITN:

 • hold Master’s degree (or equivalent) in psychology, cognitive science, neuroscience, medical physics, biomedical engineering, or other related subject,
 • must not have resided or carried out their main activity (e.g. work, studies) in Poland for more than 12 months in the last 3 years,
 • at the time of recruitment (i.e. December 2019), the candidates must be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research career and have not been awarded a doctoral degree.

 

Additionally, the candidates should meet the following criteria:

  ESSENTIAL CRITERIA DESIRABLE CRITERIA HOW IDENTIFIED
have research experience in developmental psychology or related disciplines (e.g., conducting experimental research, signal analysis in behavioural, neurophysiological or biomedical research) X   Cover letter, CV, Interview, References
demonstrate excellent knowledge of experimental design and measurement X   Cover letter, Interview
have experience in behavioural and/or neurophysiological data analysis X   Cover letter,  CV, Interview
be proficient in written and spoken English X   Cover letter, CV, Interview
have commitment to pursue research on infant-parent interactions, human motor development, and early brain development X   Cover letter, Interview
have excellent interpersonal and organisational skills and ability to work in a research team X   Cover letter, Interview,  References
have experience in recording and analysing movement data (from wearable sensors or motion capture systems)   X Cover letter, CV, References
have good programming skills in Python, R, or Matlab

 

  X Cover letter, CV, References
have basic knowledge of machine learning methods for time series   X Cover letter, CV, Interview
have experience in developing research procedures using inertial measurement units or motion capture systems   X Cover letter, CV, References
have experience in writing and editing research papers   X Cover letter, CV,  Interview, References

 

The main tasks of the hired person will be to (among others):

 • conduct scientific research in the field of developmental cognitive neuroscience, publish works in international scientific journals,
 • participate in training schools and workshops organized within the SAPIENS network,
 • spend 6 months on a secondment to one of the Partners within the network

 

The Early Stage Researcher will be embedded in an active and social group of PhD students and junior and senior researchers. We offer:

 • work in a consortium of leading European institutions, including University of Warsaw (Poland) which supervise this individual project,
 • training schools on specific and generalizable skills (e.g. project management, academic and communication skills, advanced analysis techniques and typical and atypical brain development),
 • enrolment in an individual PhD programme at the best Faculty of Psychology in Poland (A+ category, accreditation with distinction from PKA),
 • an attractive salary in accordance with the MSCA regulations for Early Stage Researchers. The salary includes a living allowance, a mobility allowance and a family allowance (if married). The exact (net) salary will be confirmed upon appointment and is dependent on local tax regulations and on the country correction factor (to allow for the difference in cost of living in different EU Member States). The guaranteed PhD funding is for up to 36 months.

Informal enquiries can be made only before the application and should be addressed to dr Anna Anzulewicz (anna.anzulewicz@psych.uw.edu.pl) and CC-ed to Karolina Mieszkowska (karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl).

To apply, candidates are asked to submit the documents listed below till 20.12.2019, 9:00 am (CET) by email (all documents in one PDF file) to anna.anzulewicz@psych.uw.edu.plkarolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pldean@psych.uw.edu.pl or, in case electronic versions are not possible, to room 77 (Faculty of Psychology UW, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warsaw, Poland):

 

 1. Cover letter, stating (a) that the candidate is willing to apply for the position and (b) specifying the candidate’s motivation, research experience, interests and planned activities within the SAPIENS network, (c) specifying whether candidate meets the requirements specific to Early Stage Researcher position financed within MSC-ITN.

 

Please attach the following clause to your application letter: “I hereby consent to have my personal data processed by the University of Warsaw with its registered office at ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa for the purpose of carrying out a recruitment process and selecting an employee and concluding a contract for employment at the University of Warsaw. I have been informed of my rights and duties. I understand that provision of my personal data is voluntary.”

The information on the processing of personal data is available here: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/EN_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_kandydat.docx

 1. Scan of Master’s degree certificate,
 2. Curriculum vitae, detailing research achievements (grants, stipends, awards), organizational experience and a full publication list (if applicable),
 3. The names and contact information of two persons who can provide reference, or two reference letters,
 4. Personal questionnaire to be downloaded from here: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_2018_RODO_EN.docx),
 5. Statement confirming that the candidate has read and accepts the rules of conducting the competition for the position of an academic teacher, available at: http://en.bsp.adm.uw.edu.pl/employment-handbook/
 6. Statement on primary place of employment to be downloaded from here: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/03/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy_caly_etat-2019_EN.doc

By 21.12.2019 candidates will be informed about being invited (or not) to the next stage of recruitment (qualification interviews). Interviews will take place on 23.12.2019. Candidates will receive information about the result of recruitment procedures by 30.12.2019. Candidates will be informed both about the invitation to the interview and about the result by email (to the address they included in the application documents). The Faculty of Psychology does not reimburse the cost of the trip/hotel. Skype interviews are possible.

The competition of applications is the first stage of the recruitment procedure concerning academic staff, described in the University of Warsaw’s Statute, and its positive result is a basis for further proceedings.


Stypendium MNiSW dla dr hab. Małgorzaty Gambin i dr Katarzyny Sekścińskiej

Znalezione obrazy dla zapytania mnisw

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Małgorzata Gambin oraz dr Katarzyna Sekścińska otrzymały stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującymi dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

W sumie uhonorowano 211 wybitnych młodych naukowców, w tym 29 doktorantów. Najwięcej, bo aż 23 stypendystów wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 17 ‒ z Uniwersytetu Warszawskiego, a 10 z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów MNISW przeznaczyło ponad 40 mln zł.

 

Źródło >>